Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế trong đội ngũ cán bộ Hội

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>M&#7909c &#273&iacute;ch - Y&ecirc;u c&#7847u c&#7911a gi&#7843i ph&aacute;p:</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></b><b>&nbsp;</b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">L&#7921c l&#432&#7907ng c&aacute;n b&#7897 H&#7897i l&agrave;m g&#432&#417ng, g&oacute;p ph&#7847n t&iacute;ch c&#7921c trong vi&#7879c th&#7921c hi&#7879n hi&#7879u qu&#7843 kh&#7849u hi&#7879u h&agrave;nh &#273&#7897ng c&#7911a nhi&#7879m k&#7923 VI H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng <i>&ldquo;Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c X&atilde; h&#7897i v&agrave; Nh&acirc;n v&#259n</i><i> </i><i>Ph&aacute;t huy truy&#7873n th&#7889ng &ndash; Kh&#7859ng &#273&#7883nh tri th&#7913c &ndash; V&#432&#417n ra bi&#7875n l&#7899n&rdquo; </i>v&agrave; nhi&#7879m k&#7923 IX H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam <i>&ldquo;Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam thi &#273ua H&#7885c t&#7853p &ndash; S&aacute;ng t&#7841o &ndash; T&igrave;nh nguy&#7879n &ndash; H&#7897i nh&#7853p&rdquo;</i></span></span><span style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-style:italic"><i><o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nhuy&#7877n ho&aacute; n&#7897i dung &ldquo;H&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871&rdquo; trong cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;X&acirc;y d&#7921ng phong c&aacute;ch c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp;NV&rdquo;</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#432&#7899c &#273&#7847u g&oacute;p ph&#7847n x&acirc;y d&#7921ng phong c&aacute;ch sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp;NV trong th&#7901i &#273&#7841i m&#7899i: t&#7921 tin, ch&#7911 &#273&#7897ng trong giao l&#432u, h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871, m&agrave; l&#7921c l&#432&#7907ng ti&ecirc;n phong l&agrave; l&#7921c l&#432&#7907ng c&aacute;n b&#7897 H&#7897i c&aacute;c c&#7845p</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&#7859ng &#273&#7883nh v&#7883 tr&iacute;, vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u, h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871 c&#7911a sinh vi&ecirc;n kh&#7889i ng&agrave;nh khoa h&#7885c x&atilde; h&#7897i, nh&acirc;n v&#259n, ngo&#7841i ng&#7919 &#273&#7889i v&#7899i gi&#7899i tr&#7867 n&oacute;i chung v&agrave; sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>N&#7897i dung c&#7911a gi&#7843i ph&aacute;p:</b></span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7899i m&#7909c &#273&iacute;ch n&acirc;ng cao k&#7929 n&#259ng giao l&#432u, h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871 cho l&#7921c l&#432&#7907ng c&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng, trong n&#259m h&#7885c v&#7915a qua, H&#7897i sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp;NV &#273&atilde; th&#7921c hi&#7879n m&#7897t s&#7889 n&#7897i dung c&#7909 th&#7875:</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&#272&#432a v&agrave;o chu&#7895i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh t&#7853p hu&#7845n &ldquo;H&#7841t gi&#7889ng &#273&#7887&rdquo; c&aacute;c chuy&ecirc;n &#273&#7873</b>:</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ M&#7897t s&#7889 thu&#7853t ng&#7919 ti&#7871ng Anh d&ugrave;ng trong ho&#7841t &#273&#7897ng &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i</span></span><span style="font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ M&#7897t s&#7889 m&ocirc; h&igrave;nh C&acirc;u l&#7841c b&#7897 - &#272&#7897i &ndash; Nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n th&#7871 gi&#7899i</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ K&#7929 n&#259ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871 thanh ni&ecirc;n</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ D&acirc;n v&#361 Vi&#7879t Nam v&agrave; qu&#7889c t&#7871</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>C&#7917 c&aacute;n b&#7897 H&#7897i ch&#7911 ch&#7889t tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh t&#7853p hu&#7845n v&#7873 L&#7877 t&acirc;n ngo&#7841i giao do Ban c&aacute;n s&#7921 &#272o&agrave;n &#272HQG t&#7893 ch&#7913c</b></span></span><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&#272&#432a n&#7897i dung &ldquo;C&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n h&#7897i nh&#7853p&rdquo; v&agrave;o h&#7897i thi &ldquo;T&ocirc;i &ndash; Ng&#432&#7901i c&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n&rdquo;</b></span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ T&#7841i V&ograve;ng 1 v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;C&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n th&ocirc;ng th&aacute;i&rdquo;, c&oacute; 10/60 c&acirc;u h&#7887i tr&#7855c nghi&#7879m h&#7887i v&#7873 ki&#7871n th&#7913c li&ecirc;n quan &#273&#7871n c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 th&#7901i s&#7921 th&#7871 gi&#7899i, c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, k&#7929 n&#259ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ T&#7841i V&ograve;ng 3 v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;C&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n n&#259ng &#273&#7897ng&rdquo;, c&aacute;c th&iacute; sinh t&#7893 ch&#7913c v&agrave; tham gia ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;m hi&#7875u v&#7873 L&#7877 h&#7897i T&eacute; n&#432&#7899c trong d&#7883p n&#259m m&#7899i &#7903 m&#7897t s&#7889 qu&#7889c gia &#272&ocirc;ng Nam &Aacute;.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ T&#7841i V&ograve;ng chung k&#7871t, c&aacute;c th&iacute; sinh ph&#7843i tr&#7843i qua ph&#7847n thi &ldquo;C&aacute;n b&#7897 H&#7897i sinh vi&ecirc;n h&#7897i nh&#7853p&rdquo; v&#7899i vi&#7879c b&#7889c th&#259m v&agrave; tr&#7843 l&#7901i c&aacute;c c&acirc;u h&#7887i t&igrave;nh hu&#7889ng th&#7921c t&#7871 trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<b>&ldquo;H&#7897i nh&#7853p&rdquo; l&agrave; 1 trong 4 ti&ecirc;u ch&iacute; c&#7911a cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;X&acirc;y d&#7921ng phong c&aacute;ch c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n - H&#7897i tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp;NV&rdquo;.</b></span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&#7909 th&#7875, c&aacute;c c&aacute;n b&#7897 H&#7897i c&#7847n:</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Ch&#7911 &#273&#7897ng v&agrave; t&iacute;ch c&#7921c h&#7885c t&#7853p ngo&#7841i ng&#7919; tham gia kh&oacute;a b&#7891i d&#432&#7905ng ti&#7871ng Anh v&#7873 &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i &ndash; &#272&#7897i.</span></span><span style="font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Ch&#7911 &#273&#7897ng t&igrave;m hi&#7875u th&ocirc;ng tin th&#7901i s&#7921 v&#7873 th&#7871 gi&#7899i, &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; v&#7873 t&#7893 ch&#7913c ASEAN h&#432&#7899ng &#273&#7871n th&agrave;nh l&#7853p C&#7897ng &#273&#7891ng ASEAN n&#259m 2015.</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ T&iacute;ch c&#7921c tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871.</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp;&ldquo;H&#7897i nh&#7853p&rdquo; l&agrave; </b><b>1 trong 4 ti&ecirc;u ch&iacute; x&eacute;t ch&#7885n danh hi&#7879u &ldquo;C&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp;NV&rdquo;</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Danh hi&#7879u &ldquo;C&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp;NV&rdquo; l&agrave; 1 trong chu&#7895i danh hi&#7879u &ldquo;Thanh ni&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp;NV l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo;. H&#7857ng n&#259m, H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng t&#7893 ch&#7913c &#273&#7873 xu&#7845t, b&igrave;nh ch&#7885n, tuy&ecirc;n d&#432&#417ng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&aacute;n b&#7897 H&#7897i xu&#7845t s&#7855c trong h&#7885c t&#7853p v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ &#272&#7875 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c danh hi&#7879u tr&ecirc;n, ngo&agrave;i c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; v&#7873 H&#7885c t&#7853p; Nghi&#7879p v&#7909 c&ocirc;ng t&aacute;c, k&#7929 n&#259ng; T&aacute;c phong, c&aacute;c c&aacute;n b&#7897 H&#7897i ph&#7843i &#273&#7843m b&#7843o th&#7921c hi&#7879n t&#7889t ti&ecirc;u ch&iacute; H&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871. C&#7909 th&#7875:</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>* &#272&#7841t </i><i><span lang="VI">ch&#432&#769ng chi&#777 ngoa&#803i ng&#432&#771: </span></i></span></span><i><span lang="VI" style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:1.0pt;mso-ansi-language:VI"><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">+ &#272&ocirc;&#769i v&#417&#769i sinh vi&ecirc;n&nbsp; n&#259m 1 va&#768 n&#259m 2: &#273a&#803t ch&#432&#769ng chi&#777 A tr&#417&#777 l&ecirc;n (ho&#259&#803c t&#432&#417ng &#273&#432&#417ng) </span></span></span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-ansi-language:VI"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">+ &#272&ocirc;&#769i v&#417&#769i sinh vi&ecirc;n n&#259m 3, n&#259m 4 va&#768 n&#259m 5: &#273a&#803t ch&#432&#769ng chi&#777 B tr&#417&#777 l&ecirc;n (ho&#259&#803c t&#432&#417ng &#273&#432&#417ng)</span></span></span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-ansi-language:VI"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">+ &#272&ocirc;&#769i v&#417&#769i sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;&#769i nga&#768nh ngoa&#803i ng&#432&#771: &#273i&ecirc;&#777m trung bi&#768nh chung ca&#769c m&ocirc;n chuy&ecirc;n nga&#768nh trong n&#259m ho&#803c &#273a&#803t t&#432&#768 </span>6.5<span lang="VI">/10 tr&#417&#777 l&ecirc;n. </span></span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>* </i><i><span lang="VI">Tham gia thi th&#432&#777 TOEIC do &#272oa&#768n tr&#432&#417&#768ng ho&#259&#803c do ca&#769c trung t&acirc;m ngoa&#803i ng&#432&#771 co&#769 uy ti&#769n t&ocirc;&#777 ch&#432&#769c, &#273a&#803t t&#432&#768 3</span></i><i>0</i><i><span lang="VI">0 &#273i&ecirc;&#777m tr&#417&#777 l&ecirc;n (&#273&ocirc;&#769i v&#417&#769i sinh vi&ecirc;n n&#259m 1, n&#259m 2) ho&#259&#803c 4</span></i><i>0</i><i><span lang="VI">0 &#273i&ecirc;&#777m tr&#417&#777 l&ecirc;n (&#273&ocirc;&#769i v&#417&#769i sinh vi&ecirc;n n&#259m 3, n&#259m 4, n&#259m 5)</span></i><i> t&#7915 th&aacute;ng 01/2013 &#273&#7871n th&aacute;ng 04/2014</i><i><span lang="VI">.</span></i></span></span><i><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>* Tham gia </i><i>kh&oacute;a b&#7891i d&#432&#7905ng ti&#7871ng Anh v&#7873 &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i &ndash; &#272&#7897i do &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng t&#7893 ch&#7913c v&agrave; c&oacute; k&#7871t qu&#7843 b&agrave;i ki&#7875m tra tr&#7855c nghi&#7879m &#273&#7841t chu&#7849n.</i></span></span><i><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>* Ch&#7911 &#273&#7897ng t&igrave;m hi&#7875u th&ocirc;ng tin th&#7901i s&#7921 v&#7873 th&#7871 gi&#7899i, &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; v&#7873 t&#7893 ch&#7913c ASEAN h&#432&#7899ng &#273&#7871n th&agrave;nh l&#7853p C&#7897ng &#273&#7891ng ASEAN n&#259m 2015.</i></span></span><i><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>* T&iacute;ch c&#7921c tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871.</i></span></span><i><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify">&nbsp;</p> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><i>&nbsp;</i></p> </span></span> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>K&#7871t qu&#7843 th&#7921c hi&#7879n m&ocirc; h&igrave;nh, gi&#7843i ph&aacute;p t&#7841i &#273&#417n v&#7883:</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">100% c&aacute;n b&#7897 H&#7897i quan t&acirc;m, h&#432&#7903ng &#7913ng, tham gia &iacute;t nh&#7845t 01 ho&#7841t &#273&#7897ng n&acirc;ng cao k&#7929 n&#259ng giao l&#432u, h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871 do H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng t&#7893 ch&#7913c</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871 c&#7911a Nh&agrave; tr&#432&#7901ng ng&agrave;y c&agrave;ng chuy&ecirc;n nghi&#7879p trong c&ocirc;ng t&aacute;c t&#7893 ch&#7913c c&#361ng nh&#432 l&#7921c l&#432&#7907ng tham gia</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871 tr&#7903 n&ecirc;n g&#7847n g&#361i v&#7899i l&#7921c l&#432&#7907ng c&aacute;n b&#7897 H&#7897i n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng n&oacute;i chung, vi&#7879c tham gia ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871 d&#7847n tr&#7903 th&agrave;nh phong c&aacute;ch c&#7911a sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;ch tr&#7843 l&#7901i v&agrave; th&#7875 hi&#7879n c&aacute;c t&igrave;nh hu&#7889ng &#273&#432&#7907c &#273&#7863t ra trong ph&#7847n thi &ldquo;C&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n h&#7897i nh&#7853p&rdquo; t&#7841i H&#7897i thi &ldquo;T&ocirc;i - Ng&#432&#7901i c&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n&rdquo; &#273&#432&#7907c Ban gi&aacute;m kh&#7843o &#273&aacute;nh gi&aacute; cao, <b>th&#7875 hi&#7879n &#273&#432&#7907c b&#7843n l&#297nh</b> c&#7911a l&#7921c l&#432&#7907ng c&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng sau 1 n&#259m tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng n&acirc;ng cao k&#7929 n&#259ng giao l&#432u, h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871 do H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng t&#7893 ch&#7913c</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Theo th&#7889ng k&ecirc; s&#417 b&#7897, t&#7881 l&#7879 c&aacute;n b&#7897 H&#7897i tham gia c&aacute;c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh giao l&#432u qu&#7889c t&#7871 trong n&#259m h&#7885c cao h&#417n n&#259m h&#7885c tr&#432&#7899c; nhi&#7873u c&aacute;n b&#7897 H&#7897i &#273&#432&#7907c ch&#7885n l&agrave; l&atilde;nh &#273&#7841o &#273o&agrave;n &#273&#7841i bi&#7875u thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871, g&oacute;p ph&#7847n gi&#7899i thi&#7879u, th&#7875 hi&#7879n h&igrave;nh &#7843nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam trong m&#7855t b&#7841n b&egrave; qu&#7889c t&#7871</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&#272&aacute;nh gi&aacute; vi&#7879c th&#7921c hi&#7879n gi&#7843i ph&aacute;p:</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Th&ocirc;ng qua h&#7879 th&#7889ng c&aacute;c gi&#7843i ph&aacute;p, l&#7921c l&#432&#7907ng c&aacute;n b&#7897 H&#7897i &#273&atilde; t&#7921 tin, ch&#7911 &#273&#7897ng trong vi&#7879c tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871, trong v&agrave; ngo&agrave;i tr&#432&#7901ng; l&agrave;m g&#432&#417ng v&agrave; th&uacute;c &#273&#7849y tinh th&#7847n tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871 trong c&#7897ng &#273&#7891ng sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&#272&#7883nh h&#432&#7899ng trong th&#7901i gian t&#7899i:</b></span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ti&#7871p t&#7909c duy tr&igrave; c&aacute;c n&#7897i dung tr&ecirc;n, &#273&#7891ng th&#7901i t&#7893 ch&#7913c th&ecirc;m nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh giao l&#432u qu&#7889c t&#7871 d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho l&#7921c l&#432&#7907ng c&aacute;n b&#7897 H&#7897i</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&#7901i g&#7885i c&aacute;c l&#432u h&#7885c sinh &#273ang h&#7885c t&#7853p t&#7841i tr&#432&#7901ng c&ugrave;ng t&#432&#417ng t&aacute;c trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng tr&ecirc;n nh&#7857m gi&uacute;p c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng tr&#7903 n&ecirc;n sinh &#273&#7897ng v&agrave; l&ocirc;i cu&#7889n h&#417n</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&#7903 r&#7897ng c&aacute;c n&#7897i dung tr&ecirc;n cho to&agrave;n th&#7875 sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng c&ugrave;ng tham gia, nh&#7857m t&#7841o ra m&#7897t m&ocirc;i tr&#432&#7901ng giao l&#432u, h&#7897i nh&#7853p trong c&#7897ng &#273&#7891ng sinh vi&ecirc;n to&agrave;n tr&#432&#7901ng.</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:1.5in;text-align:right;text-indent:.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>H&#7896I SINH VI&Ecirc;N TR&#431&#7900NG</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;