Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tạo động lực rèn luyện tiêu chí Hội nhập tốt trong sinh viên

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<b style="text-align: justify; font-size: 12px;">M&#7909c &#273&iacute;ch:</b> </span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span><br /> </span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:300.85pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam c&oacute; c&#417 h&#7897i t&igrave;m hi&#7875u, giao l&#432u v&agrave; h&#7885c h&#7887i c&aacute;c n&#7873n v&#259n h&oacute;a tr&ecirc;n th&#7871 gi&#7899i c&#361ng nh&#432 gi&#7899i thi&#7879u n&#7873n v&#259n truy&#7873n th&#7889ng n&#7873n v&#259n h&oacute;a Vi&#7879t Nam &#273&#7871n v&#7899i b&#7841n b&egrave; qu&#7889c t&#7871. </span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:300.85pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:300.85pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">X&acirc;y d&#7921ng m&#7897t s&acirc;n ch&#417i l&agrave;nh m&#7841nh, b&#7893 &iacute;ch v&agrave; &#273&#7847y &yacute; ngh&#297a cho sinh vi&ecirc;n, gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n c&oacute; c&#417 h&#7897i th&#7875 hi&#7879n m&igrave;nh, luy&#7879n t&#7853p k&#297 n&#259ng giao ti&#7871p ti&#7871ng Anh v&agrave; h&ograve;a nh&#7853p v&#7899i c&aacute;c sinh vi&ecirc;n n&#432&#7899c b&#7841n.</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:300.85pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;mso-pagination: none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;N&acirc;ng cao tinh th&#7847n h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871 trong sinh vi&ecirc;n. T&#7841o &#273&#7897ng l&#7921c r&egrave;n luy&#7879n ti&ecirc;u ch&iacute; H&#7897i nh&#7853p t&#7889t trong sinh vi&ecirc;n<b>, </b>v&#432&#417n &#273&#7871n &#273&#7841t danh hi&#7879u Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t.</span></span><span style="font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph">&nbsp;</p> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><b>&nbsp;</b></p> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>N&#7897i dung c&#7911a m&ocirc; h&igrave;nh:</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>Th&agrave;nh ph&#7847n tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:center 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam: </span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent: .5in;tab-stops:center 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Sinh vi&ecirc;n khoa Ng&#7919 v&#259n Anh (th&agrave;nh ph&#7847n ch&#7911 y&#7871u) v&agrave; sinh vi&ecirc;n c&aacute;c khoa/b&#7897 m&ocirc;n kh&aacute;c trong tr&#432&#7901ng<i> </i>&#272H KHXH&amp;NV &ndash; &#272HQG-HCM, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n Th&agrave;nh ph&#7889 &#273&#7873u c&oacute; th&#7875 &#273&#259ng k&yacute; tham gia.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent: .5in;tab-stops:center 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent: .5in;tab-stops:center 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Ti&ecirc;u ch&iacute; tham gia: c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n mong mu&#7889n t&igrave;m hi&#7875u v&#259n h&oacute;a v&agrave; &#273&#7901i s&#7889ng sinh vi&ecirc;n &#7903 c&aacute;c n&#432&#7899c tr&ecirc;n th&#7871 gi&#7899i, c&oacute; v&#7889n hi&#7875u bi&#7871t nh&#7845t &#273&#7883nh v&#7873 v&#259n ho&aacute; Vi&#7879t Nam.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent: .5in;tab-stops:center 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Sinh vi&ecirc;n qu&#7889c t&#7871: sinh vi&ecirc;n &#273&#7871n t&#7915 c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c &#7903 c&aacute;c n&#432&#7899c b&#7841n nh&#432 Thu&#7925 S&#297, &Uacute;c, Israel, Ba Lan, H&agrave; Lan,&hellip; (theo &#273&#259ng k&yacute;).</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>N&#7897i dung ch&#432&#417ng tr&igrave;nh: </i></b></span></span><b><i><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Th&#7901i gian di&#7877n ra: 16/3/2014 &ndash; 26/3/2014. </span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;C&aacute;c n&#7897i dung ch&iacute;nh: </span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent: .5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Sinh vi&ecirc;n n&#432&#7899c ngo&agrave;i l&#432u tr&uacute; t&#7841i Vi&#7879t Nam d&#432&#7899i h&igrave;nh th&#7913c homestay.</span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent: .5in;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ <span lang="VI">Tham quan c&aacute;c &#273&#7883a &#273i&#7875m n&#7893i b&#7853t </span>c&ugrave;ng c&aacute;c di t&iacute;ch l&#7883ch s&#7917 <span lang="VI">t&#7841i </span>TP.HCM.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent: .5in;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>+ </b><span lang="VI">Tham quan c&aacute;c danh lam th&#7855ng c&#7843nh t&#7841i m&#7897t s&#7889 v&ugrave;ng mi&#7873n kh&aacute;c thu&#7897c mi&#7873n Nam Trung B&#7897 v&agrave; mi&#7873n &#272&ocirc;ng Nam B&#7897 Vi&#7879t Nam</span>.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent: .5in;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>+</b> <span lang="VI">T&igrave;m hi&#7875u c&aacute;c lo&#7841i h&igrave;nh v&#259n h&oacute;a c&ugrave;ng phong t&#7909c t&#7853p qu&aacute;n c&#7911a Vi&#7879t Nam</span></span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent: .5in;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>+ </b><span lang="VI">Giao l&#432u v&#7899i c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n qu&#7889c t&#7871 v&#7873 v&#259n h&oacute;a c&#7911a n&#432&#7899c b&#7841n</span></span></span><span lang="VI" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent: .5in;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>+ </b><span lang="VI">Th&#7843o lu&#7853n v&#7873 c&aacute;c &#273&#7873 t&agrave;i h&#7885c thu&#7853t</span>.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent: .5in;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>Khung ch&#432&#417ng tr&igrave;nh chi ti&#7871t</i></b></span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <div align="center"> <table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="636" style="width:477.3pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:17.2pt"> <td width="38" style="width:28.35pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>TT</b></span></span><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="123" style="width:92.1pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Ho&#7841t &#273&#7897ng</b></span></span><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="95" style="width:70.9pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Th&#7901i gian</b></span></span><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.85pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&#272&#7883a &#273i&#7875m</b></span></span><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="227" style="width:170.1pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>N&#7897i dung</b></span></span><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:17.2pt"> <td width="38" style="width:28.35pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">1</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" style="width:92.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Welcome Ceremony</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="95" style="width:70.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">16/03/2014</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Caf&eacute; &#272&#7891ng Xanh (Q.B&igrave;nh Th&#7841nh)</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="227" style="width:170.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&agrave;o &#273&oacute;n c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n Qu&#7889c t&#7871 &#273&#7871n Vi&#7879t Nam</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:34.45pt"> <td width="38" style="width:28.35pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">2</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" style="width:92.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">City Tour</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="95" style="width:70.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">17/03/2014</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c &#273&#7883a &#273i&#7875m trong TP.HCM</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="227" style="width:170.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Gi&#7899i thi&#7879u v&#7873 th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 ch&iacute; Minh c&#361ng nh&#432 c&aacute;c &#273&#7883a &#273i&#7875m n&#7893i ti&#7871ng &#7903 &#273&acirc;y.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:34.45pt"> <td width="38" style="width:28.35pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">3</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" style="width:92.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Historical Day</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> </td> <td width="95" style="width:70.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">18/03/2014</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7883a &#273&#7841o</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&#7911 Chi</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="227" style="width:170.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Gi&#7899i thi&#7879u v&#7873 l&#7883ch s&#7917 Vi&#7879t Nam</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:34.45pt"> <td width="38" style="width:28.35pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">4</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" style="width:92.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Traditional Day</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="95" style="width:70.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">19/03/2014</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" style="width:115.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> </td> <td width="227" style="width:170.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Gi&#7899i thi&#7879u c&aacute;c phong t&#7909c t&#7853p qu&aacute;n c&#7911a Vi&#7879t Nam</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:34.45pt"> <td width="38" style="width:28.35pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">5</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" style="width:92.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Cultural Day</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="95" style="width:70.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">20/03/2014</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&#7929 Tho &ndash; Ti&#7873n Giang</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="227" style="width:170.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Gi&#7899i thi&#7879u v&#7873 ni&#7873m T&acirc;y </span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">s&ocirc;ng n&#432&#7899c Vi&#7879t Nam</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;height:33.7pt"> <td width="38" style="width:28.35pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:33.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">6</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" style="width:92.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:33.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Short Trip</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="95" style="width:70.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:33.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">21/03/2014 - 22/03/2014</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:33.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&#361i N&eacute;</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="227" style="width:170.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:33.7pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Gi&#7899i thi&#7879u mi&#7873n Trung </span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Vi&#7879t Nam</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;height:17.2pt"> <td width="38" style="width:28.35pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">7</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" style="width:92.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Free Day</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="95" style="width:70.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">23/03/2014</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> </td> <td width="227" style="width:170.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.2pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Sinh ho&#7841t t&#7921 do</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8;height:34.45pt"> <td width="38" style="width:28.35pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">8</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" style="width:92.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Company Visiting Day</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="95" style="width:70.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">24/03/2014</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&ocirc;ng ty Vinamit</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">(B&igrave;nh D&#432&#417ng)</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="227" style="width:170.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Gi&#7899i thi&#7879u v&#7873 1 c&ocirc;ng ty </span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Vi&#7879t Nam</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9;height:34.45pt"> <td width="38" style="width:28.35pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">9</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" style="width:92.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Cooking Day</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="95" style="width:70.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">25/03/2014</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" style="width:115.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Long An</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="227" style="width:170.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.45pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0in;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Gi&#7899i thi&#7879u v&#7873 c&aacute;c m&oacute;n &#259n truy&#7873n th&#7889ng c&#7911a c&aacute;c n&#432&#7899c v&agrave;</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0in;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Vi&#7879t Nam.</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10;mso-yfti-lastrow:yes;height:17.9pt"> <td width="38" style="width:28.35pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.9pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">10</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" style="width:92.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.9pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Farewell Ceremony</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="95" style="width:70.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.9pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">26/03/2014</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.9pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:center;tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> </td> <td width="227" style="width:170.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.9pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; tab-stops:center 1.0in 4.5in"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7893ng k&#7871t ch&#432&#417ng tr&igrave;nh</span></span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph">&nbsp;</p> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><b>&nbsp;</b></p> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>K&#7871t qu&#7843 th&#7921c hi&#7879n m&ocirc; h&igrave;nh t&#7841i &#273&#417n v&#7883:</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh thu h&uacute;t 11 sinh vi&ecirc;n n&#432&#7899c ngo&agrave;i tham gia v&agrave; g&#7847n 100 l&#432&#7907t sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam &#273&#259ng k&yacute; tham gia, trong &#273&oacute; c&oacute; kho&#7843ng 40 c&#7897ng t&aacute;c vi&ecirc;n th&#432&#7901ng tr&#7921c, ph&#7909 tr&aacute;ch homestay, tourguide,&hellip; v&agrave; tham gia t&#7845t c&#7843 c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u.</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng giao l&#432u th&uacute; v&#7883 v&agrave; b&#7893 &iacute;ch. Qua &#273&oacute;, gi&#7899i thi&#7879u &#273&#432&#7907c n&eacute;t &#273&#7865p v&#259n ho&aacute; v&agrave; con ng&#432&#7901i Vi&#7879t Nam &#273&#7871n v&#7899i c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n qu&#7889c t&#7871.</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh h&#7885c h&#7887i th&ecirc;m &#273&#432&#7907c nhi&#7873u ki&#7871n th&#7913c b&#7893 &iacute;ch, luy&#7879n t&#7853p giao ti&#7871p b&#7857ng ti&#7871ng Anh v&agrave; c&oacute; th&ecirc;m c&#417 h&#7897i giao l&#432u k&#7871t b&#7841n. </span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&#272&aacute;nh gi&aacute; vi&#7879c th&#7921c hi&#7879n m&ocirc; h&igrave;nh:</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Gi&#7899i thi&#7879u &#273&#432&#7907c n&eacute;t &#273&#7865p v&#259n ho&aacute; v&agrave; con ng&#432&#7901i Vi&#7879t Nam &#273&#7871n v&#7899i c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n qu&#7889c t&#7871.</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh h&#7885c h&#7887i th&ecirc;m &#273&#432&#7907c nhi&#7873u ki&#7871n th&#7913c b&#7893 &iacute;ch, luy&#7879n t&#7853p giao ti&#7871p b&#7857ng ti&#7871ng Anh v&agrave; c&oacute; th&ecirc;m c&#417 h&#7897i giao l&#432u k&#7871t b&#7841n. T&#7915 &#273&oacute; n&acirc;ng cao tinh th&#7847n h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871 trong sinh vi&ecirc;n. </span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph">&nbsp;</p> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><b>&nbsp;</b></p> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&#272&#7883nh h&#432&#7899ng trong th&#7901i gian t&#7899i:</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ti&#7871p t&#7909c duy tr&igrave; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, &#273a d&#7841ng ho&aacute; c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng, t&#7893 ch&#7913c th&ecirc;m c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n b&ecirc;n c&#7841nh c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng v&#7873 v&#259n ho&aacute;. </span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&#7903 r&#7897ng m&#7889i li&ecirc;n k&#7871t v&#7899i nhi&#7873u tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c tr&ecirc;n th&#7871 gi&#7899i &#273&#7875 &#273a d&#7841ng th&agrave;nh ph&#7847n sinh vi&ecirc;n qu&#7889c t&#7871 tham d&#7921.</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Li&ecirc;n k&#7871t v&#7899i c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 t&igrave;m th&ecirc;m ngu&#7891n kinh ph&iacute; &#273&#7875 duy tr&igrave; v&agrave; m&#7903 r&#7897ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh.</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt;margin-left:0in;text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>BCH LC HSV KHOA NG&#7918 V&#258N ANH</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:1.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent: 14.2pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;