Khai mạc vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ TP. HCM

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<b style="text-align: justify; font-size: 12px;"><span style="line-height: 115%;">Khai m&#7841c v&ograve;ng Chung k&#7871t H&#7897i thi Tin h&#7885c tr&#7867 TP. HCM</span></b></span></span></div> </span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">V&#432&#7907t qua 3.000 th&iacute; sinh d&#7921 thi, 440 b&#7841n tr&#7867 xu&#7845t s&#7855c &#273&atilde; l&#7885t v&agrave;o v&ograve;ng chung k&#7871t H&#7897i thi Tin h&#7885c tr&#7867 TP. HCM l&#7847n XXIII di&#7877n ra v&agrave;o ng&agrave;y 25-5 t&#7841i C&ocirc;ng vi&ecirc;n Ph&#7847n m&#7873m Quang Trung.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">&#272&acirc;y l&agrave; ho&#7841t &#273&#7897ng th&#432&#7901ng ni&ecirc;n nh&#7857m th&uacute;c &#273&#7849y v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875n phong tr&agrave;o h&#7885c t&#7853p, s&aacute;ng t&#7841o v&agrave; &#7913ng d&#7909ng tin h&#7885c v&agrave;o th&#7871 h&#7879 tr&#7867. &#272&#7891ng th&#7901i, ph&aacute;t hi&#7879n v&agrave; b&#7891i d&#432&#7905ng c&aacute;c t&agrave;i n&#259ng tin h&#7885c, x&acirc;y d&#7921ng nh&acirc;n l&#7921c cho c&ocirc;ng cu&#7897c c&ocirc;ng nghi&#7879p h&oacute;a, hi&#7879n &#273&#7841i h&oacute;a &#273&#7845t n&#432&#7899c.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="%E1%BA%A2nh%20%20(3).JPG" width="572" height="480" alt="" /><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 21.466665267944336px;"><em>Ban Gi&aacute;m kh&#7843o h&#432&#7899ng d&#7851n s&#7917 d&#7909ng robot trong ph&#7847n thi th&#7921c h&agrave;nh cho c&aacute;c &#273&#7897i thi b&#7843ng C.</em></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">T&#7841i v&ograve;ng chung k&#7871t, c&aacute;c th&iacute; sinh s&#7869 l&#7847n l&#432&#7907t tr&#7843i qua 2 ph&#7847n thi: Ki&#7871n th&#7913c K&#297 n&#259ng Tin h&#7885c v&agrave; Ph&#7847n m&#7873m s&aacute;ng t&#7841o.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">V&#7899i ph&#7847n thi Ki&#7871n th&#7913c K&#297 n&#259ng Tin h&#7885c, 151 th&iacute; sinh b&#7843ng A ( Ti&#7875u h&#7885c) v&agrave; 130 th&iacute; sinh b&#7843ng B (THCS) tr&igrave;nh b&agrave;y hi&#7875u bi&#7871t c&#7911a m&igrave;nh th&ocirc;ng qua c&aacute;c c&acirc;u h&#7887i thi tr&#7855c nghi&#7879m v&agrave; b&agrave;i t&#7853p th&#7921c h&agrave;nh. Ban T&#7893 ch&#7913c trang b&#7883 m&aacute;y t&iacute;nh b&agrave;n cho c&aacute;c th&iacute; sinh &#273&#7843m b&#7843o ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t b&agrave;i thi. Ri&ecirc;ng th&iacute; sinh b&#7843ng C (THPT), 120 th&iacute; sinh &#273&#432&#7907c chia th&agrave;nh 60 &#273&#7897i thi l&#7853p tr&igrave;nh &#273i&#7873u khi&#7875n Robot b&#7857ng ng&ocirc;n ng&#7919 Pascal. 20 &#273&#7897i c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch cao s&#7869 &#273&#432&#7907c l&#7885t v&agrave;o v&ograve;ng thi &#273&#7889i kh&aacute;ng (ph&#7847n thi d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho b&#7843ng C).</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Ph&#7847n thi Ph&#7847n m&#7873m S&aacute;ng t&#7841o di&#7877n ra d&#432&#7899i h&igrave;nh th&#7913c thuy&#7871t tr&igrave;nh v&agrave; ph&#7843n bi&#7879n. 40 ph&#7847n m&#7873m tham gia ph&#7847n thi n&agrave;y &#273&#432&#7907c &#273&aacute;nh gi&aacute; cao v&#7873 m&#7863t k&#297 n&#259ng c&#361ng nh&#432 t&iacute;nh kh&#7843 thi. &#272&#7863c bi&#7879t, &#7903 ph&#7847n thi n&agrave;y, ngo&agrave;i ba kh&#7889i thu&#7897c b&#7843ng A, B v&agrave; C c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n( b&#7843ng D) tham gia. &#272i&#7873u n&agrave;y, g&oacute;p ph&#7847n l&agrave;m cho H&#7897i thi tr&#7903 n&ecirc;n &#273a d&#7841ng v&agrave; h&#7913a h&#7865n nhi&#7873u m&ocirc; h&igrave;nh th&uacute; v&#7883.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">H&#7897i thi Tin h&#7885c tr&#7867 TP. HCM l&#7847n XXIII- n&#259m 2014 do Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP. HCM ph&#7889i h&#7907p c&ugrave;ng S&#7903 Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truy&#7873n th&ocirc;ng, S&#7903 Khoa h&#7885c v&agrave; C&ocirc;ng ngh&#7879, S&#7903 Gi&aacute;o d&#7909c v&agrave; &#272&agrave;o t&#7841o, &#272&agrave;i Truy&#7873n h&igrave;nh v&agrave; H&#7897i Tin h&#7885c th&agrave;nh ph&#7889 t&#7893 ch&#7913c. Ti&#7871p n&#7889i th&agrave;nh c&ocirc;ng c&#7911a nh&#7919ng n&#259m tr&#432&#7899c, C&ocirc;ng vi&ecirc;n Ph&#7847n m&#7873m Quang Trung v&agrave; Tr&#432&#7901ng Saigon Tech v&#7851n l&agrave; 2 &#273&#417n v&#7883 &#273&#259ng cai t&#7893 ch&#7913c H&#7897i thi n&#259m nay.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">L&#7877 T&#7893ng k&#7871t, Trao gi&#7843i H&#7897i thi Tin h&#7885c tr&#7867 l&#7847n XXIII- n&#259m 2014 d&#7921 ki&#7871n t&#7893 ch&#7913c v&agrave;o gi&#7919 th&aacute;ng 6/ 2014. C&aacute;c th&iacute; sinh &#273&#7841t gi&#7843i cao s&#7869 c&oacute; c&#417 h&#7897i tham gia v&agrave;o H&#7897i thi Tin h&#7885c tr&#7867 to&agrave;n qu&#7889c l&#7847n th&#7913 XX.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 115%;">HO&Agrave;NG HI&#7870U</span></b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">&nbsp;</span></span></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;