Những “bông hoa” 5 tốt: “Tớ mãi yêu màu áo Hội”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;T&#7899 &ldquo;xu&#7845t th&acirc;n&rdquo; t&#7915 m&#7897t c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n &#273&#7883a b&agrave;n d&acirc;n c&#432, ho&#7841t &#273&#7897ng H&#7897i Sinh vi&ecirc;n c&oacute; v&#7867 kh&aacute; l&#7841 l&#7851m v&#7899i t&#7899. Qu&aacute; tr&igrave;nh &ldquo;gia nh&#7853p&rdquo; H&#7897i Sinh vi&ecirc;n c&#7911a t&#7899 &#273&#417n gi&#7843n ch&#7881 t&#7915 m&#7897t c&acirc;u n&oacute;i c&#7911a m&#7897t ng&#432&#7901i ch&#7883 sinh ho&#7841t chung &ldquo;Ch&uacute;c m&#7915ng em &#273&#7853u &#273&#7841i h&#7885c, v&#7899i kh&#7843 n&#259ng c&#7911a em, ch&#7883 ngh&#297 em n&ecirc;n tham gia H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng em, n&#417i &#273&oacute; c&oacute; th&#7875 gi&uacute;p em r&egrave;n luy&#7879n v&agrave; ph&aacute;t huy &#273&#432&#7907c h&#7871t kh&#7843 n&#259ng c&#7911a m&igrave;nh&rdquo;.</strong> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7915 &#273&oacute;, t&#7899 quy&#7871t &#273&#7883nh t&igrave;m hi&#7875u v&#7873 t&#7893 ch&#7913c H&#7897i, t&#7915 t&ocirc;n ch&#7881, m&#7909c &#273&iacute;ch ho&#7841t &#273&#7897ng &#273&#7871n nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng &#273&#7863c tr&#432ng, d&#7845u &#7845n c&#7911a H&#7897i Sinh vi&ecirc;n, v&agrave; r&#7891i kh&ocirc;ng bi&#7871t t&#7915 l&uacute;c n&agrave;o, t&#7899 &#273&atilde; y&ecirc;u m&agrave;u &aacute;o H&#7897i Sinh vi&ecirc;n &#7845y.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7871n th&#7901i &#273i&#7875m n&agrave;y, t&#7899 t&#7921 h&agrave;o r&#7857ng m&igrave;nh &#273&atilde; s&#7889ng &#273&uacute;ng v&#7899i m&#7897t th&#7901i sinh vi&ecirc;n &#273&#7847y nhi&#7879t huy&#7871t, &#273&#7847y kh&aacute;t v&#7885ng d&#432&#7899i m&aacute;i nh&agrave; chung c&#7911a H&#7897i Sinh vi&ecirc;n. D&ugrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n &#273&#432&#7907c ti&#7871p t&#7909c tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i nh&#432ng m&#7895i khi nghe &#273&#7871n giai &#273i&#7879u c&#7911a ca kh&uacute;c &ldquo;B&agrave;i ca Sinh vi&ecirc;n&rdquo;, t&#7899 nh&#432 &#273&#432&#7907c s&#7889ng trong nh&#7919ng ng&agrave;y &#7845y v&agrave; c&#7843m x&uacute;c v&#7851n lu&ocirc;n ngh&#7865n ng&agrave;o trong tim. Hi&#7879n t&#7841i th&igrave; t&#7899 may m&#7855n &#273&#432&#7907c ti&#7871p t&#7909c tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n nh&#432ng vai tr&ograve; th&igrave; &#273&atilde; kh&aacute;c tr&#432&#7899c, d&ugrave; v&#7853y v&#7851n lu&ocirc;n c&#7889 g&#7855ng ti&#7871p t&#7909c t&#7921 trau d&#7891i, r&egrave;n luy&#7879n b&#7843n th&acirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng ng&#7915ng d&otilde;i theo s&#7921 chuy&#7875n m&igrave;nh m&#7841nh m&#7869 c&#7911a t&#7893 ch&#7913c H&#7897i, v&#7851n lu&ocirc;n mong &#432&#7899c c&oacute; m&#7897t ng&agrave;y n&agrave;o &#273&oacute; m&igrave;nh l&#7841i &#273&#432&#7907c kho&aacute;c tr&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o &#7845y, &#273&#7875 m&igrave;nh c&oacute; th&#7875 &#273&#432&#7907c &#273&oacute;ng g&oacute;p ph&#7847n c&ocirc;ng s&#7913c nh&#7887 b&eacute; v&agrave;o s&#7921 ph&aacute;t tri&#7875n c&#7911a t&#7893 ch&#7913c H&#7897i Sinh vi&ecirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#7843n th&acirc;n t&#7899 lu&ocirc;n mong H&#7897i Sinh vi&ecirc;n lu&ocirc;n l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i b&#7841n tin c&#7853y c&#7911a sinh vi&ecirc;n, n&#417i m&agrave; c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&#7875 th&#7859ng th&#7855n trao &#273&#7893i, g&#7917i g&#7855m t&acirc;m t&#432, t&igrave;nh c&#7843m v&agrave; nguy&#7879n v&#7885ng ch&iacute;nh &#273&aacute;ng c&#7911a m&igrave;nh v&agrave;o. &#272&#7875 l&agrave;m &#273&#432&#7907c &#273i&#7873u &#273&oacute;, c&#7847n c&oacute; nhi&#7873u h&#417n n&#7919a nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng th&#7921c ch&#7845t xu&#7845t ph&aacute;t t&#7915 sinh vi&ecirc;n, t&#7915 &#273&oacute; c&oacute; nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7909 th&#7875 g&oacute;p ph&#7847n tuy&ecirc;n truy&#7873n, gi&aacute;o d&#7909c &#273&#7841o &#273&#7913c l&#7889i s&#7889ng cho sinh vi&ecirc;n, tr&aacute;nh nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng mang t&iacute;nh h&igrave;nh th&#7913c, t&#7841o t&acirc;m l&yacute; kh&ocirc;ng hay cho sinh vi&ecirc;n khi tham gia. Lu&ocirc;n &#273&#7863t vai tr&ograve; c&#7911a m&igrave;nh l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i sinh vi&ecirc;n &#273&#7875 th&#7845y sinh vi&ecirc;n c&#7847n g&igrave; &#7903 t&#7893 ch&#7913c H&#7897i, &#273&#7875 c&oacute; nh&#7919ng b&#432&#7899c &#273i &#273&uacute;ng &#273&#7855n trong vi&#7879c &#273&#432a c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng &#273i l&ecirc;n.&nbsp;</span></span></div> <div> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 4in; text-align: right;"><span lang="PT-BR">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<b>T&Agrave;O H&#7918U &#272&#7840T<o:p></o:p></b></span></p> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;