“Cây” Văn hóa, văn nghệ: Bùi Trần Lê Duy – “Cây” văn nghệ trường HUFLIT

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;V&#7899i t&#7889 ch&#7845t n&#259ng &#273&#7897ng v&agrave; kh&ocirc;ng ng&#7841i kh&oacute; c&#7911a m&#7897t sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh Quan h&#7879 c&ocirc;ng ch&uacute;ng, B&ugrave;i Tr&#7847n L&ecirc; Duy lu&ocirc;n c&oacute; m&#7863t trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng v&#259n ngh&#7879 m&agrave; CLB &Acirc;m nh&#7841c tham gia c&#361ng nh&#432 c&aacute;c phong tr&agrave;o do tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Ngo&#7841i ng&#7919 - Tin h&#7885c t&#7893 ch&#7913c. &#7902 nh&#7919ng bu&#7893i luy&#7879n t&#7853p, Duy lu&ocirc;n nghi&ecirc;m ch&#7881nh, t&ocirc;n tr&#7885ng t&#7853p th&#7875, ch&#7911 &#273&#7897ng s&#7855p x&#7871p gi&#7901 gi&#7845c &#273&#7875 v&#7915a ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t vi&#7879c h&#7885c, v&#7915a &#273&#7843m b&#7843o c&#7889ng hi&#7871n t&#7889t cho ho&#7841t &#273&#7897ng v&#259n th&#7875 m&#7929 trong tr&#432&#7901ng.</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7899i t&iacute;nh c&aacute;ch b&#7897c tr&#7921c c&#7911a m&igrave;nh, &#273&ocirc;i l&uacute;c Duy ph&#7843n &#7913ng kh&aacute; nhanh v&agrave; m&#7841nh v&#7899i c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 ph&aacute;t sinh. Tuy nhi&ecirc;n, &#273&oacute; c&#361ng l&agrave; m&#7897t b&#7843n t&iacute;nh &#273&aacute;ng qu&yacute; v&igrave; qua &#273&oacute; s&#7869 gi&uacute;p cho m&#7885i ng&#432&#7901i hi&#7875u r&otilde; nhau h&#417n v&agrave; gi&uacute;p x&acirc;y x&#7921ng t&igrave;nh c&#7843m gi&#7919a c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n th&ecirc;m kh&#7855ng kh&iacute;t. G&oacute;p &yacute; th&#7859ng th&#7855n, ph&#7843n &#7913ng m&#7841nh m&#7869 l&agrave; c&aacute;ch m&agrave; Duy ti&#7871p nh&#7853n v&#7845n &#273&#7873. Nh&#432ng khi x&#7917 l&yacute; v&#7845n &#273&#7873 th&igrave; Duy l&#7841i m&#7873m m&#7887ng h&#417n, suy ngh&#297 k&#7929 h&#417n v&agrave; ch&#7911 &#273&#7897ng li&ecirc;n l&#7841c, l&#7855ng nghe &yacute; ki&#7871n c&#7911a m&#7885i ng&#432&#7901i &#273&#7875 &#273&#432a ra ph&#432&#417ng &aacute;n t&#7889t nh&#7845t.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kho&#7843ng th&#7901i gian m&agrave; Duy ph&aacute;t huy &#273&#432&#7907c r&otilde; nh&#7845t vai tr&ograve; c&#7911a m&igrave;nh trong CLB &Acirc;m nh&#7841c l&agrave; trong th&#7901i gian tham gia cu&#7897c thi &ldquo;Li&ecirc;n hoan Ti&#7871ng h&aacute;t sinh vi&ecirc;n to&agrave;n qu&#7889c&rdquo; n&#259m 2012. Duy c&ugrave;ng c&aacute;c b&#7841n th&agrave;nh vi&ecirc;n trong &#273&#7897i &#273&atilde; xu&#7845t s&#7855c d&agrave;nh v&#7873 cho tr&#432&#7901ng r&#7845t nhi&#7873u huy ch&#432&#417ng (c&aacute;c ti&#7871t m&#7909c c&oacute; Duy tham gia &#273&#7873u &#273em v&#7873 huy ch&#432&#417ng) v&agrave; g&oacute;p ph&#7847n mang l&#7841i gi&#7843i Ba to&agrave;n &#273o&agrave;n. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh luy&#7879n t&#7853p, Duy &#273&atilde; li&ecirc;n t&#7909c c&#7889 g&#7855ng, th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n trau d&#7891i th&ecirc;m kh&#7843 n&#259ng c&#7911a m&igrave;nh th&ocirc;ng qua vi&#7879c ch&#7883u kh&oacute; l&#7855ng nghe, h&#7885c h&#7887i v&agrave; quan t&acirc;m t&#7899i m&#7885i ng&#432&#7901i.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7899i c&aacute;c t&#7889 ch&#7845t c&#7911a m&#7897t sinh vi&ecirc;n t&#7889t, m&#7897t c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; tr&aacute;ch nhi&#7879m v&agrave; l&agrave; m&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n t&iacute;ch c&#7921c c&#7911a CLB, Duy &#273&atilde; &#273&#7875 l&#7841i trong l&ograve;ng m&#7885i ng&#432&#7901i nh&#7919ng &#7845n t&#432&#7907ng t&#7889t &#273&#7865p. Th&#7921c t&#7871 &#273&atilde; cho th&#7845y Duy &#273ang d&#7847n ti&#7871n xa h&#417n n&#7919a trong h&#7885c t&#7853p c&#361ng nh&#432 c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n - H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <table width="" height="" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div><em>&quot;T&ocirc;i lu&ocirc;n t&acirc;m ni&#7879m r&#7857ng, c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i, d&ugrave; c&oacute; kh&oacute; kh&#259n v&agrave; th&#7917 th&aacute;ch nh&#432 th&#7871 n&agrave;o ch&#259ng n&#7919a, th&igrave; &#273i&#7873u quan tr&#7885ng l&agrave; ch&uacute;ng ta ph&#7843i bi&#7871t truy&#7873n l&#7917a v&agrave; gi&#7919 &#273&#432&#7907c ng&#7885n l&#7917a &#7845y ch&aacute;y m&atilde;i b&#7857ng ch&iacute;nh ch&#7845t x&uacute;c t&aacute;c c&#7911a t&igrave;nh &#273&#7891ng ch&iacute;. C&oacute; y&ecirc;u th&#432&#417ng sinh vi&ecirc;n, c&oacute; y&ecirc;u th&#432&#417ng nh&#7919ng &#273&#7891ng ch&iacute; &ldquo;k&#7873 vai s&aacute;t c&aacute;nh&rdquo; b&ecirc;n m&igrave;nh, ch&uacute;ng ta m&#7899i th&#7845y t&igrave;nh y&ecirc;u d&agrave;nh cho c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n l&#7899n lao v&agrave; &yacute; ngh&#297a nh&#432 th&#7871 n&agrave;o&quot;</em></div> <div style="text-align: right;"><strong>(L&ecirc; Duy)</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> <div> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">NGUY&#7876N H&#7890NG L&#296NH</span></span></span><span style="font-size: 13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;