Đinh Đỗ Tuyết Minh - Gương sinh viên sống đẹp

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;T&ocirc;i c&ograve;n nh&#7899 nh&#432 in c&aacute;i h&igrave;nh &#7843nh &#7845y &ndash; h&igrave;nh &#7843nh m&#7897t ng&#432&#7901i ch&#7883 m&#7851u m&#7921c v&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i &#272&#7897i tr&#432&#7903ng M&ugrave;a h&egrave; xanh t&agrave;i gi&#7887i. ch&#7883 l&agrave; &#272inh &#272&#7895 Tuy&#7871t Minh, sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Kinh t&#7871 TP.HCM.</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tr&#432&#7899c khi &#273i chi&#7871n d&#7883ch, t&ocirc;i ch&#432a t&#7915ng tham gia b&#7845t k&igrave; m&#7897t ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n n&agrave;o hay b&#7845t c&#7913 m&#7897t ch&#432&#417ng tr&igrave;nh kh&aacute;c c&#7911a tr&#432&#7901ng, c&#7911a khoa t&#7893 ch&#7913c. T&ocirc;i &ndash; m&#7897t nh&oacute;c t&acirc;n sinh vi&ecirc;n r&#7909t r&egrave; v&agrave; l&uacute;c n&agrave;o c&#361ng t&#7921 ti v&#7873 b&#7843n th&acirc;n. Nh&#432ng khi &#7845y t&ocirc;i &#273&atilde; g&#7863p &#273&#432&#7907c ch&#7883, m&#7897t con ng&#432&#7901i lu&ocirc;n m&#7841nh m&#7869, c&#7913ng r&#7855n nh&#432ng l&uacute;c n&agrave;o c&#361ng bi&#7871t c&aacute;ch quan t&acirc;m, ch&#259m lo cho m&#7885i ng&#432&#7901i. V&#7899i vai tr&ograve; m&#7897t ng&#432&#7901i &#273&#7897i tr&#432&#7903ng, ch&#7883 kh&ocirc;ng nh&#7919ng &#273&atilde; quan t&acirc;m, gi&uacute;p &#273&#7905 v&agrave; thay &#273&#7893i t&ocirc;i t&#7915 m&#7897t con ng&#432&#7901i r&#7909t r&egrave;, nh&uacute;t nh&aacute;t tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t con ng&#432&#7901i n&#259ng &#273&#7897ng h&#417n v&agrave; nhi&#7879t huy&#7871t h&#417n; ch&#7883 c&ograve;n d&#7841y t&ocirc;i t&#7915 t&aacute;c phong, phong c&aacute;ch l&agrave;m vi&#7879c &#273&#7871n c&aacute;ch s&#7889ng v&agrave; d&#7841y t&ocirc;i r&#7845t nhi&#7873u b&agrave;i h&#7885c &#273&aacute;ng nh&#7899: &ldquo;C&ocirc;ng vi&#7879c ch&uacute;ng ta l&agrave;m h&ocirc;m nay &#273&atilde; th&agrave;nh qu&aacute; kh&#7913 cho t&#432&#417ng lai, v&#7853y h&atilde;y s&#7889ng v&agrave; ho&#7841t &#273&#7897ng h&#7871t m&igrave;nh v&igrave; ng&agrave;y mai&rdquo;. &#272&#7889i v&#7899i t&ocirc;i, ch&#7883 nh&#432 m&#7897t ng&#432&#7901i ch&#7883, ng&#432&#7901i m&#7865 th&#7913 hai c&#7911a t&ocirc;i v&#7853y.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong chi&#7871n d&#7883ch, &#273&ocirc;i khi t&ocirc;i kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng v&#7899i v&agrave;i ng&#432&#7901i trong l&uacute;c l&agrave;m vi&#7879c chung, nhi&#7879t huy&#7871t trong t&ocirc;i mu&#7889n suy gi&#7843m t&#432&#7903ng ch&#7915ng nh&#432 m&#7897t chi&#7871c xe &#273ang lao d&#7889c. Ch&#7883 l&#7841i &#273&#7871n b&ecirc;n t&ocirc;i v&agrave; n&oacute;i v&#7899i t&ocirc;i m&#7897t c&acirc;u l&agrave;m xua tan h&#7871t nh&#7919ng suy ngh&#297 v&agrave; kh&uacute;c m&#7855c trong t&ocirc;i: &ldquo;Em &#273i M&ugrave;a h&egrave; xanh l&agrave; &#273i v&igrave; c&#7897ng &#273&#7891ng, l&agrave;m vi&#7879c l&agrave; l&agrave;m cho t&#7853p th&#7875 ch&#7913 kh&ocirc;ng ph&#7843i l&agrave;m cho c&aacute; nh&acirc;n b&#7845t k&igrave; ai&hellip;&rdquo;. Tr&aacute;i tim t&ocirc;i l&uacute;c &#7845y d&#432&#7901ng nh&#432 mu&#7889n v&#7905 &ograve;a, m&#7897t ph&#7847n v&igrave; hi&#7875u ra &#273&#432&#7907c &yacute; ngh&#297a th&#7921c s&#7921 c&#7911a chi&#7871n d&#7883ch m&igrave;nh &#273ang tham gia, m&#7897t ph&#7847n v&igrave; th&aacute;n ph&#7909c con ng&#432&#7901i &#7845y, m&#7897t con ng&#432&#7901i m&agrave; khi b&#7841n nh&igrave;n v&ocirc; c&oacute; th&#7875 ngh&#297 r&#7845t c&#7913ng nh&#7855c nh&#432ng l&#7841i l&agrave; m&#7897t con ng&#432&#7901i bi&#7871t s&#7867 chia v&agrave; th&#7845u hi&#7875u.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">21 ng&agrave;y xanh &#7845y &#273&#7889i v&#7899i t&ocirc;i l&agrave; 21 ng&agrave;y &yacute; ngh&#297a nh&#7845t, kh&ocirc;ng nh&#7919ng &#273&#432&#7907c l&agrave;m vi&#7879c c&ugrave;ng v&#7899i nhi&#7879t huy&#7871t m&agrave; ch&#7883 v&agrave; m&#7885i ng&#432&#7901i mang l&#7841i, 21 ng&agrave;y c&#7911a t&ocirc;i c&ograve;n l&agrave; 21 ng&agrave;y c&#7911a y&ecirc;u th&#432&#417ng v&agrave; g&#7855n k&#7871t. &#272&#7875 r&#7891i ng&agrave;y h&#7897i qu&acirc;n chia ly, t&ocirc;i &#273&atilde; kh&oacute;c nh&#432 ch&#432a bao gi&#7901 &#273&#432&#7907c kh&oacute;c! Kh&oacute;c v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; m&#7897t k&igrave; chi&#7871n d&#7883ch th&agrave;nh c&ocirc;ng, kh&oacute;c v&igrave; &#273&atilde; tr&#432&#7903ng th&agrave;nh h&#417n v&agrave; kh&oacute;c cho m&#7897t ng&ocirc;i nh&agrave; m&#7899i, c&oacute; ng&#432&#7901i ch&#7883 &#273&#7847y y&ecirc;u th&#432&#417ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <table width="" height="72" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div>B&#7841n &#273&atilde; nghe v&#7873 &#272&#7883nh lu&#7853t III Niu-t&#417n ch&#432a? &ldquo;Trong m&#7885i tr&#432&#7901ng h&#7907p, khi v&#7853t A t&aacute;c d&#7909ng l&ecirc;n v&#7853t B m&#7897t l&#7921c, th&igrave; v&#7853t B c&#361ng t&aacute;c d&#7909ng l&#7841i v&#7853t A m&#7897t l&#7921c. Hai l&#7921c n&agrave;y c&oacute; c&ugrave;ng gi&aacute; tr&#7883 , c&ugrave;ng &#273&#7897 l&#7899n, nh&#432ng ng&#432&#7907c chi&#7873u&rdquo;. N&#7871u ch&uacute;ng ta ch&#7881 bi&#7871t s&#7889ng cho b&#7843n th&acirc;n m&igrave;nh th&igrave; li&#7879u r&#7857ng x&atilde; h&#7897i s&#7869 c&ograve;n quan t&acirc;m &#273&#7871n ch&uacute;ng ta n&#7919a hay kh&ocirc;ng? &#272&oacute; l&agrave; &#273i&#7873u t&ocirc;i lu&ocirc;n ngh&#297 t&#7899i, s&#7889ng l&agrave; ph&#7843i bi&#7871t y&ecirc;u th&#432&#417ng, bi&#7871t cho &#273i, &#273&#7901i ch&#7881 &#273&#7865p khi ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng chung tay t&ocirc; v&#7869 n&oacute;.&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong>(Tuy&#7871t Minh)</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> <div> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; text-indent: 0.5in; line-height: 115%;"><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">NGUY&#7876N &#272&#7912C TH&#7854NG</span></span><o:p></o:p></span></b></p> </div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;