Ánh Dương – Cô cán bộ Hội đầy tâm huyết

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="background-color:#0099FF; border:thin; width:200px;height:20px;"> <div style="position:relative;top:2px" align="center"><strong><span style="color:#FFFFFF;">Nh&#7919ng tr&aacute;i tim t&igrave;nh nguy&#7879n</span></strong></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Ng&agrave;y t&ocirc;i b&#432&#7899c ch&acirc;n v&agrave;o &ldquo;ng&ocirc;i nh&agrave;&rdquo; mang t&ecirc;n Li&ecirc;n Chi H&#7897i &ndash; C&#7843m gi&aacute;c &#273&#7847u ti&ecirc;n c&#7911a t&ocirc;i l&agrave; c&#7843m gi&aacute;c b&#7905 ng&#7905 v&agrave; l&#7841c l&otilde;ng. R&#7891i m&igrave;nh s&#7869 l&agrave;m g&igrave; trong ng&ocirc;i nh&agrave; n&agrave;y, hay ch&#7881 l&agrave; ng&#432&#7901i kh&aacute;ch tr&#7885 gh&eacute; qua.</strong></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#432ng r&#7891i, t&ocirc;i bi&#7871t t&ocirc;i &#273&atilde; th&#7921c s&#7921 tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n trong &#273&#7841i gia &#273&igrave;nh n&agrave;y nh&#7901 s&#7907 g&#7855n k&#7871t c&#7911a c&ocirc; b&#7841n d&#7877 th&#432&#417ng mang t&ecirc;n &ldquo;Ng&ocirc; H&#7891ng &Aacute;nh D&#432&#417ng&rdquo;. &nbsp;C&#7843m nh&#7853n &#273&#7847u ti&ecirc;n v&#7873 c&ocirc; b&#7841n c&aacute;n b&#7897 n&agrave;y l&agrave; m&#7897t con ng&#432&#7901i r&#7845t nhi&#7879t t&igrave;nh, s&acirc;u s&#7855c v&agrave; quan t&acirc;m ng&#432&#7901i kh&aacute;c, b&#7841n &#7845y r&#7845t bi&#7871t c&aacute;ch g&#7855n k&#7871t nh&#7919ng th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m l&#7841i v&#7899i nhau.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#432ng qua qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m vi&#7879c chung trong c&aacute;c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, t&ocirc;i m&#7899i nh&#7853n ra th&ecirc;m &#273&#432&#7907c nhi&#7873u &#273i&#7873u t&#7915 c&ocirc; &#7845y: M&#7897t con ng&#432&#7901i r&#7845t c&#7849n th&#7853n, t&#7881 m&#297, trong m&#7885i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh. Lu&ocirc;n chu&#7849n b&#7883 r&#7845t k&#7929 l&#432&#7905ng v&agrave; chu &#273&aacute;o nh&#7919ng n&#7897i dung v&agrave; nh&#7919ng k&#7871 ho&#7841ch d&#7921 ph&ograve;ng. Trong c&ocirc;ng vi&#7879c &aacute;nh d&#432&#417ng r&#7845t nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; t&#7853p trung.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Th&#7853t b&#7845t ng&#7901 bi&#7871t &#273&#432&#7907c r&#7857ng gia &#273&igrave;nh c&ocirc; &#7845y r&#7845t kh&oacute; kh&#259n, &Aacute;nh D&#432&#417ng &#273&atilde; ph&#7843i l&agrave;m r&#7845t nhi&#7873u c&ocirc;ng vi&#7879c kh&aacute;c nhau &#273&#7875 m&#432u sinh, trang tr&#7843i h&#7885c ph&iacute;, nh&#432ng r&#7845t &iacute;ch khi n&agrave;o th&#7845y c&ocirc; &#7845y than v&atilde;n m&agrave; l&uacute;c n&agrave;o tr&ecirc;n m&ocirc;i c&#361ng n&#7903 m&#7897t n&#7909 c&#432&#7901i th&#7853t t&#432&#417i . V&agrave; nh&#7919ng c&ocirc;ng t&aacute;c giao cho &Aacute;nh D&#432&#417ng, c&ocirc; &#7845y &#273&#7873u ho&agrave;n th&agrave;nh r&#7845t xu&#7845t s&#7855c, c&oacute; l&#7869 v&igrave; ni&#7873m &#273am m&ecirc; n&ecirc;n &Aacute;nh D&#432&#417ng c&#361ng kh&ocirc;ng th&#7875 t&#7915 b&#7887 c&ocirc;ng vi&#7879c trong &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i d&ugrave; cu&#7897c s&#7889ng kh&oacute; kh&#259n.&nbsp;</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tuy r&#7845t b&#7853n r&#7897n cho vi&#7879c h&#7885c v&agrave; vi&#7879c l&agrave;m, nh&#432ng &#273&#7889i v&#7899i th&#7871 h&#7879 &#273&agrave;n em, &Aacute;nh D&#432&#417ng ch&#7881 b&#7843o cho c&aacute;c em r&#7845t nhi&#7879t t&igrave;nh v&agrave; chu &#273&aacute;o. &#272&#7891ng th&#7901i, c&ograve;n l&agrave; ng&#432&#7901i g&#7855n k&#7871t m&#7885i ng&#432&#7901i trong Li&ecirc;n Chi H&#7897i b&#7857ng nh&#7919ng c&acirc;u chuy&#7879n, nh&#7919ng b&#7919a ti&#7879c nho nh&#7887&hellip; do c&ocirc; &#7845y &#273&#7913ng ra t&#7893 ch&#7913c.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7899i t&ocirc;i &ndash; &Aacute;nh D&#432&#417ng lu&ocirc;n l&agrave; m&#7897t c&ocirc; c&aacute;n b&#7897 h&#7897i ti&ecirc;u bi&#7875u &#273&#7847y t&acirc;m huy&#7871t v&agrave; tr&aacute;ch nhi&#7879m trong c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; Phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n, &#273&#7891ng th&#7901i c&ograve;n l&agrave; m&#7897t g&#432&#417ng v&#432&#7907t kh&oacute; &#273&aacute;ng &#273&#7875 m&#7885i ng&#432&#7901i h&#7885c h&#7887i v&agrave; noi theo.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;text-indent:241.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 115%;">PH&#7840M SAO DUNG</span></b></span></span><b><i><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></i></b></p> </div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;