“Phát huy chuyên môn của sinh viên để phục vụ cộng đồng”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;<span style="text-align: justify;">T&#7841i phi&ecirc;n b&#7871 m&#7841c &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh, l&#7847n th&#7913 V, nhi&#7879m k&#7923 2015 &ndash; 2020, &#273&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m H&#7891ng S&#417n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i LHTN Vi&#7879t Nam TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t bi&#7875u ch&#7881 &#273&#7841o t&#7841i &#272&#7841i h&#7897i. Trang th&ocirc;ng tin &#272i&#7879n t&#7917 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n xin tr&iacute;ch &#273&#259ng b&agrave;i ph&aacute;t bi&#7875u c&#7911a &#273&#7891ng ch&iacute;.&nbsp;</span></strong> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">H&ocirc;m nay, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; c&#7911a H&#7885c sinh &ndash; Sinh vi&ecirc;n c&#7843 n&#432&#7899c v&agrave; Th&agrave;nh ph&#7889 thi &#273ua l&#7853p th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o m&#7915ng k&#7927 ni&#7879m 65 n&#259m truy&#7873n th&#7889ng H&#7885c sinh &ndash; Sinh vi&ecirc;n (09/01/1950 &ndash; 09/01/2015). H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7889 Ch&iacute; Minh long tr&#7885ng t&#7893 ch&#7913c &#272&#7841i h&#7897i &#272&#7841i bi&#7875u l&#7847n th&#7913 V, Nhi&#7879m k&#7923 2015 &ndash; 2020, &#272&#7841i h&#7897i c&#7911a s&#7913c tr&#7867, ni&#7873m tin, s&#7921 s&aacute;ng t&#7841o v&agrave; c&#7889ng hi&#7871n kh&ocirc;ng ng&#7915ng. Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n tr&acirc;n tr&#7885ng g&#7917i &#273&#7871n c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o H&#7885c sinh &ndash; Sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c th&#7871 h&#7879 c&aacute;n b&#7897 H&#7897i, H&#7897i vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889, c&aacute;c &#272&#7841i bi&#7875u tham d&#7921 &#272&#7841i h&#7897i nh&#7919ng t&igrave;nh c&#7843m ch&acirc;n th&agrave;nh, l&#7901i ch&#7913c s&#7913c kh&#7887e, l&#7901i ch&agrave;o m&#7915ng n&#7891ng nhi&#7879t, ch&uacute;c &#272&#7841i h&#7897i th&agrave;nh c&ocirc;ng t&#7889t &#273&#7865p.</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>K&iacute;nh th&#432a qu&yacute; v&#7883 &#273&#7841i bi&#7875u, th&#432a to&agrave;n th&#7875 &#272&#7841i h&#7897i.</i></b></span></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong 5 n&#259m qua, v&#7899i s&#7921 n&#7895 l&#7921c kh&ocirc;ng ng&#7915ng, H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c th&#7921c hi&#7879n c&oacute; hi&#7879u qu&#7843 02 cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng v&agrave; 05 ch&#432&#417ng tr&igrave;nh h&agrave;nh &#273&#7897ng c&#7911a H&#7897i. C&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 c&oacute; b&#432&#7899c ph&aacute;t tri&#7875n m&#7899i, kh&#7859ng &#273&#7883nh vai tr&ograve; l&agrave; ng&#432&#7901i b&#7841n &#273&#7891ng h&agrave;nh v&#7899i sinh vi&ecirc;n, thu h&uacute;t &#273&ocirc;ng &#273&#7843o sinh vi&ecirc;n tham gia, &#273&#432&#7907c nh&agrave; tr&#432&#7901ng, x&atilde; h&#7897i ghi nh&#7853n v&agrave; &#273&aacute;nh gi&aacute; cao. T&#7915 &#273&oacute; g&oacute;p ph&#7847n h&igrave;nh th&agrave;nh l&#7899p sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh n&#259ng &#273&#7897ng, s&aacute;ng t&#7841o, nhi&#7879t huy&#7871t, gi&agrave;u l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i, ngh&#297a t&igrave;nh, c&oacute; tinh th&#7847n xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguy&#7879n v&igrave; s&#7921 ph&aacute;t tri&#7875n c&#7911a c&#7897ng &#273&#7891ng, x&atilde; h&#7897i. Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n tr&acirc;n tr&#7885ng ghi nh&#7853n nh&#7919ng n&#7895 l&#7921c v&agrave; nhi&#7879t li&#7879t bi&#7875u d&#432&#417ng nh&#7919ng th&agrave;nh qu&#7843 m&agrave; c&aacute;n b&#7897 H&#7897i, H&#7897i vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 &#273&atilde; n&#7895 l&#7921c th&#7921c hi&#7879n trong nhi&#7879m k&#7923 v&#7915a qua.</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>K&iacute;nh th&#432a qu&yacute; v&#7883 &#273&#7841i bi&#7875u, th&#432a to&agrave;n th&#7875 &#272&#7841i h&#7897i.</i></b></span></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7841i h&#7897i V c&#7911a H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 di&#7877n ra trong n&#259m 2015, n&#259m c&oacute; m&#7897t &yacute; ngh&#297a r&#7845t quan tr&#7885ng khi ch&uacute;ng ta long tr&#7885ng k&#7927 ni&#7879m c&aacute;c ng&agrave;y l&#7877 tr&#7885ng &#273&#7841i c&#7911a &#273&#7845t n&#432&#7899c: 85 n&#259m ng&agrave;y th&agrave;nh l&#7853p &#272&#7843ng C&#7897ng s&#7843n Vi&#7879t Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2015), 40 n&#259m ng&agrave;y Gi&#7843i ph&oacute;ng Mi&#7873n Nam th&#7889ng nh&#7845t &#273&#7845t n&#432&#7899c (30/4/1975 &ndash; 30/4/2015), 125 n&#259m ng&agrave;y sinh Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2015), n&#259m di&#7877n ra &#272&#7841i h&#7897i &#272&#7843ng c&aacute;c c&#7845p ti&#7871n t&#7899i &#272&#7841i h&#7897i l&#7847n th&#7913 XII c&#7911a &#272&#7843ng v&agrave; c&ugrave;ng v&#7899i &#273i&#7873u ki&#7879n h&#7871t s&#7913c &#273&#7863c bi&#7879t t&#7841i Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh, m&#7897t Th&agrave;nh ph&#7889 n&#259ng &#273&#7897ng, s&aacute;ng t&#7841o, &#273ang trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t tri&#7875n m&#7841nh m&#7869, b&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute; c&#361ng c&ograve;n nhi&#7873u v&#7845n &#273&#7873 kh&oacute; kh&#259n c&#7847n ti&#7871p t&#7909c quan t&acirc;m gi&#7843i quy&#7871t. Tr&#432&#7899c nh&#7919ng m&#7889c th&#7901i gian quan tr&#7885ng c&#7911a n&#259m 2015 v&agrave; b&#7889i c&#7843nh c&#7911a Th&agrave;nh ph&#7889 &#273&#7863t ra cho tu&#7893i tr&#7867 Th&agrave;nh ph&#7889 n&oacute;i chung, Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 n&oacute;i ri&ecirc;ng nh&#7919ng c&acirc;u h&#7887i, nh&#7919ng &#273&ograve;i h&#7887i l&#7899n v&#7873 s&#7921 d&#7845n th&acirc;n, c&#7889ng hi&#7871n, r&egrave;n luy&#7879n, tu d&#432&#7905ng, h&#7885c t&#7853p, s&aacute;ng t&#7841o &#273&#7875 g&oacute;p ph&#7847n v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875n Th&agrave;nh ph&#7889. Ch&uacute;ng ta tin t&#432&#7903ng r&#7857ng, v&#7899i truy&#7873n th&#7889ng 20 n&#259m qua, H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&atilde;, &#273ang v&agrave; s&#7869 ti&#7871p t&#7909c l&agrave; ng&#7885n c&#7901 t&#7853p h&#7907p Sinh vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng ng&#7915ng t&#7921 &#273&#7893i m&#7899i, l&agrave; n&#417i kh&#7903i ngu&#7891n c&#7911a s&aacute;ng t&#7841o, ti&#7871p t&#7909c c&oacute; nh&#7919ng &#273&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch c&#7921c v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875n Th&agrave;nh ph&#7889.</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7875 th&#7921c hi&#7879n t&#7889t vi&#7879c n&agrave;y, trong nhi&#7879m k&#7923 V c&#7911a H&#7897i, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&#7873 ngh&#7883 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n c&#7847n ti&#7871p t&#7909c quan t&acirc;m m&#7897t s&#7889 v&#7845n &#273&#7873 sau:</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>&#272&oacute; l&agrave;, </i></b>vi&#7879c n&acirc;ng cao nh&#7853n th&#7913c ch&iacute;nh tr&#7883, l&ograve;ng y&ecirc;u n&#432&#7899c cho sinh vi&ecirc;n g&oacute;p ph&#7847n x&acirc;y d&#7921ng <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">l&#7899p sinh vi&ecirc;n th&#7901i k&#7923 m&#7899i c&oacute; l&yacute; t&#432&#7903ng s&#7889ng cao &#273&#7865p</span>; kh&ocirc;ng ng&#7915ng n&#7895 l&#7921c trong lao &#273&#7897ng, h&#7885c t&#7853p, r&egrave;n luy&#7879n &#273&#7841o &#273&#7913c, t&aacute;c phong; s&#7889ng c&oacute; tr&aacute;ch nhi&#7879m, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t v&#7885ng v&#432&#417n l&ecirc;n; x&acirc;y d&#7921ng l&#7889i s&#7889ng l&agrave;nh m&#7841nh, v&#259n minh, t&ocirc;n tr&#7885ng v&agrave; ch&#7845p h&agrave;nh ph&aacute;p lu&#7853t; c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o d&#7909c c&#7847n t&#7841o s&#7921 chuy&#7875n bi&#7871n r&otilde; n&eacute;t trong nh&#7853n th&#7913c v&agrave; h&agrave;nh &#273&#7897ng c&#7911a m&#7895i sinh vi&ecirc;n; ch&uacute; tr&#7885ng vi&#7879c ph&aacute;t hi&#7879n v&agrave; tuy&ecirc;n d&#432&#417ng c&aacute;c t&#7853p th&#7875, c&aacute; nh&acirc;n &#273i&#7875n h&igrave;nh trong h&#7885c t&#7853p v&agrave; sinh ho&#7841t, &#273&#7891ng th&#7901i t&#7893 ch&#7913c nh&acirc;n r&#7897ng c&aacute;c g&#432&#417ng &#273i&#7875n h&igrave;nh trong c&aacute;c tr&#432&#7901ng h&#7885c, th&ocirc;i th&uacute;c c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 kh&aacute;c c&ugrave;ng ph&#7845n &#273&#7845u v&#432&#417n l&ecirc;n.</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>&#272&oacute; l&agrave;</i></b><i>, </i>vi&#7879c &#273&#7849y m&#7841nh c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng nh&#7857m ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, n&acirc;ng cao &yacute; th&#7913c c&#7911a sinh vi&ecirc;n trong h&#7885c t&#7853p, nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c; tri&#7875n khai th&#7921c hi&#7879n c&oacute; hi&#7879u qu&#7843 phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t&rdquo;; ti&#7871p t&#7909c quan t&acirc;m h&#7895 tr&#7907 sinh vi&ecirc;n v&#7873 ngh&#7873 nghi&#7879p, vi&#7879c l&agrave;m; trang b&#7883 k&#7929 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh &#273&#7897 ngo&#7841i ng&#7919; &#273&#7891ng th&#7901i n&#7855m b&#7855t t&#7889t nhu c&#7847u, nguy&#7879n v&#7885ng c&#7911a sinh vi&ecirc;n &#273&#7875 t&#7915 &#273&oacute; &#273&#7873 ra nh&#7919ng ph&#432&#417ng th&#7913c t&#7893 ch&#7913c, ho&#7841t &#273&#7897ng ph&ugrave; h&#7907p&hellip; Ti&#7871p t&#7909c &#273&#7893i m&#7899i n&#7897i dung, ph&#432&#417ng th&#7913c t&#7893 ch&#7913c phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n, ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n c&#7911a sinh vi&ecirc;n &#273&#7875 ph&#7909c v&#7909 c&#7897ng &#273&#7891ng, ph&#7909c v&#7909 x&atilde; h&#7897i.</span></span><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>&#272&oacute; l&agrave;,</i></b> c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y d&#7921ng H&#7897i v&#7919ng m&#7841nh, kh&ocirc;ng ng&#7915ng &#273&#7847u t&#432, quan t&acirc;m c&#7911ng c&#7889 v&agrave; n&acirc;ng cao ch&#7845t l&#432&#7907ng t&#7893 ch&#7913c c&#417 s&#7903 H&#7897i&hellip; T&#259ng c&#432&#7901ng, ph&aacute;t huy s&#7913c m&#7841nh &#273o&agrave;n k&#7871t, t&#7853p h&#7907p r&#7897ng r&atilde;i sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 d&#432&#7899i ng&#7885n c&#7901 c&#7911a H&#7897i; ti&#7871p t&#7909c quan t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t hi&#7879n, &#273&agrave;o t&#7841o, b&#7891i d&#432&#7905ng &#273&#7897i ng&#361 c&aacute;n b&#7897 H&#7897i &#273&aacute;p &#7913ng t&#7889t cho c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n t&#7841i c&#417 s&#7903 v&agrave; Th&agrave;nh ph&#7889. </span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nhi&#7879m k&#7923 V (2015 - 2020), c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 tri&#7875n khai th&#7921c hi&#7879n phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t&rdquo; v&agrave; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y d&#7921ng H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam v&#7919ng m&#7841nh&rdquo; v&#7899i kh&#7849u hi&#7879u h&agrave;nh &#273&#7897ng:</span></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>&ldquo;Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&#7845n &#273&#7845u l&agrave;</i></b></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t v&igrave; th&agrave;nh ph&#7889 v&#259n minh, ph&aacute;t tri&#7875n&rdquo;</i></b></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n ch&uacute;c H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 ho&agrave;n th&agrave;nh Xu&#7845t s&#7855c c&aacute;c m&#7909c ti&ecirc;u, n&#7897i dung c&ocirc;ng vi&#7879c &#273&atilde; &#273&#7873 ra trong Nhi&#7879m k&#7923 n&agrave;y. V&#7899i vai tr&ograve; n&ograve;ng c&#7889t ch&iacute;nh tr&#7883 c&#7911a m&igrave;nh, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n s&#7869 ti&#7871p t&#7909c &#273&#7883nh h&#432&#7899ng, h&#7895 tr&#7907 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n trong x&acirc;y d&#7921ng n&#7897i dung ho&#7841t &#273&#7897ng, quan t&acirc;m nhi&#7873u h&#417n &#273&#7871n c&ocirc;ng t&aacute;c ph&acirc;n c&ocirc;ng, ph&aacute;t hi&#7879n, quy ho&#7841ch, &#273&agrave;o t&#7841o c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n c&oacute; n&#259ng l&#7921c t&#7889t &#273&#7843m nh&#7853n c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i t&#7915 c&#7845p Th&agrave;nh &#273&#7871n c&#417 s&#7903. &#272&#7891ng th&#7901i t&#7841o nh&#7919ng &#273i&#7873u ki&#7879n thu&#7853n l&#7907i v&#7873 c&#417 ch&#7871 &#273&#7875 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&#7875 ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t nhi&#7879m v&#7909 c&#7911a m&igrave;nh.</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&#7897t l&#7847n n&#7919a ch&uacute;c H&#7897i sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 s&#7869 ho&agrave;n th&agrave;nh Xu&#7845t s&#7855c c&aacute;c m&#7909c ti&ecirc;u, n&#7897i dung c&ocirc;ng vi&#7879c &#273&atilde; &#273&#7873 ra. </span></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Xin tr&acirc;n tr&#7885ng g&#7917i t&#7899i c&aacute;c v&#7883 &#273&#7841i bi&#7875u, kh&aacute;ch qu&yacute;, c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n l&#7901i ch&uacute;c s&#7913c kh&#7887e, h&#7841nh ph&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh &#273&#7841t.</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&uacute;c &#272&#7841i h&#7897i th&agrave;nh c&ocirc;ng t&#7889t &#273&#7865p.&nbsp;</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;