Phạm Trùng Dương – Chị đồng chí đáng mến

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Nh&#7855c t&#7899i t&ecirc;n Tr&ugrave;ng D&#432&#417ng (Tr&#432&#7901ng Cao &#272&#7859ng S&#432 Ph&#7841m Trung &#432&#417ng Th&agrave;nh Ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh), t&ocirc;i lu&ocirc;n suy ngh&#297 v&#7873 nh&#7919ng g&igrave; &#273&oacute; xa x&#259m. C&oacute; l&#7869 cu&#7897c &#273&#7901i l&agrave; nh&#7919ng chuy&#7871n &#273i xa v&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n c&#361ng mang ng&#432&#7901i ta &#273i xa th&ecirc;m. Ch&#7883 l&agrave; ng&#432&#7901i m&agrave; cho t&#7899i ng&agrave;y h&ocirc;m nay t&ocirc;i lu&ocirc;n k&iacute;nh tr&#7885ng v&agrave; n&#7875 ph&#7909c.</span></span></span></strong><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-theme-font:major-latin; mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">T&ocirc;i ph&#7909c ch&#7883 t&#7915 con ng&#432&#7901i t&#7899i c&ocirc;ng vi&#7879c. ch&#7883 l&agrave; con g&aacute;i mi&#7873n t&acirc;y, gi&#7885ng n&oacute;i nh&#7865 nh&agrave;ng nh&#432ng &#7849n s&acirc;u trong &#273&oacute; l&agrave; nh&#7919ng g&igrave; &#273anh th&eacute;p. D&aacute;ng ng&#432&#7901i thanh m&#7843nh, kh&ocirc;ng ai ngh&#297 d&aacute;ng ng&#432&#7901i nh&#432 v&#7853y c&oacute; th&#7875 g&aacute;nh tr&ecirc;n m&igrave;nh nh&#7919ng tr&aacute;ch nhi&#7879m n&#7863ng n&#7873. T&ocirc;i &#7845n t&#432&#7907ng khi ch&#7883 tr&igrave;nh b&agrave;y ca kh&uacute;c &ldquo;l&#7901i ru c&#7887 non&rdquo; gi&#7885ng h&aacute;t &#7845y trong tr&egrave;o v&agrave; ch&#7913a chan t&igrave;nh th&#432&#417ng. V&agrave; t&ocirc;i nh&#7853n ra &#273&oacute; l&agrave; con c&#7911a &#272&#7891ng kh&#7903i. </span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-theme-font:major-latin; mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Trong ch&#7883 lu&ocirc;n c&oacute; t&igrave;nh th&#432&#417ng bao la d&agrave;nh cho m&#7885i ng&#432&#7901i nh&#7845t l&agrave; nh&#7919ng &#273&#7913a em nh&#432 t&ocirc;i. V&#7899i c&#432&#417ng v&#7883 l&agrave; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n &aacute;p l&#7921c c&ocirc;ng vi&#7879c l&agrave; qu&aacute; n&#7863ng n&#7873, nh&#432ng t&ocirc;i lu&ocirc;n th&#7845y n&#7909 c&#432&#7901i th&#432&#7901ng tr&#7921c tr&ecirc;n m&ocirc;i ch&#7883. Ch&#7883 vui v&#7867 h&#432&#7899ng d&#7851n t&#7845t c&#7843 nh&#7919ng g&igrave; m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng hi&#7875u. Ch&#7883 s&#7861n s&agrave;ng an &#7911i ch&uacute;ng t&ocirc;i m&#7895i khi bu&#7891n. Ch&#7883 c&oacute; th&#7875 b&#7887 qua nh&#7919ng l&#7895i l&#7847m nh&#7887 c&#7911a t&ocirc;i &#273&#7875 gi&uacute;p t&ocirc;i v&#7919ng b&#432&#7899c &#273i. Nhi&#7873u l&uacute;c nh&igrave;n ch&#7883 l&agrave;m vi&#7879c t&ocirc;i t&#7921 h&#7887i &nbsp;th&#7901i gian n&agrave;o ch&#7883 d&agrave;nh cho h&#7885c t&#7853p? v&agrave; t&ocirc;i b&#7855t &#273&#7847u t&igrave;m hi&#7875u v&agrave; bi&#7871t r&#7857ng ch&#7883&nbsp; h&#7885c r&#7845t &#7893n &#273&#7883nh. Ch&#432a khi n&agrave;o ch&#7883 r&#7899t kh&#7887i t&#7889p &#273&#7847u c&#7911a l&#7899p. V&#7853y l&agrave; t&ocirc;i &#273&atilde; hi&#7875u, ch&#7883 c&oacute; th&#7875 s&#7855p x&#7871p th&#7901i gian h&#7907p l&yacute; v&agrave; &#273&#7847u t&#432 h&#7871t m&#7913c cho nh&#7919ng vi&#7879c quan tr&#7885ng. </span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-theme-font:major-latin; mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Ch&#7883 th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n &#273&#7883nh h&#432&#7899ng cho t&ocirc;i c&#7847n l&agrave;m g&igrave; &#273&#7875 t&#7889t h&#417n. Khi t&ocirc;i tham gia sinh ho&#7841t t&#7841i l&#7899p, t&iacute;nh t&ocirc;i r&#7845t n&oacute;ng, t&ocirc;i &#273&atilde; l&agrave;m cho l&#7899p kh&ocirc;ng &#273&#7891ng &yacute;. Ch&#7883 &#273&atilde; khuy&ecirc;n nh&#7911 t&ocirc;i v&agrave; gi&uacute;p t&ocirc;i &#273&#7883nh h&#432&#7899ng l&#7841i l&#7889i &#273i. C&oacute; l&#7869 s&#7921 &#273&#7891ng c&#7843m nh&#432 v&#7853y &iacute;t c&aacute;n b&#7897 n&agrave;o c&oacute; th&#7875 th&#7845u hi&#7875u cho nh&#7919ng sinh vi&ecirc;n nh&#432 ch&#7883.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-theme-font:major-latin; mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">T&ocirc;i c&agrave;ng kh&acirc;m ph&#7909c h&#417n khi nghe ch&#7883 n&oacute;i chuy&#7879n v&#7873 C&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i. Ch&#7883 c&oacute; nh&#7919ng suy ngh&#297 t&#7889t v&agrave; &#273&#7883nh h&#432&#7899ng nh&#7919ng c&ocirc;ng vi&#7879c r&#7845t hi&#7879u qu&#7843. Ch&#7883 th&#432&#7901ng n&oacute;i v&#7899i ch&uacute;ng t&ocirc;i r&#7857ng: &ldquo;Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, c&ocirc;ng t&aacute;c l&agrave; do m&igrave;nh &#273&#7883nh ra. M&igrave;nh c&oacute; tr&aacute;ch nhi&#7879m v&agrave; ngh&#297a v&#7909 nu&ocirc;i n&oacute; l&#7899n l&ecirc;n&rdquo;. T&ocirc;i ngh&#297 ho&agrave;i kh&ocirc;ng hi&#7875u &yacute; ch&#7883. Sau n&agrave;y khi tham gia l&agrave;m ch&#432&#417ng tr&igrave;nh t&ocirc;i m&#7899i hi&#7875u ra.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">&ldquo;</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;">Nh&#432ng c&aacute;i quan tr&#7885ng nh&#7845t &#7903 &#273&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; s&#7921 tr&#432&#7903ng th&agrave;nh t&#7915 c&ocirc;ng t&aacute;c h&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 c&#7911a m&#7895i h&#7897i vi&ecirc;n, m&#7895i ng&#432&#7901i c&aacute;n b&#7897 h&#7897i. N&#417i &#273&acirc;y &#273&agrave;o t&#7841o nh&#7919ng con ng&#432&#7901i t&agrave;i n&#259ng, ph&aacute;t hi&#7879n nh&#7919ng nh&acirc;n t&agrave;i cho &#273&#7845t n&#432&#7899c v&agrave; l&agrave; n&#417i th&#7875 hi&#7879n s&#7921 chia s&#7867, t&iacute;nh nh&acirc;n v&#259n c&#7911a con ng&#432&#7901i trong cu&#7897c s&#7889ng b&#7897n b&#7873 lo toan n&agrave;y. Vui c&oacute;, bu&#7891n c&oacute;, kh&oacute;c c&oacute; v&agrave; ti&#7871ng c&#432&#7901i c&#361ng c&oacute; v&agrave; n&oacute; ch&#7881 c&oacute; &#7903 n&#417i g&#7885i l&agrave; H&#7897i sinh vi&ecirc;n</span><span style="line-height: 115%;">&rdquo;.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-theme-font:major-latin;mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 115%;">TH&Aacute;I TH&#7882 T&Acirc;M T&Igrave;NH</span></b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-theme-font: major-latin;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></b></p> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;