Cần đổi mới phong trào tình nguyện

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;Nhi&#7873u n&#7897i dung quan tr&#7885ng v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 xung k&iacute;ch ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n v&igrave; c&#7897ng &#273&#7891ng&rdquo; &#273&atilde; &#273&#432&#7907c th&#7843o lu&#7853n t&#7841i t&#7893 th&#7843o lu&#7853n 5 trong phi&ecirc;n 2 &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP.HCM, l&#7847n V di&#7877n ra t&#7841i H&#7897i tr&#432&#7901ng th&agrave;nh ph&#7889.</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#7855c &#273&#7871n ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n c&#7911a sinh vi&ecirc;n, hai chi&#7871n d&#7883ch l&#7899n &#273&#432&#7907c &#273&#7873 c&#7853p nhi&#7873u nh&#7845t l&agrave; M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; Ti&#7871p s&#7913c m&ugrave;a thi. &#272&acirc;y l&agrave; hai phong tr&agrave;o l&#7899n v&#7899i quy m&ocirc; r&#7897ng kh&#7855p v&agrave; &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c th&#432&#7901ng ni&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c b&#7841n ch&#7881 ra r&#7857ng hai ho&#7841t &#273&#7897ng n&agrave;y v&#7851n c&ograve;n nhi&#7873u h&#7841n ch&#7871. Trong b&#7889i c&#7843nh h&#7897i nh&#7853p hi&#7879n nay, h&igrave;nh th&#7913c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a c&aacute;c phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguy&#7879n c&#7847n c&oacute; s&#7921 s&aacute;ng t&#7841o &#273&#7893i m&#7899i &#273&#7875 kh&ocirc;ng &#273i v&agrave;o l&#7889i m&ograve;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7889i v&#7899i chi&#7871n d&#7883ch M&ugrave;a h&egrave; xanh, nhi&#7873u &#273&#7841i bi&#7875u cho bi&#7871t c&ograve;n mang t&iacute;nh h&igrave;nh th&#7913c, &#273&#7891ng th&#7901i t&iacute;nh s&aacute;ng t&#7841o trong c&ocirc;ng t&aacute;c phong tr&agrave;o ch&#432a &#273&#432&#7907c ph&aacute;t huy. Ho&#7841t &#273&#7897ng Ti&#7871p s&#7913c m&ugrave;a thi c&#361ng nh&#7853n &#273&#432&#7907c nhi&#7873u s&#7921 g&oacute;p &yacute;. Theo d&#7921 ki&#7871n, k&igrave; thi t&#7889t nghi&#7879p THPT v&agrave; k&igrave; thi tuy&#7875n sinh &#272&#7841i h&#7885c Cao &#273&#7859ng s&#7869 &#273&#432&#7907c s&aacute;p nh&#7853p l&agrave;m m&#7897t. &#272&#7893i m&#7899i n&agrave;y c&oacute; ph&#7847n h&#7841n ch&#7871 b&#7899t kh&oacute; kh&#259n cho th&iacute; sinh trong v&#7845n &#273&#7873 thi c&#7917, &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; th&iacute; sinh &#7903 t&#7881nh, kh&ocirc;ng ph&#7843i &#273&#7893 x&ocirc; l&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889. Tuy nhi&ecirc;n l&#7841i h&#7841n ch&#7871 h&#7841n kh&#7843 n&#259ng ti&#7871p c&#7853n &#273&#7889i v&#7899i c&aacute;c b&#7841n. V&agrave; nh&#432 v&#7853y c&ocirc;ng t&aacute;c ti&#7871p c&#7853n th&iacute; sinh s&#7869 g&#7863p kh&oacute; kh&#259n v&igrave; v&#7853y &#273&#7893i m&#7899i l&agrave; &#273i&#7873u c&#7845p thi&#7871t.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nhi&#7873u &#273&#7841i bi&#7875u &#273&atilde; &ldquo;gi&#417 tay&rdquo; &#273&oacute;ng g&oacute;p &yacute; ki&#7871n &#273&#7875 &#273&#7893i m&#7899i ho&#7841t &#273&#7897ng cho c&aacute;c phong tr&agrave;o. B&#7841n Tr&#432&#417ng B&aacute; Anh T&uacute; &#273&#7873 xu&#7845t m&ocirc; h&igrave;nh n&ocirc;ng th&ocirc;n m&#7899i tr&#432&#7899c h&#7871t ph&#7843i c&oacute; con ng&#432&#7901i m&#7899i, v&#7919ng tay ngh&#7873. V&#7853y n&ecirc;n c&#7847n t&#7893 ch&#7913c d&#7841y ngh&#7873 cho b&agrave; con nh&#7845t l&agrave; thanh ni&ecirc;n v&ugrave;ng ngh&egrave;o kh&oacute;. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, m&#7895i tr&#432&#7901ng c&oacute; m&#7897t th&#7871 m&#7841nh ri&ecirc;ng, n&#7871u ch&#7881 &aacute;p d&#7909ng m&#7897t th&#7871 m&#7841nh th&igrave; ch&#432a &#273&#7911. V&#7853y th&igrave; n&ecirc;n k&#7871t h&#7907p c&aacute;c tr&#432&#7901ng trong m&#7897t m&#7863t tr&#7853n &#273&#7875 ph&aacute;t tri&#7875n to&agrave;n di&#7879n h&#417n v&#7873 nh&acirc;n l&#7921c v&agrave; ho&#7841t &#273&#7897ng hi&#7879u qu&#7843 to&agrave;n di&#7879n h&#417n. C&aacute;c m&#7863t tr&#7853n &#7903 t&#7881nh c&ograve;n g&#7863p nhi&#7873u v&#7845n &#273&#7873 nh&#7845t l&agrave; s&#7921 ph&#7889i h&#7907p gi&#7919a &#273&#7883a ph&#432&#417ng v&agrave; sinh vi&ecirc;n ch&#432a cao. Ch&iacute;nh quy&#7873n &#273&#7883a ph&#432&#417ng &#273&ocirc;i khi c&ograve;n th&#7901 &#417, ch&#432a quan t&acirc;m &#273&uacute;ng m&#7913c. Cho n&ecirc;n H&#7897i Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n qu&aacute;n tri&#7879t &#273i&#7873u n&agrave;y tr&#432&#7899c khi c&aacute;c tr&#432&#7901ng &ldquo;&#273&#7893 qu&acirc;n&rdquo; v&#7873 t&#7881nh.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7899i ho&#7841t &#273&#7897ng Ti&#7871p s&#7913c m&ugrave;a thi, &#273&#7891ng ch&iacute; Th&#7843o Nhi (tr&#432&#7901ng C&ocirc;ng ngh&#7879 Th&ocirc;ng tin) &#273&#7873 xu&#7845t n&ecirc;n &#273&#7893i m&#7899i vi&#7879c h&#7895 tr&#7907 H&#7897i &#273&#7891ng thi v&agrave; c&aacute;ch th&#7913c ti&#7871p c&#7853n th&iacute; sinh. N&ecirc;n li&ecirc;n k&#7871t v&#7899i H&#7897i sinh vi&ecirc;n c&aacute;c t&#7881nh v&agrave; chuy&#7875n sinh vi&ecirc;n ti&#7871p s&#7913c v&#7873 m&#7863t tr&#7853n t&#7881nh &#273&#7875 ti&#7871p c&#7853n th&iacute; sinh d&#7877 d&agrave;ng h&#417n. Cho d&ugrave; k&igrave; thi tuy&#7875n sinh c&oacute; c&ograve;n t&#7893 ch&#7913c ri&ecirc;ng l&#7867 hay kh&ocirc;ng th&igrave; ho&#7841t &#273&#7897ng ti&#7871p s&#7913c v&#7851n h&#7871t s&#7913c c&#7847n thi&#7871t &#273&#7875 th&iacute; sinh l&agrave;m quen ph&#7847n n&agrave;o. &#272&#7891ng th&#7901i n&ecirc;n nh&acirc;n r&#7897ng m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;T&#7921 tin &#273&#7871n tr&#432&#7901ng&rdquo; cho th&iacute; sinh.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&ocirc;ng ch&#7881 M&ugrave;a h&egrave; xanh, nhi&#7873u v&#7845n &#273&#7873 quan tr&#7885ng kh&aacute;c c&#361ng &#273&#432&#7907c &#273&#7873 c&#7853p nh&#432 ho&#7841t &#273&#7897ng t&#7841i c&aacute;c m&aacute;i &#7845m v&agrave; nh&agrave; m&#7903, hi&#7871n m&aacute;u nh&acirc;n &#273&#7841o, t&#432 v&#7845n h&#432&#7899ng nghi&#7879p, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; b&#7843o v&#7879 m&ocirc;i tr&#432&#7901ng, u&#7889ng n&#432&#7899c nh&#7899 ngu&#7891n &ndash; &#273&#7873n &#417n &#273&aacute;p ngh&#297a&hellip; Nh&igrave;n chung c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7847n &#273&#432&#7907c duy tr&igrave; v&#7873 n&#7897i dung v&agrave; &#273&#7893i m&#7899i h&igrave;nh th&#7913c cho ph&ugrave; h&#7907p v&#7899i b&#7889i c&#7843nh th&#7901i &#273&#7841i m&#7899i v&agrave; ch&uacute; tr&#7885ng h&#417n &#273&#7871n ph&aacute;t tri&#7875n n&#259ng l&#7921c c&aacute;c nh&acirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">K&#7871t th&uacute;c th&#7843o lu&#7853n, nhi&#7873u gi&#7843i ph&aacute;p &#273&#432&#7907c &#273&#7873 xu&#7845t v&agrave; cho th&#7845y &ldquo;Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 xung k&iacute;ch ho&#7841t &#273&#7891ng t&igrave;nh nguy&#7879n v&igrave; c&#7897ng &#273&#7891ng&rdquo; l&agrave; m&#7897t v&#7845n &#273&#7873 quan tr&#7885ng &#273&aacute;ng &#273&#432&#7907c quan t&acirc;m. V&igrave; t&igrave;nh nguy&#7879n nh&#7919ng gi&aacute; tr&#7883 cao qu&yacute; h&#432&#7899ng t&#7899i x&acirc;y d&#7921ng th&agrave;nh ph&#7889 v&#259n minh, ph&aacute;t tri&#7875n; &#273&#7893i m&#7899i ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n c&#361ng l&agrave; m&#7897t h&igrave;nh th&#7913c h&#7897i nh&#7853p, kh&#7859ng &#273&#7883nh th&#432&#417ng hi&#7879u qu&#7889c gia, t&ocirc;n l&ecirc;n h&igrave;nh &#7843nh sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam n&oacute;i chung v&agrave; sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&Agrave;O THANH &#272&#7912C</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;