Phạm Triều Nghi - Ấm áp trái tim tình nguyện

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="background-color:#0099FF; border:thin; width:200px;height:20px;"> <div style="position:relative;top:2px" align="center"><strong><span style="color:#FFFFFF;">Nh&#7919ng tr&aacute;i tim t&igrave;nh nguy&#7879n</span></strong></div> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">D&#7877 th&#432&#417ng, nhi&#7879t t&igrave;nh v&#7899i n&#7909 c&#432&#7901i r&#7841ng ng&#7901i v&agrave; &aacute;nh m&#7855t &#7845m &aacute;p l&agrave; &#7845n t&#432&#7907ng kh&oacute; phai v&#7899i nh&#7919ng ai l&#7847n &#273&#7847u ti&ecirc;n g&#7863p g&#7905 v&agrave; ti&#7871p x&uacute;c v&#7899i Ph&#7841m Tri&#7873u Nghi, c&ocirc; b&#7841n B&iacute; th&#432 Chi &#272o&agrave;n trong tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c T&#7921 nhi&ecirc;n c&#7911a ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Sinh ra v&agrave; l&#7899n l&ecirc;n &#7903 Long An, trong m&#7897t gia &#273&igrave;nh thu&#7847n n&ocirc;ng, t&#7915 nh&#7887 Tri&#7873u Nghi &#273&atilde; t&#7921 g&aacute;nh v&aacute;c m&#7897t ph&#7847n c&ocirc;ng vi&#7879c n&#7897i tr&#7907, &#273&#7891ng &aacute;ng ph&#7909 gi&uacute;p b&#7889 m&#7865. Si&ecirc;ng n&#259ng, lanh l&#7907i c&ocirc; h&#7885c tr&ograve; nh&#7887 lu&ocirc;n &#273&#432&#7907c th&#7847y c&ocirc;, b&#7841n b&egrave; y&ecirc;u m&#7871n v&igrave; s&#7921 ngoan hi&#7873n, l&#7877 ph&eacute;p v&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch h&#7885c t&#7853p &#273&aacute;ng n&#7875 c&#7911a m&igrave;nh. </span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">T&#7915 nh&#7919ng ng&agrave;y &#273&#7847u b&#432&#7899c ch&acirc;n v&agrave;o &#273&#7841i h&#7885c, Tri&#7873u Nghi &#273&atilde; ch&#259m ch&#7881 h&#7885c t&#7853p, th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n tham gia v&agrave;o c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n, v&#259n ngh&#7879, th&#7875 d&#7909c th&#7875 thao v&agrave; l&agrave; m&#7897t trong nh&#7919ng h&#7841t nh&acirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u trong phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n c&#7911a l&#7899p, c&#7911a khoa. Ngo&agrave;i th&#7901i gian h&#7885c t&#7853p tr&ecirc;n gi&#7843ng &#273&#432&#7901ng, Nghi c&ograve;n tranh th&#7911 th&#7901i gian r&#7843nh &#273&#7875 &#273i l&agrave;m th&ecirc;m: l&agrave; gia s&#432, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&#7911a c&#7917a h&agrave;ng th&#7901i trang &hellip;&#273&#7875 ki&#7871m th&ecirc;m ti&#7873n trang tr&#7843i h&#7885c ph&iacute; v&agrave; ph&#7909 gi&uacute;p gia &#273&igrave;nh ch&#259m s&oacute;c em trai. V&#7845t v&#7843 l&agrave; v&#7853y, nh&#432ng tr&ecirc;n m&ocirc;i Tri&#7873u Nghi lu&ocirc;n th&#432&#7901ng tr&#7921c n&#7909 c&#432&#7901i t&#432&#417i r&oacute;i, hay h&aacute;t, th&iacute;ch nh&#7843y m&uacute;a, hay l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguy&#7879n v&agrave; t&#7853n t&acirc;m trong m&#7895i c&ocirc;ng vi&#7879c d&ugrave; l&#7899n hay nh&#7887. </span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">B&ecirc;n c&#7841nh Tri&#7873u Nghi, b&#7841n d&#7877 b&#7883 l&acirc;y s&#7921 nhi&#7879t t&igrave;nh, l&#7841c quan v&agrave; y&ecirc;u &#273&#7901i c&#7911a c&ocirc; &#7845y. Su&#7889t b&#7889n n&#259m &#273&#7841i h&#7885c, Nghi lu&ocirc;n n&#7857m trong &ldquo;top 10&rdquo; sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u c&#7911a l&#7899p, &#273&#7841t nhi&#7873u gi&#7843i th&#432&#7903ng v&agrave; danh hi&#7879u qu&yacute; gi&aacute;: Gi&#7843i Nh&#7845t cu&#7897c thi &ldquo;Ch&#7845n &#273&#7897ng Pangae&rdquo;, Gi&#7843i nh&igrave; cu&#7897c thi H&ugrave;ng bi&#7879n Ti&#7871ng Anh &ldquo;Bi&#7875n &#273&#7843o qu&ecirc; h&#432&#417ng&rdquo;, Danh hi&#7879u &ldquo; &#272&#7897i tr&#432&#7903ng xu&#7845t s&#7855c&rdquo; v&agrave; &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; trong Chi&#7871n d&#7883ch t&igrave;nh nguy&#7879n M&ugrave;a h&egrave; xanh 2012, 2013. .. </span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Y&ecirc;u thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, th&iacute;ch c&acirc;y c&#7887 v&agrave; ham h&#7885c h&#7887i, say m&ecirc; nghi&ecirc;n c&#7913u, song song v&#7899i vi&#7879c th&#7921c hi&#7879n &#273&#7873 t&agrave;i kh&oacute;a lu&#7853n t&#7889t nghi&#7879p trong n&#259m cu&#7889i &#273&#7841i h&#7885c , Tri&#7873u Nghi c&ugrave;ng m&#7897t s&#7889 b&#7841n sinh vi&ecirc;n trong chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Sinh l&yacute; th&#7921c v&#7853t c&#7911a m&igrave;nh v&#7899i mong mu&#7889n v&#7853n d&#7909ng nh&#7919ng ki&#7871n th&#7913c &#273&atilde; &#273&#432&#7907c h&#7885c v&agrave;o cu&#7897c s&#7889ng th&#7921c t&#7871, &#273&atilde; v&#7915a h&#7885c, v&#7915a t&igrave;m t&ograve;i, nghi&ecirc;n c&#7913u ph&#432&#417ng ph&aacute;p c&#7843i ti&#7871n k&#7929 thu&#7853t tr&#7891ng rau s&#7841ch th&#7911y canh.. . C&#7843 nh&oacute;m c&ugrave;ng &#7845p &#7911 &#432&#7899c m&#417 &#273em d&#432a leo, c&agrave; chua, c&#7843i xanh, x&agrave; l&aacute;ch&hellip; ra Tr&#432&#7901ng Sa th&acirc;n y&ecirc;u. &#272&#7875 nh&#7919ng gi&agrave;n khoan gi&#7919a bi&#7875n kh&#417i ph&#7911 &#273&#7847y m&agrave;u xanh rau qu&#7843, g&oacute;p ph&#7847n c&#7843i thi&#7879n kh&#7849u ph&#7847n cho nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; b&#7897 &#273&#7897i Tr&#432&#7901ng Sa. &#272&#7863c bi&#7879t, th&aacute;ng 4 n&#259m 2013, Tri&#7873u Nghi &#273&atilde; vinh d&#7921 l&agrave; m&#7897t trong m&#432&#7901i thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh bi&#7875n &#273&#7843o n&#259m 2013&rdquo; &#273&#7875 th&#7921c hi&#7879n h&oacute;a &#432&#7899c m&#417: t&#7853n tay &#432&#417m nh&#7919ng m&#7847m xanh m&#7899i tr&ecirc;n bi&#7875n &#273&#7843o qu&ecirc; h&#432&#417ng.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Ti&#7871p t&#7909c con &#273&#432&#7901ng h&#7885c t&#7853p v&agrave; nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c, hi&#7879n t&#7841i Tri&#7873u Nghi &#273ang l&agrave; h&#7885c vi&ecirc;n Cao h&#7885c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Sinh l&yacute; th&#7921c v&#7853t, tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c T&#7921 nhi&ecirc;n, &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c gia TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh. Hi v&#7885ng c&ocirc; b&#7841n b&eacute; nh&#7887, &#273&#7847y ngh&#7883 l&#432c c&#7911a ch&uacute;ng ta s&#7869 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c nhi&#7873u th&agrave;nh c&ocirc;ng trong t&#432&#417ng lai.&nbsp;</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <table width="" height="72" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div><em>C&acirc;u n&oacute;i y&ecirc;u th&iacute;ch nh&#7845t c&#7911a t&ocirc;i l&agrave; &ldquo;L&#7841c quan l&agrave; ni&#7873m tin d&#7851n t&#7899i th&agrave;nh t&#7921u. B&#7841n ch&#7859ng th&#7875 l&agrave;m &#273&#432&#7907c &#273i&#7873u g&igrave; m&agrave; thi&#7871u &#273i hy v&#7885ng v&agrave; s&#7921 t&#7921 tin.&rdquo; L&#7907i th&#7871 c&#7911a ch&uacute;ng ta l&agrave; v&#7915a c&oacute; th&#7875 tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng &#7903 tr&#432&#7901ng song song v&#7899i c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a c&aacute;c t&#7893 ch&#7913c thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889, v&#7915a c&oacute; th&#7875 t&#7921 l&#7853p nh&oacute;m t&igrave;nh nguy&#7879n. V&igrave; v&#7853y m&#7895i ch&uacute;ng ta h&atilde;y c&ugrave;ng chung tay v&#7899i c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a tu&#7893i tr&#7867 th&agrave;nh ph&#7889 - &nbsp;&#273&#7875 c&#7889ng hi&#7871n v&agrave; tr&#432&#7903ng th&agrave;nh.&nbsp;</em></div> </td> </tr> </tbody> </table> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;