10, 11/1/2015: Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh l&#7847n th&#7913 V, nhi&#7879m k&#7923 2015 - 2020, di&#7877n ra v&agrave;o d&#7883p h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n c&#7843 n&#432&#7899c ch&agrave;o m&#7915ng k&#7927 ni&#7879m 65 n&#259m ng&agrave;y truy&#7873n th&#7889ng h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; 20 n&#259m th&agrave;nh l&#7853p H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh, l&agrave; s&#7921 ki&#7879n ch&iacute;nh tr&#7883 quan tr&#7885ng, c&oacute; nhi&#7879m v&#7909 &#273&uacute;c k&#7871t th&#7921c ti&#7877n, &#273&aacute;nh gi&aacute; k&#7871t qu&#7843 th&#7921c hi&#7879n Ngh&#7883 quy&#7871t &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh, l&#7847n th&#7913 IV, nhi&#7879m k&#7923 2010 - 2015; &#273&#7873 ra ph&#432&#417ng h&#432&#7899ng, nhi&#7879m v&#7909 c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 trong 5 n&#259m t&#7899i.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> V&#7899i kh&#7849u hi&#7879u h&agrave;nh &#273&#7897ng &ldquo;Sinh vi&ecirc;n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&#7845n &#273&#7845u l&agrave; sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t v&igrave; Th&agrave;nh ph&#7889 v&#259n minh, ph&aacute;t tri&#7875n&rdquo;, &#272&#7841i h&#7897i l&agrave; ng&agrave;y h&#7897i l&#7899n c&#7911a sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889, th&#7875 hi&#7879n quy&#7871t t&acirc;m cao c&#7911a sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 trong vi&#7879c chung tay, kh&#417i d&#7853y s&#7913c tr&#7867, xung k&iacute;ch x&acirc;y d&#7921ng th&agrave;nh ph&#7889 v&#259n minh, hi&#7879n &#273&#7841i, ngh&#297a t&igrave;nh. &#272&#7841i h&#7897i s&#7869 di&#7877n ra trong 2 ng&agrave;y 10/01/2015 v&agrave; 11/01/2015 t&#7841i H&#7897i tr&#432&#7901ng Th&agrave;nh ph&#7889 (111 B&agrave; Huy&#7879n Thanh Quan, Qu&#7853n 3) v&#7899i s&#7889 l&#432&#7907ng &#273&#7841i bi&#7875u tham d&#7921 l&agrave; 449 &#273&#7841i bi&#7875u. <br /> <br /> <strong>Phi&ecirc;n th&#7913 nh&#7845t (s&aacute;ng 10/1/2015) </strong>kh&#7903i &#273&#7897ng b&#7857ng l&#7877 d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng h&#432&#417ng b&aacute;o c&ocirc;ng t&#7841i B&#7843o t&agrave;ng H&#7891 Ch&iacute; Minh, chi nh&aacute;nh TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh. T&#7841i phi&ecirc;n khai m&#7841c, &#272&#7841i h&#7897i s&#7869 ti&#7871n h&agrave;nh tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m t&#7855t d&#7921 th&#7843o v&#259n ki&#7879n, chia th&agrave;nh 10 t&#7893 th&#7843o lu&#7853n, &#273&oacute;ng g&oacute;p &yacute; ki&#7871n cho d&#7921 th&#7843o v&#259n ki&#7879n, tr&igrave;nh b&agrave;y th&#432 c&#7911a H&#7897i vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 g&#7917i &#272&#7841i h&#7897i.<br /> <br /> <strong>Phi&ecirc;n th&#7913 hai (chi&#7873u 10/1/2015), </strong>&#272&#7841i h&#7897i gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n to&agrave;n th&#7875 &#273&#7841i bi&#7875u c&aacute;c tham lu&#7853n c&#7911a c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 S&#7903, ng&agrave;nh, H&#7897i sinh vi&ecirc;n c&#7911a c&aacute;c tr&#432&#7901ng, th&ocirc;ng tin b&aacute;o c&aacute;o ki&#7875m &#273i&#7875m Ban ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV v&agrave; tuy&ecirc;n b&#7889 k&#7871t th&uacute;c nhi&#7879m k&#7923. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, th&ocirc;ng qua &#273&#7873 &aacute;n v&agrave; hi&#7879p th&#432&#417ng nh&acirc;n s&#7921 Ban ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n TP nhi&#7879m k&#7923 V, hi&#7879p th&#432&#417ng nh&acirc;n s&#7921 Ban Ki&#7875m tra. &#272&#7891ng th&#7901i ti&#7871n h&agrave;nh t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ngh&#7883 l&#7847n th&#7913 I Ban ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n TP nhi&#7879m k&#7923 V.<br /> <br /> <strong>T&#7841i phi&ecirc;n b&#7871 m&#7841c (s&aacute;ng 11/1/2015), </strong>&#272&#7841i h&#7897i l&#7855ng nghe v&agrave; ti&#7871p thu ph&aacute;t bi&#7875u ch&#7881 &#273&#7841o c&#7911a Ban Th&#432 k&yacute; Trung &#432&#417ng H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#7911y, khen th&#432&#7903ng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, t&#7853p th&#7875 &#273&#7841t th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong nhi&#7879m k&#7923 IV.<br /> <br /> Ch&agrave;o m&#7915ng th&agrave;nh c&ocirc;ng &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh, l&#7847n th&#7913 V, nhi&#7879m k&#7923 2015 &ndash; 2020, t&#7841i Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n s&#7869 di&#7877n ra &#273&ecirc;m v&#259n ngh&#7879 ch&agrave;o m&#7915ng th&agrave;nh c&ocirc;ng &#272&#7841i h&#7897i v&agrave;o t&#7889i ng&agrave;y 11/1/2015. Tr&#432&#7899c &#273&oacute;, L&#7877 k&#7927 ni&#7879m 65 n&#259m ng&agrave;y truy&#7873n th&#7889ng h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n (9/1/1950&nbsp; - 9/1/2015) s&#7869 di&#7877n ra long tr&#7885ng t&#7841i s&acirc;n 4A Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave;o l&uacute;c 7g30 ng&agrave;y 9/1/2015.<br /> <br /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>T.T</strong><br /> <br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;