Sôi nổi ngày hội sinh viên

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;<span style="line-height: 115%; text-align: justify;">H&ograve;a chung kh&ocirc;ng kh&iacute; c&#7843 n&#432&#7899c ch&agrave;o m&#7915ng 65 n&#259m ng&agrave;y th&agrave;nh l&#7853p H&#7897i sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam, ng&agrave;y 10/1, t&#7841i H&#7897i tr&#432&#7901ng th&agrave;nh ph&#7889, &#272&#7841i h&#7897i &#272&#7841i bi&#7875u H&#7897i sinh vi&ecirc;n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh l&#7847n V nhi&#7879m k&#7923 2015-2020 &#273&atilde; di&#7877n ra trong kh&ocirc;ng h&#7891 h&#7903i, s&ocirc;i n&#7893i. Tham gia H&#7897i nghi l&#7847n V c&oacute; 445 &#273&#7841i bi&#7875u l&agrave; &#273&#7841i di&ecirc;n sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u c&#7911a c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#273&#7841i h&#7885c, cao &#273&#7859ng tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889.</span></strong> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">V&#7899i nhi&#7879t huy&#7871t v&agrave; s&#7921 n&#259ng &#273&#7897ng c&#7911a tu&#7893i tr&#7867, c&aacute;c &#273&#7841i bi&#7875u &#273&atilde; mang &#273&#7871n m&#7897t b&#7847u kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i &#273&#7897ng, m&#7897t l&agrave;n gi&oacute; m&#7899i &#273&#7871n v&#7899i &#272&#7841i &nbsp;h&#7897i. &#272&#7891ng th&#7901i n&ecirc;u cao kh&#7849u hi&#7879u h&agrave;nh &#273&#7897ng &ldquo;Sinh vi&ecirc;n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&#7845n &#273&#7845u l&agrave; sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t v&igrave; Th&agrave;nh ph&#7889 v&#259n minh, ph&aacute;t tri&#7875n&rdquo;, &#272&#7841i h&#7897i l&agrave; ng&agrave;y h&#7897i l&#7899n c&#7911a sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889, th&#7875 hi&#7879n quy&#7871t t&acirc;m cao c&#7911a sinh vi&ecirc;n trong vi&#7879c chung tay, kh&#417i d&#7853y s&#7913c tr&#7867, xung k&iacute;ch x&acirc;y d&#7921ng th&agrave;nh ph&#7889 v&#259n minh, hi&#7879n &#273&#7841i, ngh&#297a t&igrave;nh.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Ngo&agrave;i ho&#7841t &#273&#7897ng t&#7893ng k&#7871t k&#7871t qu&#7843 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c trong nhi&#7879m k&#7923 qua, bi&#7875u quy&#7871t t&aacute;n th&agrave;nh c&aacute;c ngh&#7883 &#273&#7883nh v&#7873 phong ph&aacute;t tri&#7875n c&#7911a H&#7897i sinh vi&ecirc;n, b&#7847u ra Ban ch&#7845p h&agrave;nh m&#7899i. &#272&#7841i h&#7897i c&ograve;n t&#7893 ch&#7913c ho&#7841t &#273&#7897ng tri&#7875n l&atilde;m h&#432&#7899ng &#273&#7871n l&#7883ch s&#7917 ra &#273&#7901i v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875n c&#7911a H&#7897i Sinh vi&ecirc;n. Kh&aacute;c v&#7899i c&aacute;c tri&#7875n l&atilde;m tr&#432&#7899c, l&#7847n n&agrave;y ngo&agrave;i tr&#432ng b&agrave;y tranh, &#7843nh tri&#7875n l&atilde;m c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c k&#7927 v&#7853t c&#7911a nh&#7919ng th&#7871 h&#7879 sinh vi&ecirc;n &#273&#7847u ti&ecirc;n. S&#7921 ki&#7879n &#273&atilde; thu h&uacute;t &#273&#432&#7907c s&#7921 quan t&acirc;m c&#7911a &#273&ocirc;ng &#273&#7843o c&aacute;c &#273&#7841i bi&#7875u sinh vi&ecirc;n.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, Ban t&#7893 ch&#7913c c&ograve;n &ldquo;&#273i&#7875m danh&rdquo; &#273&#7841i bi&#7875u b&#7857ng&hellip; m&atilde; v&#7841ch, mang l&#7841i m&#7897t n&eacute;t m&#7899i cho &#272&#7841i h&#7897i.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 115%;">DUY&Ecirc;N PHAN</span></b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;