Những điển hình Học tập tốt: Trương Nhựt Cường – Biết đầu tư cho việc học

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tr&#432&#417ng Nh&#7921t C&#432&#7901ng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ugrave;ng nh&oacute;m nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c t&#7841i tr&#432&#7901ng THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; H&#7891ng Phong, c&oacute; c&#417 h&#7897i &#273&#432&#7907c l&agrave;m vi&#7879c v&#7899i b&#7841n Nh&#7921t C&#432&#7901ng trong kho&#7843ng th&#7901i gian h&#417n 4 th&aacute;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i v&#7915a h&#7885c h&#7887i t&#7915 c&aacute;c th&#7847y c&ocirc;, b&#7841n b&egrave;, v&#7915a h&#7895 tr&#7907 nhau &#273&#7875 ho&agrave;n th&agrave;nh &#273&#7873 t&agrave;i t&#7889t nh&#7845t. B&#7841n Nh&#7921t C&#432&#7901ng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n ph&#7909 tr&aacute;ch h&#7847u h&#7871t c&aacute;c c&ocirc;ng vi&#7879c li&ecirc;n quan &#273&#7871n v&#259n b&#7843n m&agrave; c&ograve;n l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n ch&iacute;nh ph&#7909 tr&aacute;ch ph&#7847n ki&#7875m &#273&#7883nh ch&#7845t l&#432&#7907ng s&#7843n ph&#7849m, thu th&#7853p c&aacute;c th&ocirc;ng tin &#273&#7875 thi&#7871t k&#7871 poster c&#7911a &#273&#7873 t&agrave;i.</span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&oacute; th&#7875 n&oacute;i, trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ugrave;ng l&agrave;m vi&#7879c, b&#7841n th&#7853t s&#7921 l&agrave; m&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n r&#7845t n&#259ng n&#7893 v&agrave; c&oacute; nhi&#7873u &yacute; t&#432&#7903ng s&aacute;ng t&#7841o. &#272&#7863c bi&#7879t, &#273i&#7873u khi&#7871n t&ocirc;i v&agrave; nh&oacute;m tr&#432&#7903ng ph&#7843i h&#7885c h&#7887i &#7903 b&#7841n &#273&oacute; l&agrave; s&#7921 t&#7921 tin v&agrave; n&#7895 l&#7921c trong c&ocirc;ng vi&#7879c. Nh&#7901 &#273&oacute; m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i m&#7899i c&oacute; th&#7875 ho&agrave;n th&agrave;nh &#273&#7873 t&agrave;i v&agrave; &#273&#7841t gi&#7843i T&#432 t&#7841i H&#7897i thi Khoa h&#7885c K&#297 thu&#7853t qu&#7889c t&#7871 n&#259m 2013, di&#7877n ra t&#7841i Hoa K&igrave;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&ocirc;ng nh&#7919ng v&#7853y, l&agrave; ng&#432&#7901i b&#7841n h&#7885c su&#7889t 3 n&#259m c&#7845p 3 c&#7911a b&#7841n Nh&#7921t C&#432&#7901ng, t&ocirc;i c&oacute; th&#7875 th&#7845y &#273&#432&#7907c s&#7921 n&#7895 l&#7921c trong h&#7885c t&#7853p c&#7911a b&#7841n. V&#7899i th&agrave;nh t&iacute;ch 3 n&#259m li&#7873n l&agrave; h&#7885c sinh gi&#7887i c&#7911a tr&#432&#7901ng, b&#7841n &#273&atilde; cho th&#7845y &#273&#432&#7907c s&#7921 &#273&#7847u t&#432 c&#7911a b&#7843n th&acirc;n trong vi&#7879c h&#7885c. Nh&#432ng ngo&agrave;i vi&#7879c h&#7885c t&#7889t, b&#7841n c&ograve;n l&agrave; m&#7897t h&#7885c sinh n&#259ng n&#7893 trong phong tr&agrave;o &#272o&agrave;n. C&#7909 th&#7875, b&#7841n l&agrave; B&iacute; th&#432 chi &#273o&agrave;n l&#7899p 12B1 n&#259m h&#7885c 2013-2014. Nh&#7901 kh&#7843 n&#259ng l&atilde;nh &#273&#7841o c&ugrave;ng s&#7921 kh&eacute;o l&eacute;o trong vi&#7879c s&#7855p x&#7871p, b&#7841n &#273&atilde; gi&uacute;p t&#7853p th&#7875 l&#7899p ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; &#273&#432&#7907c th&agrave;nh t&iacute;ch t&#7889t trong ho&#7841t &#273&#7897ng &#272o&agrave;n c&#7911a tr&#432&#7901ng. B&#7841n lu&ocirc;n &#273&#7889c th&uacute;c, nh&#7855c nh&#7903, khuy&#7871n kh&iacute;ch c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong l&#7899p c&ugrave;ng tham gia v&agrave;o c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng &#273&#7875 c&#7843 l&#7899p th&ecirc;m g&#7855n b&oacute; v&#7899i nhau h&#417n.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <table width="" height="72" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;Nhi&#7873u b&#7841n v&#7851n th&#432&#7901ng ngh&#297 tham gia ho&#7841t &#273&#7897ng &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i s&#7869 m&#7845t nhi&#7873u th&#7901i gian, &#7843nh h&#432&#7903ng &#273&#7871n h&#7885c t&#7853p, nh&#432ng &#273&#7889i v&#7899i t&ocirc;i th&igrave; kh&aacute;c, ki&#7871n th&#7913c ch&#7881 gi&uacute;p t&ocirc;i m&#7897t ph&#7847n &#273&#7875 th&agrave;nh c&ocirc;ng, ph&#7847n c&ograve;n l&#7841i l&agrave; k&#7929 n&#259ng, l&agrave; c&aacute;ch t&ocirc;i giao ti&#7871p v&agrave; gi&uacute;p &#273&#7905 m&#7885i ng&#432&#7901i. H&ocirc;m nay, khi &#273&atilde; l&agrave; m&#7897t sinh vi&ecirc;n c&#7911a tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Y khoa Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch, t&ocirc;i l&#7841i c&agrave;ng t&#7921 tin b&#432&#7899c v&#7919ng tr&ecirc;n con &#273&#432&#7901ng m&igrave;nh &#273&atilde; ch&#7885n. &#272&#7889i v&#7899i t&ocirc;i, h&#7885c t&#7853p v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n - H&#7897i l&agrave; hai ho&#7841t &#273&#7897ng kh&ocirc;ng th&#7875 t&aacute;ch r&#7901i nhau, m&agrave; ch&uacute;ng b&#7893 sung cho nhau &#273&#7875 gi&uacute;p t&ocirc;i ho&agrave;n thi&#7879n m&igrave;nh h&#417n. &nbsp;</div> </div> <div style="text-align: right;"><strong>(Nh&#7921t C&#432&#7901ng)</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> <div> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 115%;">TR&#7846N NG&#7884C CH&Acirc;U</span></b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;