Đặng Thị Cẩm Ly – Lăn xả trong các hoạt động tình nguyện

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;H&#7885c d&#432&#7899i ch&#7883 &#272&#7863ng Th&#7883 C&#7849m Ly, &#272&#7841i h&#7885c Kinh t&#7871 - Lu&#7853t m&#7897t kho&aacute;, t&ocirc;i t&#7921 th&#7845y m&igrave;nh ch&#432a c&oacute; c&#417 h&#7897i &#273&#432&#7907c ti&#7871p x&uacute;c nhi&#7873u v&#7899i ch&#7883. Nh&#432ng m&#7897t v&agrave;i l&#7847n &#273&#432&#7907c l&agrave;m vi&#7879c tr&#7921c ti&#7871p v&#7899i ch&#7883 khi&#7871n t&ocirc;i kh&oacute; c&oacute; th&#7875 n&agrave;o qu&ecirc;n.</strong></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&#7883 C&#7849m Ly l&agrave; m&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n r&#7845t n&#259ng n&#7893 v&agrave; t&acirc;m huy&#7871t c&#7911a &#272&#7897i C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; h&#7897i. Ch&#7883 lu&ocirc;n d&#7889c s&#7913c h&#7871t l&ograve;ng cho c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n, kh&ocirc;ng ng&#7847n ng&#7841i tham gia, l&#259n x&#7843 trong nh&#7919ng chuy&#7871n &#273i. Ch&#7883 ch&#432a bao gi&#7901 b&#7887 s&oacute;t m&#7897t chuy&#7871n &#273i hay m&#7897t chi&#7871n d&#7883ch t&igrave;nh nguy&#7879n n&agrave;o. T&igrave;nh c&#7843m ch&#7883 d&agrave;nh cho &#272&#7897i C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; h&#7897i khi&#7871n cho m&#7897t &#273&agrave;n em nh&#432 t&ocirc;i ph&#7843i ghen t&#7883. T&ocirc;i c&oacute; th&#7875 c&#7843m nh&#7853n &#273&#432&#7907c t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; bao c&#7889 g&#7855ng ch&#7883 d&#7891n v&agrave;o t&#7893 ch&#7913c n&agrave;y, &#273&#7871n m&#7913c ch&#7883 v&#7851n ti&#7871c nu&#7889i khi ph&#7843i t&#7915 b&#7887 nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng v&#7899i &#272&#7897i d&ugrave; n&#259m cu&#7889i, b&agrave;i v&#7903 ng&#7853p tr&agrave;n.&nbsp;</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong c&ocirc;ng vi&#7879c, ch&#7883 cho th&#7845y b&#7843n th&acirc;n l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i r&#7845t chuy&ecirc;n nghi&#7879p, c&#7849n th&#7853n. Trong su&#7889t c&aacute;c chuy&#7871n c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguy&#7879n, ch&#7883 kh&ocirc;ng nh&#7919ng ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t ph&#7847n vi&#7879c c&#7911a m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n &#273&#7843m b&#7843o cho s&#7921 an to&agrave;n, tho&#7843i m&aacute;i cho sinh vi&ecirc;n. T&ocirc;i t&#7915ng r&#7845t b&#7845t ng&#7901 khi th&#7845y ch&#7883 l&agrave; con g&aacute;i m&agrave; l&#7841i c&oacute; tinh th&#7847n l&#259n x&#7843, l&agrave;m vi&#7879c h&#7871t m&igrave;nh nh&#432 v&#7853y. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; v&#7867 nh&#432 v&igrave; l&agrave; con g&aacute;i, n&ecirc;n m&#7885i s&#7921 ch&#7883 lu&ocirc;n c&oacute; th&#7875 chu to&agrave;n, gi&uacute;p cho &#272&#7897i c&oacute; th&#7875 ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t c&ocirc;ng vi&#7879c. Sau nh&#7919ng b&#7897n b&#7873 h&#7885c t&#7853p v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c v&#7899i &#272&#7897i, ch&#7883 tr&#7903 v&#7873 l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i ch&#7883 l&#7899n r&#7845t vui t&#432&#417i, h&#7891n nhi&ecirc;n tuy c&#361ng c&oacute; nhi&#7873u t&acirc;m s&#7921 v&agrave; suy ngh&#297 s&acirc;u xa.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&ldquo;Kh&ocirc;ng g&igrave; l&agrave; kh&ocirc;ng th&ecirc;&#777&hellip; S&#432&#769c tre&#777 ch&uacute;ng t&ocirc;i &#273&atilde; c&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i &#273&atilde; mang la&#803i v&agrave; kh&ocirc;ng mong &#273&#432&#417&#803c nh&acirc;&#803n la&#803i&rdquo;, &#272&#7863ng Th&#7883 C&#7849m Ly.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&oacute; th&#7875 n&oacute;i, ch&#7883 C&#7849m Ly &#273&atilde; th&#7921c s&#7921 s&#7889ng v&agrave; ch&aacute;y h&#7871t m&igrave;nh trong nh&#7919ng th&aacute;ng ng&agrave;y &#273i t&igrave;nh nguy&#7879n, ho&#7841t &#273&#7897ng c&ugrave;ng &#272&#7897i C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; h&#7897i. Ch&#7883 x&#7913ng &#273&aacute;ng &#273&#432&#7907c l&agrave; g&#432&#417ng sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n v&#7899i nh&#7919ng c&#7889ng hi&#7871n, nh&#7919ng nhi&#7879t huy&#7871t c&ugrave;ng ho&agrave;i b&atilde;o c&#7911a m&igrave;nh.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Mincho&quot;;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">NGUY&#7876N C&Ocirc;NG &#272&#7882NH</span></span></span></b></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;