Huỳnh Thành Lộc - Xung phong trong các hoạt động

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;B&#7843n th&acirc;n t&ocirc;i &#273&atilde; t&#7915ng &#273&#432&#7907c c&#7897ng t&aacute;c v&#7899i Hu&#7923nh Th&agrave;nh L&#7897c t&#7915 n&#259m 2011, Hu&#7923nh Th&agrave;nh L&#7897c khi b&#7855t &#273&#7847u tham gia ch&#7881 l&agrave; Chi h&#7897i tr&#432&#7903ng Chi h&#7897i, sau m&#7897t n&#259m ph&#7845n &#273&#7845u v&#7899i nh&#7919ng th&agrave;nh t&iacute;ch h&#7885c t&#7853p c&#361ng nh&#432 r&egrave;n luy&#7879n h&#7871t s&#7913c n&#7893i b&#7853t, L&#7897c &#273&atilde; &#273&#432&#7907c tin t&#432&#7903ng gi&#7899i thi&#7879u v&agrave;o v&#7883 tr&iacute; &#7910y vi&ecirc;n Ban Ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng, &#7910y vi&ecirc;n Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 &#272o&agrave;n khoa, Li&ecirc;n Chi h&#7897i tr&#432&#7903ng Li&ecirc;n Chi h&#7897i Sinh vi&ecirc;n Khoa C&ocirc;ng ngh&#7879 Th&ocirc;ng tin.&nbsp;</strong></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng phong tr&agrave;o, L&#7897c lu&ocirc;n l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i c&oacute; tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m, l&agrave; m&#7897t trong nh&#7919ng ng&#432&#7901i xung phong &#273i &#273&#7847u trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh trong tr&#432&#7901ng c&#361ng nh&#432 c&#7911a th&agrave;nh ph&#7889 v&agrave; l&uacute;c n&agrave;o c&#361ng ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c nhi&#7879m v&#7909 &#273&#432&#7907c giao. Trong c&ocirc;ng vi&#7879c, L&#7897c lu&ocirc;n &#273&#7873 cao t&iacute;nh k&#7927 lu&#7853t v&agrave; uy t&iacute;n trong c&ocirc;ng vi&#7879c, kh&ocirc;ng &#273&#7875 c&ocirc;ng vi&#7879c b&#7883 tr&#7877 h&#7841n v&agrave; th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n ho&agrave;n t&#7845t c&ocirc;ng vi&#7879c s&#7899m h&#417n th&#7901i gian d&#7921 ki&#7871n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&ocirc;ng nh&#7919ng r&#7845t t&iacute;ch c&#7921c trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng phong tr&agrave;o, L&#7897c c&ograve;n l&agrave; m&#7897t t&#7845m g&#432&#417ng s&aacute;ng trong h&#7885c t&#7853p m&agrave; t&ocirc;i h&#7871t s&#7913c ng&#432&#7905ng m&#7897. V&#7899i &#273i&#7875m trung b&igrave;nh h&#7885c t&#7853p t&iacute;ch l&#361y l&agrave; 8.57 kh&ocirc;ng ph&#7843i l&agrave; con s&#7889 cao khi so s&aacute;nh v&#7899i c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh kh&aacute;c, tr&#432&#7901ng kh&aacute;c, nh&#432ng &#273&#7889i v&#7899i sinh vi&ecirc;n khoa C&ocirc;ng ngh&#7879 Th&ocirc;ng tin c&#7911a HUFLIT, th&igrave; &#273i&#7875m s&#7889 tr&ecirc;n 8.5 ch&#7881 c&oacute; tr&ecirc;n &#273&#7847u ng&oacute;n tay. &#272/c L&#7897c c&#361ng th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n tham gia v&agrave;o &#273&#7897i tuy&#7875n c&#7911a tr&#432&#7901ng d&#7921 thi c&aacute;c cu&#7897c thi c&#7845p qu&#7889c gia nh&#432 Olympic tin h&#7885c, V&ocirc; &#273&#7883ch Tin h&#7885c V&#259n ph&ograve;ng Th&#7871 gi&#7899i t&#7841i Vi&#7879t Nam&hellip;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">L&#7897c &#273&#7889i v&#7899i t&ocirc;i v&#7915a l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i b&#7841n, m&#7897t ng&#432&#7901i &#273&#7891ng ch&iacute; m&agrave; t&ocirc;i c&oacute; th&#7875 ho&agrave;n to&agrave;n tin t&#432&#7903ng trong m&#7885i ho&#7841t &#273&#7897ng h&#7885c t&#7853p l&#7851n c&ocirc;ng vi&#7879c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">L&agrave; ng&#432&#7901i thanh ni&ecirc;n th&#7901i &#273&#7841i m&#7899i h&atilde;y bi&#7871t &#273&#7863t cho m&igrave;nh m&#7897t &#273&iacute;ch &#273&#7871n trong cu&#7897c s&#7889ng v&agrave; c&#361ng &#273&#7915ng qu&ecirc;n &#273&#7875 nh&#7919ng &ldquo;c&aacute;i ri&ecirc;ng&rdquo; c&#7911a m&igrave;nh h&ograve;a v&agrave;o &ldquo;c&aacute;i chung&rdquo; c&#7911a x&atilde; h&#7897i nh&eacute;!</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#7843n th&acirc;n t&ocirc;i l&agrave; ng&#432&#7901i sinh vi&ecirc;n &#273&#432&#7907c tr&#432&#7903ng th&agrave;nh qua c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n t&#7841i tr&#432&#7901ng n&ecirc;n ngo&agrave;i vi&#7879c mang trong m&igrave;nh m&#7897t &#432&#7899c m&#417 th&agrave;nh c&ocirc;ng trong t&#432&#417ng lai, c&oacute; th&#7875 g&oacute;p m&#7897t ph&#7847n s&#7913c v&agrave;o vi&#7879c x&acirc;y d&#7921ng &#273&#7845t n&#432&#7899c ng&agrave;y c&agrave;ng ti&#7871n b&#7897, v&#259n minh, gi&agrave;u &#273&#7865p, t&ocirc;i c&ograve;n mang mong mu&#7889n n&acirc;ng cao &yacute; th&#7913c c&#7897ng &#273&#7891ng.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong>TH&Agrave;NH L&#7896C</strong></div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;