Chàng lớp trưởng Nguyễn Trường Giang của chúng tôi

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;V&#7899i t&ocirc;i th&igrave; Giang l&agrave; m&#7897t sinh vi&ecirc;n n&#259ng n&#7893 v&agrave; ho&#7841t b&aacute;t. &#272&atilde; h&#7885c chung v&#7899i b&#7841n 2 n&#259m t&#7841i m&aacute;i tr&#432&#7901ng Cao &#273&#7859ng Ph&aacute;t thanh &ndash; Truy&#7873n h&igrave;nh II, ch&#7913ng ki&#7871n nh&#7919ng ph&#7845n &#273&#7845u trong h&#7885c t&#7853p c&#361ng nh&#432 trong c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n c&#7911a b&#7841n, t&ocirc;i th&#7845y kh&acirc;m ph&#7909c b&#7841n th&#7853t s&#7921.&nbsp;</strong></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#7902 m&ocirc;i tr&#432&#7901ng Cao &#273&#7859ng, Giang &#273&atilde; d&#7847n ti&#7871p th&ecirc;m cho ch&uacute;ng t&ocirc;i l&ograve;ng nhi&#7879t huy&#7871t v&agrave; ng&#7885n l&#7917a tu&#7893i tr&#7867. L&agrave; m&#7897t l&#7899p tr&#432&#7903ng, Giang lo ngh&#297 r&#7845t nhi&#7873u v&#7873 t&#7853p th&#7875 l&#7899p theo c&aacute;ch m&agrave; b&#7841n v&#7851n l&agrave;m, lu&ocirc;n h&#7887i th&#259m b&#7841n b&egrave; trong l&#7899p xem b&#7841n &#273&oacute;ng h&#7885c ph&iacute; ch&#432a, c&oacute; kh&oacute; kh&#259n g&igrave; kh&ocirc;ng &#273&#7875 l&#7899p gi&uacute;p &#273&#7905. M&#7897t c&aacute;ch ri&ecirc;ng c&#7911a b&#7841n m&agrave; l&agrave;m t&ocirc;i r&#7845t nh&#7899 &#273&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; s&#7921 h&ograve;a &#273&#7891ng c&ugrave;ng m&#7885i ng&#432&#7901i, kh&ocirc;ng bao gi&#7901 th&#7845y b&#7841n d&ugrave;ng ch&#7913c v&#7909, quy&#7873n h&#7841n c&#7911a m&igrave;nh &#273&#7875 n&#7863ng l&#7901i, ra l&#7879nh v&#7899i c&aacute;c b&#7841n m&agrave; ng&#432&#7907c l&#7841i g&#7847n gi&#7889ng nh&#432 ng&#432&#7901i anh c&#7843 lo cho m&#7897t &#273&aacute;m em, mong m&#7887i m&#7885i ng&#432&#7901i lu&ocirc;n y&ecirc;u th&#432&#417ng nhau v&agrave; t&#7853p th&#7875 &#273o&agrave;n k&#7871t &#273i l&ecirc;n.&nbsp;</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&ocirc;ng ch&#7881 l&agrave; m&#7897t l&#7899p tr&#432&#7903ng g&#432&#417ng m&#7851u m&agrave; b&#7841n c&ograve;n l&agrave; m&#7897t c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n h&#259ng h&aacute;i tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng v&agrave; &#273&#7841t nhi&#7873u th&agrave;nh qu&#7843 nh&#7845t &#273&#7883nh, m&#7899i &#273&acirc;y b&#7841n nh&#7853n &#273&#432&#7907c quy&#7871t &#273&#7883nh l&agrave; Ban ch&#7911 nhi&#7879m C&acirc;u l&#7841c b&#7897 Radio S&#7855c m&agrave;u c&#7843m x&uacute;c. C&oacute; nh&#7919ng l&#7847n, t&ocirc;i l&#7841i th&#7845y &#273&#432&#7907c h&igrave;nh d&aacute;ng nh&#7887 nh&#7855n c&#7911a b&#7841n &#273ang ng&#7891i h&#432&#7899ng d&#7851n c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&#7911a C&acirc;u l&#7841c b&#7897 c&aacute;ch d&#7921ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh nh&#432 th&#7871 n&agrave;o, vi&#7871t k&#7883ch b&#7843n ra sao&hellip; t&ocirc;i th&#7845y b&#7841n r&#7845t nhi&#7879t huy&#7871t v&agrave; &#273am m&ecirc; v&#7899i c&ocirc;ng vi&#7879c Ph&aacute;t thanh nh&#432 v&#7853y.&nbsp;</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#7919ng l&uacute;c t&ocirc;i b&#7845t ch&#7907t th&#7845y m&#7897t h&igrave;nh &#7843nh bu&#7891n b&atilde; lo l&#7855ng tr&ecirc;n khu&ocirc;n m&#7863t c&#7911a b&#7841n. B&#7841n &#273ang suy ngh&#297 v&#7873 chuy&#7879n t&#7853p th&#7875, b&#7921c t&#7913c c&aacute;u gi&#7853n v&#7873 chuy&#7879n t&#7853p th&#7875, ngh&#297 ph&#432&#417ng &aacute;n c&#361ng v&igrave; t&#7853p th&#7875. B&#7841n ch&#7883u &aacute;p l&#7921c &nbsp;r&#7845t nhi&#7873u v&agrave; c&#361ng r&#7845t gi&#7887i &#273&#7875 &ldquo;g&#7891ng&rdquo; l&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng vi&#7879c &#273&#432&#7907c giao. B&#7841n bi&#7871t c&aacute;ch qu&#7843n l&yacute;, s&#7855p x&#7871p c&ocirc;ng vi&#7879c m&#7897t c&aacute;ch h&#7907p l&yacute;, t&#7841o d&#7921ng nhi&#7873u m&#7889i quan h&#7879 gi&#7919a c&aacute;c l&#7899p v&#7899i nhau v&agrave; c&aacute;c th&#7847y c&ocirc;, &#273&oacute; l&agrave; nh&#7919ng</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> &#273i&#7873u t&ocirc;i ng&#432&#7905ng m&#7897 v&#7873 b&#7841n.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <table width="" height="72" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div> <div><em>&quot;T&#7915 ng&agrave;y gia nh&#7853p m&ocirc;i tr&#432&#7901ng n&agrave;y, kh&ocirc;ng nh&#7919ng t&ocirc;i th&#7845y m&igrave;nh s&#7889ng c&oacute; tr&aacute;ch nhi&#7879m v&#7899i b&#7843n th&acirc;n v&agrave; gia &#273&igrave;nh h&#417n, m&agrave; c&ograve;n y&ecirc;u th&#432&#417ng con ng&#432&#7901i h&#417n, bi&#7871t chia s&#7867, &#273&#7891ng c&#7843m v&#7899i nh&#7919ng ho&agrave;n c&#7843nh kh&ocirc;ng may.</em><em style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&#272&#7871n v&#7899i t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n, H&#7897i &#273&#7871n v&#7899i nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c nh&acirc;n v&#259n v&#7873 con ng&#432&#7901i, &#273&#7871n v&#7899i nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c s&acirc;u s&#7855c v&#7873 l&yacute; t&#432&#7903ng C&aacute;ch m&#7841ng, &#273&#7871n v&#7899i nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c gi&#7843n d&#7883 v&#7873 qu&ecirc; h&#432&#417ng &#273&#7845t n&#432&#7899c, &#273&#7871n v&#7899i nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c v&#7873 truy&#7873n th&#7889ng v&agrave; v&#259n h&oacute;a d&acirc;n t&#7897c, &#273&#432&#7907c &#273&#7883nh r&otilde; h&#417n v&#7873 &#273&#432&#7901ng l&#7889i v&agrave; h&#432&#7899ng &#273i c&#7911a c&#7843 d&acirc;n t&#7897c.&quot;&nbsp;</em></div> </div> <div style="text-align: right;"><strong>(Tr&#432&#7901ng Giang)</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><b style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">PHAN TH&#7882 DI&#7874M&nbsp;</span></span></span></b></div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;