Đỗ Thị Thu Trang – Hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của mọi người

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="background-color:#0099FF; border:thin; width:200px;height:25px;"> <div style="position:relative;top:2px" align="center"><strong><span style="color:#FFFFFF;">Nh&#7919ng tr&aacute;i tim t&igrave;nh nguy&#7879n</span></strong></div> <div style="position:relative;top:2px" align="center">&nbsp;</div> <div style="position:relative;top:2px" align="center">&nbsp;</div> <div style="position:relative;top:2px" align="center">&nbsp;</div> <div style="position:relative;top:2px" align="center">&nbsp;</div> <div style="position:relative;top:2px" align="center">&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></strong></div> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%; text-align: justify;">Nh&#7899 nh&#7919ng ng&agrave;y t&igrave;nh nguy&#7879n t&#7841i tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c T&agrave;i Ch&iacute;nh &ndash; Marketing, t&#7915 nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng &#7845y m&agrave; t&ocirc;i &#273&atilde; c&oacute; nh&#7919ng ng&#432&#7901i b&#7841n ch&iacute; c&#7889t, nh&#7919ng b&#7841n h&#7871t l&ograve;ng v&igrave; b&#7841n b&egrave;, trong &#273&oacute; c&oacute; em &#272&#7895 Th&#7883 Thu Trang, m&#7897t c&ocirc; g&aacute;i nh&#7887 nh&#7855n nh&#432ng l&#7841i d&#7891n c&#7843 ni&#7873m &#273am m&ecirc; v&agrave;o c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n c&#7911a tr&#432&#7901ng.</span></span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Bi&#7871t em t&#7915 n&#259m nh&#7845t trong ho&#7841t &#273&#7897ng Ti&#7871p s&#7913c m&ugrave;a thi c&#7911a tr&#432&#7901ng n&#259m 2011, m&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n &#273&#7897i Ti&#7871p s&#7913c m&ugrave;a thi C&#417 s&#7903 3. S&#7921 nhi&#7879t huy&#7871t c&#7911a em, ng&#7885n l&#7917a t&igrave;nh nguy&#7879n trong em gi&uacute;p cho em v&#432&#7907t qua nh&#7919ng kh&oacute; kh&#259n trong c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c. R&#7891i m&#7897t m&ugrave;a Ti&#7871p s&#7913c m&ugrave;a thi tr&ocirc;i qua nhanh ch&oacute;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i l&#7841i may m&#7855n &#273&#432&#7907c &#273&#7891ng h&agrave;nh trong chi&#7871n d&#7883ch M&ugrave;a h&egrave; xanh n&#259m 2011 r&#7891i &#273&#7871n M&ugrave;a h&egrave; xanh n&#259m 2012 l&agrave; kho&#7843ng th&#7901i gian kh&ocirc;ng th&#7875 qu&ecirc;n &#273&#432&#7907c, khi c&ocirc; b&eacute; chi&#7871n s&#297 c&oacute; ph&#7847n nh&uacute;t nh&aacute;t ng&agrave;y n&agrave;o tr&#7903 th&agrave;nh &#273&#7897i tr&#432&#7903ng &#273&#7897i M&ugrave;a h&egrave; xanh Kontum, bao g&aacute;nh n&#7863ng &#273&egrave; l&ecirc;n &#273&ocirc;i vai nh&#7887 b&eacute; &#7845y khi ch&#432a c&oacute; kinh nghi&#7879m nhi&#7873u &#7903 m&#7863t tr&#7853n xa x&ocirc;i &#273&#7847y kh&oacute; kh&#259n v&agrave; th&aacute;ch th&#7913c. </span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">C&ugrave;ng k&#7873 vai s&aacute;t c&aacute;nh b&ecirc;n nhau, m&#7899i c&#7843m nh&#7853n &#273&#432&#7907c t&igrave;nh y&ecirc;u c&#7911a em d&agrave;nh cho ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n, nh&#7901 v&agrave;o t&igrave;nh y&ecirc;u &#7845y m&agrave; em &#273&atilde; v&#432&#7907t qua nhi&#7873u kh&oacute; kh&#259n trong th&#7901i gian tr&#432&#7899c c&#361ng nh&#432 nh&#7919ng kh&oacute; kh&#259n c&#7911a chi&#7871n d&#7883ch n&#259m &#7845y. Em &#273&atilde; tr&#432&#7903ng th&agrave;nh h&#417n r&#7845t nhi&#7873u, &#273&atilde; tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t trong nh&#7919ng ng&#432&#7901i kh&ocirc;ng th&#7875 thi&#7871u trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n c&#7911a tr&#432&#7901ng. Kh&ocirc;ng ch&#7881 M&ugrave;a h&egrave; xanh hay Ti&#7871p s&#7913c m&ugrave;a thi m&agrave; c&ograve;n c&oacute; nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n kh&aacute;c nh&#432 Xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n, v&#7873 ngu&#7891n hay c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng t&#7863ng qu&agrave; nh&#7919ng ng&#432&#7901i neo &#273&#417n c&#7911a &ldquo;H&#7897i nh&#7919ng ng&#432&#7901i &#273am m&ecirc; t&igrave;nh nguy&#7879n&rdquo;.... T&#7915 nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng &#7845y, em tr&#432&#7903ng th&agrave;nh h&#417n trong c&aacute;c phong tr&agrave;o, v&agrave; tr&#7903 th&agrave;nh c&aacute;nh tay &#273&#7855c l&#7921c cho ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a khoa c&#361ng nh&#432 ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n c&#7911a tr&#432&#7901ng. </span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">H&egrave; n&#259m 2013 &ndash; m&ugrave;a h&egrave; m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng th&#7875 c&ugrave;ng s&aacute;t c&aacute;nh c&ugrave;ng nhau nh&#432ng Trang v&#7851n ho&agrave;n th&agrave;nh nhi&#7879m v&#7909 m&#7897t c&aacute;ch xu&#7845t s&#7855c. Bao k&#7927 ni&#7879m &#273&#7865p c&#7911a th&#7901i t&igrave;nh nguy&#7879n v&#7899i c&ocirc; b&eacute; c&oacute; m&#7897t ni&#7873m &#273am m&ecirc; t&igrave;nh nguy&#7879n nh&#432 Trang s&#7869 gi&uacute;p cho nhi&#7873u b&#7841n c&oacute; &#273&#432&#7907c ni&#7873m vui kh&aacute;c trong cu&#7897c s&#7889ng c&#7911a h&#7885. Trang &#273&atilde; truy&#7873n l&#7917a &ndash; ng&#7885n l&#7917a nhi&#7879t huy&#7871t c&#7911a nh&#7919ng ng&#432&#7901i l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguy&#7879n.&nbsp;</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <table width="" height="72" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:right;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div style="text-align: right;"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Ng&#432&#7901i ta th&#432&#7901ng n&oacute;i: nh&igrave;n xu&#7889ng m&agrave; s&#7889ng &#273&#7875 d&#7877 s&#7889ng h&#417n. Ri&ecirc;ng t&ocirc;i, nh&igrave;n xu&#7889ng &#273&#7875 th&#7845y c&ograve;n r&#7845t nhi&#7873u, r&#7845t nhi&#7873u ng&#432&#7901i kh&oacute; kh&#259n, cu&#7897c s&#7889ng kh&#7893 c&#7921c, v&agrave; h&#7885 c&#7847n &#273&#432&#7907c x&atilde; h&#7897i quan t&acirc;m gi&uacute;p &#273&#7905. C&oacute; nh&#7919ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh t&igrave;nh nguy&#7879n m&agrave; t&ocirc;i c&ugrave;ng c&aacute;c b&#7841n, c&aacute;c anh ch&#7883 kh&aacute;c th&#7921c hi&#7879n kh&ocirc;ng gi&uacute;p g&igrave; nhi&#7873u v&#7873 v&#7853t ch&#7845t cho nh&#7919ng s&#7889 ph&#7853n &#7845y, nh&#432ng ch&uacute;ng t&ocirc;i tin &#273&oacute; s&#7869 l&agrave; nh&#7919ng m&oacute;n qu&agrave; tinh th&#7847n &yacute; ngh&#297a gi&uacute;p h&#7885 lu&ocirc;n tin v&agrave;o cu&#7897c s&#7889ng, t&#7921 tin b&#432&#7899c ti&#7871p, t&#7921 tin v&#432&#7907t qua nh&#7919ng gian kh&oacute;. V&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n th&#7845y h&#7841nh ph&uacute;c khi nh&igrave;n th&#7845y n&#7909 c&#432&#7901i c&#7911a h&#7885.&nbsp;</em></span></span></div> <div style="text-align: right;"><strong style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);">(Thu Trang)</strong></div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;