“Suy nghĩ từ trái tim”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Th&#7901i gian th&#7845m tho&aacute;t tr&ocirc;i nhanh, m&#7899i ng&agrave;y n&agrave;o t&ocirc;i c&ograve;n b&#7905 ng&#7905 b&#432&#7899c v&agrave;o gi&#7843ng &#273&#432&#7901ng Cao &#273&#7859ng, c&ograve;n l&#7841 l&#7851m v&#7899i tr&#432&#7901ng m&#7899i, th&#7847y c&ocirc;, b&#7841n b&egrave; m&#7899i, t&#7845t c&#7843 &#273&#7873u m&#7899i m&#7867 &#273&#7889i v&#7899i m&#7897t sinh vi&ecirc;n &#7903 t&#7881nh m&#7899i l&ecirc;n, v&agrave; m&#7897t &#273i&#7873u ch&#432a h&#7873 bi&#7871t g&igrave; v&#7873 H&#7897i sinh vi&ecirc;n, v&#7853y m&agrave; gi&#7901 &#273&acirc;y t&ocirc;i &#273&atilde; l&agrave; m&#7897t sinh vi&ecirc;n n&#259m cu&#7889i v&agrave; l&agrave; m&#7897t C&aacute;n b&#7897 H&#7897i sinh vi&ecirc;n c&#7911a tr&#432&#7901ng.</strong></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&ocirc;ng bi&#7871t ph&#7843i b&#7855t &#273&#7847u t&#7915 &#273&acirc;u n&#7919a, c&oacute; l&#7869 b&#7855t &#273&#7847u suy ngh&#297 &#7845y l&agrave; ng&agrave;y t&ocirc;i &#273&#432&#7907c k&#7871t n&#7841p v&agrave;o h&#7897i sinh vi&ecirc;n, &#273&#432&#7907c c&#7847m tr&ecirc;n tay th&#7867 H&#7897i vi&ecirc;n, huy hi&#7879u H&#7897i, c&#7843m x&uacute;c trong t&ocirc;i b&#7895ng vui l&#7841, ni&#7873m vui &#7845y c&ograve;n l&#7899n h&#417n khi t&ocirc;i tr&#7903 th&agrave;nh c&#7897ng t&aacute;c vi&ecirc;n c&#7911a &nbsp;H&#7897i sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng, &#273&#432&#7907c c&#7897ng t&aacute;c, l&agrave;m vi&#7879c chung v&#7899i c&aacute;c anh ch&#7883 trong BCH H&#7897i sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng, th&#7853t s&#7921 t&ocirc;i r&#7845t vui v&igrave; &#273&#432&#7907c h&#7885c h&#7887i, hi&#7875u bi&#7871t v&#7873 H&#7897i sinh vi&ecirc;n, c&#361ng kh&ocirc;ng hi&#7875u t&#7915 bao gi&#7901 l&ograve;ng nhi&#7879t huy&#7871t, &#432&#7899c m&#417 &#273&#432&#7907c c&#7889ng hi&#7871n cho H&#7897i sinh vi&ecirc;n &#273&atilde; ch&#7899m n&#7903 trong t&ocirc;i, v&agrave; c&ograve;n tr&#7903 n&ecirc;n m&#7841nh m&#7869 h&#417n khi t&ocirc;i tr&#7903 th&agrave;nh &#7911y vi&ecirc;n &nbsp;BTK H&#7897i sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Th&#7921c s&#7921, t&ocirc;i r&#7845t vui v&igrave; m&igrave;nh &#273&#432&#7907c c&#7889ng hi&#7871n, &#273&oacute;ng g&oacute;p m&#7897t ph&#7847n s&#7913c tr&#7867 c&#7911a m&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n c&#7911a tr&#432&#7901ng C&#272 SPTW TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng, th&agrave;nh ph&#7889 n&oacute;i chung. T&ocirc;i r&#7845t vui v&agrave; h&atilde;nh di&#7879n khi m&igrave;nh l&agrave; sinh vi&ecirc;n, h&#7897i vi&ecirc;n, c&aacute;n b&#7897 H&#7897i sinh vi&ecirc;n.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&ocirc;i th&#7853t s&#7921 c&aacute;m &#417n H&#7897i sinh vi&ecirc;n, v&igrave; t&ocirc;i &#273&atilde; tr&#432&#7903ng th&agrave;nh h&#417n, suy ngh&#297 ch&iacute;nh ch&#7855n h&#417n, m&#7841nh d&#7841n t&#7921 tin h&#417n nhi&#7873u khi &#273&#432&#7907c tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n c&#7911a tr&#432&#7901ng, th&agrave;nh ph&#7889 nh&#432: ti&#7871p s&#7913c m&ugrave;a thi, xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n, m&ugrave;a h&egrave; xanh, hi&#7871n m&aacute;u nh&acirc;n &#273&#7841o, h&#7897i thi th&#7911 l&#297nh sinh vi&ecirc;n......</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">H&#7897i sinh vi&ecirc;n l&agrave; gia &#273&igrave;nh th&#7913 hai c&#7911a t&ocirc;i, n&#417i t&ocirc;i c&#361ng nh&#432 c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n &#273&#432&#7907c th&#7887a s&#7913c h&#7885c t&#7853p, vui ch&#417i, s&aacute;ng t&#7841o, t&igrave;nh nguy&#7879n, c&#7889ng hi&#7871n s&#7913c tr&#7867, b&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute; c&ograve;n nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 quan t&acirc;m t&#7915 nhi&#7873u ph&iacute;a: nh&agrave; tr&#432&#7901ng, b&#7841n b&egrave;, th&#7847y c&ocirc;, x&atilde; h&#7897i.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Th&#7853t s&#7921 b&#7845y l&acirc;u nay, trong t&ocirc;i lu&ocirc;n tr&#259n tr&#7903 m&#7897t &#273i&#7873u s&#7869 c&oacute; m&#7897t ngu&#7891n Qu&#7929 h&#7885c b&#7893ng &ldquo;Ch&#7855p c&aacute;nh &#432&#7899c m&#417 H&#7897i vi&ecirc;n&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c b&#7841n H&#7897i vi&ecirc;n, do ch&iacute;nh c&aacute;c anh ch&#7883 c&#7921u sinh vi&ecirc;n c&#7911a Th&agrave;nh ph&#7889 (nh&#7919ng doanh nh&acirc;n th&agrave;nh &#273&#7841t, nh&#7919ng nh&agrave; h&#7843o t&acirc;m) chung tay th&agrave;nh l&#7853p &ndash; d&agrave;nh t&#7863ng nh&#7919ng xu&#7845t h&#7885c b&#7893ng cho c&aacute;c b&#7841n h&#7897i vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n nh&#432ng v&#432&#7907t kh&oacute; trong h&#7885c t&#7853p &#273ang h&#7885c t&#7853p t&#7841i c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c &ndash; Cao &#273&#7859ng tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n Th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&ocirc;i mong mu&#7889n r&#7857ng s&#7869 ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhi&#7873u sinh vi&ecirc;n bi&#7871t v&#7873 T&#7893 ch&#7913c H&#7897i sinh vi&ecirc;n, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 h&#417n n&#7919a, v&agrave; H&#7897i sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 s&#7869 t&#7893 ch&#7913c nhi&#7873u s&acirc;n ch&#417i h&#7885c thu&#7853t b&#7893 &iacute;ch v&#7899i quy m&ocirc; l&#7899n d&agrave;nh cho c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889 c&#361ng nh&#432 t&#7841o ra nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng v&#259n h&oacute;a v&#259n ngh&#7879 cho sinh vi&ecirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Sau c&ugrave;ng, t&ocirc;i xin g&#7917i l&#7901i ch&uacute;c s&#7913c kh&#7887e t&#7899i to&agrave;n th&#7875 c&aacute;c b&#7841n c&aacute;n b&#7897 H&#7897i sinh vi&ecirc;n c&#7911a Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh, ch&uacute;c c&aacute;c b&#7841n c&aacute;n b&#7897 H&#7897i lu&ocirc;n nhi&#7879t huy&#7871t v&agrave; g&#7863t h&aacute;i &#273&#432&#7907c nhi&#7873u th&agrave;nh c&ocirc;ng trong h&#7885c t&#7853p c&#361ng nh&#432 trong phong tr&agrave;o.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7862NG TH&#7882 THU TH&#7842O</span></span></strong></div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;