Đồng chí Phan Thị Thanh Phương đắc cừ Bí thư Đoàn cơ quan Thành Đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 255)"><strong><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương đắc cừ B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2014 - 2017</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Chiều 20/5, tại hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2014 &ndash; 2017 đ&atilde; diễn ra với 99 đại biểu được triệu tập. Tham dự đại hội c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện c&aacute;c đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;<br /> <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Đại hội đ&atilde; th&ocirc;ng tin những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2014 v&agrave; đề ra chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2014 &ndash; 2017. Trong đ&oacute;, x&aacute;c định hệ thống chỉ ti&ecirc;u kết nạp &iacute;t nhất 20 đo&agrave;n vi&ecirc;n mới tại c&aacute;c Chi đo&agrave;n trực thuộc, phấn đấu đạt tỉ lệ 30% đo&agrave;nvi&ecirc;n ưu t&uacute; được ph&aacute;t triển Đảng v&agrave; 70% đảng vi&ecirc;n được ph&aacute;t triển trong to&agrave;n Đảng bộ l&agrave; từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, tổ chức &iacute;t nhất 3 chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n&rdquo;, vận động tặng 3 căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho đo&agrave;n vi&ecirc;n khối cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, đ&agrave;o tạo kỹ năng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n định kỳ 3 th&aacute;ng/lần.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><img alt="" src="1%20(3).jpg" style="height:239px; width:448px" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><em>Ban chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2012 - 2014 tuy&ecirc;n bố m&atilde;n nhiệm kỳ</em></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Đặc biệt, đại hội đ&atilde; x&aacute;c định c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n trong nhiệm kỳ l&agrave; &ldquo;X&acirc;y dựng hệ thống hướng dẫn tại khu căn cứ c&aacute;ch mạng N&uacute;i Dinh&rdquo; nhằm tăng cường, bổ sung những th&ocirc;ng tin, lịch sử qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của khu căn cứ, g&oacute;p phần tạo điều kiện thuận lợi cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n di chuyển đến căn cứ sinh hoạt.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><img alt="" src="1%20(4).jpg" style="height:336px; width:346px" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Bỏ phiếu bầu ban chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ mới</span></span></em></div> </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Được biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục đ&atilde; được đầu tư, triển khai đồng bộ,ph&ugrave; hợp v&agrave; đạt hiệu quả cao, c&aacute;c Chi đo&agrave;n chủ động đăng cai tổ chức hoạt động. Hoạt động xung k&iacute;ch được Đo&agrave;n cơ quan quan t&acirc;m, chỉ đạo s&acirc;u s&aacute;t, c&aacute;c Chi đo&agrave;n đ&atilde; chủ động thực hiện những phần việc theo đặc th&ugrave; đơn vị, hoạt động phong tr&agrave;o được đầu tư c&oacute; chiều s&acirc;u như việc tổ chức c&aacute;c lớp trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde;&nbsp; hội,&hellip;</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><img alt="" src="1%20(5).jpg" style="height:205px; width:448px" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường khen thưởng cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc</em></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh bỏ phiếu v&agrave; bầu Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ XVII (2014 &ndash; 2017). Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư&nbsp; Đo&agrave;n cơ quan nhiệm kỳ 2012 - 2014 đắc cử B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ quan nhiệm kỳ XVII, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n đắc cử Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ quan. </span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><img alt="" src="1%20(1).jpg" style="height:299px; width:448px" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Đại hội cũng đ&atilde; ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đ&ocirc;ng v&agrave; hội thu được 19.400.000 đồng từ sự đ&oacute;ng g&oacute;p, ủng hộ của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&aacute;c Chi đo&agrave;n. Số tiền n&agrave;y sẽ được chuyển đến c&aacute;c chiến sĩ đang l&agrave;m nhiệm vụ nơi hải đảo xa x&ocirc;i.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><img alt="" src="1%20(2).jpg" style="height:288px; width:640px" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><em>Khẩu hiệu h&agrave;nh động trong nhệm kỳ 2014 - 2017: &quot;Tuổi trẻ cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện, kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển&quot;</em></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">THI&Ecirc;N THANH</span></span></strong><br /> &nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;