Khởi tranh hội thi “Tôi – Nhà lý luận trẻ”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman';">Kh&#7903i tranh h&#7897i thi &ldquo;T&ocirc;i &ndash; Nh&agrave; l&yacute; lu&#7853n tr&#7867&rdquo;</span></b></span></div> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&#272&#7875 th&iacute; sinh chu&#7849n b&#7883 t&#7889t nh&#7845t cho h&#7897i thi, Ban t&#7893 ch&#7913c th&ocirc;ng b&aacute;o s&#7889 b&aacute;o danh, th&#7901i gian &#273&#7883a &#273i&#7875m thi v&ograve;ng s&#417 kh&#7843o h&#7897i thi tuy&ecirc;n truy&#7873n vi&ecirc;n gi&#7887i &ldquo;T&ocirc;i - Nh&agrave; l&yacute; lu&#7853n tr&#7867&rdquo; n&#259m 2014.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Ban t&#7893 ch&#7913c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh xin th&ocirc;ng b&aacute;o v&ograve;ng s&#417 kh&#7843o h&#7897i thi tuy&ecirc;n truy&#7873n vi&ecirc;n gi&#7887i &ldquo;T&ocirc;i - Nh&agrave; l&yacute; lu&#7853n tr&#7867&rdquo; nh&#432 sau:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;">T&#7845t c&#7843 c&aacute;c thi sinh s&#7869 thi v&agrave;o s&aacute;ng th&#7913 b&#7843y ng&agrave;y 15/3/2014.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;">T&#7845t c&#7843 c&aacute;c th&iacute; sinh thi c&oacute; m&#7863t t&#7841i h&#7897i tr&#432&#7901ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n v&agrave;o l&uacute;c 7g30 &#273&#7875 d&#7921 l&#7877 khai m&#7841c v&agrave; ti&#7871n h&agrave;nh thi sau khi l&#7877 khai m&#7841c di&#7877n ra.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * L&#432u &yacute;: th&iacute; sinh v&agrave;o tr&#7877 15 ph&uacute;t sau th&#7901i gian ph&aacute;t &#273&#7873 s&#7869 kh&ocirc;ng &#273&#432&#7907c tham gia h&#7897i thi.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Trang ph&#7909c l&#7883ch s&#7921, khuy&#7871n kh&iacute;ch th&iacute; m&#7863c &aacute;o thanh ni&ecirc;n Vi&#7879t <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>, &aacute;o s&#417 mi, qu&#7847n ho&#7863c v&aacute;y s&#7853m. Kh&ocirc;ng m&#7863c&nbsp; qu&#7847n &aacute;o c&oacute; in ti&#7871ng n&#432&#7899c ngo&agrave;i, &aacute;o kh&ocirc;ng c&#7893, &aacute;o thun, &aacute;o kh&ocirc;ng tay v&agrave;o ph&ograve;ng thi.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;">S&#7889 b&aacute;o danh xem <strong><u><a href="http://www.mediafire.com/download/cmqg3gr2r913eoo/DANH+SACH+DA+XEP+THU+TU+-+web.xls"><em>t&#7841i &#273&acirc;y.</em></a></u></strong><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Th&#7901i gian l&agrave;m b&agrave;i thi l&agrave; 120 ph&uacute;t tr&ecirc;n gi&#7845y thi c&#7911a BTC ph&aacute;t, th&iacute; sinh t&#7921 trang b&#7883 vi&#7871t. L&#432u &yacute; ch&#7881 s&#7917 d&#7909ng b&uacute;t c&oacute; m&#7921c m&agrave;u xanh d&#432&#417ng, kh&ocirc;ng d&ugrave;ng b&uacute;t &#273&#7887, &#273en, t&iacute;m&hellip;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;">N&#7897i dung thi v&ograve;ng s&#417 kh&#7843o g&#7891m thi vi&#7871t &#273&#7873 c&#432&#417ng tuy&ecirc;n truy&#7873n v&agrave; b&agrave;i thuy&#7871t tr&igrave;nh v&#7873 c&aacute;c n&#7897i dung g&#7907i &yacute; trong <strong><u><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/tintuc/default.aspx?cat_id=1088&amp;news_id=14159#content"><em>k&#7871 ho&#7841ch s&#7889 91/KH-&#272TN</em></a></u></strong> c&#7911a Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 th&agrave;nh &#273o&agrave;n.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Th&iacute; sinh kh&ocirc;ng &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng b&#7845t k&#7923 thi&#7871t b&#7883 &#273i&#7879n t&#7917 n&agrave;o v&agrave;o ph&ograve;ng thi, n&#7871u b&#7883 ph&aacute;t hi&#7879n th&iacute; sinh s&#7869 b&#7883 h&#7911y b&agrave;i thi ngay t&#7841i ch&#7895.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;">BTC<o:p></o:p></span></b></p> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;