Trang Thông tin điện tử Thành Đoàn tuyển kỹ thuật viên

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<b style="line-height: 13.5pt; text-align: justify;">Trang Th&ocirc;ng tin &#273i&#7879n t&#7917 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n tuy&#7875n k&#7929 thu&#7853t vi&ecirc;n</b></span></strong></span></div> </span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:13.5pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trang Th&ocirc;ng tin &#273i&#7879n t&#7917 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n<b> </b>&#273ang c&oacute; nhu c&#7847u tuy&#7875n d&#7909ng v&#7883 tr&iacute; k&#7929 thu&#7853t vi&ecirc;n th&#7921c hi&#7879n c&ocirc;ng vi&#7879c qu&#7843n tr&#7883 m&#7841ng v&agrave; l&#7853p tr&igrave;nh tr&ecirc;n thi&#7871t b&#7883 di &#273&#7897ng.</span></span><span style="font-size: 13pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:13.5pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">S&#7889 l&#432&#7907ng tuy&#7875n: 01 ng&#432&#7901i.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:13.5pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c b&#7841n th&#7845y m&igrave;nh c&oacute; kh&#7843 n&#259ng &#273&#7873u c&oacute; th&#7875 &#273&#259ng k&yacute; d&#7921 tuy&#7875n. Khuy&#7871n kh&iacute;ch &#273&#417n &#273&#259ng k&yacute; t&#7915 nh&#7919ng b&#7841n tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n - H&#7897i, t&igrave;nh nguy&#7879n ho&#7863c t&#7915ng tham gia nh&#7919ng n&#7897i dung c&oacute; li&ecirc;n quan &#273&#7871n y&ecirc;u c&#7847u chuy&ecirc;n m&ocirc;n k&#7929 thu&#7853t n&oacute;i tr<span class="textexposedshow">&ecirc;n. Kh&ocirc;ng y&ecirc;u c&#7847u th&acirc;m ni&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c, c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n m&#7899i ra tr&#432&#7901ng, c&oacute; kh&#7843 n&#259ng &#273&#7883nh h&#432&#7899ng ph&aacute;t tri&#7875n kh&ocirc;ng gian m&#7841ng cho gi&#7899i tr&#7867 v&#7851n c&oacute; th&#7875 g&#7917i &#273&#417n x&eacute;t tuy&#7875n.</span></span></span><span style="font-size: 13pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span class="textexposedshow"><o:p></o:p></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:13.5pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="textexposedshow">Trong h&#7891 s&#417 &#273&#259ng k&yacute; vui l&ograve;ng ghi r&otilde; h&#7885 t&ecirc;n, qu&ecirc; qu&aacute;n, tr&#432&#7901ng, khoa (&#273&atilde; t&#7915ng theo h&#7885c), th&#7871 m&#7841nh, nh&#7919ng c&ocirc;ng vi&#7879c t&#7915ng th&#7921c hi&#7879n li&ecirc;n quan &#273&#7871n chuy&ecirc;n m&ocirc;n (c&oacute; s&#7843n ph&#7849m, &#7913ng d&#7909ng c&#7909 th&#7875 l&agrave; m&#7897t &#432u ti&ecirc;n), v&#259n b&#7857ng, ch&#7913ng ch&#7881... Ngo&agrave;i ra c&aacute;c b&#7841n c&oacute; th&#7875 di&#7877n d&#7883ch v&#7873 kh&#7843 n&#259ng c&#7911a m&igrave;nh c&oacute; th&#7875 &#273&aacute;p &#7913ng y&ecirc;u c&#7847u c&#7911a m&#7897t k&#7929 thu&#7853t vi&ecirc;n m&#7841ng, l&#7853p tr&igrave;nh.</span></span></span><span class="textexposedshow"><span style="font-size: 13pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><o:p></o:p></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:13.5pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="textexposedshow">H&#7891 s&#417 &#273&#259ng k&yacute;, c&aacute;c b&#7841n g&#7917i v&#7873 &#273&#7883a ch&#7881 email: tuyengiaothanhdoantp@gmail.com.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:13.5pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Th&#7901i h&#7841n g&#7917i h&#7891 s&#417 &#273&#7871n h&#7871t ng&agrave;y 18/5/2014.</span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <span class="textexposedshow">Nh&#7919ng h&#7891 s&#417 &#273&#432&#7907c ch&#7885n qua v&ograve;ng s&#417 lo&#7841i s&#7869 nh&#7853n &#273&#432&#7907c ph&#7843n h&#7891i th&ocirc;ng tin &#273&#7875 b&#432&#7899c v&agrave;o v&ograve;ng ph&#7887ng v&#7845n.</span></span></span><span style="font-size: 13pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:13.5pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="textexposedshow">Ch&uacute;c c&aacute;c b&#7841n th&agrave;nh c&ocirc;ng!</span></span></span><span style="font-size: 13pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="apple-converted-space"><b>&nbsp;BBT</b></span></span></span><b><span style="font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></b></p> </meta> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;