Dương Thị Vân – Say mê với Vovinam

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&ldquo;Nhanh nh&#7865n v&agrave; n&#259ng &#273&#7897ng&rdquo; &#273&oacute; l&agrave; c&#7843m nh&#7853n c&#7911a t&ocirc;i khi nh&#7855c t&#7899i D&#432&#417ng Th&#7883 V&acirc;n &ndash; c&ocirc; b&#7841n th&acirc;n c&#7911a t&ocirc;i. V&acirc;n hi&#7879n l&agrave; sinh vi&ecirc;n n&#259m cu&#7889i theo h&#7885c ng&agrave;nh Quy ho&#7841ch &#273&ocirc; th&#7883. C&#7843 t&ocirc;i v&agrave; V&acirc;n &#273&#7873u h&#7885c chung tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Ki&#7871n Tr&uacute;c th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></strong></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&ocirc;i quen V&acirc;n khi tham gia c&acirc;u l&#7841c b&#7897 v&otilde; thu&#7853t Vovinam c&#7911a tr&#432&#7901ng. L&uacute;c g&#7863p m&#7863t l&#7847n &#273&#7847u th&igrave; &#7845n t&#432&#7907ng &#273&#7847u ti&ecirc;n c&#7911a t&ocirc;i &#273&#7889i v&#7899i V&acirc;n l&agrave; m&#7897t c&ocirc; g&aacute;i c&aacute; t&iacute;nh. M&#7897t ng&#432&#7901i con g&aacute;i c&oacute; v&oacute;c d&aacute;ng nh&#7887 nh&#7887 v&#7899i m&aacute;i t&oacute;c ng&#7855n tr&ecirc;n vai v&agrave; m&#7897t gi&#7885ng n&oacute;i r&#7845t &#273&#7863c bi&#7879t. M&#7899i &#273&#7847u g&#7863p V&acirc;n, ch&#7855c h&#7859n ai c&#361ng kh&oacute; b&#7855t nh&#7883p &#273&#432&#7907c v&#7899i gi&#7885ng n&oacute;i c&#7911a c&ocirc; &#7845y.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <table width="350" height="72" border="0" align="left" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div style="text-align: right;"> <div style="text-align: justify;"><em>&quot;Ch&iacute;nh nh&#7919ng n&#7895 l&#7921c c&#361ng nh&#432 s&#7921 r&egrave;n luy&#7879n th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n &#7845y &#273&atilde; gi&uacute;p cho tinh th&#7847n c&#361ng nh&#432 th&#7875 ch&#7845t c&#7911a t&ocirc;i h&#417n h&#7859n v&#7899i b&#7841n b&egrave; trong l&#7899p. Tuy v&#7853y, t&ocirc;i v&#7851n lu&ocirc;n nh&#7855c nh&#7903 b&#7843n th&acirc;n m&igrave;nh ph&#7843i kh&ocirc;ng ng&#7915ng r&egrave;n luy&#7879n, kh&ocirc;ng ng&#7915ng trau d&#7891i b&#7843n th&acirc;n &#273&#7875 kh&ocirc;ng ch&#7881 gi&uacute;p cho ch&iacute;nh b&#7843n th&acirc;n m&igrave;nh, c&ograve;n g&oacute;p m&#7897t ph&#7847n c&ocirc;ng s&#7913c l&agrave;m x&atilde; h&#7897i t&#7889t &#273&#7865p h&#417n.&quot;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>(D&#432&#417ng Th&#7883 Thanh V&acirc;n)</b></span></div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">L&agrave; m&#7897t c&ocirc; g&aacute;i th&iacute;ch t&#7853p v&otilde; n&ecirc;n V&acirc;n mang t&iacute;nh c&aacute;ch r&#7845t m&#7841nh m&#7869, kh&aacute;c h&#7859n v&#7899i nh&#7919ng c&ocirc; g&aacute;i b&igrave;nh th&#432&#7901ng kh&aacute;c. V&agrave; c&#361ng v&igrave; t&iacute;nh c&aacute;ch m&#7841nh m&#7869 &#7845y, m&agrave; V&acirc;n th&iacute;ch tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng th&#7875 d&#7909c &ndash; th&#7875 thao trong v&agrave; ngo&agrave;i tr&#432&#7901ng, v&agrave; gi&agrave;nh &#273&#432&#7907c r&#7845t nhi&#7873u th&agrave;nh t&iacute;ch &#273&aacute;ng ch&uacute; &yacute;. H&#7885c v&agrave; t&#7853p luy&#7879n v&otilde; Vovinam &ndash; Vi&#7879t V&otilde; &#272&#7841o, n&ecirc;n ph&#7847n l&#7899n c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng th&#7875 d&#7909c &ndash; th&#7875 thao c&#7911a V&acirc;n &#273&#7873u li&ecirc;n quan t&#7899i m&ocirc;n v&otilde; n&agrave;y. N&#259m 2012 v&agrave; 2013, V&acirc;n &#273&#7873u &#273&#7841t &#273&#432&#7907c huy ch&#432&#417ng b&#7841c n&#7897i dung &#273&#417n luy&#7879n tay kh&ocirc;ng t&#7841i gi&#7843i Vovinam Sinh vi&ecirc;n do th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh, &#273&acirc;y l&agrave; gi&#7843i thi &#273&#7845u c&#7911a th&agrave;nh ph&#7889 th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c h&agrave;ng n&#259m. C&#361ng trong gi&#7843i sinh vi&ecirc;n &#273&oacute; n&#259m 2013, V&acirc;n gi&agrave;nh &#273&#432&#7907c huy ch&#432&#417ng b&#7841c Vovinam &ndash; n&#7897i dung t&#7921 v&#7879 n&#7919, m&#7897t danh hi&#7879u m&agrave; h&#7847u h&#7871t c&aacute;c b&#7841n n&#7919 t&#7853p v&otilde; mong mu&#7889n c&oacute; &#273&#432&#7907c. B&ecirc;n c&#7841nh c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng ti&ecirc;u bi&#7875u tr&ecirc;n, V&acirc;n c&ograve;n c&ugrave;ng v&#7899i &#273&#7897i tuy&#7875n thi &#273&#7845u c&#7911a c&acirc;u l&#7841c b&#7897, &#273&#7841i di&#7879n cho tr&#432&#7901ng &#273i tham gia thi &#273&#7845u &#7903 nhi&#7873u n&#417i nh&#432: gi&#7843i Vovinam m&#7903 r&#7897ng &#7903 B&igrave;nh Thu&#7853n, Li&ecirc;n hoan V&otilde; nh&#7841c c&#7911a th&agrave;nh ph&#7889 n&#259m 2012,&hellip; V&agrave; v&#7915a m&#7899i &#273&acirc;y, V&acirc;n &#273&atilde; gi&agrave;nh &#273&#432&#7907c &Aacute; khoa trong k&igrave; thi Trung &#273&#7859ng do Li&ecirc;n &#273o&agrave;n Vovinam Vi&#7879t Nam t&#7893 ch&#7913c, &#273&acirc;y l&agrave; c&#7845p b&#7853c cao trong m&ocirc;n v&otilde; Vovinam.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&ecirc;n c&#7841nh c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng th&#7875 d&#7909c &ndash; th&#7875 thao, bi&#7871t &#273&#432&#7907c cu&#7897c s&#7889ng sinh vi&ecirc;n c&#7911a V&acirc;n m&#7899i th&#7845y h&#7871t t&iacute;nh c&aacute;ch nhanh h&#7865n v&agrave; n&#259ng &#273&#7897ng c&#7911a c&ocirc; &#7845y. &#272&#7843m nhi&#7879m c&ugrave;ng m&#7897t l&uacute;c nhi&#7873u vai tr&ograve; kh&aacute;c nhau, nh&#432ng &#7903 b&#7845t c&#7913 vai tr&ograve; n&agrave;o c&#361ng c&oacute; tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m cao v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t c&aacute;c c&ocirc;ng vi&#7879c &#273&#432&#7907c giao, &#273&oacute; l&agrave; t&iacute;nh c&aacute;ch c&#7911a V&acirc;n. M&#7863c d&ugrave; v&#7915a tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a tr&#432&#7901ng, v&#7915a theo h&#7885c &#7903 m&#7897t chuy&ecirc;n ng&agrave;nh &#273&ograve;i h&#7887i t&iacute;nh s&aacute;ng t&#7841o v&agrave; s&#7921 t&#7853p trung cao &#273&#7897, nh&#432ng V&acirc;n lu&ocirc;n gi&agrave;nh &#273&#432&#7907c h&#7885c b&#7893ng th&#432&#7901ng ni&ecirc;n c&#7911a tr&#432&#7901ng, v&#7899i &#273i&#7875m s&#7889 trung b&igrave;nh c&#7911a c&aacute;c n&#259m h&#7885c cao l&agrave; 8,06. V&acirc;n c&ograve;n &#273&#432&#7907c nh&agrave; tr&#432&#7901ng khen th&#432&#7903ng l&agrave; sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t n&#259m 2012 &ndash; 2013. V&#7899i t&iacute;nh c&aacute;ch hi&#7873n l&agrave;nh, h&ograve;a &#273&#7891ng v&agrave; d&#7877 g&#7847n n&ecirc;n V&acirc;n r&#7845t &#273&#432&#7907c m&#7885i ng&#432&#7901i xung quanh y&ecirc;u qu&yacute;, &#273&acirc;y l&agrave; &#273i&#7875m m&agrave; t&ocirc;i qu&yacute; V&acirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&oacute; l&#7847n t&ocirc;i h&#7887i V&acirc;n: &ldquo;&#431&#7899c m&#417 c&#7911a c&#7853u l&agrave; g&igrave;?&rdquo;, c&ocirc; &#7845y tr&#7843 l&#7901i: &ldquo;&#272&#432&#7907c t&#7853p luy&#7879n v&otilde; Vovinam v&agrave; tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t ki&#7871n tr&uacute;c s&#432 gi&#7887i &#273&#7875 x&acirc;y d&#432ng n&ecirc;n nh&#7919ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&#7899n c&oacute; &iacute;ch cho c&#7897ng &#273&#7891ng&rdquo;. T&ocirc;i tin r&#7857ng v&#7899i m&#7897t c&ocirc; g&aacute;i n&#259ng &#273&#7897ng nh&#432 V&acirc;n s&#7869 ch&#7855c ch&#7855n th&#7921c hi&#7879n &#273&#432&#7907c &#432&#7899c m&#417 &#273&oacute;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:130%"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">PH&Iacute; TRUNG TH&#7920C</span></span><o:p></o:p></span></b></p> </div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;