Những điển hình Học tập tốt: Nguyễn Huỳnh Luân – Người anh giàu nhiệt tình trong Nghiên cứu khoa học

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;V&#7899i t&#432 c&aacute;ch l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i em trong khoa, m&#7897t ng&#432&#7901i &#273&#7891ng s&#7921 h&#7907p t&aacute;c trong qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c, &#273&#7873 t&agrave;i &ldquo;R&#7889i lo&#7841n lo &acirc;u v&agrave; &#273&#7863c &#273i&#7875m nhu c&#7847u c&#7911a b&#7879nh nh&acirc;n ung th&#432 t&#7841i TP HCM&rdquo; &ndash; &#273&#7841t gi&#7843i III &ldquo;C&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c sinh vi&ecirc;n xu&#7845t s&#7855c &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c gia&rdquo;, t&ocirc;i th&#7921c s&#7921 th&#7845y m&igrave;nh may m&#7855n khi &#273&#432&#7907c h&#7907p t&aacute;c c&ugrave;ng anh Nguy&#7877n Hu&#7923nh Lu&acirc;n, m&#7897t ng&#432&#7901i anh nhi&#7879t t&igrave;nh, gi&agrave;u t&igrave;nh c&#7843m, m&#7897t sinh vi&ecirc;n xu&#7845t s&#7855c v&agrave; m&#7897t nh&agrave; nghi&ecirc;n c&#7913u tr&#7867 nhi&#7873u ti&#7873m n&#259ng.</strong></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&ocirc;i c&ograve;n nh&#7899 khi &#273&#432&#7907c anh m&#7901i h&#7907p t&aacute;c th&#7921c hi&#7879n &#273&#7873 t&agrave;i, l&uacute;c &#7845y t&ocirc;i ch&#7881 l&agrave; m&#7897t sinh vi&ecirc;n n&#259m nh&#7845t v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng gi&aacute;m m&#417 t&#7899i vi&#7879c nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c &ndash; m&#7897t vi&#7879c qu&aacute; s&#7913c v&#7899i t&ocirc;i. Trong l&uacute;c &#7845y, anh Hu&#7923nh Lu&acirc;n &#273&atilde; &#273&#7897ng vi&ecirc;n t&ocirc;i r&#7857ng:, &#273&oacute; l&agrave; v&igrave; mu&#7889n c&oacute; m&#7897t s&#7921 g&#7889i &#273&#7847u trong vi&#7879c &#273&agrave;o t&#7841o nghi&ecirc;n c&#7913u cho c&aacute;c kh&oacute;a tr&#7867 h&#417n. &ldquo;M&#7897t n&#259m n&#7919a anh ch&#7883 ra tr&#432&#7901ng n&#7871u gi&#7901 kh&ocirc;ng t&#7853p cho m&#7845y &#273&#7913a th&igrave; ch&#7855c ch&#7855n s&#7869 b&#7883 g&atilde;y, d&ugrave; h&#417i m&#7845t c&ocirc;ng cho anh ch&#7883 nh&#432ng &#273&#432&#7907c cho c&aacute;c em r&#7891i t&#7915 &#273&oacute; c&#7913 nh&#432 th&#7871 m&agrave; gi&uacute;p cho c&aacute;c kho&aacute; sau n&agrave;y&rdquo;, anh nh&#7855n nh&#7911.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">R&#7891i trong l&uacute;c th&#7921c hi&#7879n &#273&#7873 t&agrave;i, anh &#273&atilde; th&#7875 hi&#7879n ki&#7871n th&#7913c chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&#7919ng v&agrave;ng v&agrave; kh&#7843 n&#259ng ngo&#7841i ng&#7919 l&#432u lo&aacute;t &#273&#7875 l&#297nh h&#7897i m&#7897t c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng v&agrave; s&acirc;u s&#7855c c&aacute;c ki&#7871n th&#7913c, nghi&ecirc;n c&#7913u m&#7899i nh&#7845t c&#7911a c&aacute;c nh&agrave; khoa h&#7885c qu&#7889c t&#7871. &#272i&#7873u n&agrave;y kh&ocirc;ng ch&#7881 th&#7875 hi&#7879n t&iacute;nh h&#7897i nh&#7853p trong qu&aacute; tr&igrave;nh to&agrave;n c&#7847u ho&aacute; c&#7911a &#273&#7845t n&#432&#7899c m&agrave; c&ograve;n l&agrave; s&#7921 c&#7847u ti&#7871n c&#7911a m&#7897t ng&#432&#7901i khi&ecirc;m t&#7889n, lu&ocirc;n c&oacute; kh&aacute;t khao trao d&#7891i, l&agrave;m gi&agrave;u th&ecirc;m ki&#7871n th&#7913c c&#7911a m&igrave;nh &#273&#7875 gi&uacute;p m&igrave;nh, gi&uacute;p &#273&#7901i.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7875 n&oacute;i &#273&#432&#7907c nh&#7919ng suy ngh&#297 c&#7911a t&ocirc;i v&#7873 ng&#432&#7901i b&#7841n, ng&#432&#7901i anh, ng&#432&#7901i &#273&#7891ng ch&iacute; n&agrave;y trong v&#7889n t&#7915 &iacute;t &#7887i v&agrave; nh&#7919ng d&ograve;ng ng&#7855n ng&#7911i n&agrave;y th&igrave; qu&#7843 th&#7853t qu&aacute; kh&oacute; kh&#259n nh&#432ng t&ocirc;i tin, d&ugrave; th&#7871 n&agrave;o &#273i ch&#259ng n&#7919a n&eacute;t &#273&#7865p tri th&#7913c v&agrave; &#273&#7841o &#273&#7913c c&#7911a m&#7897t ng&#432&#7901i s&#7869 to&#7843 s&aacute;ng d&ugrave; b&#7845t c&#7913 &#273&acirc;u, b&#7845t c&#7913 khi n&agrave;o v&agrave; &#273i&#7873u &#273&oacute; khi&#7871n t&ocirc;i m&#7897t l&#7847n n&#7919a tin r&#7857ng anh s&#7869 c&ograve;n ti&#7871n xa h&#417n n&#7919a &#273&#7875 h&#7885c t&#7853p v&agrave; c&#7889ng hi&#7871n cho &#273&#7901i nh&#432 anh &#273&atilde; t&#7915ng k&#7923 v&#7885ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <table width="" height="72" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div><em>Ng&agrave;y nay, nh&agrave; tuy&#7875n d&#7909ng kh&ocirc;ng ch&#7881 &#273&aacute;nh gi&aacute; &#7903 vi&#7879c ch&uacute;ng ta bi&#7871t &#273&#432&#7907c bao nhi&ecirc;u, m&agrave; quan tr&#7885ng l&agrave; l&agrave;m &#273&#432&#7907c c&aacute;i g&igrave;. V&igrave; v&#7853y, vi&#7879c trang b&#7883 cho b&#7843n th&acirc;n nh&#7919ng k&#7929 n&#259ng m&#7873m, nh&#7919ng tr&#7843i nghi&#7879m v&agrave; kinh nghi&#7879m l&agrave;m vi&#7879c l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a &#273&#7875 h&#7897i nh&#7853p v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875n. H&atilde;y t&#7921 bi&#7871t m&igrave;nh! H&atilde;y b&#7843n l&#297nh trong tri th&#7913c, th&agrave;nh th&#7841o trong k&#7929 n&#259ng v&agrave; n&#259ng &#273&#7897ng trong h&#7897i nh&#7853p!</em></div> <div style="text-align: right;"><strong>(Hu&#7923nh Lu&acirc;n)</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> <div> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 4in; text-align: right; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US">V&Otilde; NH&#7852T HUY</span></strong><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> </div> <div>&nbsp;</div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;