Những điển hình Học tập tốt: Đàm Nguyễn Trọng Nhân – Chàng sinh viên với nhiều thành tích nổi bật

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;&#272&agrave;m Nguy&#7877n Tr&#7885ng Nh&acirc;n l&agrave; m&#7897t sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u trong l&#297nh v&#7921c h&#7885c t&#7853p v&agrave; c&#361ng l&agrave; m&#7897t Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t to&agrave;n di&#7879n v&agrave; ti&ecirc;u bi&#7875u c&#7911a Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c T&#7921 nhi&ecirc;n &#272HQG &ndash; HCM. V&#7899i k&#7871t qu&#7843 th&#7911 khoa kh&#7889i A c&#7911a tr&#432&#7901ng trong k&#7923 thi tuy&#7875n sinh &#272&#7841i h&#7885c n&#259m 2011, Tr&#7885ng Nh&acirc;n v&#7851n lu&ocirc;n gi&#7919 th&agrave;nh t&iacute;ch h&#7885c t&#7853p r&#7845t &#273&aacute;ng t&#7921 h&agrave;o khi 2 n&#259m &#273&#7847u li&ecirc;n ti&#7871p &#273&#7841t &#273i&#7875m trung b&igrave;nh cao nh&#7845t Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh Ti&ecirc;n ti&#7871n.&nbsp;</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong n&#259m h&#7885c th&#7913 3, ngo&agrave;i vi&#7879c duy tr&igrave; &#273i&#7875m trung b&igrave;nh h&#7885c t&#7853p cao &#7903 m&#7913c tr&ecirc;n 9.5 v&agrave; &#273&#7841t gi&#7843i th&#432&#7903ng t&#7841i c&aacute;c cu&#7897c thi h&#7885c thu&#7853t t&#7915 c&#7845p tr&#432&#7901ng &#273&#7871n c&#7845p Qu&#7889c t&#7871 (Cu&#7897c thi Th&aacute;ch Th&#7913c, Olympic Tin h&#7885c Sinh vi&ecirc;n, K&igrave; thi L&#7853p tr&igrave;nh Sinh vi&ecirc;n Qu&#7889c t&#7871 ACM-ICPC), Tr&#7885ng Nh&acirc;n c&ograve;n tham gia nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c, c&oacute; m&#7897t b&agrave;i b&aacute;o khoa h&#7885c &#273&#432&#7907c b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh th&#7913c v&agrave; in trong k&#7881 y&#7871u c&#7911a H&#7897i ngh&#7883 Khoa h&#7885c Qu&#7889c t&#7871. Th&aacute;ng 3 n&#259m 2014, Tr&#7885ng Nh&acirc;n c&#361ng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n &#273o&agrave;n &#272&#7841i bi&#7875u c&#7911a B&#7897 Khoa h&#7885c &ndash; C&ocirc;ng ngh&#7879 trong chuy&#7871n tham quan Nh&#7853t B&#7843n theo ch&#432&#417ng tr&igrave;nh JENESYS 2.0.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <table width="350" height="72" border="0" align="left" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: rgb(136, 136, 136) 1px 1px 2px; border-top-left-radius: 10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify; border-top-left-radius: 10px;"> <div><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#432&#7907c sinh ra t&#7841i Th&agrave;nh ph&#7889 mang t&ecirc;n B&aacute;c, &#273&atilde; tr&#7843i qua 12 n&#259m h&#7885c sinh v&agrave; hi&#7879n l&agrave; sinh vi&ecirc;n n&#259m 4, t&ocirc;i c&oacute; ni&#7873m tin v&#7919ng v&agrave;ng r&#7857ng h&#7885c sinh &ndash; sinh vi&ecirc;n l&agrave; nh&acirc;n t&#7889 quy&#7871t &#273&#7883nh cho s&#7921 ph&aacute;t tri&#7875n c&#7911a th&agrave;nh ph&#7889 c&#361ng nh&#432 &#273&#7845t n&#432&#7899c. T&ocirc;i mong mu&#7889n c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n mang t&iacute;nh th&#7921c ch&#7845t h&#417n, ch&uacute; tr&#7885ng ch&#7845t l&#432&#7907ng h&#417n s&#7889 l&#432&#7907ng, t&#7841o &#273i&#7873u ki&#7879n cho t&#7915ng c&aacute; nh&acirc;n ph&aacute;t huy th&#7871 m&#7841nh b&#7843n th&acirc;n.</span></span></em></div> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, Tr&#7885ng Nh&acirc;n c&#361ng tham gia t&iacute;ch c&#7921c c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng do &#272o&agrave;n Thanh ni&ecirc;n v&agrave; H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng t&#7893 ch&#7913c. V&#7899i l&#7907i th&#7871 v&#7873 chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; ngo&#7841i ng&#7919, Tr&#7885ng Nh&acirc;n l&agrave; t&igrave;nh nguy&#7879n vi&ecirc;n ch&#432&#417ng tr&igrave;nh tham quan v&agrave; giao l&#432u c&#7911a tr&#432&#7901ng &#272H Khoa h&#7885c T&#7921 nhi&ecirc;n cho &#273o&agrave;n &#272&#7841i bi&#7875u T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n &#272&ocirc;ng Nam &Aacute; (SSEAYP) n&#259m 2013. Trong chi&#7871n d&#7883ch t&igrave;nh nguy&#7879n M&ugrave;a h&egrave; xanh n&#259m 2014, Tr&#7885ng Nh&acirc;n gi&#7919 vai tr&ograve; &#272&#7897i ph&oacute; &#272&#7897i h&igrave;nh chuy&ecirc;n Tin h&#7885c h&oacute;a, ki&ecirc;m Nh&oacute;m tr&#432&#7903ng nh&oacute;m gi&#7843ng d&#7841y Scratch. &#272&acirc;y l&agrave; m&#7897t h&#432&#7899ng &#273i m&#7899i ti&ecirc;n phong t&#7841i Vi&#7879t Nam trong vi&#7879c h&#432&#7899ng d&#7851n c&aacute;c em h&#7885c sinh ti&#7875u h&#7885c ti&#7871p c&#7853n v&#7899i ng&ocirc;n ng&#7919 l&#7853p tr&igrave;nh &#273&#7875 ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng t&#7841o v&agrave; t&#7841o ra s&#7843n ph&#7849m ri&ecirc;ng cho m&#7895i c&aacute; nh&acirc;n. C&#361ng v&igrave; &#273i&#7873u &#273&oacute;, Tr&#7885ng Nh&acirc;n &#273&atilde; &#273&#432&#7907c &#273&#7897i h&igrave;nh t&iacute;n nhi&#7879m b&#7847u ch&#7885n danh hi&#7879u &ldquo;Chi&#7871n s&#297 l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; trong chi&#7871n d&#7883ch. V&#7899i t&aacute;c phong gi&#7843n d&#7883, l&#7889i s&#7889ng l&agrave;nh m&#7841nh, lu&ocirc;n h&ograve;a nh&agrave; v&#7899i b&#7841n b&egrave;, Tr&#7885ng Nh&acirc;n lu&ocirc;n &#273&#432&#7907c b&agrave;n b&egrave; y&ecirc;u qu&yacute; v&agrave; tin c&#7853y.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>TR&#7846N V&#360</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> </div> </meta> </div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;