Thành Đoàn đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<span style="line-height: 115%;">Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&#7849y m&#7841nh h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo;</span></span></strong></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: 115%;"> n&#259m 2014</span></span></strong></span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">S&aacute;ng ng&agrave;y 27/2, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ngh&#7883 b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n &#273&#7873 n&#259m 2014 &ldquo;H&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh v&#7873 n&ecirc;u cao tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m, ch&#7889ng ch&#7911 ngh&#297a c&aacute; nh&acirc;n, n&oacute;i &#273i &#273&ocirc;i v&#7899i l&agrave;m&rdquo; t&#7841i Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&acirc;y l&agrave; bu&#7893i sinh ho&#7841t ch&iacute;nh tr&#7883 quan tr&#7885ng nh&#7857m ph&#7909c v&#7909 cho vi&#7879c tri&#7875n khai th&#7921c hi&#7879n C&ocirc;ng v&#259n 876- CV/TW c&#7911a Th&agrave;nh &#7911y TP.HCM v&#7873 &ldquo;Ti&#7871p t&#7909c &#273&#7849y m&#7841nh cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo; n&#259m 2014 c&#7911a c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n ch&#7911 ch&#7889t v&#7873 n&ecirc;u cao tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m, ch&#7889ng ch&#7911 ngh&#297a c&aacute; nh&acirc;n, t&#432 t&#432&#7903ng H&#7891 Ch&iacute; Minh n&oacute;i &#273i &#273&ocirc;i v&#7899i l&agrave;m, h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="h1.JPG" width="640" height="424" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><em>&#272&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m Thanh Th&#7843o&nbsp; &ndash; Nguy&ecirc;n B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#7911y, Nguy&ecirc;n Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i &#273&#7891ng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889, Nguy&ecirc;n B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o t&#7841i H&#7897i ngh&#7883.</em></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Theo &#273&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m Ph&#432&#417ng Th&#7843o &ndash; Nguy&ecirc;n B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#7911y, Nguy&ecirc;n Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i &#273&#7891ng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889, Nguy&ecirc;n B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &ldquo;tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m&rdquo; l&agrave; ph&#7847n vi&#7879c &#273&#432&#7907c giao cho ph&#7843i &#273&#7843m b&#7843o ho&agrave;n th&agrave;nh, nh&#7853n th&#7913c &#273&uacute;ng &#273&#7855n v&#7873 tr&aacute;ch nhi&#7879m th&igrave; s&#7869 chi ph&#7889i t&#7899i vi&#7879c l&agrave;m, n&#7871u kh&ocirc;ng ho&agrave;n th&agrave;nh th&igrave; ph&#7843i ch&#7883u tr&aacute;ch nhi&#7879m v&#7899i gia &#273&igrave;nh v&agrave; x&atilde; h&#7897i. Ch&#7889ng &ldquo;ch&#7911 ngh&#297a c&aacute; nh&acirc;n&rdquo; theo Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh l&agrave; ch&#7889ng b&#7879nh c&aacute; nh&acirc;n, quan li&ecirc;u. C&ocirc;ng ch&#7913c, c&aacute;n b&#7897 ph&#7843i d&#7889c s&#7913c ph&#7909ng s&#7921 t&#7893 qu&#7889c, ph&#7909c v&#7909 nh&acirc;n d&acirc;n; bi&#7871t c&aacute;ch l&#7855ng nghe nh&#7919ng t&acirc;m t&#432, t&igrave;nh c&#7843m &#273&#7875 thuy&#7871t ph&#7909c m&#7885i ng&#432&#7901i v&agrave; l&agrave;m t&#7889t m&#7885i c&ocirc;ng vi&#7879c.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="h2.JPG" width="640" height="474" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><em><span style="font-size: small;">&#272&ocirc;ng &#273&#7843o c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n tham d&#7921 h&#7897i ngh&#7883 b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n &#273&#7873.</span></em></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#432 t&#432&#7903ng H&#7891 Ch&iacute; Minh n&oacute;i &#273i &#273&ocirc;i v&#7899i l&agrave;m l&agrave; nguy&ecirc;n t&#7855c quan tr&#7885ng v&#7873 &#273&#7841o &#273&#7913c c&aacute;ch m&#7841ng c&#7911a B&aacute;c, th&#7875 hi&#7879n t&#7845m g&#432&#417ng s&aacute;ng, l&agrave; l&#7869 s&#7889ng ph&#432&#417ng ch&acirc;m h&agrave;nh &#273&#7897ng g&#7855n v&#7899i ch&#7911 ch&#432&#417ng &#273&#432&#7901ng l&#7889i ch&iacute;nh s&aacute;ch c&#7911a &#272&#7843ng v&agrave; Nh&agrave; n&#432&#7899c.Trong phong c&aacute;ch h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng, &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh, tr&#432&#7899c h&#7871t ph&#7843i l&agrave;m g&#432&#417ng trong m&#7885i c&ocirc;ng vi&#7879c t&#7915 nh&#7887 &#273&#7871n l&#7899n, &#273&#7849y m&#7841nh ki&#7875m tra, gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; t&#259ng c&#432&#7901ng g&#7855n b&oacute; m&aacute;u th&#7883t v&#7899i nh&acirc;n d&acirc;n; th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n, v&#7873 m&#7885i m&#7863t, ph&#7843i c&#7847n, ki&#7879m, li&ecirc;m, ch&iacute;nh, ch&iacute; c&ocirc;ng, v&ocirc; t&#432, n&oacute;i ph&#7843i &#273i &#273&ocirc;i v&#7899i l&agrave;m.</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nguy&ecirc;n Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i &#273&#7891ng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889 nh&#7845n m&#7841nh, &#273&#7875 l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n t&#7889t th&igrave; ph&#7843i lu&ocirc;n ghi nh&#7899 v&agrave; th&#7921c hi&#7879n 5 b&#432&#7899c c&ocirc;ng t&aacute;c: &#273i&#7873u tra, tuy&#7873n truy&#7873n v&#7853n &#273&#7897ng gi&#7843i th&iacute;ch, t&#7893 ch&#7913c, hu&#7845n luy&#7879n v&agrave; &#273&#7845u tranh. Ngo&agrave;i ra m&ocirc;i tr&#432&#7901ng gi&uacute;p c&aacute; nh&acirc;n ph&aacute;t tri&#7875n, ho&agrave;n thi&#7879n, bi&#7871t c&aacute;ch x&acirc;y d&#7921ng t&#7893 ch&#7913c c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng &#272o&agrave;n v&agrave; quan tr&#7885ng l&agrave; r&egrave;n luy&#7879n &#273&#432&#7907c k&#297 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i.</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;Tr&#432&#7899c khi k&#7871t H<span style="display: none;">HHH</span>&#7897i ngh&#7883, &#273&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n M&#7841nh C&#432&#7901ng - B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; g&#7917i l&#7901i c&#7843m &#417n t&#7899i b&agrave; Ph&#7841m Ph&#432&#417ng Th&#7843o v&agrave; &#273&#7873 ngh&#7883, c&aacute;c c&aacute;n b&#7897, c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n c&oacute; nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7909 th&#7875 tri&#7875n khai t&#7889t &#273&#7907t h&#7885c t&#7853p chuy&ecirc;n &#273&#7873 n&agrave;y. Ti&#7871p t&#7909c &#273&#432a n&#7897i dung h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273i v&agrave;o n&#7873n n&#7871p trong sinh ho&#7841t &#273o&agrave;n, g&oacute;p ph&#7847n th&#7921c hi&#7879n trong t&#7915ng c&#7845p &#273&#7897 nh&#7857m th&#7845m nhu&#7847n truy&#7873n t&#7843i m&#7897t c&aacute;ch t&#7889t nh&#7845t v&#7873 t&#432 t&#432&#7903ng H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>V&#258N QUY&#7870T</b></span></span><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;