10, 11/1/2015: Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh l&#7847n th&#7913 V, nhi&#7879m k&#7923 2015 - 2020, di&#7877n ra v&agrave;o d&#7883p h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n c&#7843 n&#432&#7899c ch&agrave;o m&#7915ng k&#7927 ni&#7879m 65 n&#259m ng&agrave;y truy&#7873n th&#7889ng h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; 20 n&#259m th&agrave;nh l&#7853p H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh, l&agrave; s&#7921 ki&#7879n ch&iacute;nh tr&#7883 quan tr&#7885ng, c&oacute; nhi&#7879m v&#7909 &#273&uacute;c k&#7871t th&#7921c ti&#7877n, &#273&aacute;nh gi&aacute; k&#7871t qu&#7843 th&#7921c hi&#7879n Ngh&#7883 quy&#7871t &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh, l&#7847n th&#7913 IV, nhi&#7879m k&#7923 2010 - 2015; &#273&#7873 ra ph&#432&#417ng h&#432&#7899ng, nhi&#7879m v&#7909 c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 trong 5 n&#259m t&#7899i.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> V&#7899i kh&#7849u hi&#7879u h&agrave;nh &#273&#7897ng &ldquo;Sinh vi&ecirc;n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&#7845n &#273&#7845u l&agrave; sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t v&igrave; Th&agrave;nh ph&#7889 v&#259n minh, ph&aacute;t tri&#7875n&rdquo;, &#272&#7841i h&#7897i l&agrave; ng&agrave;y h&#7897i l&#7899n c&#7911a sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889, th&#7875 hi&#7879n quy&#7871t t&acirc;m cao c&#7911a sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 trong vi&#7879c chung tay, kh&#417i d&#7853y s&#7913c tr&#7867, xung k&iacute;ch x&acirc;y d&#7921ng th&agrave;nh ph&#7889 v&#259n minh, hi&#7879n &#273&#7841i, ngh&#297a t&igrave;nh. &#272&#7841i h&#7897i s&#7869 di&#7877n ra trong 2 ng&agrave;y 10/01/2015 v&agrave; 11/01/2015 t&#7841i H&#7897i tr&#432&#7901ng Th&agrave;nh ph&#7889 (111 B&agrave; Huy&#7879n Thanh Quan, Qu&#7853n 3) v&#7899i s&#7889 l&#432&#7907ng &#273&#7841i bi&#7875u tham d&#7921 l&agrave; 449 &#273&#7841i bi&#7875u. <br /> <br /> <strong>Phi&ecirc;n th&#7913 nh&#7845t (s&aacute;ng 10/1/2015) </strong>kh&#7903i &#273&#7897ng b&#7857ng l&#7877 d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng h&#432&#417ng b&aacute;o c&ocirc;ng t&#7841i B&#7843o t&agrave;ng H&#7891 Ch&iacute; Minh, chi nh&aacute;nh TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh. T&#7841i phi&ecirc;n khai m&#7841c, &#272&#7841i h&#7897i s&#7869 ti&#7871n h&agrave;nh tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m t&#7855t d&#7921 th&#7843o v&#259n ki&#7879n, chia th&agrave;nh 10 t&#7893 th&#7843o lu&#7853n, &#273&oacute;ng g&oacute;p &yacute; ki&#7871n cho d&#7921 th&#7843o v&#259n ki&#7879n, tr&igrave;nh b&agrave;y th&#432 c&#7911a H&#7897i vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 g&#7917i &#272&#7841i h&#7897i.<br /> <br /> <strong>Phi&ecirc;n th&#7913 hai (chi&#7873u 10/1/2015), </strong>&#272&#7841i h&#7897i gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n to&agrave;n th&#7875 &#273&#7841i bi&#7875u c&aacute;c tham lu&#7853n c&#7911a c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 S&#7903, ng&agrave;nh, H&#7897i sinh vi&ecirc;n c&#7911a c&aacute;c tr&#432&#7901ng, th&ocirc;ng tin b&aacute;o c&aacute;o ki&#7875m &#273i&#7875m Ban ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV v&agrave; tuy&ecirc;n b&#7889 k&#7871t th&uacute;c nhi&#7879m k&#7923. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, th&ocirc;ng qua &#273&#7873 &aacute;n v&agrave; hi&#7879p th&#432&#417ng nh&acirc;n s&#7921 Ban ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n TP nhi&#7879m k&#7923 V, hi&#7879p th&#432&#417ng nh&acirc;n s&#7921 Ban Ki&#7875m tra. &#272&#7891ng th&#7901i ti&#7871n h&agrave;nh t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ngh&#7883 l&#7847n th&#7913 I Ban ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n TP nhi&#7879m k&#7923 V.<br /> <br /> <strong>T&#7841i phi&ecirc;n b&#7871 m&#7841c (s&aacute;ng 11/1/2015), </strong>&#272&#7841i h&#7897i l&#7855ng nghe v&agrave; ti&#7871p thu ph&aacute;t bi&#7875u ch&#7881 &#273&#7841o c&#7911a Ban Th&#432 k&yacute; Trung &#432&#417ng H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#7911y, khen th&#432&#7903ng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, t&#7853p th&#7875 &#273&#7841t th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong nhi&#7879m k&#7923 IV.<br /> <br /> Ch&agrave;o m&#7915ng th&agrave;nh c&ocirc;ng &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh, l&#7847n th&#7913 V, nhi&#7879m k&#7923 2015 &ndash; 2020, t&#7841i Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n s&#7869 di&#7877n ra &#273&ecirc;m v&#259n ngh&#7879 ch&agrave;o m&#7915ng th&agrave;nh c&ocirc;ng &#272&#7841i h&#7897i v&agrave;o t&#7889i ng&agrave;y 11/1/2015. Tr&#432&#7899c &#273&oacute;, L&#7877 k&#7927 ni&#7879m 65 n&#259m ng&agrave;y truy&#7873n th&#7889ng h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n (9/1/1950&nbsp; - 9/1/2015) s&#7869 di&#7877n ra long tr&#7885ng t&#7841i s&acirc;n 4A Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave;o l&uacute;c 7g30 ng&agrave;y 9/1/2015.<br /> <br /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>T.T</strong><br /> <br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;