Những điển hình Học tập tốt: Nguyễn Đức Nguyên Vỵ - Học tốt để trở thành luật sư giỏi

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;L&agrave; m&#7897t &ldquo;th&#7847n d&acirc;n&rdquo; c&#7911a l&#7899p CLC 36B, Nguy&#7877n &#272&#7913c Nguy&ecirc;n V&#7925 l&agrave; m&#7897t g&#432&#417ng &#273i&#7875n h&igrave;nh ti&ecirc;u bi&#7875u trong h&#7885c t&#7853p. Nguy&ecirc;n V&#7925 c&oacute; ni&#7873m &#273am m&ecirc; v&#7899i ngh&#7873 lu&#7853t s&#432 v&agrave; lu&ocirc;n n&#7895 l&#7921c tham gia nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng thi&#7871t th&#7921c &#273&#7875 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c &#432&#7899c m&#417 &#273&oacute;.</strong></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tham gia nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng h&#7885c thu&#7853t l&#7899n &#273&#7875 ch&#7911 &#273&#7897ng r&egrave;n luy&#7879n k&#7929 n&#259ng, ki&#7871n th&#7913c ph&aacute;p lu&#7853t cho m&igrave;nh nh&#432 Nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c, phi&ecirc;n t&ograve;a gi&#7843 &#273&#7883nh qu&#7889c t&#7871, ho&#7841t &#273&#7897ng th&#7921c h&agrave;nh ph&aacute;p lu&#7853t trong CLB CLE thu&#7897c Trung t&acirc;m t&#432 v&#7845n ph&aacute;p lu&#7853t v&agrave; &#273&agrave;o t&#7841o ng&#7855n h&#7841n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Lu&#7853t TP. HCM, Nguy&ecirc;n V&#7925 cho bi&#7871t &#273&acirc;y l&agrave; nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng &#273&#432&#7907c anh x&aacute;c &#273&#7883nh l&agrave; nh&#7857m r&egrave;n luy&#7879n nh&#7919ng k&#7929 n&#259ng thi&#7871t y&#7871u &#273&#7875 c&oacute; th&#7875 tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t ng&#432&#7901i lu&#7853t s&#432 chuy&ecirc;n nghi&#7879p. &#272&#7891ng th&#7901i, &#273&#7875 n&acirc;ng cao kinh nghi&#7879m th&#7921c t&#7871, hi&#7879n nay anh c&ograve;n l&agrave; th&#7921c t&#7853p sinh tr&#7867 tu&#7893i nh&#7845t c&#7911a VILAF, c&ocirc;ng ty lu&#7853t Vi&#7879t Nam c&oacute; qui m&ocirc;. Th&ocirc;ng qua t&#7845t c&#7843 ho&#7841t &#273&#7897ng &#273&oacute;, Nguy&ecirc;n V&#7925 t&#7915ng b&#432&#7899c th&#7921c hi&#7879n &#432&#7899c m&#417 c&#7911a ch&iacute;nh m&igrave;nh l&agrave; tr&#7903 th&agrave;nh lu&#7853t s&#432 gi&#7887i, c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; h&#7897i v&agrave; lu&ocirc;n duy tr&igrave; ho&agrave;i b&atilde;o &#273&oacute; v&#7899i nh&#7919ng h&agrave;nh &#273&#7897ng thi&#7871t th&#7921c &#273&#7875 hi&#7879n th&#7921c h&oacute;a n&oacute;.</span></span></div> <table width="350" height="72" border="0" align="right" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div>&nbsp;</div> <div>T&ocirc;i tin r&#7857ng kh&ocirc;ng ch&#7881 t&ocirc;i m&agrave; c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n kh&aacute;c &#273&#7873u hi&#7875u r&otilde; &#273i&#7873u n&agrave;y khi c&aacute;c b&#7841n tham gia nh&#7919ng phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n &#273&#7875 kh&ocirc;ng ch&#7881 r&egrave;n luy&#7879n b&#7843n th&acirc;n m&agrave; c&ograve;n &#273&#7875 hi&#7875u r&otilde;, l&agrave; sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c b&#7841n &#273&#432&#7907c mong &#273&#7907i g&igrave;?</div> <div style="text-align: right;"><strong>(Nguy&ecirc;n V&#7925)</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&ocirc;ng ch&#7881 th&#7871, trong qu&aacute; tr&igrave;nh h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m vi&#7879c, Nguy&ecirc;n V&#7925 lu&ocirc;n th&#7875 hi&#7879n tinh th&#7847n ham h&#7885c h&#7887i. Kh&ocirc;ng m&#7897t ai ho&agrave;n h&#7843o, v&igrave; th&#7871 anh t&acirc;m ni&#7879m r&#7857ng m&igrave;nh lu&ocirc;n ph&#7843i t&igrave;m c&aacute;ch x&aacute;c &#273&#7883nh, th&#7915a nh&#7853n khuy&#7871t &#273i&#7875m v&agrave; lu&ocirc;n ph&#7843i h&#7885c t&#7853p t&#7915 th&#7847y c&ocirc;, anh ch&#7883, b&#7841n b&egrave; &#273&#7875 kh&#7855c ph&#7909c c&aacute;c khuy&#7871t &#273i&#7875m &#273&oacute;. Nh&#7901 tinh th&#7847n &#273am m&ecirc; h&#7885c h&#7887i n&agrave;y, anh &#273&atilde; kh&#7855c ph&#7909c &#273&#432&#7907c r&#7845t nhi&#7873u khuy&#7871t &#273i&#7875m &#273&#7875 c&oacute; t&iacute;nh &#273i&#7873m &#273&#7841m, c&#7849n th&#7853n, c&aacute;ch &#273&#7889i nh&acirc;n x&#7917 th&#7875,&hellip; &#273&#7875 t&#7915 &#273&oacute; &#273&#7841t &#273&#432&#7907c nhi&#7873u th&agrave;nh c&ocirc;ng trong qu&aacute; tr&igrave;nh h&#7885c t&#7853p, l&agrave;m vi&#7879c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7873 b&#7843n ch&#7845t, t&ocirc;i c&oacute; th&#7875 th&#7845y anh V&#7925 s&#7889ng r&#7845t c&oacute; tr&aacute;ch nhi&#7879m v&#7899i gia &#273&igrave;nh, x&atilde; h&#7897i v&agrave; lu&ocirc;n mong mu&#7889n gi&uacute;p &#273&#7905 m&#7885i ng&#432&#7901i khi c&oacute; th&#7875. C&oacute; l&#7869 v&igrave; v&#7853y m&agrave; anh mu&#7889n tr&#7903 th&agrave;nh lu&#7853t s&#432 &#273&#7875 s&#7917 d&#7909ng ph&aacute;p lu&#7853t l&agrave;m c&ocirc;ng c&#7909 mang l&#7841i c&ocirc;ng l&yacute; cho x&atilde; h&#7897i v&agrave; b&#7843o v&#7879 nh&#7919ng ng&#432&#7901i c&ocirc; th&#7871, nh&#432 anh th&#432&#7901ng n&oacute;i v&#7899i t&ocirc;i. Anh c&#361ng &#273&atilde; tham gia nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng x&atilde; h&#7897i nh&#432 Xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n, Ti&#7871p s&#7913c m&ugrave;a thi, &hellip; &#273&#7875 r&egrave;n luy&#7879n ph&#7849m ch&#7845t, &#273&#7841o &#273&#7913c c&#7911a m&igrave;nh. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, anh lu&ocirc;n s&#7861n s&agrave;ng gi&uacute;p &#273&#7905 b&#7845t k&#7923 ai c&oacute; nhu c&#7847u li&ecirc;n quan &#273&#7871n vi&#7879c h&#7885c t&#7853p, nghi&ecirc;n c&#7913u, l&agrave;m vi&#7879c v&agrave; th&ocirc;ng qua &#273&oacute; anh c&oacute; th&#7875 r&egrave;n luy&#7879n cho m&igrave;nh tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m v&#7899i m&#7885i ng&#432&#7901i xung quanh v&agrave; trau d&#7891i th&ecirc;m ki&#7871n th&#7913c th&ocirc;ng qua nh&#7919ng v&#7845n &#273&#7873 m&agrave; ng&#432&#7901i kh&aacute;c c&#7847n anh gi&uacute;p.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#432ng h&#417n h&#7871t, &#273&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; s&#7921 h&ograve;a &#273&#7891ng, th&aacute;i &#273&#7897 l&#7841c quan, vui v&#7867, th&iacute;ch c&#432&#7901i v&agrave; th&iacute;ch l&agrave;m ng&#432&#7901i kh&aacute;c c&#432&#7901i &#273&#7875 xem &#273&oacute; l&agrave; ni&#7873m vui. Anh c&oacute; th&#7875 l&agrave;m b&#7841n v&#7899i b&#7845t k&#7923 ai v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; r&agrave;n c&#7843n n&agrave;o l&agrave;m V&#7925 ng&#7841i ng&ugrave;ng khi &#273&#7871n v&#7899i m&#7885i ng&#432&#7901i. Theo anh ngh&#297, giao ti&#7871p t&#7889t l&agrave; m&#7897t ch&igrave;a kh&oacute;a &#273&#7875 m&#7903 ra c&aacute;nh c&#7917a th&agrave;nh c&ocirc;ng c&#7911a m&#7897t lu&#7853t s&#432. &#272&#7891ng th&#7901i, tuy lu&ocirc;n ph&#7843i &#273&#7889i m&#7863t v&#7899i &aacute;p l&#7921c l&#7899n t&#7915 ph&iacute;a c&ocirc;ng vi&#7879c, h&#7885c t&#7853p, anh lu&ocirc;n duy tr&igrave; th&aacute;i &#273&#7897 l&#7841c quan, y&ecirc;u &#273&#7901i, l&uacute;c n&agrave;o c&#361ng c&#432&#7901i n&oacute;i vui v&#7867 v&#7899i b&#7845t c&#7913 ai anh g&#7863p. Theo anh, &#273&oacute; l&agrave; c&aacute;ch t&#7889t nh&#7845t &#273&#7875 lu&ocirc;n gi&#7919 ni&#7873m vui trong cu&#7897c s&#7889ng d&#7851u c&oacute; g&#7863p bao b&#7897n b&#7873 lo toan v&agrave; anh lu&ocirc;n mu&#7889n nh&igrave;n n&#7909 c&#432&#7901i c&#7911a ng&#432&#7901i kh&aacute;c &#273&#7875 l&agrave;m ni&#7873m vui c&#7897ng h&#432&#7903ng cho m&igrave;nh.</span></span></div> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;TR&#7846N TH&#7882 DI&#7876M NG&#7884C</strong></span></span></div> </meta> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;