Mục tiêu, khẩu hiệu hành động

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><strong>M&#7909c ti&ecirc;u trong nhi&#7879m k&igrave; m&#7899i</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>H&#7897i Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c c&#7845p c&ugrave;ng v&#7899i sinh vi&ecirc;n t&#7841o m&ocirc;i tr&#432&#7901ng r&egrave;n luy&#7879n to&agrave;n di&#7879n n&acirc;ng cao n&#259ng l&#7921c t&#7921 h&#7885c, t&#7915 l&agrave;m gi&agrave;u tri th&#7913c; b&#7891i &#273&#7855p l&ograve;ng y&ecirc;u n&#432&#7899c, c&oacute; tinh th&#7847n c&#7889ng hi&#7871n, h&#432&#7899ng &#273&#7871n ph&#7909ng s&#7921 T&#7893 qu&#7889c, ph&#7909c v&#7909 nh&acirc;n d&acirc;n; ph&aacute;t huy s&#7913c tr&#7867, nhi&#7879t huy&#7871t, t&iacute;nh s&aacute;ng t&#7841o, tham gia th&#7921c hi&#7879n th&#7855ng l&#7907i c&aacute;c m&#7909c ti&ecirc;u c&#7911a Ngh&#7883 quy&#7871t s&#7889 29/NQ-TW v&#7873 &#273&#7893i m&#7899i c&#259n b&#7843n, to&agrave;n di&#7879n gi&aacute;o d&#7909c v&agrave; &#273&agrave;o t&#7841o.</div> <div>&nbsp;</div> <div>X&acirc;y d&#7921ng l&#7899p sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 th&#7901i k&igrave; m&#7899i c&oacute; l&iacute; t&#432&#7903ng c&aacute;ch m&#7841ng, c&oacute; l&#7889i s&#7889ng &#273&#7865p; t&iacute;ch c&#7921c thi &#273ua trong h&#7885c t&#7853p, nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c, s&aacute;ng t&#7841o n&#7855m b&#7855t c&ocirc;ng ngh&#7879 m&#7899i; c&oacute; th&#7875 l&#7921c t&#7889t, ki&#7871n th&#7913c l&#7883ch s&#7917, x&atilde; h&#7897i phong ph&uacute;; c&oacute; tinh th&#7847n t&igrave;nh nguy&#7879n ph&#7909c v&#7909 c&#7897ng &#273&#7891ng, hi&#7875u bi&#7871t v&agrave; ch&#7845p h&agrave;nh lu&#7853t ph&aacute;p; ch&#7911 &#273&#7897ng chu&#7849n b&#7883 h&agrave;nh trang h&#7897i nh&#7853p ngang t&#7847m v&#7899i sinh vi&ecirc;n qu&#7889c t&#7871, ph&#7845n &#273&#7845u &#273&#7841t danh hi&#7879u &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t&rdquo;, xung k&iacute;ch x&acirc;y d&#7921ng th&agrave;nh ph&#7889 v&#259n minh, ph&aacute;t tri&#7875n.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kh&#417i g&#7907i tinh th&#7847n ch&#7911 &#273&#7897ng c&#7911a sinh vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a H&#7897i, th&iacute;ch &#7913ng v&#7899i &#273i&#7873u ki&#7879n h&#7885c ch&#7871 t&iacute;nh ch&#7881; s&aacute;ng t&#7841o trong ph&#432&#417ng th&#7913c ho&#7841t &#273&#7897ng, t&#259ng c&#432&#7901ng t&igrave;nh &#273o&agrave;n k&#7871t, t&#7853p h&#7907p r&#7897ng r&atilde;i sinh vi&ecirc;n &#273ang h&#7885c t&#7853p t&#7841i th&agrave;nh ph&#7889; ch&#7911 &#273&#7897ng, k&#7883p th&#7901i b&#7843o v&#7879 quy&#7873n v&agrave; l&#417i &iacute;ch ch&iacute;nh &#273&aacute;ng, h&#7907p ph&aacute;p c&#7911a sinh vi&ecirc;n.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Kh&#7849u hi&#7879u h&agrave;nh &#273&#7897ng</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&#7845n &#273&#7845u l&agrave; Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t v&igrave; th&agrave;nh ph&#7889 v&#259n minh, ph&aacute;t tri&#7875n.</div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;