Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<b style="text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;">H&#7897i ngh&#7883 giao ban c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tr&#432&#7901ng h&#7885c</span></b></span></span></strong></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">Ng&agrave;y 27/02/2014, h&#7897i ngh&#7883 giao ban c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tr&#432&#7901ng h&#7885c khu v&#7921c C&ocirc;ng nh&acirc;n lao &#273&#7897ng c&oacute; tr&#432&#7901ng h&#7885c k&#7923 II, n&#259m h&#7885c 2013-2014 &#273&atilde; di&#7877n ra t&#7841i h&#7897i tr&#432&#7901ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP.HCM. H&#7897i ngh&#7883 do Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c, v&#7899i s&#7921 tham gia c&#7911a c&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; &#273&#7841i di&#7879n l&atilde;nh &#273&#7841o c&aacute;c Ban, V&#259n ph&ograve;ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Th&#432&#7901ng tr&#7921c 11 &#273&#417n v&#7883 C&ocirc;ng nh&acirc;n lao &#273&#7897ng c&oacute; tr&#432&#7901ng, Th&#432&#7901ng tr&#7921c &#272o&agrave;n c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272H &ndash; C&#272 &ndash; TCCN tr&#7921c thu&#7897c khu v&#7921c C&ocirc;ng nh&acirc;n lao &#273&#7897ng.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="%E1%BA%A3nh%201.jpg" width="640" height="480" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">T&#7841i h&#7897i ngh&#7883, &#273&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n Thanh &#272o&agrave;n, UVBTV, Tr&#432&#7903ng Ban Thanh ni&ecirc;n tr&#432&#7901ng h&#7885c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ph&oacute; ch&#7911 t&#7883ch Th&#432&#7901ng tr&#7921c H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP.HCM &#273&atilde; th&ocirc;ng qua c&aacute;c n&#7897i dung tr&#7885ng t&acirc;m c&#7911a &ldquo;N&#259m Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n&rdquo; theo ch&#432&#417ng tr&igrave;nh 08-CTr/T&#272TN.ANQP.&#272BDC v&#7873 vi&#7879c tri&#7875n khai &ldquo;N&#259m Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n&rdquo;. Trong &#273&oacute; &#273&#7891ng ch&iacute; nh&#7845n m&#7841nh c&aacute;c n&#7897i dung quan tr&#7885ng nh&#432 H&#7897i thi &ldquo;Tin h&#7885c tr&#7867 TP.HCM&rdquo; l&#7847n th&#7913 XXIII n&#259m 2014, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;Gi&#7901 Tr&aacute;i &#272&#7845t&rdquo;, ng&agrave;y h&#7897i &ldquo;H&#432&#7899ng nghi&#7879p, d&#7841y ngh&#7873&rdquo; l&#7847n II&hellip; C&aacute;c &#273&#7841i bi&#7875u tham d&#7921 h&#7897i ngh&#7883 c&#361ng &#273&atilde; ti&#7871n h&agrave;nh g&oacute;p &yacute; v&#7873 c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 c&#361ng nh&#432 t&#7841i c&#417 s&#7903 m&igrave;nh ph&#7909 tr&aacute;ch. </span></span></span><span style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">H&#7897i ngh&#7883 l&#7847n n&agrave;y &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c nh&#7857m tri&#7875n khai, qu&aacute;n tri&#7879t, n&#7855m b&#7855t t&igrave;nh h&igrave;nh ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272H &ndash; C&#272 &ndash; TCCN tr&#7921c thu&#7897c khu v&#7921c C&ocirc;ng nh&acirc;n lao &#273&#7897ng, t&#7915 &#273&oacute; c&aacute;c c&#417 s&#7903 l&#432u &yacute; ti&#7871p thu, b&#7893 sung cho ch&#432&#417ng tr&igrave;nh n&#259m h&#7885c 2013-2014.</span></span></span><span style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 150%;">KI&#7872U MY</span></b></span></span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;