Áo dài ơi !

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;&Aacute;O D&Agrave;I &#416I!</strong></span></span></span></div> <div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;B&#7841n m&#7901i t&ocirc;i t&#7899i d&#7921 l&#7877 khai gi&#7843ng n&#259m h&#7885c m&#7899i &#7903 m&#7897t tr&#432&#7901ng c&#7845p hai n&ocirc;ng th&ocirc;n. L&ograve;ng &#7845m l&ecirc;n r&#7845t l&#7841 khi b&#7855t g&#7863p c&aacute;c em h&#7885c sinh b&eacute; nh&#7887 x&uacute;ng x&iacute;nh trong nh&#7919ng chi&#7871c &aacute;o d&agrave;i tr&#7855ng h&#7885c tr&ograve;. M&#7845y m&#432&#417i n&#259m tr&#432&#7899c ch&uacute;ng t&ocirc;i c&#361ng &#273&atilde; &#273&#432&#7907c m&#7863c n&oacute; khi t&#7899i tr&#432&#7901ng. Th&#417 m&#7897ng l&#7855m khi m&#7863c ch&uacute;ng k&egrave;m v&#7899i chi&#7871c n&oacute;n l&aacute; thanh tao v&agrave; &#273&ocirc;i gu&#7889c m&#7897c. H&#7885c tr&ograve; kh&aacute; gi&#7843 th&igrave; m&#7863c &aacute;o d&agrave;i t&#417 l&#7909a c&#7893 cao, qu&#7847n tr&#7855ng &#7889ng loa, &#273&#7847u &#273&#7897i n&oacute;n l&aacute; b&agrave;i th&#417 x&#7913 Hu&#7871 thong dong tr&ecirc;n nh&#7919ng chi&#7871c xe &#273&#7841p m&#7895i l&uacute;c &#273&#7871n v&agrave; tan tr&#432&#7901ng. L&#361 ch&uacute;ng t&ocirc;i ph&#7853n nh&agrave; ngh&egrave;o th&igrave; ch&#7881 m&#7863c &aacute;o d&agrave;i v&#7843i th&#432&#7901ng c&#7893 th&#7845p v&agrave; &#273i b&#7897 &#273&#7871n l&#7899p. L&uacute;c &#273&oacute; v&#7843i kh&aacute; hi&#7871m n&ecirc;n h&#7847u nh&#432 ch&uacute;ng t&ocirc;i ch&#7881 c&oacute; &#273&#7897c nh&#7845t m&#7895i b&#7897 &aacute;o d&agrave;i. V&#7853y l&agrave; v&#7873 &#273&#7871n nh&agrave; ph&#7843i gi&#7863t ngay v&agrave; &#7911i th&#7859ng th&oacute;m &#273&#7875 h&ocirc;m sau t&#7899i l&#7899p. Nh&agrave; t&ocirc;i ch&#7881 c&oacute; lo&#7841i b&agrave;n &#7911i b&#7857ng than lo&#7841i con g&agrave; m&#7893 l&uacute;a b&#7857ng gang n&ecirc;n r&#7845t v&#7845t v&atilde; kh&acirc;u &#273&#7889t, qu&#7841t than &#273&#7887 l&ecirc;n tr&#432&#7899c khi &#7911i. &ldquo;L&#417 m&#417&rdquo; m&#7897t ch&uacute;t l&agrave; ch&aacute;y &#273&#7891 d&#7877 nh&#432 ch&#417i. &#272i h&#7885c g&#7863p tr&#7901i m&#432a th&igrave; b&#7885n con g&aacute;i ch&#7841y t&#7913 tung v&igrave; s&#7907 &#273&aacute;m con trai &ldquo;d&ograve;m ng&oacute;&rdquo;, tr&ecirc;u ch&#7885c.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Ti&#7871c l&agrave; sau ng&agrave;y mi&#7873n Nam gi&#7843i ph&oacute;ng 1975, &aacute;o d&agrave;i tr&#7855ng h&#7847u nh&#432 b&#7883 l&atilde;ng qu&ecirc;n &#273&#7875 thay v&agrave;o &#273&oacute; nh&#7919ng b&#7897 &#273&#7891 &ldquo;T&acirc;y&rdquo; thi&ecirc;n h&igrave;nh v&#7841n tr&#7841ng. M&agrave;u n&agrave;o c&#361ng c&oacute;, v&#7843i n&agrave;o c&#361ng xong, may sao c&#361ng &#273&#432&#7907c. B&#7861ng &#273i m&#7897t h&#417i gian d&agrave;i &aacute;o d&agrave;i tr&#7855ng &#273&#432&#7907c t&aacute;i hi&#7879n &#7903 m&#7897t s&#7889 tr&#432&#7901ng c&#7845p ba nh&#432ng th&#432&#7901ng v&agrave;o ng&agrave;y l&#7877 v&agrave; th&#7913 hai &#273&#7847u tu&#7847n. Tr&#432&#7901ng c&#7845p hai &#7903 &#273&ocirc; th&#7883 h&#7847u nh&#432 v&#7855ng b&oacute;ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;B&#7845t ng&#7901 g&#7863p l&#7841i nh&#7919ng chi&#7871c &aacute;o d&agrave;i qu&ecirc;, l&ograve;ng c&#7913 xao xuy&#7871n b&#7891i h&#7891i nh&#7899 v&#7873 th&#7847y c&#361 tr&#432&#7901ng x&#432a, nh&#7899 m&#7897t th&#7901i c&#7855p s&aacute;ch &#273&#7871n tr&#432&#7901ng trong nh&#7919ng chi&#7871c &aacute;o d&agrave;i ch&#417n ch&#7845t h&#7891n nhi&ecirc;n, nh&#7899 nh&#7919ng chi&#7871c n&oacute;n l&aacute; qu&ecirc; m&ugrave;a, nh&#7919ng &#273&ocirc;i gu&#7889c m&#7897c h&agrave;ng ng&agrave;y &#273i qua nh&#7919ng n&#7869o &#273u&#7901ng l&agrave;ng xanh m&#432&#7907t b&oacute;ng qu&ecirc;.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; <strong>&nbsp; &nbsp;SONG ANH</strong></span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;