“Thợ săn giải thưởng” - Lê Yên Thanh

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="background-color:#0099FF; border:thin; width:200px;height:30px;"> <div style="position:relative;top:2px" align="center"><strong><span style="color:#FFFFFF;">Nh&#7919ng &#273i&#7875n h&igrave;nh H&#7885c t&#7853p t&#7889t</span></strong></div> </div> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&#272&#7889i v&#7899i t&ocirc;i, &#273&#7841t &#273&#432&#7907c danh hi&#7879u sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t l&agrave; m&#7897t b&#432&#7899c ngo&#7863c l&#7899n, l&agrave; s&#7921 &#273&aacute;nh d&#7845u cho nh&#7919ng n&#7895 l&#7921c kh&ocirc;ng ng&#7915ng ngh&#7881 c&#7911a b&#7843n th&acirc;n. L&agrave; sinh vi&ecirc;n c&#7911a tr&#432&#7901ng &#272H Khoa h&#7885c t&#7921 nhi&ecirc;n, &#272H Qu&#7889c gia Tp H&#7891 Ch&iacute; Minh, t&ocirc;i nh&#7853n th&#7913c &#273&#432&#7907c r&#7857ng nh&#7919ng ng&#432&#7901i tr&iacute; th&#7913c m&#7899i ph&#7843i s&#7861n s&agrave;ng h&#7897i nh&#7853p v&agrave;o m&ocirc;i tr&#432&#7901ng l&agrave;m vi&#7879c to&agrave;n c&#7847u, lu&ocirc;n mang theo kh&aacute;t v&#7885ng &#273&#432a &#273&#7845t n&#432&#7899c ph&aacute;t tri&#7875n, s&aacute;nh ngang v&#7899i c&aacute;c c&#432&#7901ng qu&#7889c tr&ecirc;n th&#7871 gi&#7899i.</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> V&agrave; &#273&#7875 l&agrave;m &#273&#432&#7907c &#273i&#7873u &#273&oacute; th&igrave; t&ocirc;i hi&#7875u r&#7857ng m&igrave;nh kh&ocirc;ng ch&#7881 c&#7847n gi&#7887i v&#7873 h&#7885c t&#7853p m&agrave; c&ograve;n ph&#7843i t&#7921 t&iacute;ch l&#361y cho m&igrave;nh th&ecirc;m c&aacute;c ki&#7871n th&#7913c, kinh nghi&#7879m, k&#297 n&#259ng, ph&#7843i bi&#7871t c&#7889ng hi&#7871n v&igrave; c&#7897ng &#273&#7891ng, v&igrave; x&atilde; h&#7897i.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7845t n&#432&#7899c &#273ang trong qu&aacute; tr&igrave;nh h&#7897i nh&#7853p Qu&#7889c t&#7871, &#273&#7889i v&#7899i sinh vi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i, &#273&oacute; v&#7915a l&agrave; c&#417 h&#7897i, v&#7915a l&agrave; th&aacute;ch th&#7913c. L&agrave; th&#7901i c&#417 v&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i s&#7869 c&oacute; c&#417 h&#7897i &#273&#7875 c&#7889ng hi&#7871n s&#7913c tr&#7867, th&#7875 hi&#7879n t&agrave;i n&#259ng v&agrave; tr&iacute; tu&#7879 c&#7911a m&igrave;nh cho &#273&#7845t n&#432&#7899c, vi&#7879c h&#7897i nh&#7853p Qu&#7889c t&#7871 s&#7869 gi&uacute;p cho ch&uacute;ng t&ocirc;i ti&#7871p c&#7853n nhi&#7873u v&agrave; nhanh h&#417n tri th&#7913c Qu&#7889c t&#7871, tinh hoa v&#259n h&oacute;a nh&acirc;n lo&#7841i&hellip; L&agrave; th&aacute;ch th&#7913c b&#7903i ch&uacute;ng t&ocirc;i s&#7869 c&#7847n c&oacute; m&#7897t ki&#7871n th&#7913c v&#7919ng v&agrave;ng v&#7873 chuy&ecirc;n m&ocirc;n, b&#7843n l&#297nh ch&iacute;nh tr&#7883 v&agrave; v&#259n h&oacute;a n&#7871u kh&ocirc;ng s&#7869 b&#7883 &#273&agrave;o th&#7843i kh&#7887i ti&#7871n tr&igrave;nh h&#7897i nh&#7853p &#7845y. Sinh vi&ecirc;n &#272H Qu&#7889c Gia n&oacute;i ri&ecirc;ng c&#361ng nh&#432 sinh vi&ecirc;n c&#7843 n&#432&#7899c n&oacute;i chung l&agrave; tr&iacute; th&#7913c t&#432&#417ng lai c&#7911a &#273&#7845t n&#432&#7899c, kh&ocirc;ng ai h&#7871t m&agrave; ch&iacute;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i s&#7869 l&agrave; nh&#7919ng ng&#432&#7901i g&oacute;p ph&#7847n quy&#7871t &#273&#7883nh v&#7853n m&#7879nh &#273&#7845t n&#432&#7899c n&agrave;y. Do &#273&oacute; v&#7899i vai tr&ograve; c&#7911a m&#7897t sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t c&#7911a &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c gia ch&uacute;ng t&ocirc;i c&#7847n ph&#7843i lu&ocirc;n t&#7841o cho m&igrave;nh m&#7897t t&#432 th&#7871 s&#7861n s&agrave;ng, s&#7861n s&agrave;ng &#273&oacute;n nh&#7853n nh&#7919ng thay &#273&#7893i, s&#7861n s&agrave;ng n&#7855m b&#7855t th&#7901i c&#417 v&agrave; s&#7861n s&agrave;ng &#273&#7889i m&#7863t v&#7899i th&aacute;ch th&#7913c. Ch&uacute;c cho c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n s&#7869 lu&ocirc;n ph&#7845n &#273&#7845u, n&#7893 l&#7921c &#273&#7875 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c danh hi&#7879u sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t, ch&uacute;c cho c&aacute;c b&#7841n, c&aacute;c anh ch&#7883 sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t s&#7869 lu&ocirc;n v&#7919ng b&#432&#7899c tr&ecirc;n con &#273&#432&#7901ng chinh ph&#7909c &#432&#7899c m&#417 c&#7911a b&#7843n th&acirc;n, &#273&#7875 c&ugrave;ng nhau ch&uacute;ng ta s&#7869 g&oacute;p ph&#7847n ph&aacute;t tri&#7875n &#273&#7845t n&#432&#7899c ng&agrave;y th&ecirc;m v&#7919ng b&#7873n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <table width="" height="" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffe49a" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Th&#7853t kh&ocirc;ng sai khi bi&#7879t danh &ldquo;Th&#7907 s&#259n gi&#7843i th&#432&#7903ng&rdquo; &#273&#432&#7907c d&agrave;nh cho c&#7853u sinh vi&ecirc;n n&#259m 2 khoa CNTT n&agrave;y. V&#7899i v&#7867 ngo&agrave;i c&#7921c k&#7923 phong &#273&#7897, nh&#432ng &iacute;t ai d&aacute;m ngh&#297 c&#7853u sinh vi&ecirc;n 19 tu&#7893i n&agrave;y &#273&atilde; &#7861m li&ecirc;n ti&#7871p gi&#7843i th&#432&#7903ng t&#7915 c&aacute;c cu&#7897c thi h&#7885c sinh gi&#7887i t&#7881nh, qu&#7889c gia &#7903 m&ocirc;n Tin h&#7885c. &#7902 s&acirc;n ch&#417i l&#7899n h&#417n, Y&ecirc;n Thanh v&#7851n cho th&#7845y kh&#7843 n&#259ng &ldquo;s&#259n&rdquo; gi&#7843i th&#432&#7903ng c&#7911a m&igrave;nh v&#7899i gi&#7843i nh&#7845t khu v&#7921c ch&acirc;u &Aacute; cu&#7897c thi l&#7853p tr&igrave;nh sinh vi&ecirc;n Qu&#7889c t&#7871 ACM/IPC n&#259m 2013 v&agrave; g&#7847n &#273&acirc;y nh&#7845t l&agrave; g&#432&#417ng m&#7863t tr&#7867 nh&#7845t &#273&#432&#7907c vinh danh Qu&#7843 c&#7847u v&agrave;ng n&#259m 2013. &Iacute;t ai bi&#7871t &#273&#7871n kh&#7903i ngu&#7891n c&#7911a b&#7843ng th&agrave;nh t&iacute;ch d&agrave;y c&#7911a c&#7853u h&#7885c sinh tr&#432&#7901ng THPT Chuy&ecirc;n Tho&#7841i Ng&#7885c H&#7847u &ndash; An Giang n&agrave;y &#273&oacute; l&agrave; chi&#7871c m&aacute;y t&iacute;nh m&agrave; b&#7889 mua v&#7873, Thanh k&#7875 r&#7857ng ng&agrave;y &#273&oacute; r&#7845t hay ch&#417i game nh&#432ng ch&#7881 &#273&#432&#7907c m&#7897t th&#7901i gian th&igrave; ch&aacute;n, v&agrave; sau &#273&oacute; b&#7855t &#273&#7847u m&agrave;y m&ograve; &#273&#7875 t&#7921 c&agrave;i c&aacute;c ph&#7847n m&#7873m v&agrave;o m&aacute;y, h&#7885c h&#7887i d&#7847n c&aacute;ch vi&#7871t ph&#7847n m&#7873m.</em></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em><br /> </em></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&ldquo;Busmap &ndash; xe bus th&agrave;nh ph&#7889&rdquo; l&agrave; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh m&agrave; Y&ecirc;n Thanh t&acirc;m &#273&#7855c nh&#7845t v&agrave; n&oacute; &#273&atilde; gi&uacute;p c&#7853u b&#7841n n&agrave;y nh&#7853n &#273&#432&#7907c gi&#7843i nh&#7845t cu&#7897c thi Tin h&#7885c tr&#7867 TP H&#7891 Ch&iacute; Minh 2013. Ph&#7847n m&#7873m &#273&atilde; xu&#7845t hi&#7879n r&#7897ng r&atilde;i tr&ecirc;n c&aacute;c h&#7879 &#273i&#7873u h&agrave;nh Android v&agrave; iOS, tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t c&ocirc;ng c&#7909 h&#7919u &iacute;ch cho t&#7845t c&#7843 c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n.</em></span></span></div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;