Lớp phó gương mẫu Cô Thị Muội

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;<span style="line-height: 115%; text-align: justify;">Mu&#7897i c&#361ng l&agrave; sinh vi&ecirc;n nh&#432 h&agrave;ng ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n kh&aacute;c, l&agrave; m&#7897t l&#7899p ph&oacute; g&#432&#417ng m&#7851u m&agrave; c&ograve;n ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c nhi&#7879m v&#7909 c&#7911a &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng, &#272o&agrave;n khoa v&agrave; kh&#7889i DNCN TW t&#7841i TP H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></strong><span style="line-height: 115%; text-align: justify;"><br /> </span> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">B&#7841n c&ograve;n c&oacute; tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m v&#7899i nh&#7919ng nhi&#7879m v&#7909 &#273&atilde; nh&#7853n trong cu&#7897c s&#7889ng c&#361ng nh&#432 trong c&ocirc;ng vi&#7879c. Tuy b&#7853n r&#7897n v&#7899i nh&#7919ng vi&#7879c c&#7911a &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng &#272o&agrave;n khoa nh&#432ng n&oacute; v&#7851n lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh r&#7845t t&#7889t vi&#7879c h&#7885c t&#7853p v&#7899i k&#7871t qu&#7843 &#273&#7841t lo&#7841i gi&#7887i qua c&aacute;c n&#259m.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">&nbsp;</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">T&ocirc;i th&iacute;ch nghe n&oacute; k&#7875 chuy&#7879n v&#7873 nh&#7919ng chuy&#7871n &#273i (xin cho g&#7885i &lsquo;&rsquo;n&oacute;&rsquo;&rsquo;), k&#7875 v&#7873 nh&#7919ng th&iacute;ch th&uacute; v&agrave; tr&#7843i nghi&#7879m v&#7873 t&agrave;u si&ecirc;u t&#7889c tr&ecirc;n bi&#7875n, v&#7873 c&aacute;i n&#7855ng &#7903 bi&#7875n, c&aacute;i l&#7841nh &#7903 cao nguy&ecirc;n, hay s&#7921 khoan kho&aacute;i khi l&#7847n &#273&#7847u &#273&#7863t ch&acirc;n &#273&#7871n m&#7843nh &#273&#7845t ng&agrave;n n&#259m v&#259n hi&#7871n, v&#7873 qu&ecirc; h&#432&#417ng hay nh&#7919ng th&#7917 th&aacute;ch v&#432&#7907t &#273&#7847m l&#7847y v&#432&#7907t s&ocirc;ng, v&#7873 nh&#7919ng n&#7895 l&#7921c c&#7911a b&#7843n th&acirc;n c&#7911a s&#7921 &#273o&agrave;n k&#7871t &#273&#7891ng &#273&#7897i mang v&#7873 chi&#7871n th&#7855ng vinh quang. T&ocirc;i s&#7907 nh&#7919ng l&#7901i nh&#7853n x&eacute;t v&#417 &#273&#361a c&#7843 n&#7855m m&agrave; nh&#7919ng l&#7901i &#273&oacute; t&ocirc;i kh&ocirc;ng&nbsp; mu&#7889n n&oacute;i ra, nh&#432ng t&ocirc;i lu&ocirc;n c&oacute; ni&#7873m tin v&agrave; th&#7853m ch&iacute; c&oacute; m&#7897t ch&uacute;t th&#7847n t&#432&#7907ng trong &#273&oacute;. Kh&ocirc;ng ri&ecirc;ng g&igrave; t&ocirc;i, m&#7885i ng&#432&#7901i &#273&#7873u n&oacute;i nh&#432 th&#7871. C&oacute; m&#7897t b&#7841n kh&oacute;a 13 trong gi&#7901 h&#7885c 6 b&agrave;i lu&#7853n ch&iacute;nh tr&#7883 n&oacute;i ra m&#7897t c&acirc;u m&agrave; t&ocirc;i c&#7843m th&#7845y ni&#7873m tin &#273&oacute; &#273&#7863t kh&ocirc;ng sai ch&#7895 &lsquo;&rsquo; c&oacute; ph&#7843i ch&#7883 Mu&#7897i kh&ocirc;ng &#7841? Em th&iacute;ch ch&#7883 &#7845y&rsquo;&rsquo;, m&#7885i ng&#432&#7901i &#273&#7873u y&ecirc;u qu&yacute; n&oacute; v&agrave; t&ocirc;i c&#361ng v&#7853y.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">N&oacute; gi&#7889ng m&#7897t nh&acirc;n v&#7853t c&oacute; t&ecirc;n Xu kh&#7901 trong truy&#7879n ng&#7855n &ldquo; Xu Xu &#273&#7915ng kh&oacute;c&rdquo; c&#7911a H&#7891ng Sakura, th&ocirc;ng minh, c&oacute; ph&#7847n h&#417i ng&acirc;y th&#417 v&agrave; vui v&#7867 nh&#432ng &#273&ocirc;i khi b&#7883 lung lay khi tinh th&#7847n ch&#432a &#273&#7911 th&eacute;p v&agrave; c&aacute;i &#273&#7847u ch&#432a &#273&#7911 l&#7841nh. Nh&#432ng &#273i&#7873u &#273&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; ngh&#297a l&agrave; b&#7843o th&#7911, n&oacute; ti&#7871p thu m&#7897t c&aacute;ch r&#7845t nhanh ch&oacute;ng. N&oacute; quan t&acirc;m &#273&#7871n b&#7841n b&egrave; v&agrave; gia &#273&igrave;nh, gi&uacute;p &#273&#7905 khi b&#7841n b&egrave; &#273au &#7889m hay m&#7903 r&#7897ng v&ograve;ng tay v&#7899i Xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n hay M&ugrave;a h&egrave; xanh. &#272i&#7873u t&ocirc;i th&iacute;ch nh&#7845t l&agrave; n&oacute; kh&ocirc;ng &#273&ugrave;n &#273&#7849y c&ocirc;ng vi&ecirc;c c&#7911a m&igrave;nh cho ng&#432&#7901i kh&aacute;c, l&agrave; m&#7851u ng&#432&#7901i n&oacute;i nhi&#7873u m&agrave; l&agrave;m ch&#7859ng &#273&#432&#7907c bao nhi&ecirc;u, l&agrave; ng&#432&#7901i c&oacute; tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m </span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">&nbsp;</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Abraham LinColn c&oacute; m&#7897t c&acirc;u &ldquo;N&#7871u mu&#7889n ki&#7875m tra t&iacute;nh c&aacute;ch c&#7911a m&#7897t con ng&#432&#7901i h&atilde;y cho anh ta m&#7897t uy quy&#7873n&rdquo;. Mu&#7897i l&agrave; m&#7897t minh ch&#7913ng r&otilde; r&agrave;ng cho c&acirc;u n&oacute;i tr&ecirc;n. B&#7857ng t&iacute;nh c&aacute;ch m&agrave; t&ocirc;i k&#7875 tr&ecirc;n hay c&#7843 nh&#7919ng &#273i&#7873u t&ocirc;i ch&#432a n&oacute;i mang l&#7841i cho Mu&#7897i r&#7845t nhi&#7873u gi&#7843i th&#432&#7903ng nh&#432 Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t, Sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u c&#7911a tr&#432&#7901ng v&agrave; H&#7897i sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam,&hellip; &#273&#7875 b&ugrave; &#273&#7855p s&#7921 c&#7889 g&#7855ng v&agrave; n&#7893 l&#7921c su&#7889t th&#7901i gian qua.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Mong r&#7857ng Mu&#7897i s&#7869 c&#7889ng g&#7855ng ph&aacute;t huy h&#417n n&#7919a nh&#7919ng &#273i&#7875m m&#7841nh v&agrave; ho&agrave;n thi&#7879n b&#7843n th&acirc;n &#273&#7875 mong sao lu&ocirc;n l&agrave; ni&#7873m vinh d&#7921 c&#7911a b&#7843n th&acirc;n, ni&#7873m t&#7921 h&agrave;o c&#7911a gia &#273&igrave;nh, nh&agrave; tr&#432&#7901ng, x&atilde; h&#7897i.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">&nbsp;</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">&nbsp;</span></span></span></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;