Tên con

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>T&Ecirc;N CON</strong></span></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">V&#7873 &#273&#7845t li&#7873n r&#7891i c&#7913 &#273au &#273&aacute;u nh&#7899 Tr&#432&#7901ng Sa</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&#272&#7843o xanh r&#7901n hi&ecirc;n ngang gi&#7919 c&otilde;i</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&acirc;y Phong Ba * linh thi&ecirc;ng ngu&#7891n c&#7897i</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&#272&#7845t tr&#7901i n&#7847y l&agrave; c&#7911a ch&uacute;ng ta</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Ba &#273&#7863t t&ecirc;n con Phong Ba</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">G&#7903i t&#7845m l&ograve;ng son h&#432&#7899ng v&#7873 &#273&#7843o l&#7917a</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&oacute; nh&#7919ng ng&#432&#7901i trai ra &#273i kh&ocirc;ng l&#7847n l&#7921a</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&#7897t m&#7889c bi&ecirc;n th&ugrave;y th&#7845m m&aacute;u nhu&#7897m tr&ugrave;ng d&#432&#417ng</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&#417n &#417i &#7903 &#273&acirc;y n&ograve;ng th&eacute;p &#273&ecirc;m s&#432&#417ng</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">N&#7855ng n&oacute;ng thi&ecirc;u ng&#432&#7901i, b&#432&#7899c tu&#7847n tra kh&ocirc;ng ngh&#297</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&#417n m&#432a &#273&#7847u m&ugrave;a ch&#432a m&aacute;t l&ograve;ng chi&#7871n s&#297</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&#272&ecirc;m &#273&#7843o xa quay qu&#7855c nh&#7899 qu&ecirc; nh&agrave;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Tr&#432&#7901ng Sa kh&ocirc;ng ph&#7889 x&aacute;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Tr&#432&#7901ng Sa kh&ocirc;ng nh&#7897n nh&#7883p &aacute;nh &#273&egrave;n</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Ch&#7881 c&oacute; sao tr&#7901i nh&#7845p nh&aacute;y &#273&ecirc;m &#273en</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Gi&oacute; Ch&#432&#7899ng, gi&oacute; N&#7891m m&ugrave;a n&agrave;o c&#361ng r&aacute;t</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Ng&#432&#7901i l&iacute;nh &#273&#7843o n&#7909 c&#432&#7901i ch&acirc;n ch&#7845t</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">L&#7863ng th&#7847m, l&#7863ng th&#7847m t&#7915ng b&#432&#7899c b&atilde;i b&#7891i xa</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Con &#417i &#7903 &#273&acirc;y kh&ocirc;ng bi&#7879t th&#7921 nguy nga&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&#7885ng rau xanh, ng&#7909m n&#432&#7899c m&#432a &#7845m d&#7841&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Nh&#7919ng b&#7913c th&#432 &#273&#7845t li&#7873n r&#7845t quen, r&#7845t l&#7841</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Chuy&#7873n tay nhau n&#7895i nh&#7899 qu&ecirc; xa</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">***</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Tr&#432&#7901ng Sa, Tr&#432&#7901ng Sa.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Phong Ba, Phong Ba.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&#272&#7843o v&#7899i c&acirc;y chung m&#7897t l&#7901i nguy&#7873n</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Gi&#7919 v&#7865n c&otilde;i b&#7901 b&#7857ng h&#7891n thi&ecirc;ng d&acirc;n t&#7897c</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Con c&oacute; l&#7899n l&ecirc;n nh&#7899 t&#7915ng trang s&#7917 h&#7885c</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&oacute; nh&#7919ng anh h&ugrave;ng n&#7857m l&#7841i Tr&#432&#7901ng Sa</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Ba &#273&#7863t t&ecirc;n con Phong Ba</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Mai con l&#7899n l&#7841i ra gi&#7919 &#273&#7843o</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&#7901 &#273&#7887 sao v&agrave;ng th&#7845m bao x&#432&#417ng m&aacute;u</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Bi&#7875n tr&#7901i xa t&#7893 qu&#7889c g&#7885i con &#273i</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;* M&#7897t lo&#7841i c&acirc;y c&oacute; r&#7845t nhi&#7873u &#7903 Tr&#432&#7901ng Sa &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>&nbsp; T&Ocirc; PH&#7908C H&#431NG</strong> &nbsp; &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;