“Cây” văn hóa, văn nghệ: Trần Quốc Thư – Cây văn nghệ của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;T&ocirc;i v&agrave; Qu&#7889c Th&#432 &#273&atilde; ho&#7841t &#273&#7897ng trong &#272&#7897i V&#259n ngh&#7879 c&#7911a Tr&#432&#7901ng Cao &#273&#7859ng S&#432 ph&#7841m Trung &#432&#417ng TP. HCM &#273&#432&#7907c h&#417n 2 n&#259m m&#7863c d&ugrave; th&#7901i gian l&agrave;m vi&#7879c ch&#432a &#273&#432&#7907c nhi&#7873u, ch&#7881 ti&#7871p x&uacute;c v&#7899i nhau trong nh&#7919ng ch&#432&#417ng v&#259n ngh&#7879 c&#7911a tr&#432&#7901ng c&#361ng nh&#432 c&#7911a &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng.&nbsp;</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Su&#7889t trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m vi&#7879c c&ugrave;ng Th&#432, c&oacute; th&#7875 n&oacute;i Th&#432 l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i lu&ocirc;n h&#7871t m&igrave;nh v&#7873 c&ocirc;ng vi&#7879c, ch&#7859ng bao gi&#7901 than tr&aacute;ch ai m&#7897t c&acirc;u, k&#7875 c&#7843 khi c&aacute;c b&#7841n trong &#273&#7897i v&#259n ngh&#7879 kh&ocirc;ng &#273&#7871n &#273&uacute;ng theo gi&#7901 th&#7901i gian quy &#273&#7883nh, m&igrave;nh ngh&#297 n&#7871u m&igrave;nh &#273&#432&#7907c giao ph&#7909 tr&aacute;ch t&#7853p cho nh&oacute;m m&#7897t ch&#432&#417ng tr&igrave;nh v&#259n ngh&#7879 m&agrave; c&aacute;c b&#7841n th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m l&#7841i kh&ocirc;ng tu&acirc;n th&#7911 theo &#273&uacute;ng th&#7901i gian quy &#273&#7883nh, l&uacute;c &#273&oacute; m&igrave;nh ngh&#297 ch&#7855c hi&#7871m c&oacute; ai &#273&#7911 ki&ecirc;n nh&#7851n d&agrave;nh th&#7901i gian c&#7843 bu&#7893i &#273&#7875 d&agrave;nh cho nh&oacute;m &#273&acirc;u nh&#7881?! nh&#432ng m&igrave;nh &#273&atilde; nh&igrave;n th&#7845y t&iacute;nh ki&#7871n nh&#7851n n&agrave;y t&#7915 Th&#432, m&#7863c d&ugrave; c&oacute; nh&#7919ng bu&#7893i t&#7853p &#273&#7871n t&#7889i mu&#7897n m&#7899i xong, b&#7909ng th&igrave; &#273&oacute;i meo, kh&aacute;t kh&ocirc; c&#7893, &nbsp;m&agrave; Th&#432 v&#7851n kh&ocirc;ng than v&atilde;n m&#7897t c&acirc;u, l&#7841i c&ograve;n lu&ocirc;n t&#7841o tinh th&#7847n vui t&#432&#417i v&agrave; &#273&#7897ng vi&ecirc;n c&aacute;c b&#7841n nhi&#7879t t&igrave;nh t&#7853p cho ho&agrave;n th&agrave;nh ti&#7871n &#273&#7897.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&ocirc;ng ch&#7881 &#273&oacute;ng vai tr&ograve; quan tr&#7885ng trong &#273&#7897i v&#259n ngh&#7879 c&#7911a tr&#432&#7901ng m&agrave; Th&#432 c&ograve;n l&agrave; m&#7897t c&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng, lu&ocirc;n c&oacute; tinh th&#7847n nhi&#7879t huy&#7871t v&agrave; n&#259ng &#273&#7897ng trong c&ocirc;ng vi&#7879c, v&igrave; th&#7871 m&agrave; m&igrave;nh ngh&#297 Th&#432 x&#7913ng &#273&aacute;ng nh&#7853n &#273&#432&#7907c nh&#7919ng l&#7901i khen v&agrave; l&#7901i &#273&#7897ng vi&ecirc;n t&#7915 m&#7885i ng&#432&#7901i &#273&#7875 b&#7841n &#7845y lu&ocirc;n c&oacute; tinh th&#7847n l&agrave;m vi&#7879c t&iacute;ch c&#7921c nh&#432 v&#7853y.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tuy m&igrave;nh ch&#7881 vi&#7871t v&agrave;i d&ograve;ng c&#7843m nh&#7853n v&#7873 Th&#432 nh&#432ng c&oacute; l&#7869 c&#361ng &#273&#7911 &#273&#7875 m&#7885i ng&#432&#7901i c&#7843m nh&#7853n v&#7873 1 con ng&#432&#7901i lu&ocirc;n c&oacute; tinh th&#7847n t&iacute;ch c&#7921c v&agrave; s&aacute;ng t&#7841o trong c&ocirc;ng vi&#7879c nh&#432 th&#7871, &nbsp;mong r&#7857ng tinh th&#7847n nhi&#7879t huy&#7871t n&agrave;y &nbsp;s&#7869 &#273&#432&#7907c truy&#7873n l&#7841i cho c&aacute;c b&#7841n T&acirc;n sinh vi&ecirc;n &#273&#7875 c&aacute;c b&#7841n &#273em h&#7871t tinh th&#7847n d&agrave;nh cho c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a tr&#432&#7901ng c&#361ng nh&#432 &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i sinh Vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#273&#7875 gi&uacute;p cho ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a tr&#432&#7901ng m&igrave;nh ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t tri&#7875n v&agrave; &nbsp;phong ph&uacute; h&#417n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <table width="" height="72" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div><em>&quot;Qua nh&#7919ng cu&#7897c thi &#7845y, t&ocirc;i &#273&atilde; tr&#432&#7903ng th&agrave;nh h&#417n r&#7845t nhi&#7873u c&#7843 trong suy ngh&#297 v&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m vi&#7879c. &#272&oacute; s&#7869 l&agrave; h&agrave;nh trang &#273&#7875 t&ocirc;i c&oacute; th&#7875 h&ograve;a nh&#7853p t&#7889t h&#417n v&#7899i cu&#7897c s&#7889ng &#273&#7897c l&#7853p v&agrave; ti&#7871n g&#7847n h&#417n &#273&#7871n &#432&#7899c m&#417 c&#7911a m&igrave;nh.&quot;</em></div> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;