“Cây” văn hóa, văn nghệ: Chàng trai “lạ” Nguyễn Lê Hoàng Hải

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7915ng &#273&#7841t nhi&#7873u th&agrave;nh c&ocirc;ng l&#7899n trong c&aacute;c cu&#7897c thi h&aacute;t v&agrave; &#273&aacute;ng ch&uacute; &yacute; nh&#7845t l&agrave; g&#7847n &#273&acirc;y b&#7841n l&agrave; qu&aacute;n qu&acirc;n c&#7911a Li&ecirc;n hoan ti&#7871ng h&aacute;t sinh vi&ecirc;n &#272HQG TP.HCM, ch&agrave;ng trai v&#7899i d&aacute;ng ng&#432&#7901i cao r&aacute;o, l&uacute;c n&agrave;o c&#361ng xu&#7845t hi&#7879n v&#7899i c&acirc;y &#273&agrave;n ghi ta mang &#273&#7871n cho nhi&#7873u ng&#432&#7901i m&#7897t &#7845n t&#432&#7907ng r&#7845t t&#7889t.</span></span></strong></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">H&#7843i h&#7885c ch&#417i ghi ta t&#7915 l&#7899p 8, nh&#432ng tr&#432&#7899c &#273&oacute; th&igrave; &#273&atilde; t&#7915ng nghe ba &#273&agrave;n r&#7845t nhi&#7873u, m&#7897t &#273&#7873u th&uacute; v&#7883 l&agrave; gia &#273&igrave;nh H&#7843i kh&ocirc;ng ai theo ngh&#7879 thu&#7853t, nh&#432ng ba H&#7843i r&#7845t th&iacute;ch &#273&agrave;n, v&agrave; m&#7895i l&#7847n &#273i &#273&aacute;nh &#273&agrave;n ba &#273&#7873u d&#7851n hai anh em theo. C&#361ng ch&iacute;nh v&igrave; ni&#7873m &#273am m&ecirc; v&#7899i c&acirc;y &#273&agrave;n c&#7911a ba, m&agrave; &#7903 hai anh em H&#7843i lu&ocirc;n c&oacute; kh&aacute;i ni&#7879m &acirc;m nh&#7841c trong cu&#7897c s&#7889ng, v&agrave; ba l&agrave; ng&#432&#7901i th&#7893i v&agrave;o H&#7843i ni&#7873m vui khi &#273&#432&#7907c &#273&#7913ng tr&#432&#7899c s&acirc;n kh&#7845u, s&#7921 t&#7921 tin khi ch&aacute;y h&#7871t m&igrave;nh tr&#432&#7899c kh&aacute;n gi&#7843.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">H&#7843i c&oacute; th&oacute;i quen r&#7845t l&#7841, v&agrave; r&#7845t &#432 l&agrave; &#273&#7897c &#273&aacute;o &ldquo;v&#7915a &#273i v&#7915a h&aacute;t&rdquo; , &#273&#7863c th&ugrave; c&ocirc;ng vi&#7879c c&#7911a H&#7843i l&agrave; &#273i xe m&aacute;y r&#7845t nhi&#7873u, m&#7895i khi di chuy&#7875n tr&ecirc;n &#273&#432&#7901ng b&#7841n th&#432&#7901ng h&aacute;t h&ograve; ng&ecirc;u ngao, v&agrave; c&#361ng ch&iacute;nh v&igrave; nh&#7919ng l&uacute;c ng&#7851u h&#7913ng nh&#432 v&#7853y b&#7845t ch&#7907t ngh&#297 nh&#7919ng c&aacute;ch b&egrave; ph&#7889i m&#7899i th&#7845y hay b&#7841n gh&eacute; l&#7841i v&agrave; thu &acirc;m, &#273&oacute; l&agrave; l&yacute; do b&#7841n r&#7845t th&agrave;nh c&ocirc;ng v&#7899i nhi&#7873u ca kh&uacute;c m&#7899i hi&#7879n nay.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <table width="350" height="72" border="0" align="right" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div style="text-align: right;"> <div style="text-align: justify;"><em><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&quot;Ni&#7873m &#273am m&ecirc; &acirc;m nh&#7841c trong m&igrave;nh &#273&ocirc;i khi kh&aacute;c ng&#432&#7901i m&#7897t ch&uacute;t. M&igrave;nh c&oacute; th&#7875 ng&#7891i h&agrave;ng gi&#7901 &#273&#7875 nghe &#273i nghe l&#7841i h&agrave;ng chuc l&#7847n m&#7897t b&agrave;i h&aacute;t hay (sau &#273&oacute; &#273&acirc;m ra c&#7921c k&igrave; th&iacute;ch), ho&#7863c c&oacute; th&#7871 k&eacute;o ga xe m&aacute;y l&ecirc;n &#273&#7875 h&aacute;t cho th&#7853t to (m&#7863c d&ugrave; v&#7851n &#273ang mang kh&#7849u trang). khi &#273ang &#273i ngo&agrave;i &#273&#432&ograve;ng. &#272&#7889i v&#7899i m&igrave;nh &acirc;m nh&#7841c &#273&#417n gi&#7843n l&agrave; ch&#7881 c&#7847n m&igrave;nh &#273&#432&#7907c h&aacute;t.&quot;</span></em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong cu&#7897c s&#7889ng h&#7857ng ng&agrave;y ngo&agrave;i nh&#7919ng gi&#7901 &#273&#7871n l&#7899p th&igrave; tr&ecirc;n tay H&#7843i lu&ocirc;n t&uacute;c tr&#7921c chi&#7871c &#273i&ecirc;n tho&#7841i, kh&aacute;ch h&agrave;ng g&#7885i &#273&#7871n li&ecirc;n t&#7909c, ngo&agrave;i ra b&#7841n c&ograve;n nh&#7853n nhi&#7873u l&#7883ch di&#7877n t&#7915 tr&#432&#7901ng v&agrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i m&#7901i &#273i h&aacute;t, b&#7841n r&#7845t vui v&#7867 v&agrave; tho&#7843i m&aacute;i khi chia s&#7867 v&#7873 c&ocirc;ng vi&#7879c c&#7911a m&igrave;nh, ch&#7913 kh&ocirc;ng ph&#7843i t&#7887 m&#7897t th&aacute;i &#273&#7897 m&#7879t m&#7895i khi nh&#7855c t&#7899i, b&#7903i n&oacute; l&agrave; nh&#7919ng c&ocirc;ng vi&#7879c r&#7845t ph&ugrave; h&#7907p v&#7899i t&iacute;nh c&aacute;ch v&agrave; con ng&#432&#7901i c&#7911a b&#7841n. Qua nhi&#7873u c&acirc;u h&#7887i vui v&#7873 chuy&#7879n h&aacute;t h&ograve; c&#7911a b&#7841n, t&igrave;nh c&#7901 bi&#7871t &#273&#432&#7907c m&#7897t s&#7903 th&iacute;ch r&#7845t l&#7841 n&#7919a c&#7911a b&#7841n, ngo&agrave;i th&#7901i gian r&#7843nh r&#7893i &#273&#7875 h&aacute;t h&ograve;, ch&#417i game v&agrave; xem phim v&#7899i anh&hellip; &#272&#7863c bi&#7879t, H&#7843i c&ograve;n r&#7845t th&iacute;ch &#273i xe bu&yacute;t c&ugrave;ng b&#7841n g&aacute;i trong n&#7897i &ocirc; th&agrave;nh ph&#7889, b&#7841n c&oacute; chia s&#7867 khi &#273i tr&ecirc;n xe bu&yacute;t m&igrave;nh th&#7845y cu&#7897c s&#7889ng c&#7911a m&#7885i ng&#432&#7901i xung quanh: c&#7909 gi&agrave;, c&ocirc;ng nh&acirc;n, c&aacute;c em nh&#7887,&hellip;V&agrave; ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a m&#7885i ng&#432&#7901i &#7903 b&ecirc;n &#273&#432&#7901ng, t&#7915 vi&#7879c quan s&aacute;t r&#7845t nhi&#7873u t&#7915 c&aacute;c chuy&#7871n &#273i nh&#432 v&#7853y trong l&uacute;c r&#7843nh, b&#7841n c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n c&#7903i m&#7903 h&#417n v&agrave; cu&#7897c s&#7889ng v&#7899i b&#7841n &iacute;t b&#7883 nh&agrave;m ch&aacute;n h&#417n.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&#7881 m&#7899i l&agrave; sinh vi&ecirc;n n&#259m 3 th&ocirc;i m&agrave; H&#7843i &#273&atilde; kh&ocirc;ng ph&#7909 thu&#7897c v&agrave;o ba m&#7865 nhi&#7873u, s&#7889 ti&#7873n sinh ho&#7841t h&agrave;ng th&aacute;ng c&#7911a b&#7841n ch&#7911 y&#7871u l&agrave; ti&#7873n t&#7915 c&ocirc;ng vi&#7879c l&agrave;m th&ecirc;m, m&#7895i khi v&#7873 nh&agrave; &#273&#7873u c&oacute; v&agrave;i m&oacute;n qu&agrave; cho ba m&#7865, m&#7897t ng&#432&#7901i t&#7921 l&#7853p t&#7915 s&#7899m, v&agrave; bi&#7871t lo ngh&#297 nhi&#7873u chuy&#7879n trong gia &#273&igrave;nh.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&acirc;u chuy&#7879n v&#7899i c&#7853u b&#7841n Ho&agrave;ng H&#7843i vui t&iacute;nh, l&iacute; l&#7855c, d&iacute; d&#7887m c&oacute; k&#7875 m&atilde;i c&#361ng kh&ocirc;ng h&#7871t, nh&#432ng &#273i&#7873u l&agrave;m m&igrave;nh &#7845n t&#432&#7907ng v&#7873 b&#7841n l&agrave; ngo&agrave;i: ca h&aacute;t, h&#7885c t&#7853p v&agrave; ho&#7841t &#273&#7897ng &#272o&agrave;n H&#7897i r&#7845t t&#7889t, th&igrave; b&#7841n kh&aacute; tinh t&#7871 trong c&#432 x&#7917, trong c&aacute;c cu&#7897c tr&ograve; chuy&#7879n lu&ocirc;n mang l&#7841i c&#7843m gi&aacute;c tho&#7843i m&aacute;i cho b&#7841n b&egrave;.</span></span></div> <div> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 115%;">NGUY&#7876N QU&#7888C TH&Aacute;I</span></b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;