Những điển hình Học tập tốt: Nguyễn Huỳnh Luân – Người anh giàu nhiệt tình trong Nghiên cứu khoa học

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;V&#7899i t&#432 c&aacute;ch l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i em trong khoa, m&#7897t ng&#432&#7901i &#273&#7891ng s&#7921 h&#7907p t&aacute;c trong qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c, &#273&#7873 t&agrave;i &ldquo;R&#7889i lo&#7841n lo &acirc;u v&agrave; &#273&#7863c &#273i&#7875m nhu c&#7847u c&#7911a b&#7879nh nh&acirc;n ung th&#432 t&#7841i TP HCM&rdquo; &ndash; &#273&#7841t gi&#7843i III &ldquo;C&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c sinh vi&ecirc;n xu&#7845t s&#7855c &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c gia&rdquo;, t&ocirc;i th&#7921c s&#7921 th&#7845y m&igrave;nh may m&#7855n khi &#273&#432&#7907c h&#7907p t&aacute;c c&ugrave;ng anh Nguy&#7877n Hu&#7923nh Lu&acirc;n, m&#7897t ng&#432&#7901i anh nhi&#7879t t&igrave;nh, gi&agrave;u t&igrave;nh c&#7843m, m&#7897t sinh vi&ecirc;n xu&#7845t s&#7855c v&agrave; m&#7897t nh&agrave; nghi&ecirc;n c&#7913u tr&#7867 nhi&#7873u ti&#7873m n&#259ng.</strong></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&ocirc;i c&ograve;n nh&#7899 khi &#273&#432&#7907c anh m&#7901i h&#7907p t&aacute;c th&#7921c hi&#7879n &#273&#7873 t&agrave;i, l&uacute;c &#7845y t&ocirc;i ch&#7881 l&agrave; m&#7897t sinh vi&ecirc;n n&#259m nh&#7845t v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng gi&aacute;m m&#417 t&#7899i vi&#7879c nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c &ndash; m&#7897t vi&#7879c qu&aacute; s&#7913c v&#7899i t&ocirc;i. Trong l&uacute;c &#7845y, anh Hu&#7923nh Lu&acirc;n &#273&atilde; &#273&#7897ng vi&ecirc;n t&ocirc;i r&#7857ng:, &#273&oacute; l&agrave; v&igrave; mu&#7889n c&oacute; m&#7897t s&#7921 g&#7889i &#273&#7847u trong vi&#7879c &#273&agrave;o t&#7841o nghi&ecirc;n c&#7913u cho c&aacute;c kh&oacute;a tr&#7867 h&#417n. &ldquo;M&#7897t n&#259m n&#7919a anh ch&#7883 ra tr&#432&#7901ng n&#7871u gi&#7901 kh&ocirc;ng t&#7853p cho m&#7845y &#273&#7913a th&igrave; ch&#7855c ch&#7855n s&#7869 b&#7883 g&atilde;y, d&ugrave; h&#417i m&#7845t c&ocirc;ng cho anh ch&#7883 nh&#432ng &#273&#432&#7907c cho c&aacute;c em r&#7891i t&#7915 &#273&oacute; c&#7913 nh&#432 th&#7871 m&agrave; gi&uacute;p cho c&aacute;c kho&aacute; sau n&agrave;y&rdquo;, anh nh&#7855n nh&#7911.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">R&#7891i trong l&uacute;c th&#7921c hi&#7879n &#273&#7873 t&agrave;i, anh &#273&atilde; th&#7875 hi&#7879n ki&#7871n th&#7913c chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&#7919ng v&agrave;ng v&agrave; kh&#7843 n&#259ng ngo&#7841i ng&#7919 l&#432u lo&aacute;t &#273&#7875 l&#297nh h&#7897i m&#7897t c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng v&agrave; s&acirc;u s&#7855c c&aacute;c ki&#7871n th&#7913c, nghi&ecirc;n c&#7913u m&#7899i nh&#7845t c&#7911a c&aacute;c nh&agrave; khoa h&#7885c qu&#7889c t&#7871. &#272i&#7873u n&agrave;y kh&ocirc;ng ch&#7881 th&#7875 hi&#7879n t&iacute;nh h&#7897i nh&#7853p trong qu&aacute; tr&igrave;nh to&agrave;n c&#7847u ho&aacute; c&#7911a &#273&#7845t n&#432&#7899c m&agrave; c&ograve;n l&agrave; s&#7921 c&#7847u ti&#7871n c&#7911a m&#7897t ng&#432&#7901i khi&ecirc;m t&#7889n, lu&ocirc;n c&oacute; kh&aacute;t khao trao d&#7891i, l&agrave;m gi&agrave;u th&ecirc;m ki&#7871n th&#7913c c&#7911a m&igrave;nh &#273&#7875 gi&uacute;p m&igrave;nh, gi&uacute;p &#273&#7901i.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7875 n&oacute;i &#273&#432&#7907c nh&#7919ng suy ngh&#297 c&#7911a t&ocirc;i v&#7873 ng&#432&#7901i b&#7841n, ng&#432&#7901i anh, ng&#432&#7901i &#273&#7891ng ch&iacute; n&agrave;y trong v&#7889n t&#7915 &iacute;t &#7887i v&agrave; nh&#7919ng d&ograve;ng ng&#7855n ng&#7911i n&agrave;y th&igrave; qu&#7843 th&#7853t qu&aacute; kh&oacute; kh&#259n nh&#432ng t&ocirc;i tin, d&ugrave; th&#7871 n&agrave;o &#273i ch&#259ng n&#7919a n&eacute;t &#273&#7865p tri th&#7913c v&agrave; &#273&#7841o &#273&#7913c c&#7911a m&#7897t ng&#432&#7901i s&#7869 to&#7843 s&aacute;ng d&ugrave; b&#7845t c&#7913 &#273&acirc;u, b&#7845t c&#7913 khi n&agrave;o v&agrave; &#273i&#7873u &#273&oacute; khi&#7871n t&ocirc;i m&#7897t l&#7847n n&#7919a tin r&#7857ng anh s&#7869 c&ograve;n ti&#7871n xa h&#417n n&#7919a &#273&#7875 h&#7885c t&#7853p v&agrave; c&#7889ng hi&#7871n cho &#273&#7901i nh&#432 anh &#273&atilde; t&#7915ng k&#7923 v&#7885ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <table width="" height="72" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div><em>Ng&agrave;y nay, nh&agrave; tuy&#7875n d&#7909ng kh&ocirc;ng ch&#7881 &#273&aacute;nh gi&aacute; &#7903 vi&#7879c ch&uacute;ng ta bi&#7871t &#273&#432&#7907c bao nhi&ecirc;u, m&agrave; quan tr&#7885ng l&agrave; l&agrave;m &#273&#432&#7907c c&aacute;i g&igrave;. V&igrave; v&#7853y, vi&#7879c trang b&#7883 cho b&#7843n th&acirc;n nh&#7919ng k&#7929 n&#259ng m&#7873m, nh&#7919ng tr&#7843i nghi&#7879m v&agrave; kinh nghi&#7879m l&agrave;m vi&#7879c l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a &#273&#7875 h&#7897i nh&#7853p v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875n. H&atilde;y t&#7921 bi&#7871t m&igrave;nh! H&atilde;y b&#7843n l&#297nh trong tri th&#7913c, th&agrave;nh th&#7841o trong k&#7929 n&#259ng v&agrave; n&#259ng &#273&#7897ng trong h&#7897i nh&#7853p!</em></div> <div style="text-align: right;"><strong>(Hu&#7923nh Lu&acirc;n)</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> <div> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 4in; text-align: right; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US">V&Otilde; NH&#7852T HUY</span></strong><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> </div> <div>&nbsp;</div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;