“Cây” văn hóa, văn nghệ: Nguyễn Lâm Đạt – Múa với niềm đam mê

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&ldquo;Ng&#432&#7901i l&atilde;nh &#273&#7841o c&oacute; th&#7875 kh&ocirc;ng c&#7847n l&agrave; ng&#432&#7901i gi&#7887i chuy&ecirc;n m&ocirc;n nh&#7845t nh&#432ng h&#7859n ph&#7843i l&agrave; ng&#432&#7901i c&oacute; kh&#7843 n&#259ng k&#7871t n&#7889i c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n l&#7841i &#273&#7875 c&ugrave;ng t&#7841o n&ecirc;n s&#7913c m&#7841nh c&#7911a t&#7853p th&#7875&rdquo;, &#273&#7897i m&uacute;a c&#7911a CLB V&#259n ngh&#7879 xung k&iacute;ch CKT may m&#7855n &#273&atilde; c&oacute; L&acirc;m &#272&#7841t - ng&#432&#7901i &ldquo;l&atilde;nh &#273&#7841o&rdquo; h&#7897i t&#7909 c&#7843 hai y&#7871u t&#7889 tr&ecirc;n. Nh&#7919ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh l&#7899n nh&#7887 trong 3 n&#259m tr&#7903 l&#7841i &#273&acirc;y c&#7911a tr&#432&#7901ng Nh&acirc;n v&#259n v&agrave; &#272HQG lu&ocirc;n &#273&#7875 l&#7841i s&#7921 m&#7899i m&#7867 nhi&#7873u c&#7843m x&uacute;c n&#417i ng&#432&#7901i xem nh&#7901 c&ocirc;ng l&#7899n t&#7915 s&#7921 ch&#7883u kh&oacute; t&igrave;m t&ograve;i, nh&#7919ng &yacute; t&#432&#7903ng m&#7899i lu&ocirc;n ch&#7921c ch&#7901 b&ugrave;ng n&#7893 c&#7911a b&#7841n L&acirc;m &#272&#7841t.&nbsp;</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&ocirc;ng ch&#7881 n&#7895 l&#7921c ph&#7909c v&#7909 tr&igrave;nh di&#7877n cho nh&agrave; tr&#432&#7901ng v&agrave; cho &#272HQG, &#272&#7841t c&ograve;n c&oacute; kh&#7843 n&#259ng n&#7889i c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong CLB l&#7841i v&#7899i nhau b&#7857ng s&#7907i d&acirc;y t&igrave;nh c&#7843m b&#7873n ch&#7863t nh&#432 m&#7897t gia &#273&igrave;nh nh&#7887 trong ng&ocirc;i nh&agrave; l&#7899n CKT. V&agrave; c&#361ng ch&iacute;nh b&#7841n ch&#7913 kh&ocirc;ng ai kh&aacute;c &#273&atilde; truy&#7873n &#273&#432&#7907c &#273am m&ecirc; ngh&#7879 thu&#7853t m&uacute;a &#273&#7871n c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n trong v&agrave; c&#7843 &#7903 ngo&agrave;i CLB.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <table width="350" height="72" border="0" align="right" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div> <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&quot;V&#7899i t&ocirc;i, phong tr&agrave;o &#272o&agrave;n - H&#7897i s&#7869 l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i th&#7847y l&#7899n n&#7871u b&#7843n th&acirc;n m&#7895i ng&#432&#7901i th&#7853t s&#7921 l&agrave; m&#7897t &#273&#7913a h&#7885c tr&ograve; ngoan. &#272i&#7873u &#273&oacute; c&oacute; ngh&#297a, n&#7871u nh&#432 &#273&atilde; &#273&#7871n v&#7899i c&aacute;c phong tr&agrave;o, c&#361ng nh&#432 vi&#7879c h&#7885c, th&igrave; &ldquo;h&#7885c ph&#7843i h&#7871t s&#7913c v&agrave; l&agrave;m ph&#7843i h&#7871t m&igrave;nh&rdquo;&nbsp;</span></div> </div> <div style="text-align: right;"><strong>(L&acirc;m &#272&#7841t)</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&ocirc;ng ph&#7843i ai sinh ra c&#361ng t&#7921 nhi&ecirc;n m&agrave; tr&#7903 n&ecirc;n gi&#7887i giang. L&acirc;m &#272&#7841t c&#7911a nh&#7919ng ng&agrave;y &#273&#7847u ti&ecirc;n sinh ho&#7841t trong CLB CKT cho &#273&#7871n m&#7897t b&#7841n ph&oacute; ch&#7911 nhi&#7879m ph&#7909 tr&aacute;ch nh&oacute;m m&uacute;a l&agrave; c&#7843 m&#7897t qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luy&#7879n v&agrave; thay &#273&#7893i b&#7843n th&acirc;n t&#7915ng ng&agrave;y. S&#7921 thay &#273&#7893i &#273&oacute; xu&#7845t ph&aacute;t t&#7915 s&#7921 nh&#7853n th&#7913c cao c&#7911a ch&iacute;nh b&#7843n th&acirc;n L&acirc;m &#272&#7841t. C&#361ng &#273&atilde; c&oacute; l&uacute;c L&acirc;m &#272&#7841t m&#7855c ph&#7843i nh&#7919ng sai l&#7847m, v&agrave; &#273&oacute; c&#361ng l&agrave; khi &#272&#7841t h&#7885c &#273&#432&#7907c r&#7845t nhanh t&#7915 nh&#7919ng s&#417 s&oacute;t c&#7911a m&igrave;nh. L&acirc;m &#272&#7841t ch&#432a bao gi&#7901 ng&#7915ng h&#7885c. B&agrave;i h&#7885c kh&ocirc;ng ch&#7881 &#7903 vi&#7879c &#273&#7871n tr&#432&#7901ng &#273&#7875 h&#7885c, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c v&#7873 con ng&#432&#7901i, v&#7873 t&#7893 ch&#7913c ho&#7841t &#273&#7897ng v&agrave; v&#7873 ch&iacute;nh b&#7843n th&acirc;n b&#7841n. &#272&#7841t lu&ocirc;n bi&#7871t b&#7843n th&acirc;n c&#7847n g&igrave;, x&aacute;c &#273&#7883nh &#273&#432&#7907c m&#7909c ti&ecirc;u trong t&#432&#417ng lai v&agrave; bi&#7871t t&#7841o chi&#7871n l&#432&#7907c &#273&#7875 &#273&iacute;ch &#273&#7871n nh&iacute;ch l&#7841i ng&agrave;y m&#7897t g&#7847n h&#417n&rdquo;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7841t chia s&#7867: &ldquo;B&#7843n th&acirc;n t&ocirc;i quan &#273i&#7875m, vi&#7879c h&#7885c t&#7853p trong b&#7845t c&#7913 giai &#273o&#7841n n&agrave;o lu&ocirc;n l&agrave; y&#7871u t&#7889 h&agrave;ng &#273&#7847u th&#7871 nh&#432ng trong xu th&#7871 h&#7897i nh&#7853p ng&agrave;y nay, ki&#7871n th&#7913c v&#7851n l&agrave; ch&#432a &#273&#7911 cho m&#7897t ng&#432&#7901i tr&#7867 n&#259ng &#273&#7897ng m&agrave; b&#7843n l&#297nh, s&#7921 t&#7921 tin, l&ograve;ng nhi&#7879t huy&#7871t m&#7899i l&agrave; nh&#7919ng y&#7871u t&#7889 l&agrave;m cho gi&aacute; tr&#7883 tri th&#7913c &#273&#432&#7907c th&#259ng hoa. V&igrave; v&#7853y, t&ocirc;i lu&ocirc;n n&ecirc;u cao tinh th&#7847n &ldquo;b&#7891i d&#432&#7905ng ki&#7871n th&#7913c &ndash; r&egrave;n luy&#7879n k&#7929 n&#259ng&rdquo; trong su&#7889t th&#7901i gian h&#7885c t&#7853p t&#7841i gi&#7843ng &#273&#432&#7901ng &#273&#7841i h&#7885c&rdquo;.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 150%;">NGUY</span></b><b><span style="line-height: 150%;">&#7876</span></b><b><span style="line-height: 150%;">N THANH T&Uacute;&nbsp;</span></b></span></span><b><span style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%"><o:p></o:p></span></b></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;