Kết quả cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;<span lang="EN" style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; </span><b style="text-align: justify;"><span lang="EN">K&#7871t qu&#7843 cu&#7897c thi &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="VI">&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo;</span></b></strong></span></span><br /> </span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7915a qua<span lang="EN">, t&#7841i h&#7897i tr</span><span lang="VI">&#432&#7901ng A801 tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Nguy&#7877n T&#7845t Th&agrave;nh &#273</span>&atilde; di&#7877n ra l&#7877 t&#7893ng k&#7871t cu&#7897c thi &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g<span lang="VI">&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo; do B&#7897 Gi&aacute;o d&#7909c v&agrave; &#272&agrave;o t&#7841o, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n TNCS HCM v&agrave; b&aacute;o </span>Tu<span lang="VI">&#7893i tr&#7867 ph&#7889i h&#7907p t&#7893 ch&#7913c.</span></span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt; mso-ansi-language:VI"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN">&nbsp;Tr</span><span lang="VI">&#432&#7899c&nbsp;l&#7877 trao gi&#7843i, c&aacute;c&nbsp;&#273&#7841i bi&#7875u &#273</span>&atilde;&nbsp;d&acirc;ng h<span lang="VI">&#432&#417ng Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh t&#7841i B&#7843o t&agrave;ng H&#7891 Ch&iacute; Minh - chi nh&aacute;nh TP.HCM qu&#7853n 4. Sau&nbsp;&#273&oacute;, t&#7841i Tr&#432&#7901ng&nbsp;&#272H Nguy&#7877n T&#7845t Th&agrave;nh, ban t&#7893 ch&#7913c c&#361ng khai tr&#432&#417ng tri&#7875n l</span>&atilde;m &#7843nh &ldquo;nh&#7919ng t&#7845m g<span lang="VI">&#432&#417ng b</span>&igrave;nh d&#7883 m&agrave; cao qu&yacute;&rdquo; v&agrave; tri&#7875n l&atilde;m di v&#7853t, cu&#7889n nh&#7853t k&yacute; th&#7871 h&#7879 H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo; c&#7911a li&#7879t s&#7929 - gi&aacute;o vi&ecirc;n L&ecirc; Th&#7883 Thi&ecirc;n, nh&#7853t k&yacute; &ldquo;Kh&aacute;t v&#7885ng s&#7889ng v&agrave; y&ecirc;u&rdquo; c&#7911a li&#7879t s&#7929 B&ugrave;i Kim &#272&#7881nh v&agrave; cu&#7889n s&aacute;ch &ldquo; T&ocirc;i h&#7885c &#273&#7841i h&#7885c&rdquo; c&#7911a nh&agrave; gi&aacute;o <span lang="VI">&#432u t&uacute; Nguy&#7877n Ng&#7885c K</span>&yacute;..</span></span><span style="font-size:13.0pt"><span style="background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN">&nbsp;Sau 5</span><span lang="VI"> thá</span><span lang="EN">ng t&#7893 ch&#7913c cu&#7897c thi c&oacute; h</span><span lang="VI">&#417n 31.000 th&iacute; sinh tham gia d&#7921 thi v</span>&ograve;ng thi tr&#7855c nghi&#7879m v&agrave; v&ograve;ng thi t&#7921 lu&#7853n, trong &#273&oacute; t&#7893ng s&#7889 th&iacute; sinh &#273&#7841t &#273i&#7875m tuy&#7879t &#273&#7889i 30/30 c&#7911a c&#7843 3 v&ograve;ng thi tr&#7855c nghi&#7879m l&agrave; 1052 ng<span lang="VI">&#432&#7901i. Gi&#7843i nh&#7845t t&#7853p th&#7875 chung cu&#7897c &#273&#432&#7907c trao cho tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c C&ocirc;ng ngh&#7879 th&ocirc;ng tin v&agrave; &#272&agrave;i h&#7885c Qu&#7889c gia TP.HCM, gi&#7843i nh&#7845t chung cu&#7897c c&aacute; nh&acirc;n thu&#7897c v&#7873 c&ocirc; Nguy&#7877n Th&#7883 H</span>&ograve;a gi&aacute;o vi&ecirc;n tr<span lang="VI">&#432&#7901ng Ti&#7875u h&#7885c Ho&agrave;ng Qu&#7871, huy&#7879n &#272&ocirc;ng Tri&#7873u, t&#7881nh Qu&#7843ng Ninh.</span></span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-language:VI"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:justify;line-height: 115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN" style="line-height: 115%;">&nbsp;V</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;">&#432&#7907t qu</span><span style="line-height: 115%;">&atilde;</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;">ng &#273&#432&#7901ng g&#7847n 1800km (t&#7915 Qu&#7843ng Ninh &ndash; TP.HCM) c&ocirc; Nguy&#7877n Th&#7883 H</span><span style="line-height: 115%;">&ograve;a x&uacute;c &#273&#7897ng n&oacute;i: &quot;T&ocirc;i r&#7845t vinh d&#7921 v&agrave; b&#7845t ng&#7901 khi bi&#7871t tin m&igrave;nh &#273o&#7841t gi&#7843i nh&#7845t &quot;Cu&#7897c thi Tu&#7893i tr&#7867 h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;">&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Min</span><span style="line-height: 115%;">h. T&#7845m g</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;">&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c </span><span style="line-height: 115%;">c&#7911a B&aacute;c</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;"> l&agrave; t&agrave;i s&#7843n v&ocirc; gi&aacute; c&#7911a d&acirc;n t&#7897c, t&ocirc;i tham gia cu&#7897c thi &#273&#7875 th&#7845m nhu&#7847n t&#432 t&#432&#7903ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh nh&#7857m gi&aacute;o d&#7909c cho c&aacute;c em h&#7885c sinh</span><span style="line-height: 115%;">&quot;.</span></span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-ansi-language:VI"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:justify;line-height: 115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN" style="line-height: 115%;">&nbsp; C&oacute; t&#7845t c&#7843 16 gi&#7843i c&aacute; nh&acirc;n chung cu&#7897c. Hai gi&#7843i nh&igrave; thu&#7897c v&#7873 Nguy&#7877n Th&#7883 Ng&#7885c Ng&agrave; (TP.HCM) v&agrave; Ho&agrave;ng V&#259n Ti&#7871n Ph&#432&#417ng (gi&#7843ng vi&ecirc;n Tr</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;">&#432&#7901ng &#272H An ninh nh&acirc;n d&acirc;n, TP.HCM). Ngo&agrave;i ra Ban t&#7893 ch&#7913c c&#361ng trao 16 gi&#7843i t&#7853p th&#7875 cho c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 xu&#7845t s&#7855c, t&iacute;ch c&#7921c tham gia cu&#7897c thi. &Ocirc;ng Tr&#7847n Quang Qu</span><span style="line-height: 115%;">&yacute; &ndash; Th&#7913 tr</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;">&#432&#7903ng B&#7897 GDDT, tr&#432&#7903ng ban t&#7893 ch&#7913c cu&#7897c thi &#273ã g&#7917i l&#7901i c&#7843m &#417n t&#7899i t&acirc;&#769t c&#7843 nh&#7919ng &#273&#417n v&#7883, cá nh&acirc;n, th&iacute; sinh &#273ã &#273&ocirc;&#768ng hành, tham gia cu&#7897c thi, &ocirc;ng mong r&#7857ng qua cu&#7897c thi s&#7869 gi&uacute;p h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n, c&aacute;n b&#7897 r&uacute;t ra nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c cho ri&ecirc;ng m</span><span style="line-height: 115%;">&igrave;nh, l&agrave; kh&#7903i &#273&#7847u lan t&#7887a cho vi&#7879c gi&#7919 g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy t&#7845m g</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;">&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh. </span></span></span><span lang="EN" style="font-size:13.0pt;line-height:115%; mso-ansi-language:EN"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span lang="EN">QUY&#7870T V&#258N</span></strong></span></span><span lang="EN" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><o:p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></o:p></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;