Trương Nguyễn Thanh Quý - Niềm đam mê với quả bóng tròn

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<span style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">T&ocirc;i &#273&#432&#7907c bi&#7871t anh Tr&#432&#417ng Nguy&#7877n Thanh Qu&yacute; t&#7915 nh&#7919ng ng&agrave;y v&#7915a b&#432&#7899c ch&acirc;n v&agrave;o tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Ngo&#7841i th&#432&#417ng, c&#417 s&#7903 II khi &#7845y t&ocirc;i l&agrave; sinh vi&ecirc;n n&#259m nh&#7845t v&agrave; anh l&agrave; sinh vi&ecirc;n n&#259m hai. Khi &#7845y t&ocirc;i &#7845n t&#432&#7907ng b&#7903i m&#7897t ng&#432&#7901i con trai n&#259ng n&#7893 v&agrave; &#273&#7847y nhi&#7879t huy&#7871t &#273&#7891ng th&#7901i c&#361ng lu&ocirc;n th&#7875 hi&#7879n s&#7921 ch&acirc;n th&agrave;nh, gi&#7843n d&#7883.</span></span></span></strong></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="line-height: 150%;">T&ocirc;i &#273&#432&#7907c ti&#7871p x&uacute;c nhi&#7873u h&#417n v&#7899i anh khi tr&#7903 th&agrave;nh qu&#7843n l&iacute; c&acirc;u l&#7841c b&#7897 B&oacute;ng &#273&aacute; c&#7911a tr&#432&#7901ng. Anh l&agrave; m&#7897t c&#7847u th&#7911 r&#7845t t&agrave;i n&#259ng, c&oacute; th&#7875 anh kh&ocirc;ng qu&aacute; xu&#7845t s&#7855c nh&#432ng anh lu&ocirc;n tr&agrave;n &#273&#7847y nhi&#7879t huy&#7871t v&agrave; tr&aacute;ch nhi&#7879m. T&ocirc;i tham gia v&agrave;o c&acirc;u l&#7841c b&#7897 khi m&#7885i ng&#432&#7901i &#273&#417n gi&#7843n l&agrave; m&#7897t t&#7853p th&#7875 ch&#417i c&ugrave;ng nhau, c&oacute; c&ugrave;ng chung m&#7897t ni&#7873m &#273am m&ecirc; v&#7899i tr&aacute;i b&oacute;ng tr&ograve;n. C&aacute;c anh kh&ocirc;ng &#273&#417n gi&#7843n l&agrave; &#273&aacute; b&oacute;ng c&ugrave;ng nhau m&agrave; l&agrave; luy&#7879n t&#7853p c&ugrave;ng nhau, gi&uacute;p &#273&#7905 nhau ti&#7871n b&#7897, v&agrave; &#273&#432&#417ng nhi&ecirc;n &#273i ch&#417i c&ugrave;ng nhau, chia s&#7867 nh&#7919ng kh&oacute; kh&#259n, t&#7915ng ni&#7873m vui n&#7895i bu&#7891n. H&#7885 kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; &#273&#7891ng &#273&#7897i c&#7911a nhau n&#7919a, h&#7885 l&agrave; nh&#7919ng ng&#432&#7901i anh em c&#7911a nhau.</span></span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt; line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; <table width="350" height="72" border="0" align="left" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div><em>&quot;Th&#7875 thao kh&ocirc;ng ch&#7881 l&agrave; m&#7897t s&acirc;n ch&#417i m&agrave; c&ograve;n l&agrave; n&#417i t&#7841o ra c&#417 h&#7897i, th&#7917 th&aacute;ch v&agrave; c&#361ng l&agrave; ngu&#7891n l&#7921c &#273&#7875 m&#7895i b&#7843n th&acirc;n r&egrave;n luy&#7879n v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875n. T&#7845t nhi&ecirc;n, m&#7895i ng&#432&#7901i s&#7869 c&oacute; nh&#7919ng c&#417 h&#7897i ri&ecirc;ng v&agrave; vi&#7879c n&#7855m b&#7855t n&oacute; b&#7857ng c&aacute;ch n&agrave;o t&ugrave;y thu&#7897c v&agrave;o kh&#7843 n&#259ng v&agrave; c&aacute;ch nh&igrave;n c&#7911a m&igrave;nh. V&#7899i ri&ecirc;ng c&aacute; nh&acirc;n, m&igrave;nh ch&#7885n c&aacute;ch g&#7855n b&#7843n th&acirc;n v&#7899i t&#7853p th&#7875 &#273&#7875 ph&aacute;t tri&#7875n ch&iacute;nh m&igrave;nh. C&oacute; b&#7841n b&egrave;, &#273&#7891ng &#273&#7897i b&ecirc;n c&#7841nh l&uacute;c n&agrave;o c&#361ng vui c&#7843, h&#417n n&#7919a v&igrave; h&#7885 m&agrave; n&#7895 l&#7921c, r&egrave;n luy&#7879n v&agrave; c&#7889ng hi&#7871n th&igrave; &yacute; ngh&#297a v&agrave; th&#7853t nhi&#7873u gi&aacute; tr&#7883! &quot;</em></div> <div style="text-align: right;"><strong>(Thanh Qu&yacute;)</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> </span></span></span></span></div> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">&#272&#432&#7907c m&#7879nh danh l&agrave; m&#7897t &ldquo;con b&aacute;o&rdquo; &#273&#7847y m&aacute;u l&#7917a, m&#7897t c&#7847u th&#7911 c&oacute; t&#7889c &#273&#7897 v&agrave; s&#7913c m&#7841nh, anh &#273&atilde; &#273&oacute;ng g&oacute;p cho &#273&#7897i tuy&#7875n B&oacute;ng &#273&aacute; r&#7845t nhi&#7873u th&agrave;nh t&iacute;ch c&#361ng nh&#432 truy&#7873n l&#7841i r&#7845t nhi&#7873u kinh nghi&#7879m th&#7921c ti&#7877n c&#7911a m&igrave;nh cho c&aacute;c &#273&agrave;n em &#273i sau. Trong vai tr&ograve; &#273&#7897i tr&#432&#7903ng, anh &#273&atilde; d&#7851n d&#7855t c&acirc;u l&#7841c b&#7897 &#273&#7871n v&#7899i r&#7845t nhi&#7873u gi&#7843i th&#432&#7903ng danh gi&aacute;, trong &#273&oacute; c&oacute; th&#7875 k&#7875 &#273&#7871n <span class="textexposedshow"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Gi&#7843i ba khu v&#7921c mi&#7873n Nam VUG - Gi&#7843i th&#7875 thao sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam 2013 &#7903 n&#7897i dung Futsal.</span></span></span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span class="textexposedshow"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><o:p></o:p></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">Anh l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i r&#7845t ch&#7881n chu v&agrave; nguy&ecirc;n t&#7855c trong h&#7885c t&#7853p v&agrave; trong sinh ho&#7841t v&#7899i c&acirc;u l&#7841c b&#7897. Nh&#7919ng gi&#7901 luy&#7879n t&#7853p ch&#259m ch&#7881, v&#7845t v&#7843, nh&#7919ng bu&#7893i thi &#273&#7845u c&#259ng th&#7859ng, m&#7879t m&#7887i, v&agrave; &#273&ocirc;i khi kh&ocirc;ng ch&#7881 c&oacute; m&#7891 h&ocirc;i &#273&#7893 xu&#7889ng m&agrave; c&ograve;n c&#7843 n&#432&#7899c m&#7855t. Anh m&#7841nh m&#7869 v&agrave; ki&ecirc;n c&#432&#7901ng trong b&oacute;ng &#273&aacute; v&agrave; c&#361ng r&#7845t ch&#259m ch&uacute;t cho vi&#7879c h&#7885c t&#7853p. Anh ch&#432a bao gi&#7901 &#273&#7875 &#273am m&ecirc; b&oacute;ng &#273&aacute; &#7843nh h&#432&#7903ng &#273&#7871n vi&#7879c h&#7885c t&#7853p, th&acirc;m ch&iacute; anh c&ograve;n r&#7845t h&aacute;i tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a &#272o&agrave;n - H&#7897i. L&agrave; ng&#432&#7901i kh&#7903i x&#432&#7899ng, l&agrave; tinh th&#7847n n&ograve;ng c&#7889t trong m&#7897t t&#7853p th&#7875 v&#7889n &#273&atilde; r&#7845t n&#259ng &#273&#7897ng, anh &#273&#432&#7907c m&#7885i ng&#432&#7901i bi&#7871t &#273&#7871n nh&#432 l&agrave; m&#7897t t&#7845m g&#432&#417ng c&#7911a h&#7885c h&#7871t s&#7913c, ch&#417i h&#7871t m&igrave;nh.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;</span><span style="line-height: 150%;">Anh c&#361ng l&agrave; m&#7897t con ng&#432&#7901i &#273&#7847y t&igrave;nh c&#7843m. Anh l&agrave;m ng&#432&#7901i kh&aacute;c c&#7843m th&#7845y r&#7845t g&#7847n g&#361i v&agrave; th&acirc;n thi&#7871t, s&#7869 c&oacute; c&#7843m gi&aacute;c r&#7845t tho&#7843i m&aacute;i v&agrave; an to&agrave;n khi &#7903 b&ecirc;n c&#7841nh anh. Anh kh&ocirc;ng nh&#7919ng l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i anh lu&ocirc;n che ch&#7903, quan t&acirc;m t&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i b&#7841n lu&ocirc;n s&#7861n s&agrave;ng chia s&#7867, gi&uacute;p &#273&#7905 t&ocirc;i ch&#7881 c&#7847n anh c&oacute; th&#7875. Anh s&#7869 lu&ocirc;n l&agrave; ng&#432&#7901i anh m&agrave; t&ocirc;i ng&#432&#7905ng m&#7897.</span></span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="line-height: 150%; text-align: right;">NGUY&#7876N TH&#7882 THU V&Acirc;N</span></strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt; line-height: 150%; text-align: right;">&nbsp;</span>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;