Dương Thùy Dung - một tấm gương trong học tập

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&#7883 Dung! Em v&#7899i ch&#7883 kh&aacute;c qu&ecirc; kh&aacute;c c&#7843 gi&#7885ng n&oacute;i, nh&#432ng khi &#273&atilde; c&ugrave;ng&rdquo; h&#7897i t&#7909&rdquo; t&#7841i tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c V&#259n H&oacute;a th&igrave; ch&#7883 em m&igrave;nh c&oacute; r&#7845t nhi&#7873u &#273i&#7875m chung l&#7855m nha, nh&#432 l&agrave; c&ugrave;ng h&#7885c chung m&#7897t ng&agrave;nh Du L&#7883ch, r&#7891i c&ugrave;ng l&agrave; &#273&#7843ng vi&ecirc;n tr&#7867 sinh ho&#7841t trong chi b&#7897 sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i H&#7885c V&#259n H&oacute;a, k&#7875 c&#7843 l&agrave;m vi&#7879c chung &#7903 v&#259n ph&ograve;ng &#272o&agrave;n H&#7897i.&nbsp;</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&oacute; th&#7875 n&oacute;i ch&#7883 l&agrave; m&#7897t t&#7845m g&#432&#417ng trong h&#7885c t&#7853p k&#7875 c&#7843 ho&#7841t &#273&#7897ng m&agrave; em lu&ocirc;n c&#7847n ph&#7843i h&#7885c h&#7887i. T&#7915 khi m&#7899i b&#432&#7899c v&agrave;o tr&#432&#7901ng em &#273&atilde; g&#7863p ch&#7883 v&#7899i c&#432&#417ng v&#7883 l&agrave; ch&#7911 t&#7883ch h&#7897i sinh vi&ecirc;n trong d&#7883p b&#7847u c&#7917 cho c&aacute;c b&#7841n t&acirc;n sinh vi&ecirc;n khoa, ch&#7883 h&#7887i em v&#7873 vi&#7879c k&#7871t n&#7841p &#272&#7843ng, l&uacute;c &#273&oacute; em r&#7845t s&#7907 v&agrave; c&#361ng ch&#432a r&otilde; ch&#7883 l&agrave; ai?, nh&#432ng khi ti&#7871p x&uacute;c l&acirc;u em m&#7899i th&#7845y ch&#7883 em m&igrave;nh c&oacute; nhi&#7873u &#273i&#7875m t&#432&#417ng &#273&#7891ng l&#7855m, c&#7843m th&#7845y ch&#7883 d&#7877 g&#7847n l&#7855m.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&#7883 l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i r&#7845t c&aacute; t&iacute;nh, m&#7841nh m&#7869, lu&ocirc;n v&#432&#7907t qua m&#7885i kh&oacute; kh&#259n, x&#7917 l&iacute; c&ocirc;ng vi&#7879c r&#7845t chu &#273&aacute;o. V&#7899i c&#432&#417ng v&#7883 c&oacute; th&#7875 n&oacute;i l&agrave; r&#7845t l&#7899n &#7903 tr&#432&#7901ng, nh&#432ng ch&#7883 kh&ocirc;ng v&igrave; th&#7871 m&agrave; &ldquo;ki&ecirc;u&rdquo;, ch&#7883 lu&ocirc;n h&ograve;a &#273&#7891ng v&agrave; gi&uacute;p &#273&#7903 m&#7885i ng&#432&#7901i, c&oacute; th&#7875 n&oacute;i &ldquo;t&agrave;i s&#7855c v&#7865n to&agrave;n&rdquo;, &#273&#432&#7907c m&#7885i ng&#432&#7901i y&ecirc;u qu&yacute; ch&#7913 kh&ocirc;ng ri&ecirc;ng m&igrave;nh em.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Em r&#7845t vui khi &#273&#432&#7907c ch&#7883 chia s&#7867 kinh nghi&#7879m c&#361ng nh&#432 gi&uacute;p &#273&#7905 &#273&agrave;n em c&#7911a m&igrave;nh n&oacute;i chung v&agrave; em n&oacute;i ri&ecirc;ng. Em mong ch&#7883 c&oacute; th&#7875 th&agrave;nh c&ocirc;ng khi ra tr&#432&#7901ng s&#7869 c&oacute; s&#7921 nghi&#7879p v&#7919ng v&agrave;ng, s&#7869 m&atilde;i l&agrave; m&#7897t D&#432&#417ng Th&ugrave;y Dung m&#7841nh m&#7869, c&aacute; t&iacute;nh nh&#432 b&acirc;y gi&#7901 v&#7853y. Em lu&ocirc;n ng&#432&#7905ng m&#7897 ch&#7883, lu&ocirc;n xem ch&#7883 l&agrave; m&#7897t ng&#432&#7901i ch&#7883 y&ecirc;u qu&yacute; c&#7911a em. Kh&ocirc;ng ch&#7881 ri&ecirc;ng em m&agrave; t&#7845t c&#7843 c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng m&igrave;nh khi nh&#7855c &#273&#7871n c&aacute;i t&ecirc;n D&#432&#417ng Th&ugrave;y Dung th&igrave; ai c&#361ng bi&#7871t &#273&oacute; l&agrave; m&#7897t c&ocirc; g&aacute;i c&oacute; t&agrave;i, h&#7885c gi&#7887i, n&#259ng &#273&#7897ng&hellip;. v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng ng&#432&#7905ng m&#7897 ch&#7883.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&oacute; l&agrave; nh&#7919ng g&igrave; m&agrave; t&ocirc;i c&#7843m nh&#7853n &#7903 ch&#7883 trong m&#7897t n&#259m qua c&ugrave;ng l&agrave;m vi&#7879c, h&#7885c t&#7853p v&#7899i ch&#7883 Dung. &#272&#7863c bi&#7879t em vi&#7871t nh&#7919ng l&#7901i n&agrave;y b&agrave;i t&#7887 t&igrave;nh c&#7843m v&#7899i ng&#432&#7901i ch&#7883 th&acirc;n y&ecirc;u c&ugrave;ng l&#7901i c&#7843m &#417n ch&#7883 &#273&atilde; gi&uacute;p &#273&#7903 em trong th&#7901i gian qua. Ch&#7883 ph&#7843i c&#7889 g&#7855ng l&ecirc;n nha!!! &#272&#7915ng &#273&#7875 chuy&#7879n bu&#7891n, kh&oacute; kh&#259n l&agrave;m ch&#7883 n&#7843n, t&#7909i em lu&ocirc;n &#7911ng h&#7897 ch&#7883.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong>UNG TH&#7882 THANH TH&#431&#416NG</strong></div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;