“Con ong chăm chỉ” Trần Thị Ngọc Lý

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="background-color:#0099FF; border:thin; width:200px;height:20px;"> <div style="position:relative;top:2px" align="center"><font color="#ffffff"><b>Nh&#7919ng tr&aacute;i tim t&igrave;nh nguy&#7879n</b></font></div> </div> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 130%; text-align: justify; text-indent: 28.35pt;">T&#7915 m&#7897t c&ocirc; b&eacute; ch&#7881 bi&#7871t c&#7863m c&#7909i h&#7885c v&agrave; gi&#7901 &#273&acirc;y, Tr&#7847n Th&#7883 Ng&#7885c L&yacute; &#273&atilde; tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t trong nh&#7919ng nh&acirc;n t&#7889 t&iacute;ch c&#7921c trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n.</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 130%;">T&ocirc;i bi&#7871t ch&#7883 Ng&#7885c L&yacute; t&#7915 khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n n&#259m nh&#7845t </span>tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Ng&acirc;n h&agrave;ng TP.HCM.<span style="line-height: 130%;">, l&agrave;m vi&#7879c v&#7899i ch&#7883 c&#361ng &#273&atilde; h&#417n hai n&#259m. Trong c&ocirc;ng vi&#7879c ch&#7883 Ng&#7885c L&yacute; lu&ocirc;n l&agrave; m&#7897t &ldquo;con ong ch&#259m ch&#7881&rdquo;, ch&#7883 c&oacute; th&#7875 hy sinh c&ocirc;ng vi&#7879c c&aacute; nh&acirc;n c&#7911a m&igrave;nh &#273&#7875 ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng vi&#7879c chung, c&oacute; th&#7875 l&agrave;m vi&#7879c &#273&#7871n b&#7879nh v&agrave; n&#7857m m&#7897t ch&#7895 nh&#432ng ch&#432a bao gi&#7901 ch&#7883 nh&#7853n nhi&#7879m v&#7909 m&agrave; b&#7887 d&#7903 dang, ch&#432a bao gi&#7901 th&#7845t tr&aacute;ch. &#7902 ch&#7883 t&ocirc;i lu&ocirc;n c&#7843m nh&#7853n &#273&#432&#7907c m&#7897t s&#7921 hy sinh cao c&#7843, m&#7897t s&#7913c tr&#7867 tr&agrave;n tr&#7873 v&agrave; m&#7897t ng&#7885n l&#7917a t&igrave;nh nguy&#7879n ch&aacute;y m&atilde;i.</span></span></span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:130%"><o:p></o:p></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 130%;">C&oacute; l&uacute;c t&ocirc;i kh&ocirc;ng hi&#7875u &#273i&#7873u g&igrave; khi&#7871n ch&#7883 c&oacute; nhi&#7873u s&#7913c m&#7841nh &#273&#7875 v&#432&#7907t qua &aacute;p l&#7921c c&ocirc;ng vi&#7879c nh&#432 v&#7853y, h&#7847u nh&#432 l&uacute;c n&agrave;o nh&igrave;n ch&#7883 t&ocirc;i c&#361ng th&#7845y ch&#7883 mu&#7889n ki&#7879t s&#7913c, nh&#432ng ch&#7883 lu&ocirc;n c&#432&#7901i v&agrave; v&#7851n c&#7913 ti&#7871p t&#7909c l&agrave;m vi&#7879c.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 130%;">Kh&ocirc;ng ch&#7881 ch&#259m ch&#7881 v&agrave; t&#7853n t&#7909y trong c&ocirc;ng vi&#7879c, ch&#7883 lu&ocirc;n l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i ch&#7883 c&#7911a ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; d&igrave;u d&#7855t ch&uacute;ng t&ocirc;i qua nh&#7919ng giai &#273o&#7841n kh&oacute; kh&#259n nh&#7845t. C&oacute; l&uacute;c t&ocirc;i c&#7843m th&#7845y n&#7843n l&ograve;ng v&igrave; &aacute;p l&#7921c c&ocirc;ng vi&#7879c lu&ocirc;n &#273&egrave; n&#7863ng, nh&#432ng nh&#7901 c&oacute; ch&#7883 chia s&#7869 m&#7897t ph&#7847n c&ocirc;ng vi&#7879c, lu&ocirc;n &#273&#7897ng vi&ecirc;n n&ecirc;n ch&#432a bao gi&#7901 t&ocirc;i t&#7915 b&#7887 c&ocirc;ng vi&#7879c. Ch&#7883 lu&ocirc;n bi&#7871t ngh&#297 cho &#273&agrave;n em c&#7911a m&igrave;nh, ch&#7883 y&ecirc;u th&#432&#417ng v&agrave; t&#7841o cho ch&uacute;ng t&ocirc;i m&#7897t m&ocirc;i tr&#432&#7901ng l&agrave;m vi&#7879c tho&#7843i m&aacute;i v&agrave; lu&ocirc;n tr&agrave;n &#273&#7847y n&#259ng l&#432&#7907ng.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:130%"><o:p></o:p></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 130%;">Nh&#432ng v&#7899i tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m cao, ch&#7883 lu&ocirc;n l&agrave;m vi&#7879c nguy&ecirc;n t&#7855c, c&#361ng kh&ocirc;ng &iacute;t l&#7847n ch&uacute;ng t&ocirc;i &#273&#432&#7907c nghe ch&#7883 nh&#7855c nh&#7903, nh&#432ng kh&ocirc;ng v&igrave; v&#7853y m&agrave; t&ocirc;i h&#7871t c&#7843m ph&#7909c ch&#7883 b&#7903i ch&#7883 th&#7853t &#273&aacute;ng k&iacute;nh. Nh&#7919ng l&#7901i nh&#7855c nh&#7903 c&#7911a ch&#7883 l&agrave; nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c &#273&aacute;ng gi&aacute; cho ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:130%"><o:p></o:p></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 130%;">V&#7899i tinh th&#7847n l&agrave;m vi&#7879c tr&aacute;ch nhi&#7879m cao v&agrave; s&#7913c tr&#7867 tr&agrave;n tr&#7873 c&#7911a m&igrave;nh, ch&#7883 lu&ocirc;n l&agrave; m&#7897t t&#7845m g&#432&#417ng s&aacute;ng cho cho ch&uacute;ng t&ocirc;i noi theo v&agrave; h&#7885c h&#7887i. T&ocirc;i bi&#7871t c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n &#7843nh h&#432&#7903ng &#273&#7871n h&#7885c t&#7853p c&#7911a ch&#7883 nhi&#7873u l&#7855m, nh&#432ng ch&#7883 v&#7851n c&#7889 h&#7871t s&#7913c &#273&#7875 c&acirc;n b&#7857ng n&oacute; v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i &#273ang l&agrave; nh&#7919ng ng&#432&#7901i c&#7847n h&#7885c h&#7887i &#273i&#7873u &#273&oacute; &ndash; kh&ocirc;ng bao gi&#7901 b&#7887 cu&#7897c. D&ugrave; cho c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n c&oacute; &aacute;p l&#7921c nh&#432 th&#7871 n&agrave;o ch&#7883 c&#361ng ch&#432a bao gi&#7901 t&#7915 b&#7887 &#432&#7899c m&#417 &#273&#432&#7907c c&#7889ng hi&#7871n, t&ocirc;i th&aacute;n ph&#7909c ch&#7883 b&#7903i &#273i&#7873u &#273&oacute;, t&#7845m g&#432&#417ng s&aacute;ng c&#361ng t&#7915 &#273&oacute;, t&#7921 nh&#7911 v&#7899i&nbsp; b&#7843n th&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i s&#7869 l&agrave;m theo ch&#7883 &#273&#7875 tr&#7903&nbsp; th&agrave;nh &#273o&agrave;n vi&ecirc;n &#432u t&uacute; nh&#432 ch&#7883.</span></span></span></div> <div>&nbsp;&nbsp;</div> <div><span style="font-size:14.0pt;line-height:130%"><o:p></o:p></span></div> <table width="" height="72" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div><em>&quot;&#272&#7889i v&#7899i t&ocirc;i, t&igrave;nh nguy&#7879n kh&ocirc;ng ch&#7881 d&agrave;nh cho h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n hay thanh ni&ecirc;n tr&#7867 m&agrave; l&agrave; d&agrave;nh cho t&#7845t c&#7843 m&#7895i ng&#432&#7901i, n&oacute; l&agrave;m cho cu&#7897c s&#7889ng c&#7911a ch&uacute;ng ta ng&agrave;y c&agrave;ng t&#432&#417i &#273&#7865p v&agrave; th&uacute; v&#7883 h&#417n. V&igrave; v&#7853y, m&#7895i ng&#432&#7901i ch&uacute;ng ta ph&#7843i bi&#7871t ph&aacute;t huy tinh th&#7847n t&igrave;nh nguy&#7879n &#273&oacute; v&agrave; l&agrave;m g&#432&#417ng cho th&#7871 h&#7879 sau noi theo &quot;</em></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>NG&#7884C L&Yacute;</strong></span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;