Mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong sinh viên

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>T&ocirc;i &#273&atilde; t&#7915ng l&agrave;m vi&#7879c, c&ocirc;ng t&aacute;c chung v&#7899i b&#7841n B&ugrave;i H&#7919u H&#7891ng H&#7843i d&#432&#7899i m&aacute;i tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Ngo&#7841i ng&#7919 - Tin h&#7885c TP. HCM trong n&#259m h&#7885c 2013 &ndash; 2014. H&atilde;i &#273&atilde; &#273&#7875 nhi&#7873u k&#7927 ni&#7879m, &#7845n t&#432&#7907ng v&#7899i t&ocirc;i khi l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i c&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n ch&#7911 ch&#7889t</strong></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&#7863c d&ugrave; v&#7851n &#273ang c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n nh&#432ng H&#7843i v&#7851n c&oacute; th&#7875 s&#7855p x&#7871p v&agrave; c&acirc;n b&#7857ng &#273&#432&#7907c vi&#7879c h&#7885c t&#7853p t&#7841i l&#7899p v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c t&#7841i &#273&#417n v&#7883, &#273&oacute; &#273i&#7873u &#273&aacute;ng &#273&#7875 h&#7885c t&#7853p. Trong h&#7885c t&#7853p, H&#7843i &#273&atilde; &#273&#7841t danh hi&#7879u Sinh vi&ecirc;n Kh&aacute; c&#7911a tr&#432&#7901ng v&agrave; l&agrave; Sinh vi&ecirc;n 5 T&#7889t c&#7845p tr&#432&#7901ng n&#259m h&#7885c 2011 &ndash; 2012 v&agrave; 2012 &ndash; 2013. V&agrave;o th&aacute;ng 8/ 2014 v&#7915a qua, B&ugrave;i H&#7919u H&#7891ng H&#7843i &#273&atilde; l&#7847n th&#7913 hai li&ecirc;n ti&#7871p &#273&#7841t gi&#7843i v&ocirc; &#273&#7883ch Qu&#7889c gia trong cu&#7897c thi Tin h&#7885c V&#259n ph&ograve;ng Th&#7871 gi&#7899i (MOSWC) t&#7841i Vi&#7879t Nam v&agrave; tr&#7903 th&agrave;nh Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam &#273&#7847u ti&ecirc;n hai l&#7847n &#273&#7841i di&#7879n Vi&#7879t Nam tham d&#7921 V&ograve;ng Chung k&#7871t th&#7871 gi&#7899i t&#7841i Hoa K&#7923. T&#7841i k&#7923 thi n&#259m 2014, H&#7843i &#273&atilde; xu&#7845t s&#7855c &#273&#7841t th&#7913 h&#7841ng 14 th&#7871 gi&#7899i t&#7841i b&#7897 m&ocirc;n Word.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong c&ocirc;ng vi&#7879c, H&#7843i r&#7845t tu&acirc;n th&#7911 nguy&ecirc;n t&#7855c, &#273&uacute;ng h&#7841n v&agrave; c&oacute; nhi&#7873u s&aacute;ng ki&#7871n x&acirc;y d&#7921ng, &#273&#7893i m&#7899i c&aacute;ch th&#7913c l&agrave;m vi&#7879c t&#7841i &#273&#417n v&#7883 hay c&oacute; nhi&#7873u &yacute; ki&#7871n gi&uacute;p ph&aacute;t tri&#7875n, x&acirc;y m&#7899i &#273&#432&#7907c nhi&#7873u ch&#432&#417ng tr&igrave;nh cho sinh vi&ecirc;n t&#7841i tr&#432&#7901ng. H&#7843i c&#361ng l&agrave; ng&#432&#7901i th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n k&ecirc;u g&#7885i, n&acirc;ng cao t&iacute;nh xung k&iacute;ch, ti&ecirc;n phong c&#7911a sinh vi&ecirc;n &#273&#7875 tham gia v&agrave;o c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i c&#7911a tr&#432&#7901ng.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&ugrave;i H&#7919u H&#7891ng H&#7843i kh&ocirc;ng nh&#7919ng l&agrave; m&#7897t c&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u m&agrave; c&ograve;n l&agrave; m&#7897t sinh vi&ecirc;n h&#7871t s&#7913c n&#7893i b&#7853t trong h&#7885c t&#7853p. B&#7843n th&acirc;n t&ocirc;i r&#7845t vui khi &#273&#432&#7907c c&#7897ng t&aacute;c v&#7899i H&#7843i trong th&#7901i gian v&#7915a r&#7891i c&#361ng nh&#432 s&#7855p t&#7899i</span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div>&nbsp;</div> <table width="" height="72" border="0" align="center" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; "> <div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>B&#7843n th&acirc;n t&ocirc;i may m&#7855n &#273&#432&#7907c tr&#432&#7903ng th&agrave;nh t&#7915 c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n &ndash; C&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n c&#7911a tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Ngo&#7841i ng&#7919 - Tin h&#7885c TP. HCM v&agrave; c&#361ng t&#7915ng may m&#7855n &#273&#432&#7907c ti&#7871p x&uacute;c v&#7899i nh&#7919ng n&eacute;t ti&#7871n b&#7897 c&#7911a v&#259n minh th&#7871 gi&#7899i. T&#7915 nh&#7919ng tr&#7843i nghi&#7879m &#273&oacute;, t&ocirc;i mang trong m&igrave;nh m&#7897t mong mu&#7889n n&acirc;ng cao &yacute; th&#7913c c&#7897ng &#273&#7891ng trong sinh vi&ecirc;n. V&agrave; &#273&#7875 l&agrave;m &#273&#432&#7907c &#273i&#7873u &#273&oacute;, t&ocirc;i ngh&#297 m&igrave;nh ph&#7843i b&#7855t &#273&#7847u t&#7915 nh&#7919ng b&#7841n sinh vi&ecirc;n t&#7841i tr&#432&#7901ng c&#7911a m&igrave;nh &ndash; ch&iacute;nh l&agrave; nh&#7919ng &#273&#7889i t&#432&#7907ng trong c&ocirc;ng vi&#7879c h&#7857ng ng&agrave;y c&#7911a t&ocirc;i.</em></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em><br /> </em></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&nbsp;B&#7857ng nh&#7919ng bu&#7893i H&#7897i th&#7843o, nh&#7919ng bu&#7893i giao l&#432u, chia s&#7867 kinh nghi&#7879m hay nh&#7919ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, tr&ograve; ch&#417i, cu&#7897c thi h&#7885c thu&#7853t v&#7873 nh&#7919ng v&#7845n &#273&#7873 &yacute; th&#7913c c&#7911a sinh vi&ecirc;n v&#7899i x&atilde; h&#7897i, c&#7897ng &#273&#7891ng th&igrave; s&#7869 gi&uacute;p cho c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng c&#7843i thi&#7879n &#273&#432&#7907c &yacute; th&#7913c c&#7911a m&igrave;nh v&agrave; t&#7915 &#273&oacute; s&#7869 lan r&#7897ng ra nh&#7919ng ng&#432&#7901i xung quanh, gia &#273&igrave;nh v&agrave; to&agrave;n x&atilde; h&#7897i. &#272&acirc;y kh&ocirc;ng ph&#7843i l&agrave; vi&#7879c m&#7897t s&#7899m m&#7897t chi&#7873u c&oacute; th&#7875 thay &#273&#7893i &#273&#432&#7907c, ph&#7843i ti&#7871p c&#7853n theo h&#432&#7899ng l&acirc;u d&agrave;i, &ldquo;m&#432a d&#7847m th&#7845m l&acirc;u&rdquo; th&igrave; m&#7899i c&oacute; th&#7875 c&oacute; hi&#7879u qu&#7843 &#273&#432&#7907c.</em></span></span></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong>(Ho&agrave;ng H&#7843i)</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> <div> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;text-indent:.5in; line-height:150%"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 150%;">PH&#7840M H&#7918U NGH&#296A</span></b></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%"><o:p></o:p></span></p> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;