Cộng đồng ASEAN - Bạn đã sẵn sàng?

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><strong>&nbsp;<span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; text-align: justify;">L&agrave; ch&#7911 &#273&#7873 c&#7911a di&#7877n &#273&agrave;n v&#7899i s&#7921 tham d&#7921 c&#7911a c&#7843 tr&#259m sinh vi&ecirc;n do H&#7897i Sinh vi&ecirc;n VN TP.HCM t&#7893 ch&#7913c s&aacute;ng 23-12, h&#432&#7899ng t&#7899i &#272&#7841i h&#7897i V H&#7897i Sinh vi&ecirc;n VN TP.HCM nhi&#7879m k&#7923 2015 - 2020.</span></strong></div> <p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Lucida grande', Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://hoisinhvientphcm.com/images/images/ASEAN1.jpg" alt="ASEAN1" width="500" height="283" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" /></span></p> <p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Lucida grande', Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">C&aacute;c b&#7841n &#273&atilde; &#273&#432&#7907c cung c&#7845p nh&#7919ng th&ocirc;ng tin c&#417 b&#7843n nh&#7845t v&#7873 khu v&#7921c &#272&ocirc;ng Nam &Aacute; c&#361ng nh&#432 c&aacute;c m&#7909c ti&ecirc;u c&#417 b&#7843n m&agrave; c&#7897ng &#273&#7891ng ASEAN h&#432&#7899ng t&#7899i khi &#273&#432&#7907c h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave;o cu&#7889i n&#259m 2015.</span></p> <p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Lucida grande', Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">Nhi&#7873u sinh vi&ecirc;n mong mu&#7889n &#273&#432&#7907c &#272o&agrave;n, H&#7897i cung c&#7845p th&ecirc;m th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh th&#7889ng v&#7873 c&aacute;c n&#432&#7899c trong c&#7897ng &#273&#7891ng c&#361ng nh&#432 c&aacute;c &#273i&#7875m c&#7889t l&otilde;i v&#7873 c&#7897ng &#273&#7891ng ASEAN khi h&igrave;nh th&agrave;nh v&igrave; hi&#7879n nh&#7919ng th&ocirc;ng tin n&agrave;y ch&#432a nhi&#7873u.</span></p> <p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Lucida grande', Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://hoisinhvientphcm.com/images/images/ASEAN2.jpg" alt="ASEAN2" width="500" height="283" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" /><br /> </span></p> <p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Lucida grande', Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">M&#7863t kh&aacute;c, sinh vi&ecirc;n c&#361ng mu&#7889n c&oacute; th&ecirc;m c&aacute;c h&#7897i thi, ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u gi&#7919a sinh vi&ecirc;n c&aacute;c n&#432&#7899c trong khu v&#7921c &#273&#7875 c&ugrave;ng t&igrave;m hi&#7875u v&#7873 v&#259n h&oacute;a, con ng&#432&#7901i v&agrave; chu&#7849n b&#7883 t&#7889t h&#417n t&acirc;m th&#7871 cho vi&#7879c ch&#7911 &#273&#7897ng tham gia c&#7897ng &#273&#7891ng. Song song &#273&oacute;, m&#7895i sinh vi&ecirc;n n&ecirc;n t&igrave;m hi&#7875u r&otilde; v&#7873 v&#259n h&oacute;a VN v&agrave; m&#7895i ng&#432&#7901i s&#7869 l&agrave; m&#7897t &#273&#7841i s&#7913 tr&#7867 &#273&#7875 gi&#7899i thi&#7879u v&#259n h&oacute;a VN v&#7899i b&#7841n&nbsp;b&egrave; khu v&#7921c v&agrave; th&#7871 gi&#7899i.</span></p> <p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Lucida grande', Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">C&ugrave;ng v&#7899i vi&#7879c h&#7895 tr&#7907 c&#7911a &#272o&agrave;n, H&#7897i, nhi&#7873u &yacute; ki&#7871n cho r&#7857ng b&#7843n th&acirc;n m&#7895i sinh vi&ecirc;n ph&#7843i h&#7871t s&#7913c ch&#7911 &#273&#7897ng trau d&#7891i ngo&#7841i ng&#7919, t&#7921 trang b&#7883 k&#7929 n&#259ng v&agrave; ki&#7871n th&#7913c chuy&ecirc;n m&ocirc;n cho ch&iacute;nh m&igrave;nh tr&#432&#7899c m&#7897t s&acirc;n ch&#417i chung r&#7897ng l&#7899n c&#7911a khu v&#7921c h&#7913a h&#7865n c&oacute; s&#7921 c&#7841nh tranh kh&ocirc;ng nh&#7887 v&#7873 nh&acirc;n l&#7921c&nbsp;v&agrave; th&#7883 tr&#432&#7901ng lao &#273&#7897ng.</span></p> <p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Lucida grande', Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">QU&#7888C NGUY&Ecirc;N</span></strong></p> <p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Lucida grande', Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><em>Ngu&#7891n: hoisinhvientphcm.com</em></p> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;