Thành Đoàn đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<span style="line-height: 115%;">Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&#7849y m&#7841nh h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo;</span></span></strong></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: 115%;"> n&#259m 2014</span></span></strong></span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">S&aacute;ng ng&agrave;y 27/2, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ngh&#7883 b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n &#273&#7873 n&#259m 2014 &ldquo;H&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh v&#7873 n&ecirc;u cao tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m, ch&#7889ng ch&#7911 ngh&#297a c&aacute; nh&acirc;n, n&oacute;i &#273i &#273&ocirc;i v&#7899i l&agrave;m&rdquo; t&#7841i Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&acirc;y l&agrave; bu&#7893i sinh ho&#7841t ch&iacute;nh tr&#7883 quan tr&#7885ng nh&#7857m ph&#7909c v&#7909 cho vi&#7879c tri&#7875n khai th&#7921c hi&#7879n C&ocirc;ng v&#259n 876- CV/TW c&#7911a Th&agrave;nh &#7911y TP.HCM v&#7873 &ldquo;Ti&#7871p t&#7909c &#273&#7849y m&#7841nh cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo; n&#259m 2014 c&#7911a c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n ch&#7911 ch&#7889t v&#7873 n&ecirc;u cao tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m, ch&#7889ng ch&#7911 ngh&#297a c&aacute; nh&acirc;n, t&#432 t&#432&#7903ng H&#7891 Ch&iacute; Minh n&oacute;i &#273i &#273&ocirc;i v&#7899i l&agrave;m, h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="h1.JPG" width="640" height="424" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><em>&#272&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m Thanh Th&#7843o&nbsp; &ndash; Nguy&ecirc;n B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#7911y, Nguy&ecirc;n Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i &#273&#7891ng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889, Nguy&ecirc;n B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o t&#7841i H&#7897i ngh&#7883.</em></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Theo &#273&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m Ph&#432&#417ng Th&#7843o &ndash; Nguy&ecirc;n B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#7911y, Nguy&ecirc;n Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i &#273&#7891ng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889, Nguy&ecirc;n B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &ldquo;tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m&rdquo; l&agrave; ph&#7847n vi&#7879c &#273&#432&#7907c giao cho ph&#7843i &#273&#7843m b&#7843o ho&agrave;n th&agrave;nh, nh&#7853n th&#7913c &#273&uacute;ng &#273&#7855n v&#7873 tr&aacute;ch nhi&#7879m th&igrave; s&#7869 chi ph&#7889i t&#7899i vi&#7879c l&agrave;m, n&#7871u kh&ocirc;ng ho&agrave;n th&agrave;nh th&igrave; ph&#7843i ch&#7883u tr&aacute;ch nhi&#7879m v&#7899i gia &#273&igrave;nh v&agrave; x&atilde; h&#7897i. Ch&#7889ng &ldquo;ch&#7911 ngh&#297a c&aacute; nh&acirc;n&rdquo; theo Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh l&agrave; ch&#7889ng b&#7879nh c&aacute; nh&acirc;n, quan li&ecirc;u. C&ocirc;ng ch&#7913c, c&aacute;n b&#7897 ph&#7843i d&#7889c s&#7913c ph&#7909ng s&#7921 t&#7893 qu&#7889c, ph&#7909c v&#7909 nh&acirc;n d&acirc;n; bi&#7871t c&aacute;ch l&#7855ng nghe nh&#7919ng t&acirc;m t&#432, t&igrave;nh c&#7843m &#273&#7875 thuy&#7871t ph&#7909c m&#7885i ng&#432&#7901i v&agrave; l&agrave;m t&#7889t m&#7885i c&ocirc;ng vi&#7879c.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="h2.JPG" width="640" height="474" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><em><span style="font-size: small;">&#272&ocirc;ng &#273&#7843o c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n tham d&#7921 h&#7897i ngh&#7883 b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n &#273&#7873.</span></em></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#432 t&#432&#7903ng H&#7891 Ch&iacute; Minh n&oacute;i &#273i &#273&ocirc;i v&#7899i l&agrave;m l&agrave; nguy&ecirc;n t&#7855c quan tr&#7885ng v&#7873 &#273&#7841o &#273&#7913c c&aacute;ch m&#7841ng c&#7911a B&aacute;c, th&#7875 hi&#7879n t&#7845m g&#432&#417ng s&aacute;ng, l&agrave; l&#7869 s&#7889ng ph&#432&#417ng ch&acirc;m h&agrave;nh &#273&#7897ng g&#7855n v&#7899i ch&#7911 ch&#432&#417ng &#273&#432&#7901ng l&#7889i ch&iacute;nh s&aacute;ch c&#7911a &#272&#7843ng v&agrave; Nh&agrave; n&#432&#7899c.Trong phong c&aacute;ch h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng, &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh, tr&#432&#7899c h&#7871t ph&#7843i l&agrave;m g&#432&#417ng trong m&#7885i c&ocirc;ng vi&#7879c t&#7915 nh&#7887 &#273&#7871n l&#7899n, &#273&#7849y m&#7841nh ki&#7875m tra, gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; t&#259ng c&#432&#7901ng g&#7855n b&oacute; m&aacute;u th&#7883t v&#7899i nh&acirc;n d&acirc;n; th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n, v&#7873 m&#7885i m&#7863t, ph&#7843i c&#7847n, ki&#7879m, li&ecirc;m, ch&iacute;nh, ch&iacute; c&ocirc;ng, v&ocirc; t&#432, n&oacute;i ph&#7843i &#273i &#273&ocirc;i v&#7899i l&agrave;m.</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nguy&ecirc;n Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i &#273&#7891ng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889 nh&#7845n m&#7841nh, &#273&#7875 l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n t&#7889t th&igrave; ph&#7843i lu&ocirc;n ghi nh&#7899 v&agrave; th&#7921c hi&#7879n 5 b&#432&#7899c c&ocirc;ng t&aacute;c: &#273i&#7873u tra, tuy&#7873n truy&#7873n v&#7853n &#273&#7897ng gi&#7843i th&iacute;ch, t&#7893 ch&#7913c, hu&#7845n luy&#7879n v&agrave; &#273&#7845u tranh. Ngo&agrave;i ra m&ocirc;i tr&#432&#7901ng gi&uacute;p c&aacute; nh&acirc;n ph&aacute;t tri&#7875n, ho&agrave;n thi&#7879n, bi&#7871t c&aacute;ch x&acirc;y d&#7921ng t&#7893 ch&#7913c c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng &#272o&agrave;n v&agrave; quan tr&#7885ng l&agrave; r&egrave;n luy&#7879n &#273&#432&#7907c k&#297 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i.</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;Tr&#432&#7899c khi k&#7871t H<span style="display: none;">HHH</span>&#7897i ngh&#7883, &#273&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n M&#7841nh C&#432&#7901ng - B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; g&#7917i l&#7901i c&#7843m &#417n t&#7899i b&agrave; Ph&#7841m Ph&#432&#417ng Th&#7843o v&agrave; &#273&#7873 ngh&#7883, c&aacute;c c&aacute;n b&#7897, c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n c&oacute; nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7909 th&#7875 tri&#7875n khai t&#7889t &#273&#7907t h&#7885c t&#7853p chuy&ecirc;n &#273&#7873 n&agrave;y. Ti&#7871p t&#7909c &#273&#432a n&#7897i dung h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273i v&agrave;o n&#7873n n&#7871p trong sinh ho&#7841t &#273o&agrave;n, g&oacute;p ph&#7847n th&#7921c hi&#7879n trong t&#7915ng c&#7845p &#273&#7897 nh&#7857m th&#7845m nhu&#7847n truy&#7873n t&#7843i m&#7897t c&aacute;ch t&#7889t nh&#7845t v&#7873 t&#432 t&#432&#7903ng H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>V&#258N QUY&#7870T</b></span></span><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;