Hoa khôi làng Võ - Châu Tuyết Vân

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 115%; text-align: justify;">D&ugrave;ng 500 t&#7915 &#273&#7875 n&oacute;i v&#7873 Ch&acirc;u Tuy&#7871t V&acirc;n - ng&#432&#7901i &#273&#7897i tr&#432&#7903ng m&#7899i c&#7911a &#273&#7897i tuy&#7875n quy&#7873n Taekwondo Vi&#7879t Nam th&#7853t s&#7921 l&agrave; kh&ocirc;ng &#273&#7911.</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 115%; text-align: justify;"> M&#7897t ng&#432&#7901i sinh ra &#7903 Th&agrave;nh Ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh nh&#7897n nh&#7883p nh&#432ng l&#7841i c&oacute; m&#7897t &yacute; ch&iacute; ki&ecirc;n &#273&#7883nh trong t&#7853p luy&#7879n v&agrave; tinh th&#7847n th&eacute;p trong thi &#273&#7845u. V&acirc;n kh&ocirc;ng ch&#7881 &#273&#432&#7907c thu h&uacute;t b&#7903i v&#7867 &#273&#7865p b&ecirc;n ngo&agrave;i m&agrave; c&ograve;n k&#7871t h&#7907p v&#7899i t&agrave;i n&#259ng &#273&#432&#7907c r&egrave;n d&#361a trong nhi&#7873u n&#259m qua. V&#7899i nhi&#7873u kinh nghi&#7879m trong cu&#7897c s&#7889ng v&agrave; thi &#273&#7845u, V&acirc;n lu&ocirc;n th&#7875 hi&#7879n &#273&#432&#7907c m&igrave;nh l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i &#273&#7897i tr&#432&#7903ng g&#432&#417ng m&#7851u v&agrave; g&#7855n k&#7871t m&#7885i ng&#432&#7901i, t&#7841o t&iacute;nh &#273o&agrave;n k&#7871t, chia s&#7867 v&agrave; gi&uacute;p &#273&#7905 nhau trong &#273&#7897i. V&acirc;n l&agrave; m&#7897t t&#7845m g&#432&#417ng s&aacute;ng &#273&#7875 t&ocirc;i noi theo v&agrave; ho&agrave;n thi&#7879n b&#7843n th&acirc;n m&igrave;nh.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <table width="" height="72" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div>&quot;&#272&#432&#7907c ch&#7885n l&agrave; sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u trong l&#297nh v&#7921c th&#7875 d&#7909c th&#7875 thao c&#7911a tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c T&ocirc;n &#272&#7913c Th&#7855ng, V&acirc;n r&#7845t vinh d&#7921 v&agrave; t&#7921 h&agrave;o v&igrave; &#273&atilde; &#273&oacute;ng g&oacute;p m&#7897t ph&#7847n th&agrave;nh t&iacute;ch c&#7911a m&igrave;nh trong b&#7843ng th&agrave;nh t&iacute;ch chung c&#7911a tr&#432&#7901ng. V&acirc;n mu&#7889n g&#7917i &#273&#7871n c&aacute;c b&#7841n th&ocirc;ng &#273i&#7879p &quot;m&#7895i ng&#432&#7901i h&atilde;y ch&#7885n cho m&igrave;nh &iacute;t nh&#7845t m&#7897t m&ocirc;n th&#7875 thao &#273&#7875 r&egrave;n luy&#7879n s&#7913c kho&#7867 v&agrave; h&#7885c t&#7853p t&#7889t&quot;. Ri&ecirc;ng V&acirc;n s&#7869 c&#7889 g&#7855ng h&#7885c t&#7853p v&agrave; thi &#273&#7845u t&#7889t trong c&aacute;c gi&#7843i quan tr&#7885ng s&#7855p t&#7899i. &quot;</div> <div style="text-align: right;"><strong>(Tuy&#7871t V&acirc;n)</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> <div> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 115%; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">NGUY&#7876N TH&#7882 L&#7878 KIM&nbsp;</span></b></span></span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;