Sách hay tặng cơ sở Đoàn

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">S&aacute;ch hay t&#7863ng c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n</span></span></strong></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">Nhi&#7873u quy&#7875n s&aacute;ch hay, n&#7897i dung h&#7845p d&#7851n v&#7915a v&#7873 &#273&#7871n kho s&aacute;ch c&#7911a Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">&#272&acirc;y l&agrave; nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch c&oacute; n&#7897i dung h&#7845p d&#7851n v&agrave; c&#7847n thi&#7871t cho &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. &#272&#7863c bi&#7879t, s&aacute;ch h&agrave;nh v&#259n gi&#7843n d&#7883, d&#7877 hi&#7875u v&agrave; ph&acirc;n th&agrave;nh t&#7915ng nh&oacute;m k&#7929 n&#259ng, &#273&#7889i t&#432&#7907ng.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><img src="2014-03-25_11-02-28_HDR.jpg" width="800" height="600" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch hay m&agrave; b&#7841n n&ecirc;n &#273&#7885c.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">B&#7841n s&#7869 v&#7915a t&#432&#7903ng t&#432&#7907ng, v&#7915a tr&#7843i nghi&#7879m c&aacute;c tr&ograve; ch&#417i &#273&#7875 kh&aacute;m ph&aacute; k&#7929 n&#259ng s&aacute;ng t&#7841o c&#7911a m&igrave;nh qua: Nh&#7919ng tr&ograve; ch&#417i th&uacute;c &#273&#7849y s&aacute;ng t&#7841o. B&#7841n s&#7869 c&oacute; nhi&#7873u &yacute; t&#432&#7903ng &#273&#7897c &#273&aacute;o khi l&#7847n gi&#7903 &#273&#7871n cu&#7889i trang quy&#7875n s&aacute;ch n&agrave;y. &#272&#7915ng b&#7887 l&#7905 nh&eacute;!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">Hay mu&#7889n ph&aacute;t tri&#7875n k&#7929 n&#259ng t&#432 duy v&agrave; l&agrave;m vi&#7879c nh&oacute;m th&igrave; c&#7847n &#273&#7885c: Nh&#7919ng tr&ograve; ch&#417i &#273&#7891ng &#273&#7897i Team Building. Nh&#7919ng trang s&aacute;ch s&#7869 m&ocirc; t&#7843 t&igrave;nh hu&#7889ng k&egrave;m h&igrave;nh v&#7869 &#273&#7875 b&#7841n d&#7877 d&agrave;ng h&igrave;nh dung ra vi&#7879c t&#7893 ch&#7913c tr&ograve; ch&#417i sao cho h&#7845p d&#7851n m&agrave; kh&ocirc;ng k&eacute;m ph&#7847n s&aacute;ng t&#7841o.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; 02 quy&#7875n s&aacute;ch gi&#7899i thi&#7879u v&#7873 T&#7893ng &#273o&agrave;n Sao B&#7855c &#272&#7849u v&agrave; nh&#7919ng c&acirc;u &#273&#7889 tr&#7855c nghi&#7879m v&#7873 truy&#7873n th&#7889ng &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">S&aacute;ch &#273&#432&#7907c ph&aacute;t t&#7863ng &#273&#7871n ng&agrave;y 04/4/2014. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">V&#7899i 04 lo&#7841i s&aacute;ch n&agrave;y, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o s&#7869 ph&aacute;t h&agrave;nh s&#7889 l&#432&#7907ng l&#7899n. Theo &#273&oacute;, Qu&#7853n, huy&#7879n &#272o&agrave;n v&agrave; t&#432&#417ng &#273&#432&#417ng: 25 cu&#7889n/lo&#7841i s&aacute;ch; &#272o&agrave;n c&#417 s&#7903: 15 cu&#7889n/lo&#7841i. V&igrave; v&#7853y c&aacute;c b&#7841n c&oacute; th&#7875 linh &#273&#7897ng chu&#7849n b&#7883 xe &#273&#7875 ch&#7903 s&aacute;ch v&#7873. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">H&atilde;y nhanh ch&oacute;ng &#273&#7871n Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n nh&#7853n v&agrave; tr&#7843i nghi&#7879m t&#7915ng trang s&aacute;ch nh&eacute;. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="font-size: small;"><font color="#222222" face="Arial, sans-serif"><b>S&#7912C TR&#7866</b></font></span></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;