Chàng lớp trưởng Nguyễn Trường Giang của chúng tôi

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;V&#7899i t&ocirc;i th&igrave; Giang l&agrave; m&#7897t sinh vi&ecirc;n n&#259ng n&#7893 v&agrave; ho&#7841t b&aacute;t. &#272&atilde; h&#7885c chung v&#7899i b&#7841n 2 n&#259m t&#7841i m&aacute;i tr&#432&#7901ng Cao &#273&#7859ng Ph&aacute;t thanh &ndash; Truy&#7873n h&igrave;nh II, ch&#7913ng ki&#7871n nh&#7919ng ph&#7845n &#273&#7845u trong h&#7885c t&#7853p c&#361ng nh&#432 trong c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n c&#7911a b&#7841n, t&ocirc;i th&#7845y kh&acirc;m ph&#7909c b&#7841n th&#7853t s&#7921.&nbsp;</strong></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#7902 m&ocirc;i tr&#432&#7901ng Cao &#273&#7859ng, Giang &#273&atilde; d&#7847n ti&#7871p th&ecirc;m cho ch&uacute;ng t&ocirc;i l&ograve;ng nhi&#7879t huy&#7871t v&agrave; ng&#7885n l&#7917a tu&#7893i tr&#7867. L&agrave; m&#7897t l&#7899p tr&#432&#7903ng, Giang lo ngh&#297 r&#7845t nhi&#7873u v&#7873 t&#7853p th&#7875 l&#7899p theo c&aacute;ch m&agrave; b&#7841n v&#7851n l&agrave;m, lu&ocirc;n h&#7887i th&#259m b&#7841n b&egrave; trong l&#7899p xem b&#7841n &#273&oacute;ng h&#7885c ph&iacute; ch&#432a, c&oacute; kh&oacute; kh&#259n g&igrave; kh&ocirc;ng &#273&#7875 l&#7899p gi&uacute;p &#273&#7905. M&#7897t c&aacute;ch ri&ecirc;ng c&#7911a b&#7841n m&agrave; l&agrave;m t&ocirc;i r&#7845t nh&#7899 &#273&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; s&#7921 h&ograve;a &#273&#7891ng c&ugrave;ng m&#7885i ng&#432&#7901i, kh&ocirc;ng bao gi&#7901 th&#7845y b&#7841n d&ugrave;ng ch&#7913c v&#7909, quy&#7873n h&#7841n c&#7911a m&igrave;nh &#273&#7875 n&#7863ng l&#7901i, ra l&#7879nh v&#7899i c&aacute;c b&#7841n m&agrave; ng&#432&#7907c l&#7841i g&#7847n gi&#7889ng nh&#432 ng&#432&#7901i anh c&#7843 lo cho m&#7897t &#273&aacute;m em, mong m&#7887i m&#7885i ng&#432&#7901i lu&ocirc;n y&ecirc;u th&#432&#417ng nhau v&agrave; t&#7853p th&#7875 &#273o&agrave;n k&#7871t &#273i l&ecirc;n.&nbsp;</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&ocirc;ng ch&#7881 l&agrave; m&#7897t l&#7899p tr&#432&#7903ng g&#432&#417ng m&#7851u m&agrave; b&#7841n c&ograve;n l&agrave; m&#7897t c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n h&#259ng h&aacute;i tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng v&agrave; &#273&#7841t nhi&#7873u th&agrave;nh qu&#7843 nh&#7845t &#273&#7883nh, m&#7899i &#273&acirc;y b&#7841n nh&#7853n &#273&#432&#7907c quy&#7871t &#273&#7883nh l&agrave; Ban ch&#7911 nhi&#7879m C&acirc;u l&#7841c b&#7897 Radio S&#7855c m&agrave;u c&#7843m x&uacute;c. C&oacute; nh&#7919ng l&#7847n, t&ocirc;i l&#7841i th&#7845y &#273&#432&#7907c h&igrave;nh d&aacute;ng nh&#7887 nh&#7855n c&#7911a b&#7841n &#273ang ng&#7891i h&#432&#7899ng d&#7851n c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&#7911a C&acirc;u l&#7841c b&#7897 c&aacute;ch d&#7921ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh nh&#432 th&#7871 n&agrave;o, vi&#7871t k&#7883ch b&#7843n ra sao&hellip; t&ocirc;i th&#7845y b&#7841n r&#7845t nhi&#7879t huy&#7871t v&agrave; &#273am m&ecirc; v&#7899i c&ocirc;ng vi&#7879c Ph&aacute;t thanh nh&#432 v&#7853y.&nbsp;</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#7919ng l&uacute;c t&ocirc;i b&#7845t ch&#7907t th&#7845y m&#7897t h&igrave;nh &#7843nh bu&#7891n b&atilde; lo l&#7855ng tr&ecirc;n khu&ocirc;n m&#7863t c&#7911a b&#7841n. B&#7841n &#273ang suy ngh&#297 v&#7873 chuy&#7879n t&#7853p th&#7875, b&#7921c t&#7913c c&aacute;u gi&#7853n v&#7873 chuy&#7879n t&#7853p th&#7875, ngh&#297 ph&#432&#417ng &aacute;n c&#361ng v&igrave; t&#7853p th&#7875. B&#7841n ch&#7883u &aacute;p l&#7921c &nbsp;r&#7845t nhi&#7873u v&agrave; c&#361ng r&#7845t gi&#7887i &#273&#7875 &ldquo;g&#7891ng&rdquo; l&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng vi&#7879c &#273&#432&#7907c giao. B&#7841n bi&#7871t c&aacute;ch qu&#7843n l&yacute;, s&#7855p x&#7871p c&ocirc;ng vi&#7879c m&#7897t c&aacute;ch h&#7907p l&yacute;, t&#7841o d&#7921ng nhi&#7873u m&#7889i quan h&#7879 gi&#7919a c&aacute;c l&#7899p v&#7899i nhau v&agrave; c&aacute;c th&#7847y c&ocirc;, &#273&oacute; l&agrave; nh&#7919ng</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> &#273i&#7873u t&ocirc;i ng&#432&#7905ng m&#7897 v&#7873 b&#7841n.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <table width="" height="72" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div> <div><em>&quot;T&#7915 ng&agrave;y gia nh&#7853p m&ocirc;i tr&#432&#7901ng n&agrave;y, kh&ocirc;ng nh&#7919ng t&ocirc;i th&#7845y m&igrave;nh s&#7889ng c&oacute; tr&aacute;ch nhi&#7879m v&#7899i b&#7843n th&acirc;n v&agrave; gia &#273&igrave;nh h&#417n, m&agrave; c&ograve;n y&ecirc;u th&#432&#417ng con ng&#432&#7901i h&#417n, bi&#7871t chia s&#7867, &#273&#7891ng c&#7843m v&#7899i nh&#7919ng ho&agrave;n c&#7843nh kh&ocirc;ng may.</em><em style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&#272&#7871n v&#7899i t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n, H&#7897i &#273&#7871n v&#7899i nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c nh&acirc;n v&#259n v&#7873 con ng&#432&#7901i, &#273&#7871n v&#7899i nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c s&acirc;u s&#7855c v&#7873 l&yacute; t&#432&#7903ng C&aacute;ch m&#7841ng, &#273&#7871n v&#7899i nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c gi&#7843n d&#7883 v&#7873 qu&ecirc; h&#432&#417ng &#273&#7845t n&#432&#7899c, &#273&#7871n v&#7899i nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c v&#7873 truy&#7873n th&#7889ng v&agrave; v&#259n h&oacute;a d&acirc;n t&#7897c, &#273&#432&#7907c &#273&#7883nh r&otilde; h&#417n v&#7873 &#273&#432&#7901ng l&#7889i v&agrave; h&#432&#7899ng &#273i c&#7911a c&#7843 d&acirc;n t&#7897c.&quot;&nbsp;</em></div> </div> <div style="text-align: right;"><strong>(Tr&#432&#7901ng Giang)</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><b style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">PHAN TH&#7882 DI&#7874M&nbsp;</span></span></span></b></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;