“Phát huy chuyên môn của sinh viên để phục vụ cộng đồng”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;<span style="text-align: justify;">T&#7841i phi&ecirc;n b&#7871 m&#7841c &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh, l&#7847n th&#7913 V, nhi&#7879m k&#7923 2015 &ndash; 2020, &#273&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m H&#7891ng S&#417n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i LHTN Vi&#7879t Nam TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t bi&#7875u ch&#7881 &#273&#7841o t&#7841i &#272&#7841i h&#7897i. Trang th&ocirc;ng tin &#272i&#7879n t&#7917 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n xin tr&iacute;ch &#273&#259ng b&agrave;i ph&aacute;t bi&#7875u c&#7911a &#273&#7891ng ch&iacute;.&nbsp;</span></strong> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">H&ocirc;m nay, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; c&#7911a H&#7885c sinh &ndash; Sinh vi&ecirc;n c&#7843 n&#432&#7899c v&agrave; Th&agrave;nh ph&#7889 thi &#273ua l&#7853p th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o m&#7915ng k&#7927 ni&#7879m 65 n&#259m truy&#7873n th&#7889ng H&#7885c sinh &ndash; Sinh vi&ecirc;n (09/01/1950 &ndash; 09/01/2015). H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7889 Ch&iacute; Minh long tr&#7885ng t&#7893 ch&#7913c &#272&#7841i h&#7897i &#272&#7841i bi&#7875u l&#7847n th&#7913 V, Nhi&#7879m k&#7923 2015 &ndash; 2020, &#272&#7841i h&#7897i c&#7911a s&#7913c tr&#7867, ni&#7873m tin, s&#7921 s&aacute;ng t&#7841o v&agrave; c&#7889ng hi&#7871n kh&ocirc;ng ng&#7915ng. Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n tr&acirc;n tr&#7885ng g&#7917i &#273&#7871n c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o H&#7885c sinh &ndash; Sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c th&#7871 h&#7879 c&aacute;n b&#7897 H&#7897i, H&#7897i vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889, c&aacute;c &#272&#7841i bi&#7875u tham d&#7921 &#272&#7841i h&#7897i nh&#7919ng t&igrave;nh c&#7843m ch&acirc;n th&agrave;nh, l&#7901i ch&#7913c s&#7913c kh&#7887e, l&#7901i ch&agrave;o m&#7915ng n&#7891ng nhi&#7879t, ch&uacute;c &#272&#7841i h&#7897i th&agrave;nh c&ocirc;ng t&#7889t &#273&#7865p.</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>K&iacute;nh th&#432a qu&yacute; v&#7883 &#273&#7841i bi&#7875u, th&#432a to&agrave;n th&#7875 &#272&#7841i h&#7897i.</i></b></span></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong 5 n&#259m qua, v&#7899i s&#7921 n&#7895 l&#7921c kh&ocirc;ng ng&#7915ng, H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c th&#7921c hi&#7879n c&oacute; hi&#7879u qu&#7843 02 cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng v&agrave; 05 ch&#432&#417ng tr&igrave;nh h&agrave;nh &#273&#7897ng c&#7911a H&#7897i. C&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 c&oacute; b&#432&#7899c ph&aacute;t tri&#7875n m&#7899i, kh&#7859ng &#273&#7883nh vai tr&ograve; l&agrave; ng&#432&#7901i b&#7841n &#273&#7891ng h&agrave;nh v&#7899i sinh vi&ecirc;n, thu h&uacute;t &#273&ocirc;ng &#273&#7843o sinh vi&ecirc;n tham gia, &#273&#432&#7907c nh&agrave; tr&#432&#7901ng, x&atilde; h&#7897i ghi nh&#7853n v&agrave; &#273&aacute;nh gi&aacute; cao. T&#7915 &#273&oacute; g&oacute;p ph&#7847n h&igrave;nh th&agrave;nh l&#7899p sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh n&#259ng &#273&#7897ng, s&aacute;ng t&#7841o, nhi&#7879t huy&#7871t, gi&agrave;u l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i, ngh&#297a t&igrave;nh, c&oacute; tinh th&#7847n xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguy&#7879n v&igrave; s&#7921 ph&aacute;t tri&#7875n c&#7911a c&#7897ng &#273&#7891ng, x&atilde; h&#7897i. Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n tr&acirc;n tr&#7885ng ghi nh&#7853n nh&#7919ng n&#7895 l&#7921c v&agrave; nhi&#7879t li&#7879t bi&#7875u d&#432&#417ng nh&#7919ng th&agrave;nh qu&#7843 m&agrave; c&aacute;n b&#7897 H&#7897i, H&#7897i vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 &#273&atilde; n&#7895 l&#7921c th&#7921c hi&#7879n trong nhi&#7879m k&#7923 v&#7915a qua.</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>K&iacute;nh th&#432a qu&yacute; v&#7883 &#273&#7841i bi&#7875u, th&#432a to&agrave;n th&#7875 &#272&#7841i h&#7897i.</i></b></span></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7841i h&#7897i V c&#7911a H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 di&#7877n ra trong n&#259m 2015, n&#259m c&oacute; m&#7897t &yacute; ngh&#297a r&#7845t quan tr&#7885ng khi ch&uacute;ng ta long tr&#7885ng k&#7927 ni&#7879m c&aacute;c ng&agrave;y l&#7877 tr&#7885ng &#273&#7841i c&#7911a &#273&#7845t n&#432&#7899c: 85 n&#259m ng&agrave;y th&agrave;nh l&#7853p &#272&#7843ng C&#7897ng s&#7843n Vi&#7879t Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2015), 40 n&#259m ng&agrave;y Gi&#7843i ph&oacute;ng Mi&#7873n Nam th&#7889ng nh&#7845t &#273&#7845t n&#432&#7899c (30/4/1975 &ndash; 30/4/2015), 125 n&#259m ng&agrave;y sinh Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2015), n&#259m di&#7877n ra &#272&#7841i h&#7897i &#272&#7843ng c&aacute;c c&#7845p ti&#7871n t&#7899i &#272&#7841i h&#7897i l&#7847n th&#7913 XII c&#7911a &#272&#7843ng v&agrave; c&ugrave;ng v&#7899i &#273i&#7873u ki&#7879n h&#7871t s&#7913c &#273&#7863c bi&#7879t t&#7841i Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh, m&#7897t Th&agrave;nh ph&#7889 n&#259ng &#273&#7897ng, s&aacute;ng t&#7841o, &#273ang trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t tri&#7875n m&#7841nh m&#7869, b&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute; c&#361ng c&ograve;n nhi&#7873u v&#7845n &#273&#7873 kh&oacute; kh&#259n c&#7847n ti&#7871p t&#7909c quan t&acirc;m gi&#7843i quy&#7871t. Tr&#432&#7899c nh&#7919ng m&#7889c th&#7901i gian quan tr&#7885ng c&#7911a n&#259m 2015 v&agrave; b&#7889i c&#7843nh c&#7911a Th&agrave;nh ph&#7889 &#273&#7863t ra cho tu&#7893i tr&#7867 Th&agrave;nh ph&#7889 n&oacute;i chung, Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 n&oacute;i ri&ecirc;ng nh&#7919ng c&acirc;u h&#7887i, nh&#7919ng &#273&ograve;i h&#7887i l&#7899n v&#7873 s&#7921 d&#7845n th&acirc;n, c&#7889ng hi&#7871n, r&egrave;n luy&#7879n, tu d&#432&#7905ng, h&#7885c t&#7853p, s&aacute;ng t&#7841o &#273&#7875 g&oacute;p ph&#7847n v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875n Th&agrave;nh ph&#7889. Ch&uacute;ng ta tin t&#432&#7903ng r&#7857ng, v&#7899i truy&#7873n th&#7889ng 20 n&#259m qua, H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&atilde;, &#273ang v&agrave; s&#7869 ti&#7871p t&#7909c l&agrave; ng&#7885n c&#7901 t&#7853p h&#7907p Sinh vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng ng&#7915ng t&#7921 &#273&#7893i m&#7899i, l&agrave; n&#417i kh&#7903i ngu&#7891n c&#7911a s&aacute;ng t&#7841o, ti&#7871p t&#7909c c&oacute; nh&#7919ng &#273&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch c&#7921c v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875n Th&agrave;nh ph&#7889.</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7875 th&#7921c hi&#7879n t&#7889t vi&#7879c n&agrave;y, trong nhi&#7879m k&#7923 V c&#7911a H&#7897i, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&#7873 ngh&#7883 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n c&#7847n ti&#7871p t&#7909c quan t&acirc;m m&#7897t s&#7889 v&#7845n &#273&#7873 sau:</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>&#272&oacute; l&agrave;, </i></b>vi&#7879c n&acirc;ng cao nh&#7853n th&#7913c ch&iacute;nh tr&#7883, l&ograve;ng y&ecirc;u n&#432&#7899c cho sinh vi&ecirc;n g&oacute;p ph&#7847n x&acirc;y d&#7921ng <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">l&#7899p sinh vi&ecirc;n th&#7901i k&#7923 m&#7899i c&oacute; l&yacute; t&#432&#7903ng s&#7889ng cao &#273&#7865p</span>; kh&ocirc;ng ng&#7915ng n&#7895 l&#7921c trong lao &#273&#7897ng, h&#7885c t&#7853p, r&egrave;n luy&#7879n &#273&#7841o &#273&#7913c, t&aacute;c phong; s&#7889ng c&oacute; tr&aacute;ch nhi&#7879m, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t v&#7885ng v&#432&#417n l&ecirc;n; x&acirc;y d&#7921ng l&#7889i s&#7889ng l&agrave;nh m&#7841nh, v&#259n minh, t&ocirc;n tr&#7885ng v&agrave; ch&#7845p h&agrave;nh ph&aacute;p lu&#7853t; c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o d&#7909c c&#7847n t&#7841o s&#7921 chuy&#7875n bi&#7871n r&otilde; n&eacute;t trong nh&#7853n th&#7913c v&agrave; h&agrave;nh &#273&#7897ng c&#7911a m&#7895i sinh vi&ecirc;n; ch&uacute; tr&#7885ng vi&#7879c ph&aacute;t hi&#7879n v&agrave; tuy&ecirc;n d&#432&#417ng c&aacute;c t&#7853p th&#7875, c&aacute; nh&acirc;n &#273i&#7875n h&igrave;nh trong h&#7885c t&#7853p v&agrave; sinh ho&#7841t, &#273&#7891ng th&#7901i t&#7893 ch&#7913c nh&acirc;n r&#7897ng c&aacute;c g&#432&#417ng &#273i&#7875n h&igrave;nh trong c&aacute;c tr&#432&#7901ng h&#7885c, th&ocirc;i th&uacute;c c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 kh&aacute;c c&ugrave;ng ph&#7845n &#273&#7845u v&#432&#417n l&ecirc;n.</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>&#272&oacute; l&agrave;</i></b><i>, </i>vi&#7879c &#273&#7849y m&#7841nh c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng nh&#7857m ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, n&acirc;ng cao &yacute; th&#7913c c&#7911a sinh vi&ecirc;n trong h&#7885c t&#7853p, nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c; tri&#7875n khai th&#7921c hi&#7879n c&oacute; hi&#7879u qu&#7843 phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t&rdquo;; ti&#7871p t&#7909c quan t&acirc;m h&#7895 tr&#7907 sinh vi&ecirc;n v&#7873 ngh&#7873 nghi&#7879p, vi&#7879c l&agrave;m; trang b&#7883 k&#7929 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh &#273&#7897 ngo&#7841i ng&#7919; &#273&#7891ng th&#7901i n&#7855m b&#7855t t&#7889t nhu c&#7847u, nguy&#7879n v&#7885ng c&#7911a sinh vi&ecirc;n &#273&#7875 t&#7915 &#273&oacute; &#273&#7873 ra nh&#7919ng ph&#432&#417ng th&#7913c t&#7893 ch&#7913c, ho&#7841t &#273&#7897ng ph&ugrave; h&#7907p&hellip; Ti&#7871p t&#7909c &#273&#7893i m&#7899i n&#7897i dung, ph&#432&#417ng th&#7913c t&#7893 ch&#7913c phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n, ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n c&#7911a sinh vi&ecirc;n &#273&#7875 ph&#7909c v&#7909 c&#7897ng &#273&#7891ng, ph&#7909c v&#7909 x&atilde; h&#7897i.</span></span><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>&#272&oacute; l&agrave;,</i></b> c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y d&#7921ng H&#7897i v&#7919ng m&#7841nh, kh&ocirc;ng ng&#7915ng &#273&#7847u t&#432, quan t&acirc;m c&#7911ng c&#7889 v&agrave; n&acirc;ng cao ch&#7845t l&#432&#7907ng t&#7893 ch&#7913c c&#417 s&#7903 H&#7897i&hellip; T&#259ng c&#432&#7901ng, ph&aacute;t huy s&#7913c m&#7841nh &#273o&agrave;n k&#7871t, t&#7853p h&#7907p r&#7897ng r&atilde;i sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 d&#432&#7899i ng&#7885n c&#7901 c&#7911a H&#7897i; ti&#7871p t&#7909c quan t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t hi&#7879n, &#273&agrave;o t&#7841o, b&#7891i d&#432&#7905ng &#273&#7897i ng&#361 c&aacute;n b&#7897 H&#7897i &#273&aacute;p &#7913ng t&#7889t cho c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n t&#7841i c&#417 s&#7903 v&agrave; Th&agrave;nh ph&#7889. </span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nhi&#7879m k&#7923 V (2015 - 2020), c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 tri&#7875n khai th&#7921c hi&#7879n phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t&rdquo; v&agrave; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y d&#7921ng H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam v&#7919ng m&#7841nh&rdquo; v&#7899i kh&#7849u hi&#7879u h&agrave;nh &#273&#7897ng:</span></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>&ldquo;Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&#7845n &#273&#7845u l&agrave;</i></b></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t v&igrave; th&agrave;nh ph&#7889 v&#259n minh, ph&aacute;t tri&#7875n&rdquo;</i></b></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n ch&uacute;c H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 ho&agrave;n th&agrave;nh Xu&#7845t s&#7855c c&aacute;c m&#7909c ti&ecirc;u, n&#7897i dung c&ocirc;ng vi&#7879c &#273&atilde; &#273&#7873 ra trong Nhi&#7879m k&#7923 n&agrave;y. V&#7899i vai tr&ograve; n&ograve;ng c&#7889t ch&iacute;nh tr&#7883 c&#7911a m&igrave;nh, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n s&#7869 ti&#7871p t&#7909c &#273&#7883nh h&#432&#7899ng, h&#7895 tr&#7907 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n trong x&acirc;y d&#7921ng n&#7897i dung ho&#7841t &#273&#7897ng, quan t&acirc;m nhi&#7873u h&#417n &#273&#7871n c&ocirc;ng t&aacute;c ph&acirc;n c&ocirc;ng, ph&aacute;t hi&#7879n, quy ho&#7841ch, &#273&agrave;o t&#7841o c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n c&oacute; n&#259ng l&#7921c t&#7889t &#273&#7843m nh&#7853n c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i t&#7915 c&#7845p Th&agrave;nh &#273&#7871n c&#417 s&#7903. &#272&#7891ng th&#7901i t&#7841o nh&#7919ng &#273i&#7873u ki&#7879n thu&#7853n l&#7907i v&#7873 c&#417 ch&#7871 &#273&#7875 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&#7875 ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t nhi&#7879m v&#7909 c&#7911a m&igrave;nh.</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&#7897t l&#7847n n&#7919a ch&uacute;c H&#7897i sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 s&#7869 ho&agrave;n th&agrave;nh Xu&#7845t s&#7855c c&aacute;c m&#7909c ti&ecirc;u, n&#7897i dung c&ocirc;ng vi&#7879c &#273&atilde; &#273&#7873 ra. </span></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Xin tr&acirc;n tr&#7885ng g&#7917i t&#7899i c&aacute;c v&#7883 &#273&#7841i bi&#7875u, kh&aacute;ch qu&yacute;, c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n l&#7901i ch&uacute;c s&#7913c kh&#7887e, h&#7841nh ph&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh &#273&#7841t.</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&uacute;c &#272&#7841i h&#7897i th&agrave;nh c&ocirc;ng t&#7889t &#273&#7865p.&nbsp;</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;