Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<b style="text-align: center;"><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%;">Tuy&ecirc;n d&#432&#417ng Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c</span></b></span></span></strong></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%;">Nh&acirc;n k&#7927 ni&#7879m 124 n&#259m sinh nh&#7853t H&#7891 Ch&iacute; Minh (19/05/1890-19/05/2014) v&agrave; 45 n&#259m th&#7921c hi&#7879n di ch&uacute;c H&#7891 Ch&iacute; Minh (02/09/1960-02/09/2014), Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c &#273&#7841i h&#7897i &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n Th&agrave;nh Ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; minh l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c n&#259m 2014&rdquo;.</span></i></span></span><span style="line-height: 18px; font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i><span lang="VI" style="line-height: 19.5px;">&nbsp;</span></i><span lang="VI" style="line-height: 19.5px;">Ng&acirc;n H&agrave;ng TMCP Ph&aacute;t Tri&#7875n Nh&agrave; &#272BSCL (</span></span></span><em style="line-height: 18px;"><span style="font-style: normal;"><wbr style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 18.2px; text-align: left;"></wbr></span></em><span style="line-height: 18px; font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em><span style="font-style: normal;">MHB) &#273&#7891ng h&agrave;nh c&ugrave;ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh n&#259m nay.</span></em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%;">V&#7915a qua, t&#7841i H&#7897i tr&#432&#7901ng 1-Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n &#273&atilde; di&#7877n ra &#272&#7841i h&#7897i Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n Th&agrave;nh Ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; minh l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c n&#259m 2014. &#272&#7841i h&#7897i &#273&atilde; vinh danh 37 g&#432&#417ng thanh ni&ecirc;n &#273i&#7875n h&igrave;nh c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c &#273&#432&#7907c ch&#7885n t&#7915 c&aacute;c c&#417 s&#7903.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="h%C3%ACnh%206%20(1).JPG" width="640" height="360" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="h%C3%ACnh%207.JPG" width="640" height="319" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#7919ng h&igrave;nh &#7843nh &#7845n t&#432&#7907ng t&#7841i bu&#7893i tuy&ecirc;n d&#432&#417ng.</span></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%;">M&#7903 &#273&#7847u &#273&#7841i h&#7897i l&agrave; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh v&#259n ngh&#7879 khai m&#7841c v&#7899i c&aacute;c ti&#7871t m&#7909c h&aacute;t m&uacute;a h&#7845p d&#7851n h&#432&#7899ng v&#7873 B&aacute;c v&agrave; cu&#7897c &#273&#7901i, c&ugrave;ng h&agrave;nh tr&igrave;nh &#273i t&igrave;m &#273&#432&#7903ng c&#7913u n&#432&#7899c &#273&#7847y gian nan, c&#361ng nh&#432 c&ocirc;ng lao to l&#7899n c&#7911a ng&#432&#7901i.</span></span></span><span lang="EN-GB" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%;">&#272&#7841i h&#7897i &#273&atilde; c&oacute; cu&#7897c tr&ograve; chuy&#7879n v&#7899i 3 g&#432&#417ng m&#7863t &#272o&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n &#273i&#7875n h&igrave;nh &#273&#7841t nhi&#7873u th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c n&#259m 2014. B&#7841n &#272&#7895 Ti&#7871n Trung, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n Chi &#272o&agrave;n c&ocirc;ng ty &#273i&#7879n l&#7921c H&oacute;c M&ocirc;n ( tr&#7921c thu&#7897c &#272o&agrave;n t&#7893ng c&ocirc;ng ty &#273i&#7879n l&#7921c Th&agrave;nh Ph&#7889), Nguy&#7877n V&#259n Ng&#7885&nbsp; Ph&oacute; b&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng Cao &#273&#7859ng Ngh&#7873 Giao th&ocirc;ng-V&#7853n t&#7843i &#273&#432&#7901ng th&#7911y 2 ( tr&#7921c thu&#7897c &#272o&agrave;n Kh&#7889i B&#7897 Giao Th&ocirc;ng-V&#7853n T&#7843i), V&#361 Y&#7871n Oanh &#272&#7843ng &#7911y vi&ecirc;n c&#417 quan ch&iacute;nh quy&#7873n Qu&#7853n 8, Ph&oacute; Tr&#432&#7903ng Ph&ograve;ng Lao &#272&#7897ng- Th&#432&#417ng Binh-X&atilde; h&#7897i Qu&#7853n 8, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; Th&#432 Qu&#7853n &#272o&agrave;n 8.</span></span></span><span lang="EN-GB" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%;">&#272&#7841i h&#7897i c&#361ng &#273&atilde; trao gi&#7843i cho 37 g&#432&#417ng thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n &#273i&#7875n h&igrave;nh, &#273&#432&#7907c b&igrave;nh x&eacute;t t&#7915 273 &#273&#7841i bi&#7875u thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n Th&agrave;nh ph&#7889 l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c n&#259m 2014.</span></span></span><span lang="EN-GB" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%;">B&#7841n Nguy&#7877n &#272&#7913c Nguy&ecirc;n V&#7925-Ph&oacute; ch&#7911 nhi&#7879m C&acirc;u l&#7841c b&#7897 Qu&#7889c t&#7871 thanh ni&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272H Lu&#7853t TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&atilde; thay m&#7863t c&aacute;c b&#7841n thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c 2014 ph&aacute;t bi&#7875u th&ocirc;ng &#273i&#7879p c&#7911a &#273&#7841i h&#7897i &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; n&#259m 2014.</span></span></span><span lang="EN-GB" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%;">Tr&#432&#7899c khi k&#7871t th&uacute;c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, c&aacute;c b&#7841n thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n &#273&atilde; c&ugrave;ng chuy&#7873n tay nhau &nbsp;l&aacute; c&#7901 T&#7893 Qu&#7889c &#273i kh&#7855p kh&aacute;n ph&ograve;ng. L&aacute; c&#7901 &#273&#432&#7907c c&#259ng l&ecirc;n nh&#432 s&#7913c tr&#7867, nhi&#7879t huy&#7871t c&#7911a thanh ni&ecirc;n &#273ang c&#259ng tr&agrave;n t&#7915ng ng&agrave;y.&nbsp; </span></span></span><span lang="EN-GB" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%;">NA NA - KHANG</span></b></span></span><b><span lang="EN-GB" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span></i></span></span></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;