Trương Nguyễn Thanh Quý - Niềm đam mê với quả bóng tròn

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<span style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">T&ocirc;i &#273&#432&#7907c bi&#7871t anh Tr&#432&#417ng Nguy&#7877n Thanh Qu&yacute; t&#7915 nh&#7919ng ng&agrave;y v&#7915a b&#432&#7899c ch&acirc;n v&agrave;o tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Ngo&#7841i th&#432&#417ng, c&#417 s&#7903 II khi &#7845y t&ocirc;i l&agrave; sinh vi&ecirc;n n&#259m nh&#7845t v&agrave; anh l&agrave; sinh vi&ecirc;n n&#259m hai. Khi &#7845y t&ocirc;i &#7845n t&#432&#7907ng b&#7903i m&#7897t ng&#432&#7901i con trai n&#259ng n&#7893 v&agrave; &#273&#7847y nhi&#7879t huy&#7871t &#273&#7891ng th&#7901i c&#361ng lu&ocirc;n th&#7875 hi&#7879n s&#7921 ch&acirc;n th&agrave;nh, gi&#7843n d&#7883.</span></span></span></strong></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="line-height: 150%;">T&ocirc;i &#273&#432&#7907c ti&#7871p x&uacute;c nhi&#7873u h&#417n v&#7899i anh khi tr&#7903 th&agrave;nh qu&#7843n l&iacute; c&acirc;u l&#7841c b&#7897 B&oacute;ng &#273&aacute; c&#7911a tr&#432&#7901ng. Anh l&agrave; m&#7897t c&#7847u th&#7911 r&#7845t t&agrave;i n&#259ng, c&oacute; th&#7875 anh kh&ocirc;ng qu&aacute; xu&#7845t s&#7855c nh&#432ng anh lu&ocirc;n tr&agrave;n &#273&#7847y nhi&#7879t huy&#7871t v&agrave; tr&aacute;ch nhi&#7879m. T&ocirc;i tham gia v&agrave;o c&acirc;u l&#7841c b&#7897 khi m&#7885i ng&#432&#7901i &#273&#417n gi&#7843n l&agrave; m&#7897t t&#7853p th&#7875 ch&#417i c&ugrave;ng nhau, c&oacute; c&ugrave;ng chung m&#7897t ni&#7873m &#273am m&ecirc; v&#7899i tr&aacute;i b&oacute;ng tr&ograve;n. C&aacute;c anh kh&ocirc;ng &#273&#417n gi&#7843n l&agrave; &#273&aacute; b&oacute;ng c&ugrave;ng nhau m&agrave; l&agrave; luy&#7879n t&#7853p c&ugrave;ng nhau, gi&uacute;p &#273&#7905 nhau ti&#7871n b&#7897, v&agrave; &#273&#432&#417ng nhi&ecirc;n &#273i ch&#417i c&ugrave;ng nhau, chia s&#7867 nh&#7919ng kh&oacute; kh&#259n, t&#7915ng ni&#7873m vui n&#7895i bu&#7891n. H&#7885 kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; &#273&#7891ng &#273&#7897i c&#7911a nhau n&#7919a, h&#7885 l&agrave; nh&#7919ng ng&#432&#7901i anh em c&#7911a nhau.</span></span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt; line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">&nbsp; <table width="350" height="72" border="0" align="left" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div><em>&quot;Th&#7875 thao kh&ocirc;ng ch&#7881 l&agrave; m&#7897t s&acirc;n ch&#417i m&agrave; c&ograve;n l&agrave; n&#417i t&#7841o ra c&#417 h&#7897i, th&#7917 th&aacute;ch v&agrave; c&#361ng l&agrave; ngu&#7891n l&#7921c &#273&#7875 m&#7895i b&#7843n th&acirc;n r&egrave;n luy&#7879n v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875n. T&#7845t nhi&ecirc;n, m&#7895i ng&#432&#7901i s&#7869 c&oacute; nh&#7919ng c&#417 h&#7897i ri&ecirc;ng v&agrave; vi&#7879c n&#7855m b&#7855t n&oacute; b&#7857ng c&aacute;ch n&agrave;o t&ugrave;y thu&#7897c v&agrave;o kh&#7843 n&#259ng v&agrave; c&aacute;ch nh&igrave;n c&#7911a m&igrave;nh. V&#7899i ri&ecirc;ng c&aacute; nh&acirc;n, m&igrave;nh ch&#7885n c&aacute;ch g&#7855n b&#7843n th&acirc;n v&#7899i t&#7853p th&#7875 &#273&#7875 ph&aacute;t tri&#7875n ch&iacute;nh m&igrave;nh. C&oacute; b&#7841n b&egrave;, &#273&#7891ng &#273&#7897i b&ecirc;n c&#7841nh l&uacute;c n&agrave;o c&#361ng vui c&#7843, h&#417n n&#7919a v&igrave; h&#7885 m&agrave; n&#7895 l&#7921c, r&egrave;n luy&#7879n v&agrave; c&#7889ng hi&#7871n th&igrave; &yacute; ngh&#297a v&agrave; th&#7853t nhi&#7873u gi&aacute; tr&#7883! &quot;</em></div> <div style="text-align: right;"><strong>(Thanh Qu&yacute;)</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> </span></span></span></span></div> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">&#272&#432&#7907c m&#7879nh danh l&agrave; m&#7897t &ldquo;con b&aacute;o&rdquo; &#273&#7847y m&aacute;u l&#7917a, m&#7897t c&#7847u th&#7911 c&oacute; t&#7889c &#273&#7897 v&agrave; s&#7913c m&#7841nh, anh &#273&atilde; &#273&oacute;ng g&oacute;p cho &#273&#7897i tuy&#7875n B&oacute;ng &#273&aacute; r&#7845t nhi&#7873u th&agrave;nh t&iacute;ch c&#361ng nh&#432 truy&#7873n l&#7841i r&#7845t nhi&#7873u kinh nghi&#7879m th&#7921c ti&#7877n c&#7911a m&igrave;nh cho c&aacute;c &#273&agrave;n em &#273i sau. Trong vai tr&ograve; &#273&#7897i tr&#432&#7903ng, anh &#273&atilde; d&#7851n d&#7855t c&acirc;u l&#7841c b&#7897 &#273&#7871n v&#7899i r&#7845t nhi&#7873u gi&#7843i th&#432&#7903ng danh gi&aacute;, trong &#273&oacute; c&oacute; th&#7875 k&#7875 &#273&#7871n <span class="textexposedshow"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Gi&#7843i ba khu v&#7921c mi&#7873n Nam VUG - Gi&#7843i th&#7875 thao sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam 2013 &#7903 n&#7897i dung Futsal.</span></span></span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span class="textexposedshow"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><o:p></o:p></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">Anh l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i r&#7845t ch&#7881n chu v&agrave; nguy&ecirc;n t&#7855c trong h&#7885c t&#7853p v&agrave; trong sinh ho&#7841t v&#7899i c&acirc;u l&#7841c b&#7897. Nh&#7919ng gi&#7901 luy&#7879n t&#7853p ch&#259m ch&#7881, v&#7845t v&#7843, nh&#7919ng bu&#7893i thi &#273&#7845u c&#259ng th&#7859ng, m&#7879t m&#7887i, v&agrave; &#273&ocirc;i khi kh&ocirc;ng ch&#7881 c&oacute; m&#7891 h&ocirc;i &#273&#7893 xu&#7889ng m&agrave; c&ograve;n c&#7843 n&#432&#7899c m&#7855t. Anh m&#7841nh m&#7869 v&agrave; ki&ecirc;n c&#432&#7901ng trong b&oacute;ng &#273&aacute; v&agrave; c&#361ng r&#7845t ch&#259m ch&uacute;t cho vi&#7879c h&#7885c t&#7853p. Anh ch&#432a bao gi&#7901 &#273&#7875 &#273am m&ecirc; b&oacute;ng &#273&aacute; &#7843nh h&#432&#7903ng &#273&#7871n vi&#7879c h&#7885c t&#7853p, th&acirc;m ch&iacute; anh c&ograve;n r&#7845t h&aacute;i tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a &#272o&agrave;n - H&#7897i. L&agrave; ng&#432&#7901i kh&#7903i x&#432&#7899ng, l&agrave; tinh th&#7847n n&ograve;ng c&#7889t trong m&#7897t t&#7853p th&#7875 v&#7889n &#273&atilde; r&#7845t n&#259ng &#273&#7897ng, anh &#273&#432&#7907c m&#7885i ng&#432&#7901i bi&#7871t &#273&#7871n nh&#432 l&agrave; m&#7897t t&#7845m g&#432&#417ng c&#7911a h&#7885c h&#7871t s&#7913c, ch&#417i h&#7871t m&igrave;nh.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;</span><span style="line-height: 150%;">Anh c&#361ng l&agrave; m&#7897t con ng&#432&#7901i &#273&#7847y t&igrave;nh c&#7843m. Anh l&agrave;m ng&#432&#7901i kh&aacute;c c&#7843m th&#7845y r&#7845t g&#7847n g&#361i v&agrave; th&acirc;n thi&#7871t, s&#7869 c&oacute; c&#7843m gi&aacute;c r&#7845t tho&#7843i m&aacute;i v&agrave; an to&agrave;n khi &#7903 b&ecirc;n c&#7841nh anh. Anh kh&ocirc;ng nh&#7919ng l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i anh lu&ocirc;n che ch&#7903, quan t&acirc;m t&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i b&#7841n lu&ocirc;n s&#7861n s&agrave;ng chia s&#7867, gi&uacute;p &#273&#7905 t&ocirc;i ch&#7881 c&#7847n anh c&oacute; th&#7875. Anh s&#7869 lu&ocirc;n l&agrave; ng&#432&#7901i anh m&agrave; t&ocirc;i ng&#432&#7905ng m&#7897.</span></span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="line-height: 150%; text-align: right;">NGUY&#7876N TH&#7882 THU V&Acirc;N</span></strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt; line-height: 150%; text-align: right;">&nbsp;</span>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;