“Cây” văn hóa, văn nghệ: Trần Quốc Thư – Cây văn nghệ của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;T&ocirc;i v&agrave; Qu&#7889c Th&#432 &#273&atilde; ho&#7841t &#273&#7897ng trong &#272&#7897i V&#259n ngh&#7879 c&#7911a Tr&#432&#7901ng Cao &#273&#7859ng S&#432 ph&#7841m Trung &#432&#417ng TP. HCM &#273&#432&#7907c h&#417n 2 n&#259m m&#7863c d&ugrave; th&#7901i gian l&agrave;m vi&#7879c ch&#432a &#273&#432&#7907c nhi&#7873u, ch&#7881 ti&#7871p x&uacute;c v&#7899i nhau trong nh&#7919ng ch&#432&#417ng v&#259n ngh&#7879 c&#7911a tr&#432&#7901ng c&#361ng nh&#432 c&#7911a &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng.&nbsp;</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Su&#7889t trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m vi&#7879c c&ugrave;ng Th&#432, c&oacute; th&#7875 n&oacute;i Th&#432 l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i lu&ocirc;n h&#7871t m&igrave;nh v&#7873 c&ocirc;ng vi&#7879c, ch&#7859ng bao gi&#7901 than tr&aacute;ch ai m&#7897t c&acirc;u, k&#7875 c&#7843 khi c&aacute;c b&#7841n trong &#273&#7897i v&#259n ngh&#7879 kh&ocirc;ng &#273&#7871n &#273&uacute;ng theo gi&#7901 th&#7901i gian quy &#273&#7883nh, m&igrave;nh ngh&#297 n&#7871u m&igrave;nh &#273&#432&#7907c giao ph&#7909 tr&aacute;ch t&#7853p cho nh&oacute;m m&#7897t ch&#432&#417ng tr&igrave;nh v&#259n ngh&#7879 m&agrave; c&aacute;c b&#7841n th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m l&#7841i kh&ocirc;ng tu&acirc;n th&#7911 theo &#273&uacute;ng th&#7901i gian quy &#273&#7883nh, l&uacute;c &#273&oacute; m&igrave;nh ngh&#297 ch&#7855c hi&#7871m c&oacute; ai &#273&#7911 ki&ecirc;n nh&#7851n d&agrave;nh th&#7901i gian c&#7843 bu&#7893i &#273&#7875 d&agrave;nh cho nh&oacute;m &#273&acirc;u nh&#7881?! nh&#432ng m&igrave;nh &#273&atilde; nh&igrave;n th&#7845y t&iacute;nh ki&#7871n nh&#7851n n&agrave;y t&#7915 Th&#432, m&#7863c d&ugrave; c&oacute; nh&#7919ng bu&#7893i t&#7853p &#273&#7871n t&#7889i mu&#7897n m&#7899i xong, b&#7909ng th&igrave; &#273&oacute;i meo, kh&aacute;t kh&ocirc; c&#7893, &nbsp;m&agrave; Th&#432 v&#7851n kh&ocirc;ng than v&atilde;n m&#7897t c&acirc;u, l&#7841i c&ograve;n lu&ocirc;n t&#7841o tinh th&#7847n vui t&#432&#417i v&agrave; &#273&#7897ng vi&ecirc;n c&aacute;c b&#7841n nhi&#7879t t&igrave;nh t&#7853p cho ho&agrave;n th&agrave;nh ti&#7871n &#273&#7897.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&ocirc;ng ch&#7881 &#273&oacute;ng vai tr&ograve; quan tr&#7885ng trong &#273&#7897i v&#259n ngh&#7879 c&#7911a tr&#432&#7901ng m&agrave; Th&#432 c&ograve;n l&agrave; m&#7897t c&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng, lu&ocirc;n c&oacute; tinh th&#7847n nhi&#7879t huy&#7871t v&agrave; n&#259ng &#273&#7897ng trong c&ocirc;ng vi&#7879c, v&igrave; th&#7871 m&agrave; m&igrave;nh ngh&#297 Th&#432 x&#7913ng &#273&aacute;ng nh&#7853n &#273&#432&#7907c nh&#7919ng l&#7901i khen v&agrave; l&#7901i &#273&#7897ng vi&ecirc;n t&#7915 m&#7885i ng&#432&#7901i &#273&#7875 b&#7841n &#7845y lu&ocirc;n c&oacute; tinh th&#7847n l&agrave;m vi&#7879c t&iacute;ch c&#7921c nh&#432 v&#7853y.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tuy m&igrave;nh ch&#7881 vi&#7871t v&agrave;i d&ograve;ng c&#7843m nh&#7853n v&#7873 Th&#432 nh&#432ng c&oacute; l&#7869 c&#361ng &#273&#7911 &#273&#7875 m&#7885i ng&#432&#7901i c&#7843m nh&#7853n v&#7873 1 con ng&#432&#7901i lu&ocirc;n c&oacute; tinh th&#7847n t&iacute;ch c&#7921c v&agrave; s&aacute;ng t&#7841o trong c&ocirc;ng vi&#7879c nh&#432 th&#7871, &nbsp;mong r&#7857ng tinh th&#7847n nhi&#7879t huy&#7871t n&agrave;y &nbsp;s&#7869 &#273&#432&#7907c truy&#7873n l&#7841i cho c&aacute;c b&#7841n T&acirc;n sinh vi&ecirc;n &#273&#7875 c&aacute;c b&#7841n &#273em h&#7871t tinh th&#7847n d&agrave;nh cho c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a tr&#432&#7901ng c&#361ng nh&#432 &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i sinh Vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#273&#7875 gi&uacute;p cho ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a tr&#432&#7901ng m&igrave;nh ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t tri&#7875n v&agrave; &nbsp;phong ph&uacute; h&#417n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <table width="" height="72" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div><em>&quot;Qua nh&#7919ng cu&#7897c thi &#7845y, t&ocirc;i &#273&atilde; tr&#432&#7903ng th&agrave;nh h&#417n r&#7845t nhi&#7873u c&#7843 trong suy ngh&#297 v&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m vi&#7879c. &#272&oacute; s&#7869 l&agrave; h&agrave;nh trang &#273&#7875 t&ocirc;i c&oacute; th&#7875 h&ograve;a nh&#7853p t&#7889t h&#417n v&#7899i cu&#7897c s&#7889ng &#273&#7897c l&#7853p v&agrave; ti&#7871n g&#7847n h&#417n &#273&#7871n &#432&#7899c m&#417 c&#7911a m&igrave;nh.&quot;</em></div> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;