Hãy đến với ngày hội Khi tôi 18

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">H&atilde;y &#273&#7871n v&#7899i ng&agrave;y h&#7897i Khi t&ocirc;i 18</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> <br /> Gi&uacute;p c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 trang b&#7883 nh&#7919ng ki&#7871n th&#7913c v&agrave; k&#7929 n&#259ng c&#7847n thi&#7871t, n&acirc;ng cao nh&#7853n th&#7913c trong cu&#7897c s&#7889ng, h&#7885c t&#7853p, gi&#7843i tr&iacute;, Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n t&#7893 ch&#7913c Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh Ng&agrave;y h&#7897i &ldquo;Khi t&ocirc;i 18&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c b&#7841n h&#7885c sinh &ndash; sinh vi&ecirc;n &#273ang h&#7885c t&#7841i c&aacute;c tr&#432&#7901ng THPT, &#272H, C&#272 v&agrave; TCCN tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n Th&agrave;nh ph&#7889 v&agrave; c&aacute;c t&#7881nh l&acirc;n c&#7853n.<br /> <br /> &nbsp;Ng&agrave;y h&#7897i di&#7877n ra t&#7915 9g00 &ndash; 21g00 ng&agrave;y 21/9/2013 t&#7841i Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n. &#272&acirc;y l&agrave; n&#417i &#273&#7875 c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 th&#7875 hi&#7879n nh&#7919ng &#432&#7899c m&#417, kh&aacute;t v&#7885ng, k&#7929 n&#259ng c&#7911a m&igrave;nh th&ocirc;ng qua c&aacute;c cu&#7897c thi vi&#7871t &ldquo;&#432&#7899c m&#417&rdquo;, cu&#7897c thi th&#7917 th&aacute;ch &ldquo;T&ocirc;i &#273&atilde; 18&rdquo;, h&#7897i th&#7843o &ldquo;T&acirc;m l&yacute; tu&#7893i 18&rdquo; v&#7899i s&#7921 d&#7851n d&#7855t chia s&#7867 v&#7873 t&acirc;m l&yacute;, t&igrave;nh c&#7843m tu&#7893i m&#7899i l&#7899n c&#7911a Th&#7841c s&#297 Nguy&#7877n Ho&agrave;ng Kh&#7855c Hi&#7871u &ndash;tr&#432&#7901ng &#272H S&#432 ph&#7841m TP.HCM v&agrave; di&#7877n &#273&agrave;n &ldquo;Ng&#432&#7901i c&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867&rdquo; v&#7899i ph&#7847n giao l&#432u c&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u Th&agrave;nh ph&#7889 v&agrave; lu&#7853t s&#432 &#273&#7875 t&igrave;m hi&#7875u c&aacute;c ki&#7871n th&#7913c v&#7873 Lu&#7853t li&ecirc;n quan &#273&#7871n gi&#7899i tr&#7867 nh&#432: lu&#7853t H&igrave;nh s&#7921, lu&#7853t Lao &#273&#7897ng, lu&#7853t H&ocirc;n nh&acirc;n- gia &#273&igrave;nh, lu&#7853t Thanh ni&ecirc;n,&hellip;<br /> <br /> Ngo&agrave;i ra ng&agrave;y h&#7897i s&#7869 c&oacute; c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng h&#7845p d&#7851n kh&aacute;c nh&#432 c&aacute;c gian h&agrave;ng s&#7913c kh&#7887e &ndash; l&agrave;m &#273&#7865p, gian h&agrave;ng sinh tr&#7855c h&#7885c, gian h&agrave;ng kh&eacute;o tay, gian h&agrave;ng s&aacute;ch, gian h&agrave;ng &#7849m th&#7921c,&hellip;.T&#7841i c&aacute;c gian h&agrave;nh n&agrave;y c&aacute;c b&#7841n s&#7869 &#273&#432&#7907c t&#432 v&#7845n tr&#7921c ti&#7871p v&#7873 dinh d&#432&#7905ng, s&#7913c kh&#7887e sinh s&#7843n v&agrave; ch&#259m s&oacute;c s&#7855c &#273&#7865p, &#273&aacute;nh gi&aacute; v&#7873 kh&#7843 n&#259ng ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a n&atilde;o b&#7897 th&ocirc;ng qua qu&eacute;t d&#7845u v&acirc;n tay qua m&aacute;y scan; gi&#7899i thi&#7879u v&agrave; t&#7863ng nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch hay b&#7893 &iacute;ch cho sinh vi&ecirc;n,&hellip;Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh v&#259n ngh&#7879 &ldquo;Tu&#7893i h&#7891ng&rdquo; v&#7899i s&#7921 tham gia bi&#7875u di&#7877n c&#7911a c&aacute;c ca s&#297, di&#7877n vi&ecirc;n kh&aacute;ch m&#7901i v&agrave; c&aacute;c nh&oacute;m ca h&#7885c sinh &ndash; sinh vi&ecirc;n &#273&#7871n t&#7915 c&aacute;c tr&#432&#7901ng.<br /> </span><strong><span style="font-size: small;"><br /> &nbsp;M&#7885i chi ti&#7871t li&ecirc;n h&#7879 Ph&ograve;ng Khoa h&#7885c &ndash; Gi&aacute;o d&#7909c NVH Sinh vi&ecirc;n s&#7889 643 &#272i&#7879n Bi&ecirc;n Ph&#7911 - P.1 &ndash; Q.3 TP.HCM, &#272T: (08).62 765 208, Email:phongkhgd@gmail.com.<br /> </span></strong></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> <strong>QUY&#7870T V&#258N</strong><br /> &nbsp;</span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;