Huỳnh Vũ Duy – Một thời tuổi trẻ để vươn vai

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div><strong><font face="Arial" size="2">Nh&#7855c &#273&#7871n&nbsp;Hu&#7923nh V&#361 Duy, &nbsp;t&ocirc;i hay m&#7881m c&#432&#7901i nh&#7899 v&#7873 m&#7897t c&#7853u ch&agrave;ng v&#7899i th&acirc;n h&igrave;nh &ldquo;c&acirc;n &#273&#7889i&rdquo;, n&#432&#7899c da &ldquo;tr&#7855ng&rdquo; b&#7849m sinh, &#273u&ocirc;i m&#7855t d&agrave;i v&agrave; gi&#7885ng c&#432&#7901i kh&ocirc;ng th&#7875 l&#7841c v&#7899i ai kh&aacute;c - ng&#432&#7901i cho t&ocirc;i hi&#7875u h&#417n t&#7845t th&#7843y v&#7873 &ldquo;M&#7897t th&#7901i tu&#7893i tr&#7867 &#273&#7875 v&#432&#417n vai&rdquo;.&nbsp;</font></strong></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7875 &yacute; &#273&#7871n em ngay t&#7915 nh&#7919ng ng&agrave;y &#273&#7847u em ch&#7853p ch&#7919ng v&agrave;o gi&#7843ng &#273&#432&#7901ng &#273&#7841i h&#7885c, theo d&otilde;i em su&#7889t qu&atilde;ng &#273&#432&#7901ng em chu&#7849n b&#7883 h&agrave;nh l&iacute; cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh v&agrave; &#273&#7891ng h&agrave;nh c&ugrave;ng em nguy&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh em v&#432&#417n vai t&#7841i H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Lu&#7853t TP. HCM, t&ocirc;i cho &#273&oacute; l&agrave; s&#7921 may m&#7855n c&#7911a ri&ecirc;ng t&ocirc;i&hellip;</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">N&#7893i b&#7853t v&#7899i th&agrave;nh t&iacute;ch ti&ecirc;u bi&#7875u trong qu&aacute; tr&igrave;nh ho&#7841t &#273&#7897ng &#272o&agrave;n th&#7901i trung h&#7885c ph&#7893 th&ocirc;ng, em nhanh ch&oacute;ng g&acirc;y &#273&#432&#7907c &#7845n t&#432&#7907ng v&#7899i m&#7885i ng&#432&#7901i b&#7903i m&#7897t c&aacute; t&iacute;nh d&iacute; d&#7887m, nh&#7919ng &yacute; t&#432&#7903ng m&#7899i l&#7841 cho ho&#7841t &#273&#7897ng v&agrave; r&#7845t nhi&#7873u t&agrave;i l&#7867 m&agrave; em s&#7903 h&#7919u: l&agrave; MC ch&#7919ng ch&#7841c v&#7899i &aacute;nh s&aacute;ng s&acirc;n kh&#7845u, l&agrave; ng&#432&#7901i qu&#7843n tr&ograve; l&#259n x&#7843 v&#7899i &#273&aacute;m &#273&ocirc;ng, l&agrave; &ldquo;nh&agrave; thi&#7871t k&#7871&rdquo; v&#7899i nh&#7919ng s&#7843n ph&#7849m tuy&ecirc;n truy&#7873n mang phong c&aacute;ch r&#7845t ri&ecirc;ng hay ch&iacute;nh l&agrave; ch&#7845t k&#7871t d&iacute;nh k&igrave; l&#7841 v&#7899i c&aacute;c b&#7841n c&ugrave;ng l&#7913a&hellip;&nbsp;</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272i&#7873u l&agrave;m n&ecirc;n s&#7913c h&uacute;t c&#7911a c&#7853u ch&agrave;ng n&agrave;y c&oacute; l&#7869 l&agrave; kh&#7843 n&#259ng bi&#7871t quan s&aacute;t, ti&#7871p thu t&#7915 nh&#7919ng &#273i&#7873u &#273&#417n gi&#7843n nh&#7845t. Lu&ocirc;n ho&agrave;n thi&#7879n b&#7843n th&acirc;n t&#7915ng ng&agrave;y, s&aacute;ng t&#7841o trong m&#7885i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, ho&#7841t &#273&#7897ng; phong c&aacute;ch l&agrave;m vi&#7879c th&acirc;n thi&#7879n, g&#7847n g&#361i&hellip; l&agrave; nh&#7919ng n&eacute;t ri&ecirc;ng m&agrave; kh&oacute; ai c&oacute; th&#7875 ph&#7911 nh&#7853n em trong su&#7889t qu&aacute; tr&igrave;nh ho&#7841t &#273&#7897ng.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#7919ng t&#432&#7903ng v&#7867 ngo&agrave;i v&agrave; nh&#7919ng g&igrave; n&#7893i b&#7853t c&#7911a em l&agrave; t&#7845t th&#7843y, nh&#432ng n&#7871u c&oacute; c&#417 h&#7897i b&oacute;c t&aacute;ch s&acirc;u h&#417n, th&igrave; &#7855t h&#7859n m&#7885i ng&#432&#7901i s&#7869 &#273i t&#7915 ng&#7841c nhi&ecirc;n n&agrave;y &#273&#7871n ng&#7841c nhi&ecirc;n kh&aacute;c. Em kh&ocirc;ng ph&#7843i thi&ecirc;u th&acirc;n c&#7913 &#273&acirc;m v&agrave;o &aacute;nh l&#7917a, em c&#361ng kh&ocirc;ng ph&#7843i m&#361i t&ecirc;n lu&ocirc;n ph&oacute;ng th&#7859ng ch&#7859ng l&uacute;c n&agrave;o m&#7879t ngh&#7881&hellip; &#273i&#7873u &#273&#7863c bi&#7879t nh&#7845t &#7903 em, v&#7899i t&ocirc;i c&oacute; l&#7869 l&agrave; s&#7921 &#273a c&#7843m v&agrave; s&acirc;u s&#7855c c&#7911a em. T&#7915ng ho&#7841t &#273&#7897ng, t&#7915ng l&#7901i n&oacute;i, t&#7915ng &aacute;nh m&#7855t c&#7917 ch&#7881 c&#7911a c&aacute;c anh ch&#7883, c&#7911a &#273&agrave;n em nh&#7887, n&#7909 c&#432&#7901i trong veo c&#7911a c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n.. &#273&#7873u l&agrave;m cho em c&oacute; m&#7897t c&aacute;i nh&igrave;n, c&aacute;i c&#7843m r&#7845t &#273&#7863c bi&#7879t, m&agrave; kh&oacute; c&oacute; ai c&oacute; th&#7875 kh&ocirc;ng ng&#7841c nhi&ecirc;n n&#7871u &#273&#432&#7907c em chia s&#7867&hellip;</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 gi&#7889ng nh&#432 m&#7897t c&#417n m&#432a r&agrave;o, cho d&ugrave; b&#7883 c&#7843m, v&#7851n mu&#7889n quay l&#7841i &#273&#7875 &#273&#432&#7907c &#432&#7899t m&#432a th&ecirc;m m&#7897t l&#7847n n&#7919a&rdquo;. C&oacute; l&#7869, may m&#7855n c&#7911a t&ocirc;i l&agrave; &#273&#432&#7907c nghe &#273&#7871n c&acirc;u n&oacute;i n&agrave;y th&#7853t s&#7899m, &#273&#7875 hi&#7875u v&agrave; &#273&#7863t m&#7909c ti&ecirc;u cho m&igrave;nh &#273&#432&#7907c tr&#7843i nghi&#7879m trong tu&#7893i tr&#7867. V&agrave; t&ocirc;i ch&#7885n t&#7893 ch&#7913c H&#7897i &#273&#7875 tr&#7903 th&agrave;nh n&#417i t&ocirc;i &#273&#432&#7907c s&#7889ng h&#7871t m&igrave;nh, &#273&#7875 kh&#7903i &#273&#7847u nh&#7919ng ho&agrave;i b&atilde;o, nh&#7919ng &#432&#7899c m&#417 c&#7911a b&#7843n th&acirc;n.&nbsp;</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&ocirc;i ch&#7885n c&aacute;ch &#273&#432&#7907c lao v&agrave;o nh&#7919ng kh&oacute; kh&#259n, th&aacute;ch th&#7913c, &#273&#432&#7907c l&agrave;m m&#7885i vai tr&ograve; trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n, &#273&#432&#7907c b&#259n kho&#259n v&agrave; &#273&ocirc;i l&#7847n n&#7843n ch&iacute; khi c&#7889 g&#7855ng ngh&#297 ra nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng m&#7899i, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh s&aacute;ng t&#7841o, thi&#7871t th&#7921c d&agrave;nh cho c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n. V&agrave; c&aacute;i t&ocirc;i nh&#7853n l&#7841i ch&iacute;nh l&agrave; n&#7909 c&#432&#7901i, s&#7921 kh&iacute;ch l&#7879 c&#7911a c&aacute;c b&#7841n H&#7897i vi&ecirc;n, Sinh vi&ecirc;n; s&#7921 tin t&#432&#7903ng, &#7911ng h&#7897 c&#7911a Th&#7847y, C&ocirc;; t&igrave;nh &#273&#7891ng ch&iacute; gi&#7919a c&aacute;c c&aacute;n b&#7897 H&#7897i v&#7899i nhau, v&agrave; &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; nh&#7919ng tr&#7843i nghi&#7879m cho ri&ecirc;ng b&#7843n th&acirc;n m&igrave;nh m&agrave; n&#7871u kh&ocirc;ng m&#7897t l&#7847n d&aacute;m d&#7845n th&acirc;n th&igrave; c&oacute; l&#7869 s&#7869 kh&ocirc;ng bao gi&#7901 c&oacute; &#273&#432&#7907c...&rdquo;</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>PH&#7840M TH&#7882 TH&Uacute;Y V&Acirc;N</strong></span></span></div> <div>&nbsp;</div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;