“Suy nghĩ từ trái tim”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Th&#7901i gian th&#7845m tho&aacute;t tr&ocirc;i nhanh, m&#7899i ng&agrave;y n&agrave;o t&ocirc;i c&ograve;n b&#7905 ng&#7905 b&#432&#7899c v&agrave;o gi&#7843ng &#273&#432&#7901ng Cao &#273&#7859ng, c&ograve;n l&#7841 l&#7851m v&#7899i tr&#432&#7901ng m&#7899i, th&#7847y c&ocirc;, b&#7841n b&egrave; m&#7899i, t&#7845t c&#7843 &#273&#7873u m&#7899i m&#7867 &#273&#7889i v&#7899i m&#7897t sinh vi&ecirc;n &#7903 t&#7881nh m&#7899i l&ecirc;n, v&agrave; m&#7897t &#273i&#7873u ch&#432a h&#7873 bi&#7871t g&igrave; v&#7873 H&#7897i sinh vi&ecirc;n, v&#7853y m&agrave; gi&#7901 &#273&acirc;y t&ocirc;i &#273&atilde; l&agrave; m&#7897t sinh vi&ecirc;n n&#259m cu&#7889i v&agrave; l&agrave; m&#7897t C&aacute;n b&#7897 H&#7897i sinh vi&ecirc;n c&#7911a tr&#432&#7901ng.</strong></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&ocirc;ng bi&#7871t ph&#7843i b&#7855t &#273&#7847u t&#7915 &#273&acirc;u n&#7919a, c&oacute; l&#7869 b&#7855t &#273&#7847u suy ngh&#297 &#7845y l&agrave; ng&agrave;y t&ocirc;i &#273&#432&#7907c k&#7871t n&#7841p v&agrave;o h&#7897i sinh vi&ecirc;n, &#273&#432&#7907c c&#7847m tr&ecirc;n tay th&#7867 H&#7897i vi&ecirc;n, huy hi&#7879u H&#7897i, c&#7843m x&uacute;c trong t&ocirc;i b&#7895ng vui l&#7841, ni&#7873m vui &#7845y c&ograve;n l&#7899n h&#417n khi t&ocirc;i tr&#7903 th&agrave;nh c&#7897ng t&aacute;c vi&ecirc;n c&#7911a &nbsp;H&#7897i sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng, &#273&#432&#7907c c&#7897ng t&aacute;c, l&agrave;m vi&#7879c chung v&#7899i c&aacute;c anh ch&#7883 trong BCH H&#7897i sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng, th&#7853t s&#7921 t&ocirc;i r&#7845t vui v&igrave; &#273&#432&#7907c h&#7885c h&#7887i, hi&#7875u bi&#7871t v&#7873 H&#7897i sinh vi&ecirc;n, c&#361ng kh&ocirc;ng hi&#7875u t&#7915 bao gi&#7901 l&ograve;ng nhi&#7879t huy&#7871t, &#432&#7899c m&#417 &#273&#432&#7907c c&#7889ng hi&#7871n cho H&#7897i sinh vi&ecirc;n &#273&atilde; ch&#7899m n&#7903 trong t&ocirc;i, v&agrave; c&ograve;n tr&#7903 n&ecirc;n m&#7841nh m&#7869 h&#417n khi t&ocirc;i tr&#7903 th&agrave;nh &#7911y vi&ecirc;n &nbsp;BTK H&#7897i sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Th&#7921c s&#7921, t&ocirc;i r&#7845t vui v&igrave; m&igrave;nh &#273&#432&#7907c c&#7889ng hi&#7871n, &#273&oacute;ng g&oacute;p m&#7897t ph&#7847n s&#7913c tr&#7867 c&#7911a m&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n c&#7911a tr&#432&#7901ng C&#272 SPTW TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng, th&agrave;nh ph&#7889 n&oacute;i chung. T&ocirc;i r&#7845t vui v&agrave; h&atilde;nh di&#7879n khi m&igrave;nh l&agrave; sinh vi&ecirc;n, h&#7897i vi&ecirc;n, c&aacute;n b&#7897 H&#7897i sinh vi&ecirc;n.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&ocirc;i th&#7853t s&#7921 c&aacute;m &#417n H&#7897i sinh vi&ecirc;n, v&igrave; t&ocirc;i &#273&atilde; tr&#432&#7903ng th&agrave;nh h&#417n, suy ngh&#297 ch&iacute;nh ch&#7855n h&#417n, m&#7841nh d&#7841n t&#7921 tin h&#417n nhi&#7873u khi &#273&#432&#7907c tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n c&#7911a tr&#432&#7901ng, th&agrave;nh ph&#7889 nh&#432: ti&#7871p s&#7913c m&ugrave;a thi, xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n, m&ugrave;a h&egrave; xanh, hi&#7871n m&aacute;u nh&acirc;n &#273&#7841o, h&#7897i thi th&#7911 l&#297nh sinh vi&ecirc;n......</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">H&#7897i sinh vi&ecirc;n l&agrave; gia &#273&igrave;nh th&#7913 hai c&#7911a t&ocirc;i, n&#417i t&ocirc;i c&#361ng nh&#432 c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n &#273&#432&#7907c th&#7887a s&#7913c h&#7885c t&#7853p, vui ch&#417i, s&aacute;ng t&#7841o, t&igrave;nh nguy&#7879n, c&#7889ng hi&#7871n s&#7913c tr&#7867, b&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute; c&ograve;n nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 quan t&acirc;m t&#7915 nhi&#7873u ph&iacute;a: nh&agrave; tr&#432&#7901ng, b&#7841n b&egrave;, th&#7847y c&ocirc;, x&atilde; h&#7897i.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Th&#7853t s&#7921 b&#7845y l&acirc;u nay, trong t&ocirc;i lu&ocirc;n tr&#259n tr&#7903 m&#7897t &#273i&#7873u s&#7869 c&oacute; m&#7897t ngu&#7891n Qu&#7929 h&#7885c b&#7893ng &ldquo;Ch&#7855p c&aacute;nh &#432&#7899c m&#417 H&#7897i vi&ecirc;n&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c b&#7841n H&#7897i vi&ecirc;n, do ch&iacute;nh c&aacute;c anh ch&#7883 c&#7921u sinh vi&ecirc;n c&#7911a Th&agrave;nh ph&#7889 (nh&#7919ng doanh nh&acirc;n th&agrave;nh &#273&#7841t, nh&#7919ng nh&agrave; h&#7843o t&acirc;m) chung tay th&agrave;nh l&#7853p &ndash; d&agrave;nh t&#7863ng nh&#7919ng xu&#7845t h&#7885c b&#7893ng cho c&aacute;c b&#7841n h&#7897i vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n nh&#432ng v&#432&#7907t kh&oacute; trong h&#7885c t&#7853p &#273ang h&#7885c t&#7853p t&#7841i c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c &ndash; Cao &#273&#7859ng tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n Th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&ocirc;i mong mu&#7889n r&#7857ng s&#7869 ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhi&#7873u sinh vi&ecirc;n bi&#7871t v&#7873 T&#7893 ch&#7913c H&#7897i sinh vi&ecirc;n, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 h&#417n n&#7919a, v&agrave; H&#7897i sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 s&#7869 t&#7893 ch&#7913c nhi&#7873u s&acirc;n ch&#417i h&#7885c thu&#7853t b&#7893 &iacute;ch v&#7899i quy m&ocirc; l&#7899n d&agrave;nh cho c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889 c&#361ng nh&#432 t&#7841o ra nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng v&#259n h&oacute;a v&#259n ngh&#7879 cho sinh vi&ecirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Sau c&ugrave;ng, t&ocirc;i xin g&#7917i l&#7901i ch&uacute;c s&#7913c kh&#7887e t&#7899i to&agrave;n th&#7875 c&aacute;c b&#7841n c&aacute;n b&#7897 H&#7897i sinh vi&ecirc;n c&#7911a Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh, ch&uacute;c c&aacute;c b&#7841n c&aacute;n b&#7897 H&#7897i lu&ocirc;n nhi&#7879t huy&#7871t v&agrave; g&#7863t h&aacute;i &#273&#432&#7907c nhi&#7873u th&agrave;nh c&ocirc;ng trong h&#7885c t&#7853p c&#361ng nh&#432 trong phong tr&agrave;o.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7862NG TH&#7882 THU TH&#7842O</span></span></strong></div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;