Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế trong đội ngũ cán bộ Hội

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>M&#7909c &#273&iacute;ch - Y&ecirc;u c&#7847u c&#7911a gi&#7843i ph&aacute;p:</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></b><b>&nbsp;</b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">L&#7921c l&#432&#7907ng c&aacute;n b&#7897 H&#7897i l&agrave;m g&#432&#417ng, g&oacute;p ph&#7847n t&iacute;ch c&#7921c trong vi&#7879c th&#7921c hi&#7879n hi&#7879u qu&#7843 kh&#7849u hi&#7879u h&agrave;nh &#273&#7897ng c&#7911a nhi&#7879m k&#7923 VI H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng <i>&ldquo;Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c X&atilde; h&#7897i v&agrave; Nh&acirc;n v&#259n</i><i> </i><i>Ph&aacute;t huy truy&#7873n th&#7889ng &ndash; Kh&#7859ng &#273&#7883nh tri th&#7913c &ndash; V&#432&#417n ra bi&#7875n l&#7899n&rdquo; </i>v&agrave; nhi&#7879m k&#7923 IX H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam <i>&ldquo;Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam thi &#273ua H&#7885c t&#7853p &ndash; S&aacute;ng t&#7841o &ndash; T&igrave;nh nguy&#7879n &ndash; H&#7897i nh&#7853p&rdquo;</i></span></span><span style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-style:italic"><i><o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nhuy&#7877n ho&aacute; n&#7897i dung &ldquo;H&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871&rdquo; trong cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;X&acirc;y d&#7921ng phong c&aacute;ch c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp;NV&rdquo;</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#432&#7899c &#273&#7847u g&oacute;p ph&#7847n x&acirc;y d&#7921ng phong c&aacute;ch sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp;NV trong th&#7901i &#273&#7841i m&#7899i: t&#7921 tin, ch&#7911 &#273&#7897ng trong giao l&#432u, h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871, m&agrave; l&#7921c l&#432&#7907ng ti&ecirc;n phong l&agrave; l&#7921c l&#432&#7907ng c&aacute;n b&#7897 H&#7897i c&aacute;c c&#7845p</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&#7859ng &#273&#7883nh v&#7883 tr&iacute;, vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u, h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871 c&#7911a sinh vi&ecirc;n kh&#7889i ng&agrave;nh khoa h&#7885c x&atilde; h&#7897i, nh&acirc;n v&#259n, ngo&#7841i ng&#7919 &#273&#7889i v&#7899i gi&#7899i tr&#7867 n&oacute;i chung v&agrave; sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>N&#7897i dung c&#7911a gi&#7843i ph&aacute;p:</b></span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7899i m&#7909c &#273&iacute;ch n&acirc;ng cao k&#7929 n&#259ng giao l&#432u, h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871 cho l&#7921c l&#432&#7907ng c&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng, trong n&#259m h&#7885c v&#7915a qua, H&#7897i sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp;NV &#273&atilde; th&#7921c hi&#7879n m&#7897t s&#7889 n&#7897i dung c&#7909 th&#7875:</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&#272&#432a v&agrave;o chu&#7895i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh t&#7853p hu&#7845n &ldquo;H&#7841t gi&#7889ng &#273&#7887&rdquo; c&aacute;c chuy&ecirc;n &#273&#7873</b>:</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ M&#7897t s&#7889 thu&#7853t ng&#7919 ti&#7871ng Anh d&ugrave;ng trong ho&#7841t &#273&#7897ng &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i</span></span><span style="font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ M&#7897t s&#7889 m&ocirc; h&igrave;nh C&acirc;u l&#7841c b&#7897 - &#272&#7897i &ndash; Nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n th&#7871 gi&#7899i</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ K&#7929 n&#259ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871 thanh ni&ecirc;n</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ D&acirc;n v&#361 Vi&#7879t Nam v&agrave; qu&#7889c t&#7871</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>C&#7917 c&aacute;n b&#7897 H&#7897i ch&#7911 ch&#7889t tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh t&#7853p hu&#7845n v&#7873 L&#7877 t&acirc;n ngo&#7841i giao do Ban c&aacute;n s&#7921 &#272o&agrave;n &#272HQG t&#7893 ch&#7913c</b></span></span><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&#272&#432a n&#7897i dung &ldquo;C&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n h&#7897i nh&#7853p&rdquo; v&agrave;o h&#7897i thi &ldquo;T&ocirc;i &ndash; Ng&#432&#7901i c&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n&rdquo;</b></span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ T&#7841i V&ograve;ng 1 v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;C&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n th&ocirc;ng th&aacute;i&rdquo;, c&oacute; 10/60 c&acirc;u h&#7887i tr&#7855c nghi&#7879m h&#7887i v&#7873 ki&#7871n th&#7913c li&ecirc;n quan &#273&#7871n c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 th&#7901i s&#7921 th&#7871 gi&#7899i, c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, k&#7929 n&#259ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ T&#7841i V&ograve;ng 3 v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;C&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n n&#259ng &#273&#7897ng&rdquo;, c&aacute;c th&iacute; sinh t&#7893 ch&#7913c v&agrave; tham gia ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;m hi&#7875u v&#7873 L&#7877 h&#7897i T&eacute; n&#432&#7899c trong d&#7883p n&#259m m&#7899i &#7903 m&#7897t s&#7889 qu&#7889c gia &#272&ocirc;ng Nam &Aacute;.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ T&#7841i V&ograve;ng chung k&#7871t, c&aacute;c th&iacute; sinh ph&#7843i tr&#7843i qua ph&#7847n thi &ldquo;C&aacute;n b&#7897 H&#7897i sinh vi&ecirc;n h&#7897i nh&#7853p&rdquo; v&#7899i vi&#7879c b&#7889c th&#259m v&agrave; tr&#7843 l&#7901i c&aacute;c c&acirc;u h&#7887i t&igrave;nh hu&#7889ng th&#7921c t&#7871 trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<b>&ldquo;H&#7897i nh&#7853p&rdquo; l&agrave; 1 trong 4 ti&ecirc;u ch&iacute; c&#7911a cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;X&acirc;y d&#7921ng phong c&aacute;ch c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n - H&#7897i tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp;NV&rdquo;.</b></span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&#7909 th&#7875, c&aacute;c c&aacute;n b&#7897 H&#7897i c&#7847n:</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Ch&#7911 &#273&#7897ng v&agrave; t&iacute;ch c&#7921c h&#7885c t&#7853p ngo&#7841i ng&#7919; tham gia kh&oacute;a b&#7891i d&#432&#7905ng ti&#7871ng Anh v&#7873 &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i &ndash; &#272&#7897i.</span></span><span style="font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Ch&#7911 &#273&#7897ng t&igrave;m hi&#7875u th&ocirc;ng tin th&#7901i s&#7921 v&#7873 th&#7871 gi&#7899i, &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; v&#7873 t&#7893 ch&#7913c ASEAN h&#432&#7899ng &#273&#7871n th&agrave;nh l&#7853p C&#7897ng &#273&#7891ng ASEAN n&#259m 2015.</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ T&iacute;ch c&#7921c tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871.</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp;&ldquo;H&#7897i nh&#7853p&rdquo; l&agrave; </b><b>1 trong 4 ti&ecirc;u ch&iacute; x&eacute;t ch&#7885n danh hi&#7879u &ldquo;C&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp;NV&rdquo;</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Danh hi&#7879u &ldquo;C&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp;NV&rdquo; l&agrave; 1 trong chu&#7895i danh hi&#7879u &ldquo;Thanh ni&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp;NV l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo;. H&#7857ng n&#259m, H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng t&#7893 ch&#7913c &#273&#7873 xu&#7845t, b&igrave;nh ch&#7885n, tuy&ecirc;n d&#432&#417ng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&aacute;n b&#7897 H&#7897i xu&#7845t s&#7855c trong h&#7885c t&#7853p v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ &#272&#7875 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c danh hi&#7879u tr&ecirc;n, ngo&agrave;i c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; v&#7873 H&#7885c t&#7853p; Nghi&#7879p v&#7909 c&ocirc;ng t&aacute;c, k&#7929 n&#259ng; T&aacute;c phong, c&aacute;c c&aacute;n b&#7897 H&#7897i ph&#7843i &#273&#7843m b&#7843o th&#7921c hi&#7879n t&#7889t ti&ecirc;u ch&iacute; H&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871. C&#7909 th&#7875:</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>* &#272&#7841t </i><i><span lang="VI">ch&#432&#769ng chi&#777 ngoa&#803i ng&#432&#771: </span></i></span></span><i><span lang="VI" style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:1.0pt;mso-ansi-language:VI"><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">+ &#272&ocirc;&#769i v&#417&#769i sinh vi&ecirc;n&nbsp; n&#259m 1 va&#768 n&#259m 2: &#273a&#803t ch&#432&#769ng chi&#777 A tr&#417&#777 l&ecirc;n (ho&#259&#803c t&#432&#417ng &#273&#432&#417ng) </span></span></span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-ansi-language:VI"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">+ &#272&ocirc;&#769i v&#417&#769i sinh vi&ecirc;n n&#259m 3, n&#259m 4 va&#768 n&#259m 5: &#273a&#803t ch&#432&#769ng chi&#777 B tr&#417&#777 l&ecirc;n (ho&#259&#803c t&#432&#417ng &#273&#432&#417ng)</span></span></span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-ansi-language:VI"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">+ &#272&ocirc;&#769i v&#417&#769i sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;&#769i nga&#768nh ngoa&#803i ng&#432&#771: &#273i&ecirc;&#777m trung bi&#768nh chung ca&#769c m&ocirc;n chuy&ecirc;n nga&#768nh trong n&#259m ho&#803c &#273a&#803t t&#432&#768 </span>6.5<span lang="VI">/10 tr&#417&#777 l&ecirc;n. </span></span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>* </i><i><span lang="VI">Tham gia thi th&#432&#777 TOEIC do &#272oa&#768n tr&#432&#417&#768ng ho&#259&#803c do ca&#769c trung t&acirc;m ngoa&#803i ng&#432&#771 co&#769 uy ti&#769n t&ocirc;&#777 ch&#432&#769c, &#273a&#803t t&#432&#768 3</span></i><i>0</i><i><span lang="VI">0 &#273i&ecirc;&#777m tr&#417&#777 l&ecirc;n (&#273&ocirc;&#769i v&#417&#769i sinh vi&ecirc;n n&#259m 1, n&#259m 2) ho&#259&#803c 4</span></i><i>0</i><i><span lang="VI">0 &#273i&ecirc;&#777m tr&#417&#777 l&ecirc;n (&#273&ocirc;&#769i v&#417&#769i sinh vi&ecirc;n n&#259m 3, n&#259m 4, n&#259m 5)</span></i><i> t&#7915 th&aacute;ng 01/2013 &#273&#7871n th&aacute;ng 04/2014</i><i><span lang="VI">.</span></i></span></span><i><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>* Tham gia </i><i>kh&oacute;a b&#7891i d&#432&#7905ng ti&#7871ng Anh v&#7873 &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i &ndash; &#272&#7897i do &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng t&#7893 ch&#7913c v&agrave; c&oacute; k&#7871t qu&#7843 b&agrave;i ki&#7875m tra tr&#7855c nghi&#7879m &#273&#7841t chu&#7849n.</i></span></span><i><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>* Ch&#7911 &#273&#7897ng t&igrave;m hi&#7875u th&ocirc;ng tin th&#7901i s&#7921 v&#7873 th&#7871 gi&#7899i, &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; v&#7873 t&#7893 ch&#7913c ASEAN h&#432&#7899ng &#273&#7871n th&agrave;nh l&#7853p C&#7897ng &#273&#7891ng ASEAN n&#259m 2015.</i></span></span><i><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>* T&iacute;ch c&#7921c tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871.</i></span></span><i><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify">&nbsp;</p> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><i>&nbsp;</i></p> </span></span> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>K&#7871t qu&#7843 th&#7921c hi&#7879n m&ocirc; h&igrave;nh, gi&#7843i ph&aacute;p t&#7841i &#273&#417n v&#7883:</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">100% c&aacute;n b&#7897 H&#7897i quan t&acirc;m, h&#432&#7903ng &#7913ng, tham gia &iacute;t nh&#7845t 01 ho&#7841t &#273&#7897ng n&acirc;ng cao k&#7929 n&#259ng giao l&#432u, h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871 do H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng t&#7893 ch&#7913c</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871 c&#7911a Nh&agrave; tr&#432&#7901ng ng&agrave;y c&agrave;ng chuy&ecirc;n nghi&#7879p trong c&ocirc;ng t&aacute;c t&#7893 ch&#7913c c&#361ng nh&#432 l&#7921c l&#432&#7907ng tham gia</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871 tr&#7903 n&ecirc;n g&#7847n g&#361i v&#7899i l&#7921c l&#432&#7907ng c&aacute;n b&#7897 H&#7897i n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng n&oacute;i chung, vi&#7879c tham gia ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871 d&#7847n tr&#7903 th&agrave;nh phong c&aacute;ch c&#7911a sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;ch tr&#7843 l&#7901i v&agrave; th&#7875 hi&#7879n c&aacute;c t&igrave;nh hu&#7889ng &#273&#432&#7907c &#273&#7863t ra trong ph&#7847n thi &ldquo;C&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n h&#7897i nh&#7853p&rdquo; t&#7841i H&#7897i thi &ldquo;T&ocirc;i - Ng&#432&#7901i c&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n&rdquo; &#273&#432&#7907c Ban gi&aacute;m kh&#7843o &#273&aacute;nh gi&aacute; cao, <b>th&#7875 hi&#7879n &#273&#432&#7907c b&#7843n l&#297nh</b> c&#7911a l&#7921c l&#432&#7907ng c&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng sau 1 n&#259m tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng n&acirc;ng cao k&#7929 n&#259ng giao l&#432u, h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871 do H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng t&#7893 ch&#7913c</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Theo th&#7889ng k&ecirc; s&#417 b&#7897, t&#7881 l&#7879 c&aacute;n b&#7897 H&#7897i tham gia c&aacute;c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh giao l&#432u qu&#7889c t&#7871 trong n&#259m h&#7885c cao h&#417n n&#259m h&#7885c tr&#432&#7899c; nhi&#7873u c&aacute;n b&#7897 H&#7897i &#273&#432&#7907c ch&#7885n l&agrave; l&atilde;nh &#273&#7841o &#273o&agrave;n &#273&#7841i bi&#7875u thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871, g&oacute;p ph&#7847n gi&#7899i thi&#7879u, th&#7875 hi&#7879n h&igrave;nh &#7843nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam trong m&#7855t b&#7841n b&egrave; qu&#7889c t&#7871</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&#272&aacute;nh gi&aacute; vi&#7879c th&#7921c hi&#7879n gi&#7843i ph&aacute;p:</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Th&ocirc;ng qua h&#7879 th&#7889ng c&aacute;c gi&#7843i ph&aacute;p, l&#7921c l&#432&#7907ng c&aacute;n b&#7897 H&#7897i &#273&atilde; t&#7921 tin, ch&#7911 &#273&#7897ng trong vi&#7879c tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871, trong v&agrave; ngo&agrave;i tr&#432&#7901ng; l&agrave;m g&#432&#417ng v&agrave; th&uacute;c &#273&#7849y tinh th&#7847n tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u qu&#7889c t&#7871 trong c&#7897ng &#273&#7891ng sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&#272&#7883nh h&#432&#7899ng trong th&#7901i gian t&#7899i:</b></span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ti&#7871p t&#7909c duy tr&igrave; c&aacute;c n&#7897i dung tr&ecirc;n, &#273&#7891ng th&#7901i t&#7893 ch&#7913c th&ecirc;m nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh giao l&#432u qu&#7889c t&#7871 d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho l&#7921c l&#432&#7907ng c&aacute;n b&#7897 H&#7897i</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&#7901i g&#7885i c&aacute;c l&#432u h&#7885c sinh &#273ang h&#7885c t&#7853p t&#7841i tr&#432&#7901ng c&ugrave;ng t&#432&#417ng t&aacute;c trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng tr&ecirc;n nh&#7857m gi&uacute;p c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng tr&#7903 n&ecirc;n sinh &#273&#7897ng v&agrave; l&ocirc;i cu&#7889n h&#417n</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&#7903 r&#7897ng c&aacute;c n&#7897i dung tr&ecirc;n cho to&agrave;n th&#7875 sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng c&ugrave;ng tham gia, nh&#7857m t&#7841o ra m&#7897t m&ocirc;i tr&#432&#7901ng giao l&#432u, h&#7897i nh&#7853p trong c&#7897ng &#273&#7891ng sinh vi&ecirc;n to&agrave;n tr&#432&#7901ng.</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:1.5in;text-align:right;text-indent:.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>H&#7896I SINH VI&Ecirc;N TR&#431&#7900NG</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;