Nguyễn Hoàng Tùng – Người anh của chúng tôi

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;Ch&#7911 t&#7883ch Nguy&#7877n Ho&agrave;ng T&ugrave;ng g&#7885i th&acirc;n thi&#7871t h&#417n th&igrave; ch&iacute;nh l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i anh, m&#7897t ng&#432&#7901i b&#7841n, m&#7897t ng&#432&#7901i c&aacute;n b&#7897 H&#7897i m&agrave; t&ocirc;i &#273&atilde; l&agrave;m vi&#7879c chung trong su&#7889t qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Hoa Sen.&nbsp;</strong></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ph&#7843i n&oacute;i, tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t c&aacute;n b&#7897 H&#7897i l&agrave; c&aacute;i duy&ecirc;n m&agrave; ch&iacute;nh b&#7843n th&acirc;n t&ocirc;i r&#7845t may m&#7855n khi c&oacute; &#273&#432&#7907c c&#417 h&#7897i &#7845y. V&agrave; anh Ho&agrave;ng T&ugrave;ng c&oacute; th&#7875 n&oacute;i l&agrave; m&#7897t t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7875 t&ocirc;i h&#7885c t&#7853p v&agrave; r&egrave;n luy&#7879n b&#7843n th&acirc;n m&igrave;nh trong su&#7889t qu&atilde;ng th&#7901i gian h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i t&#7841i tr&#432&#7901ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ti&#7871p x&uacute;c v&#7873 l&acirc;u v&#7873 d&agrave;i, t&ocirc;i m&#7899i hi&#7875u &#273&#432&#7907c v&igrave; sao c&#361ng l&agrave; m&#7897t sinh vi&ecirc;n nh&#432 bao ng&#432&#7901i kh&aacute;c m&agrave; anh l&#7841i c&oacute; kh&#7843 n&#259ng tr&#7903 th&agrave;nh Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n c&#7911a tr&#432&#7901ng ch&uacute;ng t&ocirc;i. Ph&#7843i n&oacute;i, trong anh c&oacute; m&#7897t ni&#7873m &#273am m&ecirc; &#273&#7889i v&#7899i c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o, ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a sinh vi&ecirc;n r&#7845t m&#7841nh m&#7869. B&#7857ng ch&iacute;nh s&#7921 nhi&#7879t huy&#7871t c&#7911a m&igrave;nh, anh lu&ocirc;n n&#7895 l&#7921c ho&#7841ch &#273&#7883nh c&aacute;c k&#7871 ho&#7841ch v&agrave; &#273&#432a ra nh&#7919ng &yacute; t&#432&#7903ng r&#7845t tuy&#7879t v&#7901i &#273&#7875 d&#7851n d&#7855t d&agrave;n c&aacute;n b&#7897 H&#7897i x&acirc;y d&#7921ng n&ecirc;n nh&#7919ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, ho&#7841t &#273&#7897ng r&#7845t gi&aacute; tr&#7883 cho sinh vi&ecirc;n. L&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i c&aacute;n b&#7897 ch&#7911 ch&#7889t c&#7911a H&#7897i Sinh vi&ecirc;n, anh lu&ocirc;n gi&#7919 v&#7919ng tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m c&#7911a m&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c c&ocirc;ng t&aacute;c &#7903 tr&#432&#7901ng v&agrave; nhi&#7879m v&#7909 do H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh Ph&#7889 giao ph&oacute;.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#7857ng ch&#7913ng l&agrave; d&#432&#7899i s&#7921 d&#7851n d&#7855t v&agrave; ch&#7881 &#273&#7841o c&#7911a anh Ho&agrave;ng T&ugrave;ng, H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272H Hoa Sen &#273&atilde; li&ecirc;n ti&#7871p 2 n&#259m li&#7873n x&#7871p lo&#7841i Xu&#7845t S&#7855c trong c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i do H&#7897i Sinh vi&ecirc;n TP c&ocirc;ng nh&#7853n. M&#7897t &#273i&#7875m m&agrave; t&ocirc;i r&#7845t th&iacute;ch &#7903 anh &#273&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; s&#7921 li&ecirc;m ch&iacute;nh, &#273&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; do m&agrave; b&#7843n th&acirc;n t&ocirc;i, c&aacute;c c&aacute;n b&#7897 H&#7897i v&agrave; t&#7853p th&#7875 sinh vi&ecirc;n r&#7845t tin t&#432&#7903ng v&agrave; t&ocirc;n tr&#7885ng anh v&agrave; lu&ocirc;n n&#7895 l&#7921c c&ugrave;ng anh &#273&#7875 t&#7841o ra m&#7897t s&acirc;n ch&#417i b&#7893 &iacute;ch cho sinh vi&ecirc;n h&#7885c t&#7853p v&agrave; ho&#7841t &#273&#7897ng. L&agrave; m&#7897t c&aacute;n b&#7897 H&#7897i t&agrave;i gi&#7887i, t&ocirc;i c&ograve;n &#273&#432&#7907c bi&#7871t anh c&#361ng l&agrave; m&#7897t sinh vi&ecirc;n g&#432&#417ng m&#7851u c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch kh&aacute; cao trong h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave; m&#7897t gi&#7885ng ca r&#7845t hay c&#7911a Nh&oacute;m nh&#7841c trong Tr&#432&#7901ng. Ngo&agrave;i ra, anh l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i r&#7845t kh&eacute;o l&eacute;o trong giao ti&#7871p v&agrave; &#273&#7863c bi&#7879t c&oacute; m&#7889i quan h&#7879 t&#7889t v&#7899i c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 tr&#432&#7901ng b&#7841n. C&oacute; th&#7875 n&oacute;i, &#7903 anh h&#7897i t&#7909 r&#7845t nhi&#7873u y&#7871u t&#7889 m&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i c&aacute;n b&#7897 ch&#7911 ch&#7889t trong H&#7897i sinh vi&ecirc;n c&#7847n c&oacute;.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&ocirc;i t&#7921 c&#7843m th&#7845y b&#7843n th&acirc;n m&igrave;nh r&#7845t may m&#7855n khi c&oacute; c&#417 h&#7897i &#273&#432&#7907c tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i, &#273&#432&#7907c l&agrave;m vi&#7879c v&agrave; ho&#7841t &#273&#7897ng c&ugrave;ng anh Ho&agrave;ng T&ugrave;ng, c&aacute;c anh ch&#7883 v&agrave; b&#7841n b&egrave; kh&aacute;c. &#272&#7871n v&#7899i c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; chung m&#7897t m&#7909c ti&ecirc;u, c&ugrave;ng chung m&#7897t ch&iacute; h&#432&#7899ng v&agrave; quy&#7871t t&acirc;m th&#7875 hi&#7879n h&#7871t m&igrave;nh b&#7857ng t&#7845t c&#7843 ni&#7873m &#273am m&ecirc; v&agrave; s&#7921 nhi&#7879t huy&#7871t. C&aacute;m &#417n anh Ho&agrave;ng T&ugrave;ng v&igrave; &#273&atilde; d&#7851n d&#7855t v&agrave; gi&uacute;p &#273&#7905 t&ocirc;i r&#7845t nhi&#7873u trong qu&aacute; tr&igrave;nh ho&#7841t &#273&#7897ng v&agrave; r&egrave;n luy&#7879n &#7903 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n &#272&#7841i h&#7885c Hoa Sen!</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="VI" style="line-height: 150%;">HO&Agrave;NG TH&#7882 NG&#7884C HUY&#7872N</span></b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;