Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - tân Bí thư Thành Đoàn

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;&#272&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n M&#7841nh C&#432&#7901ng - t&acirc;n B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n</span></strong> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>H&#7897i ngh&#7883 Ban Ch&#7845p h&agrave;nh Th&agrave;nh &#272o&agrave;n l&#7847n th&#7913 IX (kh&oacute;a IX) s&aacute;ng 25/01/2014 &#273&atilde; b&#7847u &#273&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n M&#7841nh C&#432&#7901ng - Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&#432&#7901ng tr&#7921c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP.HCM l&agrave;m B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n nhi&#7879m k&#7923 IX (2012-2017), v&#7899i t&#7927 l&#7879 100% s&#7889 phi&#7871u t&aacute;n th&agrave;nh.</i></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: center;"><img src="CheTrung_hoinghi%20BCH%2002.jpg" width="640" height="402" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: center;"><em>&#272&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n M&#7841nh C&#432&#7901ng <i style="font-family: Arial; font-size: small;">(th&#7913 hai, t&#7915 tr&aacute;i sang) - t&acirc;n B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</i></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: center;"><img src="CheTrung_hoinghi%20BCH%2001.jpg" width="480" height="560" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&#272&#7891ng ch&iacute; L&ecirc; Qu&#7889c Phong - B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n c&#361ng &#273&#432&#7907c H&#7897i ngh&#7883 nh&#7845t tr&iacute; cho r&uacute;t t&ecirc;n kh&#7887i Ban Ch&#7845p h&agrave;nh, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&#7875 nh&#7853n nhi&#7879m v&#7909 B&iacute; th&#432 Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam.</em></span></span><span style="font-size:13.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n M&#7841nh C&#432&#7901ng sinh ng&agrave;y 01/6/1979 t&#7841i An Giang, Th&#7841c s&#297 Kinh t&#7871, Cao c&#7845p Ch&iacute;nh tr&#7883 hi&#7879n l&agrave; &#7910y vi&ecirc;n Ban Ch&#7845p h&agrave;nh Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n, Ph&oacute; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam, &#7910y vi&ecirc;n Ban Ch&#7845p h&agrave;nh &#272&#7843ng b&#7897 Kh&#7889i D&acirc;n - Ch&iacute;nh - &#272&#7843ng Th&agrave;nh ph&#7889, Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&#432&#7901ng tr&#7921c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, B&iacute; th&#432 &#272&#7843ng &#7911y c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889.</span></span><span style="font-size:13.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7915 th&aacute;ng <span lang="FR">6/1994 - 6/1997, &#273&#7891ng ch&iacute; gi&#7919 ch&#7913c v&#7909 B&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng THPT Marie Curie nhi&#7879m k&#7923 1995 - 1996, &#7910y vi&ecirc;n Ban Ch&#7845p h&agrave;nh &#272o&agrave;n Tr&#432&#7901ng (1996 - 1997). </span></span></span><span lang="FR" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="FR">T&#7915 th&aacute;ng 9/1997 - 9/2001, &#273&#7891ng ch&iacute; l&agrave; Ph&oacute; B&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n khoa Kinh t&#7871 &#272&#7841i c&#432&#417ng, Ph&oacute; B&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n khoa K&#7871 to&aacute;n ki&#7875m to&aacute;n, &#7910y vi&ecirc;n Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng, Ph&oacute; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889. </span></span></span><span lang="FR" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="FR">T&#7915 th&aacute;ng 01/2002 - 11/2006, &#273&#7891ng ch&iacute; l&#7847n l&#432&#7907t l&agrave; c&aacute;n b&#7897 Ban &#272&#7841i h&#7885c Chuy&ecirc;n nghi&#7879p, c&aacute;n b&#7897 Ban C&ocirc;ng t&aacute;c Ngo&agrave;i qu&#7889c doanh, &#7910y vi&ecirc;n Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 &#272o&agrave;n c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n&nbsp;; Ph&oacute; Ch&aacute;nh </span><span lang="VI">V</span><span lang="FR">&#259n ph&ograve;ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, &#7910y vi&ecirc;n Ban Ch&#7845p h&agrave;nh Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ch&aacute;nh v&#259n ph&ograve;ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, &#272&#7843ng &#7911y vi&ecirc;n &#272&#7843ng &#7911y c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n. Th&aacute;ng 11/2006, &#273&#7891ng ch&iacute; &#273&#432&#7907c b&#7847u tham gia Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n. </span></span></span><span lang="FR" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="FR">T&#7841i &#272&#7841i h&#7897i &#272o&agrave;n Th&agrave;nh ph&#7889 l&#7847n VIII v&agrave;o th&aacute;ng 10/2007, &#273&#7891ng ch&iacute; &#273&#432&#7907c b&#7847u gi&#7919 nhi&#7879m v&#7909 Ph&oacute; B&iacute; th&#432, Tr&#432&#7903ng Ban T&#7893 ch&#7913c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ch&#7911 nhi&#7879m &#7910y ban Ki&#7875m tra Th&agrave;nh &#272o&agrave;n. Th&aacute;ng 12/2007, &#273&#7891ng ch&iacute; &#273&#432&#7907c b&#7847u gi&#7919 nhi&#7879m v&#7909 &#7910y vi&ecirc;n &#7910y ban Ki&#7875m tra Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n. </span></span></span><span lang="FR" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="FR">Th&aacute;ng 10/2009, &#273&#7891ng ch&iacute; &#273&#432&#7907c b&#7847u gi&#7919 nhi&#7879m v&#7909 B&iacute; th&#432 &#272&#7843ng b&#7897 c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n&nbsp;; th&aacute;ng 5/2010, &#273&#7891ng ch&iacute; &#273&#432&#7907c b&#7847u gi&#7919 nhi&#7879m v&#7909 &#7910y vi&ecirc;n Ban Ch&#7845p h&agrave;nh &#272&#7843ng b&#7897 Kh&#7889i D&acirc;n Ch&iacute;nh &#272&#7843ng th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></span><span lang="FR" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="FR">Th&aacute;ng 12/2012, &#273&#7891ng ch&iacute; &#273&#432&#7907c b&#7847u gi&#7919 nhi&#7879m v&#7909 &#7910y vi&ecirc;n Ban Ch&#7845p h&agrave;nh Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n. T&#7915 th&aacute;ng 01/2013, &#273&#7891ng ch&iacute; &#273&#432&#7907c ph&acirc;n c&ocirc;ng gi&#7919 nhi&#7879m v&#7909 Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&#432&#7901ng tr&#7921c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n. T&#7915 th&aacute;ng 4/2013, &#273&#7891ng ch&iacute; &#273&#432&#7907c hi&#7879p th&#432&#417ng gi&#7919 nhi&#7879m v&#7909 &#7910y vi&ecirc;n Ban Th&#432 k&yacute; Trung &#432&#417ng H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889. Th&aacute;ng 12/2013, &#273&#7891ng ch&iacute; &#273&#432&#7907c hi&#7879p th&#432&#417ng gi&#7919 nhi&#7879m v&#7909 Ph&oacute; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam.</span></span></span><span lang="FR" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>H&#7897i ngh&#7883 c&#361ng nh&#7845t tr&iacute; b&#7847u &#273&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n Thanh Xu&acirc;n - &#7910y vi&ecirc;n Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Tr&#432&#7903ng ban Thi&#7871u nhi Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, gi&#7919 nhi&#7879m v&#7909 Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n v&agrave; b&#7893 nhi&#7879m gi&#7919 ch&#7913c v&#7909 Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i &#272&#7891ng &#272&#7897i Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IX (2013 - 2017).</i></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>M&#7928 &#272&#7912C</b></span></span><b><span style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;