Những “bông hoa” 5 tốt: Hứa Phước Trường – Không ngừng nỗ lực

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>N&oacute;i v&#7873 anh H&#7913a Ph&#432&#7899c Tr&#432&#7901ng th&igrave; ch&#7855c c&oacute; nhi&#7873u &#273i&#7873u ph&#7843i khen v&agrave; m&igrave;nh th&#7853t s&#7921 r&#7845t ng&#432&#7905ng m&#7897 anh Tr&#432&#7901ng. L&agrave; m&#7897t sinh vi&ecirc;n sau anh m&#7897t kh&oacute;a, m&igrave;nh &#273&atilde; th&#7845y th&agrave;nh t&iacute;ch h&#7885c t&#7853p n&#7893i b&#7853t c&#7911a anh t&#7841i khoa C&ocirc;ng ngh&#7879 Ph&#7847n m&#7873m n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; tr&#432&#7901ng &#272H C&ocirc;ng ngh&#7879 Th&ocirc;ng tin n&oacute;i chung.</strong><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&igrave;nh c&#361ng r&#7845t may m&#7855n &#273&#432&#7907c l&agrave;m vi&#7879c chung v&#7899i anh Tr&#432&#7901ng trong m&#7897t v&agrave;i d&#7921 &aacute;n, &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; h&#7895 tr&#7907 anh x&acirc;y d&#7921ng h&#7879 th&#7889ng ph&#7847n m&#7873m tham gia H&#7897i ngh&#7883 Khoa h&#7885c tr&#7867 l&#7847n 2 n&#259m 2013 t&#7841i tr&#432&#7901ng v&agrave; cu&#7897c thi sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c Eureka c&#7911a Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP. HCM. Anh h&#7895 tr&#7907 v&agrave; h&#432&#7899ng d&#7851n t&#7853n t&igrave;nh cho m&igrave;nh r&#7845t nhi&#7873u k&#297 n&#259ng m&#7899i trong l&#297nh v&#7921c c&ocirc;ng ngh&#7879 th&ocirc;ng tin c&#361ng nh&#432 nhi&#7873u kinh nghi&#7879m trong nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c, th&#7921c hi&#7879n c&aacute;c d&#7921 &aacute;n ph&#7847n m&#7873m.<br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&ocirc;ng ch&#7881 d&#7915ng l&#7841i &#7903 vi&#7879c h&#7885c t&#7853p, l&agrave;m d&#7921 &aacute;n b&ecirc;n ngo&agrave;i, anh Tr&#432&#7901ng c&#361ng c&oacute; t&#7889 ch&#7845t c&#7911a m&#7897t ng&#432&#7901i d&#7851n &#273&#7847u th&#7853t s&#7921. Anh hi&#7879n gi&#7919 vai tr&ograve; Qu&#7843n l&yacute; c&ocirc;ng ngh&#7879, v&agrave; l&agrave; m&#7897t trong nh&#7919ng th&agrave;nh vi&ecirc;n s&aacute;ng l&#7853p c&ocirc;ng ty WebM &ndash; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n v&#7873 ph&acirc;n t&iacute;ch th&#7883 tr&#432&#7901ng d&#7921a tr&ecirc;n c&ocirc;ng ngh&#7879 m&agrave; anh x&acirc;y d&#7921ng &#273&#432&#7907c, &#273i&#7873u m&agrave; kh&ocirc;ng ph&#7843i sinh vi&ecirc;n n&agrave;o c&#361ng l&agrave;m &#273&#432&#7907c khi c&ograve;n &#273ang ng&#7891i trong gi&#7843ng &#273&#432&#7901ng &#273&#7841i h&#7885c.<br /> </span></span></p> <table width="350" height="72" border="0" align="RIGHT" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div>C&oacute; th&#7875 n&oacute;i l&agrave; m&#7897t trong nh&#7919ng &#273i&#7873u may m&#7855n nh&#7845t c&#7911a m&igrave;nh, t&#7915 nh&#7919ng ng&agrave;y &#273&#7847u b&#432&#7899c ch&acirc;n v&agrave;o tr&#432&#7901ng m&igrave;nh &#273&atilde; &#273&#432&#7907c c&aacute;c anh ch&#7883 kh&oacute;a tr&ecirc;n, th&#7847y c&ocirc; h&#432&#7899ng d&#7851n r&#7845t t&#7853n t&igrave;nh, d&igrave;u d&#7855t m&igrave;nh t&#7915ng b&#432&#7899c &#273&#7875 tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n H&#7897i nh&#432ng v&#7851n &#273&#7843m b&#7843o ch&#7845t l&#432&#7907ng h&#7885c t&#7853p. Nh&#7919ng &#273&oacute;ng g&oacute;p hi&#7879n t&#7841i c&#7911a m&igrave;nh kh&ocirc;ng th&#7921c s&#7921 l&#7899n nh&#432ng m&igrave;nh hy v&#7885ng, s&#7869 gi&uacute;p &#273&#432&#7907c &iacute;t nhi&#7873u cho c&aacute;c l&#7913a sinh vi&ecirc;n sau n&agrave;y b&#432&#7899c nhanh h&#417n tr&ecirc;n con &#273&#432&#7901ng h&#7885c t&#7853p c&#7911a m&igrave;nh, c&oacute; th&#7875 d&#7877 d&agrave;ng v&#432&#7907t qua &#273&#432&#7907c nh&#7919ng kh&oacute; kh&#259n m&agrave; c&aacute;c l&#7913a sinh vi&ecirc;n &#273i tr&#432&#7899c &#273&atilde; m&#7855c ph&#7843i.</div> <div style="text-align: right;"><strong>(H&#7913a Ph&#432&#7899c Tr&#432&#7901ng)</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Anh lu&ocirc;n c&oacute; m&#7909c ti&ecirc;u v&agrave; n&#7895 l&#7921c, ph&#7845n &#273&#7845u h&#7871t m&igrave;nh v&igrave; m&#7909c ti&ecirc;u &#273&oacute;. Danh hi&#7879u Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t c&#7845p Trung &#432&#417ng v&#7915a nh&#7853n &#273&#432&#7907c c&#361ng l&agrave; m&#7897t minh ch&#7913ng cho n&#7895 l&#7921c c&#7911a anh. Anh l&ecirc;n k&#7871 ho&#7841ch v&agrave; s&#7855p x&#7871p th&#7901i gian gi&#7919a h&#7885c t&#7853p, r&egrave;n luy&#7879n r&#7845t khoa h&#7885c. Kh&ocirc;ng ch&#7881 v&#7853y, anh c&ograve;n tham gia t&iacute;ch c&#7921c c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng ngo&#7841i kh&oacute;a trong chi b&#7897 Sinh vi&ecirc;n, &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i.<br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Anh c&#361ng v&#7915a ra tr&#432&#7901ng v&#7899i danh hi&#7879u T&#7889t nghi&#7879p Th&#7911 khoa lo&#7841i Gi&#7887i c&#7911a khoa C&ocirc;ng ngh&#7879 Ph&#7847n m&#7873m. Anh &#273ang ti&#7871p t&#7909c gi&#7919 v&#7883 tr&iacute; Qu&#7843n l&yacute; c&ocirc;ng ngh&#7879 t&#7841i c&ocirc;ng ty b&ecirc;n ngo&agrave;i nh&#432ng v&#7851n duy tr&igrave; l&agrave;m th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng th&#432&#7901ng tr&#7921c c&#7911a ban h&#7885c t&#7853p, h&#7895 tr&#7907 v&#7873 h&#7885c t&#7853p c&#361ng nh&#432 t&#7841o &#273i&#7873u ki&#7879n, m&ocirc;i tr&#432&#7901ng th&#7921c t&#7853p cho c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a sau ti&#7871p c&#7853n v&#7899i doanh nghi&#7879p nhi&#7873u h&#417n.<br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7899i r&#7845t nhi&#7873u th&agrave;nh t&iacute;ch c&#7911a anh, m&igrave;nh ngh&#297 r&#7857ng anh r&#7845t x&#7913ng &#273&aacute;ng tr&#7903 th&agrave;nh t&#7845m g&#432&#417ng sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u &#273&#7875 nh&#7919ng sinh vi&ecirc;n kh&aacute;c c&oacute; th&#7875 h&#7885c t&#7853p v&agrave; r&egrave;n luy&#7879n &#273&#7875 g&#7863t h&aacute;i nhi&#7873u th&agrave;nh c&ocirc;ng nh&#432 anh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; text-indent: 0px;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR" style="line-height: 107%;">TR&#7846N &#272&Igrave;NH THI</span></span></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in">&nbsp;</p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;